Prihlášky do súťaže pre rok 2016 a žiadosť o registráciu nových pretekárov

Prihlášky družstiev do súťaže SRZ v zmysle registračného poriadku SRZ pre postupové súťaže pre ročník 2016 je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2015 a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne.

K prihláške do súťaže je potrebné priložiť registračné preukazy (ak už boli vydané), prípadne „Žiadosť o registráciu nových pretekárov“.

 Prihláška do súťaže

 Žiadosť o registráciu nových pretekárov

 Prihláška do súťaže družstiev SRZ – formulár/tlačivo

Všetky tlačivá odboru ŠČ sú zverejnené na stiahnutie na webovom sídle SRZ https://www.srzrada.sk.

Adresa pre zasielanie prihlášok:
Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
Odbor pre športovú činnosť
A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina

tel.č. 0918/711 548, e-mail: sport@ssrzrada.sk

Štartovné za účasť družstva v postupovej súťaži SRZ v disciplínách LRU-PLÁVANÁ, MUCHA, FEEDER a PRÍVLAČ je stanovené nasledovne:
– 1. liga ……………. 140,00 €
– 2. liga ……………. 140,00 €
– divízia ……………. 100,00 €
Štartovné za účasť družstva v lige RT je 65,00 €.

Žiadame Vás, aby ste štartovné pre rok 2016 poukázali z účtovných dôvodov na nižšie uvedený účet až od 1.1.2016, najneskôr však 28.2.2016,

Bankové spojenie:
VÚB a.s. Žilina, č. ú. 15832432/0200
IBAN: SK6202000000000015832432
Variabilný symbol pre jednotlivé disciplíny:
LRU – plávaná: …. 6322
LRU – mucha: …… 6321 (štartovné)
LRU – mucha ……. 12015 (poplatok 5,00 € za registrovaných pretekárov)
LRU – prívlač: …. 6324
LRU – feeder: ….. 6325
Rybolovná technika: 6323

Pri platbe je potrebné pre identifikáciu platby do poznámky uviesť meno ZO SRZ, prípadne družstva!