Odbor výroby násad – O nás

Prostredníctvom odboru výroby  zabezpečujeme produkciu násadových rýb na 13 výrobných strediskách, ktoré hospodária celkovo na 698 ha vodných plôch ( Zdroj: Databáza rybárskych revírov MŽP SR Bratislava). Prevažne sa jedná o vodné nádrže, ktoré sú v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica. Ďalej sú to celistvé sústavy rybníkov kaprového charakteru, ale tiež rybníky na produkciu lososovitých druhov rýb a polyfunkčné odchovné zariadenia, ako napr. odchovné kanály, klietky, liahne a iné. Strediská sú rozmiestnené po celom území Slovenska. Všetky rybochovné zariadenia sú vyhlásené za samostatné rybárke revíry s chovným účelom využitia.

Väčšina stredísk má odchovné vodné plochy situované na jednom mieste, avšak u niektorých stredísk sú VN roztrúsené v okolí vo vzdialenosti aj niekoľkých desiatok kilometrov, čo predstavuje niektoré technické problémy a najmä zvýšené finančné nároky na ich obhospodarovanie.

Z celkového počtu 13 stredísk sa 5 z nich  zameriava na produkciu lososovitých a reofilných druhov a 8 je zameraných na produkciu kapra a ostatných nížinných druhov rýb. Na produkciu nížinných druhov rýb  sa zameriavajú strediská v Brzotíne, Nových Zámkoch, Malom Záluží, Kľúčovci, Paríži-Ľubej, Lučenci, Košárovciach a Uzovskej Panici. Hlavnými druhmi chovanými na týchto strediskách sú kapor pontokaspický, šťuka severná, zubáč veľkoústy, sumec veľký, jeseter malý, lieň sliznatý, pleskáč vysoký, karas striebristý a amur biely.  Produkcia lososovitých druhov rýb je sústredená  na strediskách Slovianska dolina,  Svit a Klietky Liptovská Mara. Tieto strediská sa zameriavajú najmä na chov pstruha potočného, lipňa tymianového, pstruha dúhového, hlavátky podunajskej a sivoňa potočného.

V poslednom období po zväčšujúcom sa dopyte a úspešnom zvládnutí odchovu reofilných druhov rýb sa výroba na strediskách Bytča a Trstená preorientovala z odchovu lososovitých druhov práve na produkciu podustvy severnej, jalca hlavatého, mreny severnej a nosáľa sťahovavého.

Hlavným cieľom produkcie násadových rýb v podmienkach SRZ je plniť požiadavky vyplývajúce zo zarybňovacích plánov, a tým naďalej zachovávať pôvodný genofond vyskytujúcich sa druhov rýb v rybárskych revíroch SRZ. Tieto povinnosti vyplývajú SRZ, ako užívateľovi, z ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Produkcia násad na výrobných strediskách SRZ je preto zameraná na druhovú rozmanitosť ako aj kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vyprodukovaných násad.