Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2018

P O Z V Á N K A   N  A   V Ý R O Č N É    Z A S A D N U T I A    S E K C I Í

 

Vážení športoví rybári,

v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2018 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta Vašej ZO SRZ.

Zasadnutie sekcie PRÍVLAČ sa uskutoční v penzióne Benátky v Piešťanoch

12.1.2018 (piatok)

18:30 – PRÍVLAČ

Zasadnutia sekcií plávaná, mucha, feeder a RT sa uskutočnia v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina v dňoch:

13.1.2018 (sobota)

09:00 – PLÁVANÁ

13:00 – FEEDER

20.1.2018 (sobota)

09:00 – MUCHA

13:00 – RYBOLOVNÁ TECHNIKA

Na základe Predpisov pre športovú činnosť sa zasadnutia môže zúčastniť len jeden zástupca za každú ZO SRZ. Hlasovacie právo majú len organizácie, ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži a registrovaných pretekárov.

Zástupca športového klubu sa zasadnutia môže zúčastniť iba v tom prípade, ak bude vybavený splnomocnením ZO SRZ potvrdeným jej štatutárnymi zástupcami.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2017
  3. Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2017
  4. Prihlášky a registrácie pre rok 2018, nasadenie družstiev v roku 2018
  5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2018
  6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2018
  7. Plán práce na rok 2018
  8. Rôzne
  9. Záver

   Ing. Ľuboš Javor, v. r.

                                                                                              tajomník