VN Kráľová – zníženie stavu hladiny

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácií ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová.

Dňa 10. novembra 2017 nám Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa oznámil listom, že v termíne od 23.10.2017 do 3.12.2017 z dôvodu vykonávaných opráv budú odstavené obidve turbíny na VS Kráľová.

V rámci vykonania plánovaných opráv na objektoch VS Kráľová bude hladina v nádrži na úrovni cca 122,20 m n.m, čo predstavuje stav vodnej hladiny nad minimálnu prevádzkovú hladinu 122,0 0 m n.m, ktorá je uvedená v platnom Manipulačnom poriadku.

Termín vykonaných prác bude od 11.11.2017 do 30.11.2017.

Počas tohto obdobia bude zvýšená pozornosť zameraná na stav ichtyofauny vo vodnej nádrži VN Kráľová (rybársky revír č. 2-4930-1-1, VN Kráľová, SRZ- Rada Žilina) a na rybárskom revíre č. 2-4380-1-1 Váh č. 3, v obhospodarovaní MsO SRZ Sereď.

Počas monitorovania zníženého stavu vodnej hladiny a monitorovania ichtyofauny môžu byť dodatočne oznámené opatrenia v zmysle § 13 písm. c) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

O aktuálnej problematike a nových opatreniach Vás budeme operatívne informovať.