Dunaj č. 3 – Staré koryto

Dunaj č. 3 – 2-0500-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný s výskytom hlavátky)

Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu – CHRO. Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň – rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana). Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove (revír nie je hraničná voda). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10 cm.

Hospodár:
Roland Machala: e-mail: dunaj@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 553

  Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: príklad – zubáč veľkoústy 55/x.
Vysvetlenie: číslo 55  na mieste minimálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najmenšia lovná miera zubáča veľkoústeho bola zvýšená na 35cm. Písmeno x na mieste maximálnej lovnej miery značí, že maximálna lovná miera zubáča veľkoústeho nebola stanovená. To znamená, že zubáča veľkoústeho si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 55 centimetrov.

Lov rýb z lodiek je povolený. Počas plavby riekou Dunaj je potrebné dodržiavať všetky aktuálne predpisy o vnútrozemskej plavbe a sledovať aktuálne plavebné opatrenia uložené Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Druhy rýb
V rieke Dunaj je možné uloviť prakticky všetky nížinné druhy rýb, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Medzi najbežnejšie patrí kapor, amur, sumec, zubáč, pleskáč a mrena. Pri cieľovom love sa v zimnom období úspešne darí loviť aj miene. Medzi ostatné bežné druhy rýb patria všetky druhy jalcov, nosáľ, boleň, šťuka.

Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné, týždenné a sezónne.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcu povolení na rybolov:
Anna Galbavá, Adresa: A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, t.č.: 0948 231 967

Viac o Dunaj č. 3
Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. V skutočnosti vzniká Dunaj sútokom potokov Breg a Brigach. Dunaj je pre menšie plavidlá splavný od mesta Ulm, kde prijíma vodnatý alpský prítok Iller a vstupuje do Bavorska. Priemerný prietok Dunaja je v ústí 6 500 m³/s, v Budapešti 2 350 m³/s, v Bratislave 2 025 m³/s a vo Viedni 1 900 m³/s.
Dunaj preteká, respektíve dotýka sa 10 nasledovných krajín (v smere od prameňa do ústia): Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina.
Lov na Dunaji č. 3 je veľmi atraktívny pre všetky spôsoby lovu na rieke. Na svoje si tu prídu predovšetkým priaznivci dravých, kaprovitých a reofilných druhov rýb. Na dosah je množstvo ďalších atraktívnych revírov, ktoré sú súčasťou rieky Dunaj – jeho ramená a všetky samostatné revíry, ktoré vznikli výstavbou VD Gabčíkovo. Okrem rybolovu je v blízkom okolí hneď niekoľko možností, ako efektívne využiť čas. Na dosah je hlavné mesto Slovenska Bratislava, v okolí sa nachádzajú mestečká Šamorín, Hamuliakovo, Rusovce, Čunovo. Športové aktivity možno prevádzať v komplexe olympijských športov X-Bionic Sphere v Šamoríne, či v areály vodných športov. Z kultúrnych príležitostí stojí za zmienku múzeum moderných umení Danubiana, ktoré sa nachádza priamo na poloostrove zdrže. Samozrejme, na dosah je mnoho ďalších zaujímavých príležitostí, či už ubytovacích, kulinárskych, rekreačných, kultúrnych…