Výrobné strediská SRZ

Brzotín

Patrí medzi najstaršie rybničné sústavy na chov nížinných druhov rýb na Slovensku. 9 rybníkov a 4 sádky tvoria vodnú plochu o celkovej výmere 34,5 ha. Stredisko je  zamerané na chov násad kapra, amura, lieňa a dravých druhov rýb. V sádkach sa chová násada Pd2. Od roku 2016 sa uvažuje so začatím chovu jesetera malého.

Paríž- Ľubá

Rybničná sústava 3 rybníkov napájaná  potokom Paríž o rozlohe 36 ha, zameraná na produkciu kapra, šťuky, sumca a rastlinožravích ryb. Súčasťou strediska sú aj chovné nádrže v okresoch  Levice a Nové Zámky.

Kľúčovec

Sádky pôvodne určené na hospodárska ťažbu rýb na Dunaji sú súčasťou 60 ha rybničnej sústavy v Číčove. Sústava prednostne slúži na chov násad určených na zarybňovanie Dunaja a priľahlých ramien. Produkuje najmä násady kapra, štuky, sumca rastlinožravých a vedľajších druhov rýb.

Košarovce

Sústava 14 plôdikových výťažníkov, napájaných z toku riečky Oľka o rozlohe 16 ha je výrobne zameraná na násady kapra, lieňa , zubáča, šťuky, amura, pleskáča a podustvy na zarybnenie revírov východného Slovenska.

Lučenec

Sádky v lokalite parný mlyn slúžia na poloumelý výter zubáča a distribúciu násad. Súčasťou strediska je rybničná sústava Uhorské o výmere 11 ha a chovné nádrže v okrese Lučenec, Poltár, Krupina, Veľký Krtíš a Rimavská Sobota. Produkuje násady kapra, šťuky, zubáča a rastlinožravých rýb.

Nové Zámky

Prvá liaheň nížinných druhov zameraná najmä na liahnutie šťuky bola vybudovaná v 50 rokoch minulého storočia. V súčasnosti sa v liahni vytiera kapor, šťuka, jeseter, mrena, a amur. Vodná plocha 5 rybníkov o výmere 2ha napájaných mlynským náhonom z rieky Nitra sa nachádza priamo v meste. Stredisko obhospodaruje aj chovné nádrže v okresoch Nové Zámky a Nitra. Produkuje násadu kapra, šťuky, sumca, zubáča a amura.

 Malé Zálužie

Najväčšie kaprové stredisko hospodáriace na celkovej výmere 137 ha rybníkov a vodných nádrží v okresoch Nitra a Topoľčany. Liaheň, ktorá je súčasťou strediska, je zameraná  najmä na produkciu vreckového a rýchleného plôdika šťuky a ako jediná spomedzi stredísk SRZ  produkuje násadu sumca. V nádržiach sa dochováva násada kapra, sumca, šťuky a rastlinožravých druhov rýb.

Uzovská Panica

Kaprové stredisko, ktorého súčasťou je liaheň. Výtery sa začínajú šťukou a pokračujú výterom kapra a rastlinožravými druhmi najmä amurom.  Sádky slúžia na distribúciu násad, vylovených na viacúčelových nádržiach a rybníkoch v okrese Rimavská Sobota. Produkované druhy sú kapor, šťuka, rastlinožravé a vedľajšie druhy rýb.

Svit

Stredisko pod Tatrami s liahňou zamerané na chov lososovitých druhov ryb. Základným chovaným druhom je pstruh potočný, okrem neho sú to sivoň potočný, pstruh dúhový a lipeň. Ako jediné sa venuje chovu kráľovnej našich vôd – hlavátky podunajskej.

Trstená

Liaheň na stredisku je zameraná na výter reofilných druhov najme podustvy. V 11 rybníčkoch a 4 kruhových nádržiach o rozlohe cca 3ha sa okrem podustiev chovajú aj násady pstruha potočného.

Bytča

Rybničná sústava vzhľadom na obmedzený zdroj vody je určená na chov násad reofilných druhov rýb podustvy, nosáľa, jalca a mreny. V liahni sa okrem uvedených druhov rýb príležitostne vytiera a odchováva aj násada lipňa.

Slovianska dolina

Liaheň a odchovňa lososovitých rýb s produkciou násad pstruha potočného a dúhového, sivoňa potočného a lipňa je napájaná pramenitou vodou. Patrí medzi najvýznamnejšie strediská SRZ. Súčasťou strediska sú okrem liahne a odchovne aj rybníky na chov generačných rýb hore uvedených druhov. Aktuálne  stredisko obhospodaruje aj rybné hospodárstvo v Mošovciach zamerané na produkciu lososovitých druhov rýb najmä pstruha potočného a lipňa tymianového.

Klietkový chov na Liptovskej Mare

V Ratkovskej zátoke  na Liptovskej Mare sa produkujú násady lovného pstruha  dúhového  určené na zarybnenie rybárskych revírov  a konzum.