Prihlášky do súťaže pre rok 2017 a žiadosť o registráciu nových pretekárov

Prihlášky družstiev pre postupové súťaže SRZ v roku 2017 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2016 a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne.

Dovoľujeme si upozorniť vedúcich družstiev, že na základe opakovaného nedodržiavania termínu podania prihlášok do súťaží stanovenom Registračným poriadkom OŠČ bol prezídiom OŠČ schválený nasledovný postup: V prípade neprihlásenia družstva do súťaže v stanovenom termíne do 30.11. 2016 bude družstvám umožnené prihlásiť sa v náhradnom termíne do 15.12. 2016 za podmienky úhrady sankcie vo výške 50% zo štartovného (ktorá bude uhradená spolu so štartovným za nižšie uvedených podmienok). Po tomto termíne nebude možné prihlásiť sa do postupových súťaži pre rok 2017.


K prihláške do súťaže je potrebné priložiť registračné preukazy (ak už boli vydané), prípadne „Žiadosť o registráciu nových pretekárov“.  Všetky tlačivá odboru ŠČ sa nachádzajú na stránke www.ssrzrada.sk.

Tlačivo OŠČ – Žiadosť o registráciu pretekára SRZ

Tlačivo OŠČ – Prihláška družstva do súťaže SRZ

Tlačivo OŠČ – Žiadosť pretekára o hosťovanie, prestup

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
Odbor pre športovú činnosť
A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina

tel.č. 0918/711 548, e-mail: sport@ssrzrada.sk


Štartovné za účasť družstva v postupovej súťaži SRZ v disciplínách LRU-PLÁVANÁ, MUCHA, FEEDER a PRÍVLAČ je stanovené nasledovne:

  • 1. liga ……………. 140,00 €
  • 2. liga ……………. 140,00 €
  • divízia ……………. 100,00 €

Štartovné za účasť družstva v lige RT je 65,00 €.

Žiadame Vás, aby ste štartovné pre rok 2017 poukázali z účtovných dôvodov na nižšie uvedený účet až od 1.1.2017, najneskôr však 28.2.2017.


Bankové spojenie:

VÚB a.s. Žilina, č.ú. 158 32 432/0200

IBAN: SK6202000000000015832432

Variabilný symbol pre jednotlivé disciplíny:

  • LRU – plávaná: …………6322
  • LRU – mucha: …………..6321 (štartovné)
  • LRU – mucha …………..12015 (poplatok 5,00 € za registrovaných pretekárov)
  • LRU – prívlač: …………..6324
  • LRU – feeder: …………..6325
  • Rybolovná technika:……6323

Pri platbe je potrebné pre identifikáciu platby do poznámky uviesť meno ZO SRZ, prípadne družstva!