VN Ružín – Výsledky rozborov rýb na výskyt ortuti

Druhá vzorka rýb v poriadku

V mesiaci august 2016 boli pracovníkmi Rady SRZ Žilina odlovené pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Spišská Nová Ves  v rámci ichtyologického prieskumu vzorky rýb z vodnej nádrže Ružín. Na vyšetrenie bol dodaný kapor rybničný, jalec hlavatý, plotica červenooká a boleň dravý o celkovej  hmotnosti zmesnej vzorky nad 2,5 kg.

Druhé vyšetrenie rýb v Štátnom veterinárnom  ústave v Košiciach na výskyt ortuti dopadlo dobre, teda ryby mali podlimitný obsah tohto ťažkého kovu.