Ponuka spolupráce – Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Slovenský rybársky zväz Rada – Žilina, Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov disponuje špičkovým materiálno-technickým vybavením, odbornými personálnymi kapacitami a bohatými skúsenosťami v rámci služieb týkajúcich sa rybárstva, ichtyológie, ako aj ochrany vôd.

Odbor sa okrem iného zaoberá aj činnosťou v nasledovných oblastiach ichtyológie:

  • zisťovanie a analýza stavu rybích spoločenstiev v rámci tečúcich, ako aj stojatých vôd
  • odborná spôsobilosť vybraných zamestnancov odboru v oblasti monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
  • špecializované vybavenie na vykonávanie analýz fyzikálno-chemických vlastností vodného prostredia, umožňujúce odhaliť príčiny úhynu rýb alebo mimoriadneho zhoršenia kvality vôd
  • špičkové materiálovo-technické vybavenie na odstraňovanie následkov hromadných úhynov rýb / vodných organizmov
  • stanovenie vekovej štruktúry a rastových ukazovateľov vybraných druhov rýb, ktoré patria medzi základné informácie pre nastavenie vhodného manažmentu v rámci povodí
  • moderné, prehľadné a detailné spracovanie a interpretácia výsledkov analýz alebo získaných údajov aj v porovnaní s dostupnými relevantnými literárnymi zdrojmi
  • návrh opatrení na zlepšenie a nápravu súčasného nevyhovujúceho stavu

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s nami vo vyššie uvedených oblastiach ichtyológie kontaktujte vybraných pracovníkov odboru:

Ing. Martin Farskýfarsky@srzrada.sk+421 918 711 545
ichtyológ - Bratislavská oblasť
Ing. Dušan Hajňukhajnuk@srzrada.sk+421 41 507 36 26+421 918 711 523
ichtyológ - Západoslovenská oblasť
Richard Štenclstencl@srzrada.sk+421 918 903 641
ichtyológ - Stredoslovenská oblasť
Ing. Stanislav Gécigeci.ichtyo@netkosice.sk+421 55 622 55 36+421 918 711 527
ichtyológ - Východoslovenská oblasť

Marek Horčička
vedúci Odboru ichtyologického a ekológie rybárskych revírov
SRZ – Rada Žilina horcicka@srzrada.sk
+421 948 760 735