Nominačné kritériá pre výber štátnej reprezentácie seniorov LRU-P 2018

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2018 sekcia LRU – plávaná  organizuje  nominačné preteky pre seniorov pre výber reprezentácie na rok 2019.

Nominačných pretekov pre výber reprezentácie sa môže zúčastniť každý člen SRZ  – zaregistrovaný Odborom športovej činnosti v disciplíne LRU-P, s platným registračným preukazom, ktorý zašle svoju prihlášku do 31.03.2018 na sekretariát športového odboru písomne alebo e-mailom s potvrdením o zaplatení štartovného poplatku 100,00 EUR.

Poštová adresa: OŠČ, SRZ – Rada, Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina
E-mail: sport@ssrzrada.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN: SK6202000000000015832432
Variabilný symbol: 6322
Poznámka: meno pretekára

Prihláška bude platná až po uhradení štartovného poplatku.

Celková suma, ktorú uhradia prihlásení pretekári bude použitá výhradne pre seniorskú reprezentáciu na majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy.

 

Preteká sa podľa pravidiel FIPSed – lov rýb udicou na plávanú. Nominačné preteky budú pozostávať z dvoch trojkolových pretekov a majstrovstiev Slovenskej republiky. Trať bude rozdelená nasledovne: ak sa prihlási 16 a menej pretekárov, bude sa súťažiť v jednom sektore. Ak sa však prihlási 17 a viac pretekárov, bude trať rozdelená do dvoch sektorov. Losovanie bude prebiehať samostatným losovaním pred každým pretekom s prihliadaním na forhondy 1-2-3 z každej strany pretekárskej trate ( toto bude riešené podľa počtu prihlásených pretekárov a počtu sektorov podľa medzinárodných pravidiel FIPSed).

Pre účasť na majstrovstvá sveta sa bude započítavať osem výsledkov: šesť z nominačných pretekov a dva z Majstrovstiev Slovenskej republiky v danom kalendárnom roku. Pre účasť na majstrovstvá Európy sa bude započítavať päť pretekov: tri z druhého trojkola nominačných pretekov a dva z majstrovstiev Slovenskej republiky. Z pretekov Majstrovstiev Slovenskej republiky je za jeden pretek možné získať maximálne umiestnenie rovné počtu pretekárov v sektore počas nominačných pretekov.

V súčte najmenej umiestnení z kvalifikačných pretekov a Majstrovstiev Slovenskej republiky  majú právo účasti prví piati pretekári automaticky a šiesteho pretekára si vyberá štátny tréner alebo osoba poverená vedením štátnej reprezentácie na základe dlhodobej výkonnosti a predkladá ich na schválenie sekcii v rámci nominácie pretekárov na majstrovstvá sveta alebo Európy. Podmienkou je účasť vybraného pretekára na nasledujúcich majstrovstvách Slovenskej republiky.

Ak sa na majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy družstvo umiestni na medailovom mieste alebo v jednotlivcoch skončí pretekár do 10. miesta, má automaticky právo reprezentovať Slovensko na nasledujúcich majstrovstvách sveta alebo Európy podľa toho na ktorom toto svoje umiestnenie získal.

Nominačné preteky budú vyhlásené,  ak sa prihlási osem a viac pretekárov. V prípade, že sa prihlási menej pretekárov ako osem, môže reprezentácia vycestovať bez nominačných pretekov. Zostavu vyberie štátny tréner alebo osoba poverená vedením štátnej reprezentácie v prvom rade z už prihlásených pretekárov a predloží ju na schválenie sekcii.

Povinný poplatok:  Zaplatením poplatku 200,- EUR pretekár potvrdzuje svoju účasť na majstrovstvách sveta alebo Európy. Tento poplatok je potrebné zaplatiť najneskôr do 28. februára roku v ktorom sa šampionát uskutoční. ( 200,00 EUR majstrovstvá sveta, 200,00 EUR majstrovstvá Európy ). Poplatok bude použitý na výdavky spojené s účasťou nominovaných pretekárov na príslušných majstrovstvách sveta alebo Európy.

Stanovený dátum nominačných pretekov je nemenný. Zmeniť sa môže iba trať na náhradnú, ktorá bude určená vopred a uvedená v propozíciách pre dané trojkolo. Nominačné preteky sa nemôžu organizovať v dátume akýchkoľvek šampionátov v LRU-P stanovených medzinárodnou organizáciou FIPSed.

 

Sekcia LRU-P