Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2018

Prihlášky družstiev do postupových súťaží SRZ v roku 2018 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2017 a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne.

Dovoľujeme si upozorniť vedúcich družstiev, že na základe opakovaného nedodržiavania termínu podania prihlášok do súťaží stanovenom Registračným poriadkom OŠČ bol prezídiom OŠČ schválený nasledovný postup: V prípade neprihlásenia družstva do súťaže v stanovenom termíne do 30.11. 2017 bude družstvám umožnené prihlásiť sa v náhradnom termíne do 15.12. 2017 za podmienky úhrady sankcie vo výške 50% zo štartovného (ktorá bude uhradená spolu so štartovným za nižšie uvedených podmienok). Po tomto termíne nebude možné prihlásiť sa do postupových súťaži pre rok 2018.

K prihláške do súťaže je potrebné priložiť registračné preukazy (ak už boli vydané), v prípade záujmu o zaregistrovanie nových pretekárov a k vydaniu nových registračných preukazov  je potrebné vyplniť a zaslať tlačivo „Žiadosť o registráciu nových pretekárov“.

Všetky tlačivá odboru ŠČ sa nachádzajú na stránke SRZ, v sekcii Referát pre športovú činnosť: https://www.srzrada.sk/sportova-cinnost/formulare-referat-osc

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina

Odbor  pre športovú činnosť

A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina

 

Štartovný poplatok pre účasť družstva v postupovej súťaži SRZ v disciplínach LRU-PLÁVANÁ, MUCHA, FEEDER a  PRÍVLAČ  je stanovené nasledovne:

–  1. liga    …………….    180,00 €

–  2. liga    …………….    180,00 €

–  divízia   …………….    140,00 €

 Štartovné za účasť družstva v lige RT je 100,00 €.

 

Žiadame Vás, aby ste štartovný poplatok pre rok 2018 poukázali z účtovných dôvodov na nižšie uvedený účet až od 1.1.2018, najneskôr však 28.2.2018.

Bankové spojenie: VÚB banka, IBAN: SK6202000000000015832432

Variabilný symbol pre jednotlivé disciplíny:

LRU – plávaná:                      6322

LRU – mucha:                        6321    (štartovné)

LRU – mucha                         12015  (poplatok  5,00 € za registrovaných pretekárov)

LRU – prívlač:                       6324

LRU – feeder:                        6325

Rybolovná technika:              6323

 

Pri platbe je potrebné pre identifikáciu platby do poznámky uviesť meno ZO SRZ, prípadne družstva!

Kontaktná osoba: Mária Sprušanská, referent OŠČ, sport@ssrzrada.sk, 0918 711 548