Pozvánka na výročné zasadnutie športových odborov 2020

POZVÁNKA NA VÝROČNÉ ZASADNUTIA ŠPORTOVÝCH ODBOROV 2020

Vážení športoví rybári,

v zmysle plánu práce Odboru športovej činnosti SRZ a SZŠR pre rok 2020 Vás pozývame na výročné zasadnutia športových odborov, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho družstva prihláseného do postupovej súťaže pre rok 2020  alebo písomne povereného delegáta Vašej OZ SRZ.

Zasadnutia sa uskutočnia v zasadačke Sekretariátu SRZ Rady v Žiline v termínoch:

18. 1. 2020 sobota

 • 09.00  PLÁVANÁ
 • 13.00  FEEDER

19. 1. 2020 nedeľa  

 • 10.00  RYBOLOVNÁ TECHNIKA

25. 1. 2020 sobota     

 • 09.00  PRÍVLAČ
 • 13.00  MUCHA

8. 2. 2020 sobota    

 • 10.00  KOMISIA ROZHODCOV + ŠKOLENIE ROZHODCOV

Na výročných zasadnutiach jednotlivých športových odborov môže mať každé družstvo prihlásené v postupovej súťaži pre daný rok v pléne jedného zástupcu s právom hlasovať. Zástupcom môže byť vedúci družstva prihláseného do postupovej súťaže alebo iný delegát poverený danou OZ SRZ písomným splnomocnením.

Delegát môže na výročnom zasadnutí zastupovať maximálne 2 družstvá prihlásené do súťaže a to len na základe písomného splnomocnenia danej OZ SRZ, t.j. delegát môže mať maximálne 2 hlasy za dve družstvá prihlásené do súťaže.

Hlasovacie právo majú len delegáti OZ SRZ, ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži a registrovaných pretekárov.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2019
 3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2019
 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2020, nasadenie družstiev v roku 2020
 5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2020
 6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2020
 7. Aktualizácie predpisov
 8. Členský poplatok do SZŠR pre rok 2020 – informácia
 9. Plán práce na rok 2020
 10. Rôzne
 11. Uznesenia, záver

 

M. Sprušanská, sport@ssrzrada.sk