Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií

P O Z V Á N K A   N  A   V Ý R O Č N É    Z A S A D N U T I A    S E K C I Í

 

Vážení športoví rybári,

 

v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2017 Vás pozývame na výročné zasadnutia sekcií, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho športovej činnosti Vašej ZO SRZ alebo písomne povereného delegáta Vašej ZO SRZ.

Zasadnutia sa uskutočnia v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina v dňoch:

14.1. (sobota)

09:00 – LRU – prívlač

13:00 – LRU – mucha

15.1. (nedeľa)

10:00 – Rybolovná technika

21.1. (sobota)

09:00 – LRU – plávaná

13:00 – LRU – feeder

4.2. (sobota)

10:00 – Komisia rozhodcov

Na základe Predpisov pre športovú činnosť sa zasadnutia môže zúčastniť len jeden zástupca za každú ZO SRZ. Hlasovacie právo majú len organizácie, ktoré majú prihlásené družstvo v postupovej súťaži a registrovaných pretekárov.

Zástupca športového klubu sa zasadnutia môže zúčastniť iba v tom prípade, ak bude vybavený splnomocnením ZO SRZ potvrdeným jej štatutárnymi zástupcami.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2016
 3. Vyhodnotenie šport. činnosti v roku 2016
 4. Prihlášky a registrácie pre rok 2017, nasadenie družstiev v roku 2017
 5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2017
 6. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2017
 7. Plán práce na rok 2017
 8. Rôzne
 9. Záver

 

   Ing. Ľuboš Javor, v. r.

                                                                                              tajomník

 

 

Na zasadnutie sa pozývajú:

 1. tajomník SRZ
 2. členovia prezídia OŠČ
 3. členovia sekcií OŠČ
 4. zástupcovia ZO SRZ (ako je uvedené v texte)
 5. rozhodcovia SRZ