Nominačné kritériá pre výber reprezentácie LRU-P

Výber štátnej reprezentácie bude pozostávať z dvoch štvorkôl nominačných pretekov, ktoré budú trvať od stredy do nedele, resp. od piatku do nedele ( podľa typu vody ) v rozpise podľa propozícií, ktoré schválila sekcia LRU-P. Do kritérií sa taktiež započítavajú výsledky z pretekov majstrovstiev Slovenskej republiky v danom roku.

Pre účasť na majstrovstvá sveta sa započítava osem nominačných pretekov a výsledky z majstrovstiev Slovenskej republiky v danom kalendárnom roku. Z 10 výsledkov pretekov sa budú dva najhoršie škrtať. Z pretekov majstrovstiev Slovenskej republiky je za jeden pretek možné získať a škrtnúť maximálne počet bodov rovný počtu pretekárov v sektore počas nominačných pretekov.

Pre účasť na majstrovstvá Európy sa započítavajú výsledky z druhého štvorkola nominačných pretekov a výsledky z majstrovstiev Slovenskej republiky. Zo 6 výsledkov sa bude škrtať jeden najhorší výsledok. Z pretekov majstrovstiev Slovenskej republiky je za jeden pretek možné získať a škrtnúť maximálne počet bodov rovný počtu pretekárov v sektore počas nominačných pretekov.

V súčte najmenej bodov z kvalifikačných pretekov a majstrovstiev Slovenskej republiky majú právo účasti prví štyria automaticky a dvoch si vyberá štátny tréner na základe dlhodobej výkonnosti a predkladá ich na schválenie sekcii v rámci nominácie pretekárov na majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy. Podmienkou je účasť pretekára v kvalifikácii pre ďalší rok.

Ak sa na majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy družstvo umiestni na medailovom mieste alebo v jednotlivcoch skončí pretekár do 10 miesta, má automaticky právo reprezentovať Slovensko na nasledujúcich majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy. Podmienkou je účasť v nominačných pretekoch pre ďalší rok, bez ohľadu na konečné umiestnenie.

Štartovné:

Štartovné pre nominačné preteky je stanovené vo výške: 100,- Euro

Kaucia:

Výška kaucie pre účasť v nominačných pretekoch sa určí individuálne podľa miesta konania príslušných majstrovstiev. Peniaze z tejto kaucie budú použité na hradenie výdavkov spojených s účasťou nominovaných pretekárov na príslušných majstrovstvách sveta alebo Európy. Nepostupujúcim pretekárom bude výška kaucie vrátená v plnej výške.

Štartovné a kaucia sa skladá pri I. kole nominačných pretekov, zodpovednú osobu určí sekcia.

Ak sa v danom roku nezúčastní nominačných pretekov minimálne 8 pretekárov, seniorská reprezentácia nevycestuje v žiadnom prípade. Kaucia a štartovné sa vráti všetkým.

V prípade neúčasti prihláseného pretekára na nominačných pretekoch:

  • štartovné prepadá vždy ( v prospech seniorskej reprezentácie )
  • kaucia prepadá pri neospravedlnenej neúčasti v plnej výške

Pretekárska trať:

Pretekárska trať bude rozdelená do sektorov podľa počtu prihlásených pretekárov a losovanie bude prebiehať podľa losovacej tabuľky. Štátny tréner má právo určiť pretek ako technický.

Požiadavky na reprezentanta:

  • nepožívať alkoholické, toxické a omamné látky
  • dodržiavať časový harmonogram v mieste konania preteku ( budíček, večierka, odchod na tréning, porady a podobne )
  • udržiavať dobré vzťahy so všetkými členmi družstva
  • udržiavať mlčanlivosť o všetkom čo môže výraznou mierou ovplyvniť umiestnenie družstva
  • dodržiavať súťažné pravidlá pre príslušné preteky
  • dodržiavať pokyny určených osôb zodpovedných za prípravu družstva a reprezentáciu zväzu

Presné miesta a termíny konania nominačných pretekov určí osoba poverená vedením reprezentačného družstva:

  1. štvorkolo sa uskutoční v dátume 07. až 11. mája 2014
  2. štvorkolo sa uskutoční v dátume 13. až 17. augusta 2014

Pre výber reprezentácie pre rok 2015 sa stanovuje kaucia vo výške 100,- Euro.

Termín prihlásenia sa do nominačných pretekov je 26. marca 2014 !!!
Spracované na základe Koncepcie trénerskej činnosti predloženej pánom Romanom Pavelkom st.
Spracoval:
Ing. Peter Baránek
Roman Pavelka