Koncepcia rozvoja ženskej plávanej na roky 2016-2017

Dňom 27.4.2015 som bol na základe doporučenia prezídia odboru športovej činnosti a po schválení Radou SRZ, menovaný do funkcie štátneho reprezentačného trénera žien v dispciplíne LRV- plávaná na roky 2015-2016.

Vo svojej práci som sa pokúsil pokračovať v nastolenej koncepcii rozvoja ženskej plávanej. Pracoval som s dievčatami, ktoré úspešne pretekali v postupových súťažiach 1.a 2.Ligy , majstrovstvách Slovenskej republiky, ako aj v rôznych pohárových súťažiach .

Jadro reprezentačného družstva tvorili ženy, ktoré úspešne reprezentovali Slovenskú republiku počas uplynulých rokov.. Svoju silu a odhodlanosť zápoliť aj medzi ostrieľanými harcovníkmi tohto športu prejavili aj svojou úspešnou účasťou v druhej lige v roku 2014, kde pod hlavičkou Bratislava 2 ako čisto ženské družstvo súťažilo medzi mužmi.
2014 rok bol rokom stagnácie čo sa týka účasti našich žien v medzinárodnom meraní síl aj z dôvodu finančných možností zúčastniť sa MS v Portugalsku . Možno aj práve po zvážení mojich možností ,skúseností a kontaktov som sa podujal zviditeľniť záujem o tento šport aj medzi našimi ženami a prijal som funkcie štátneho trénera ženskej reprezentácie. Na základe dlhodobých výsledkov a podľa vlastného uváženia som aj za podpory zväzu skonsolidoval a zostavil reprezentačné družstvo žien, ktoré v roku 2015 úspešne obstálo na majstrovstvách sveta , kde obsadili krásne deviate miesto zo 17-tich družstiev a na dôvažok sme dosiahli zásluhou Mirky Pavelkovej aj 6 miesto v jednotlivcoch z 96 súťažiacich. Toto mladé perspektívne družstvo tvorili dievčatá od Bratislavy cez Zvolen až po Michalovce. Dobre sa s nimi spolupracovalo a som hrdý na ich zápolenie aj na takýchto významných pretekoch ako sú MS žien.

V roku 2016 sa naše reprezentačné družstvo žien hodlá zúčastniť majstrovstiev sveta , ktoré sa konajú v Španielsku v dňoch 27.Augusta -28.augusta 2016. Za účelom úspešného zápolenia je žiadúce vycestovať s reprezentáciou na povinné tréningy už 21.augusta. Tieto medzinárodné majstrovstva sveta si vyžadujú nemalú psychickú energiu, fyzickú kondíciu a zvýšený finančný rozpočet nakoľko sa majú konať 2600 km od Bratislavy pri celodenných teplotách nad 35 stupňov. Družstvo žien ktoré som zostavil pre MS 2016 v Španielsku je tvorené z úspešných a nádejných pretekárok ktoré svoju perspektívu, odborný rast a súdržnosť kolektívu ukázali už aj v minulosti na medzinárodnom fóre ako aj doma . Družstvo žien je menovite zostavené nasledovne :
1. Pavelková Mira/Bratislava/
2. Cibulková Eva /Šala/
3. Cibuľková Maťa/Ružomberok/
4. Jančušková Eva /Zvolen/
5. Petoczová Szandra / Veľké Kapušany/
6. Náhradnička /určí sa pred vycestovaním/

Súčasť reprezentácie tvorí aj technická podpora
1.Cibulka Ivan/ Tréner družstva /
2.Pavelka Roman /Asistent štátneho trénera/
3.Cibulka Maroš /Technický doprovod/

Nakoľko sa aj v predchádzajúcom súťažnom ročníku zúčasťnilo a zúčastňuje stále viac žien a mladých dievčat v rôznych súťažiach vyhlásených radou navrhujem pre obdobie roku 2016-2017 vytvoriť ATP rebríček pretekárok podľa nasledujúceho kľúča z ktorého by sa tvorilo aj reprezentačné družstvo žien , ktoré by reprezentovalo Slovenskú Republiku.
Ženy by mali možnosť súťažiť a zápoliť medzi sebou tak ako to bolo aj doposiaľ a to konkrétne v postupových súťažiach
– I. a II. Lige medzi mužmi, / 2 X 2 kolá/
– v ženskej lige ,ktorá prebieha v termíne konania 1.ligy, /2x2kolá/
-v lige U-18, U-23. / 3 kolá /
.. Majstrovstvá Slovenska / 2kolá /

Výsledkom ich zápolenia by bolo čo najlepšie obstáť v rebríčku ATP ako aj motivácia vybojovať si možnosť reprezentovať Slovenskú republiku aj na medzinárodných súťažiach pre nastávajúce obdobie.
Započítavali sa by sa ATP body zo šiestich kôl/s možnosťou škrtania najhoršieho výsledku/ podľa nasledujúceho kľúča :
• ATP body pri zápolení v 1.LIGE s mužmi – Získané umiestnenie predelené koeficientom 2
• ATP body pri zápolení v 2.LIGE s mužmi – Získané umiestnenie predelené koeficientom 1,5
• ATP body pri zápolení v lige žien ktorá prebehne v rovnakom termíne ako 1.Lige ale v samostatnom sektore za účasti menej ako 5 žien – Získané umiestnenie sa násobí koeficientom 2
• ATP body pri zápolení v lige žien ktorá prebehne v rovnakom termíne ako 1.Lige ale v samostatnom sektore za účasti viac ako 5 žien – Získané umiestnenie sa násobí koeficientom koeficientom 1
• ATP body pri zápolení žien na Majstrovstvách Slovenska -Získane umiestnenie sa násobí koeficientom 1 .
• ATP body pri zápolení v lige U-18., 23 – Získané umiestnenie sa násobí koeficientom 1 v prípade účasti viac ako 5 pretekárov . / v prípade menšieho počtu umiestnenie sa násobí koeficientom 2/
• ATP body pri zápolení U-18., 23 na Majstrovstvách Slovenska -Získané umiestnenie sa násobení koeficientom 1 .

Z takto zostaveného ATP rebríčka určí štátny tréner zloženie reprezentačného družstva na nasledujúce obdobie . Prvé tri pretekárky z ATP si vybojujú automaticky možnú nomináciu . Zvyšné dva miesta doplní štátny tréner podľa vlastného uváženia a vedomia. Pri svojom výbere Štátny tréner zohľadní predchádzajúce dosiahnuté výsledky ako aj perspektívu športového rastu ním nominovanej pretekárky.

  Koncepcia rozvoja LRU – P ženy