Archív značiek: aktuality

Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)  v súčasnosti pripravuje aktualizovanú verziu Vodného plán Slovenka na roky 2022 – 2027, ktorá bude predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky v roku 2021. Aktualizácia Vodného plánu Slovenskej republiky je súčasťou implementácie tretieho plánovacie cyklu  smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva  prostredníctvom zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

S ohľadom na prierezovosť a odborné zameranie  strategického dokumentu v jednotlivých kapitolách MŽP SR zorganizovalo dňa 20.6.2019 v Bratislave odborný seminár, na ktorom predstavilo a zhodnotilo aktuálnu situáciu na Slovensku v súvislosti s Rámcovou smernicou o vode.

Seminár bol súčasťou podujatí organizovaných sekciou vôd Ministerstva životného prostredia SR, ktorých cieľom je zvýšiť informovanie a zapojenie cieľových skupín pri príprave a schvaľovaní aktualizácie strategického dokumentu „ Vodný plán Slovenska“ so zameraním na:

 • oboznámenie so „Správou Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) a smernice o povodniach (2007/60/ES); Druhé plány manažmentu povodí a prvé plány manažmentu povodňových rizík),
 • oboznámenie s časovým a vecným harmonogramom prípravy III VPS,
 • oboznámenie s prípravou Významných vplyvov na stav vodných útvarov,
 • oboznámenie s pripravovanými komunikačnými nástrojmi v procese aktualizácie strategického dokumentu.

Na seminári vystúpili pracovníci MŽP SR, ktorý majú Smernicu o vode na starosti. Uviedli skutočnosti, ktoré naznačujú, že sa nám nepodarí dosiahnuť dobrý stav vôd do roku 2027. Boli diskutované viaceré postupy ako zapojiť odbornú a laickú verejnosť do prípravy aktualizácie Vodného plánu na obdobie rokov 2022-2027.

Azda najčastejšie diskutovanou oblasťou bola zmena klímy, otázka pitnej vody a v neposlednom rade požiadavka zapojiť do pripravovaného plánu aj problematiku revitalizácií vodných tokov na Slovensku.

Slovenský rybársky zväz sa bude uvedenej problematike venovať a priebežne bude na svojich webstránkach informovať o aktuálnych udalostiach, termínoch a aktivitách.

Šíravský pleskáč 2019

V sobotu 15.6.2019 sa po prvýkrát stretli funkcionári OZ SRZ a priatelia z Košického a Prešovského kraja na Zemplínskej Šírave. Dlho pripravované stretnutie na Šírave s cieľom lovu rýb, ale hlavne spoznania funkcionárov splnilo všetky predpoklady. Tie OZ SRZ, ktoré prišli na stretnutie za týmto účelom, boli prekvapené organizáciou pretekov a stretnutia. Už v piatok prichádzali tí z ďaleka  ako Švedlár, Nálepkovo. Ráno v sobotu sa na preteky zaevidovalo 20 organizácii. Výdatné raňajky a počasie lákali družstvá k vode. Domáci Michalovčania postavili dve družstvá. No zároveň celá rybárska stráž nastúpila aj s členmi výborov obvodných organizácii, aby zabezpečovali pitný režim v 30 stupňových horúčavách. Zúčastnené družstva nepoznali počas pretekov, čo je smäd a hlad. Iba rybám sa akosi nechcelo k maškrtám.

Preteky gradovali okolo jedenástej hodiny, keď záberov pribúdalo. Zachytali si aj družstvá, ktoré boli na Šírave po prvýkrát ako Stropkov, Svidník, Švedlár, Nálepkovo. Tréning už v piatok sa vyplatil družstvu Čiernej n/Tisou, ktoré bojovalo o prvé miesto. Nakoniec sa z víťazstva tešili domáci Michalovčania.

Preteky Šíravsky pleskáč potvrdili, že sú to preteky, ktoré nahrádzajú oficiálne zasadnutia, nahrádzajú zápisy. Tu si bol každý rovný a blízky, nebolo poznať, či je to organizácia malá, alebo veľká. Rozhovory po oficiálnom vyhlásení pokračovali dlho do noci. Kvalitné pohostenie s občerstvením pridalo na pohode stretnutia. Teší nás ako usporiadateľov, že prisľúb všetkých OZ SRZ do nasledujúceho roka a spokojnosť boli tou latkou, ktorú sme nasadili dosť vysoko.

Dúfame, že aj za pomoci SRZ RADY sa preteky Šíravský pleskáč a Zemplínska Šírava stanu miestom priateľstva rybárov nielen Košického a Prešovského kraja, ale aj letným zrazom OZ SRZ z celého Slovenska.

 

                                                                                   Organizátori podujatia


Celoslovenské stretnutia vedúcich rybárskych krúžkov spojené so školením v rybolovnej technike

V jednu marcovú a dve aprílové soboty vedúci detských rybárskych krúžkov obetovali svoj voľný čas a vycestovali z rôznych kútov Slovenska na spoločné stretnutia. Prvé sa uskutočnilo dňa 30. marca v Spišskej Novej Vsi, kde sa stretlo 28 vedúcich krúžkov prevažne z východného Slovenska. Druhé stretnutie bolo 6. apríla priamo v meste sídla Slovenského zväzu rybolovnej techniky v Nových Zámkoch kde sa aj napriek veľmi nízkemu počtu pracovníkov s deťmi a mládežou v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji stretlo 9 aktívnych kolegov. Posledné bolo iba niekoľko kilometrov od sídla Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste 27. apríla 2018. Stretnutia sa zúčastnilo 15 vedúcich krúžkov prevažne Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Z celkového počtu 112 registrovaných vedúcich detských rybárskych krúžkov v Slovenskom rybárskom zväze tieto stretnutia navštívilo 52 vedúcich detských rybárskych krúžkov čiže takmer polovica.

Myšlienka spojiť stretnutie so školením v rybolovnej technike vznikala postupne pod vplyvom začatej spolupráce s odborom mládeže Českého rybárskeho zväzu (ČRS). V ČRS je rybolovná technika ešte pomerne dobre zastúpená v činnostiach krúžkov a klubov mládeže. Umožňuje existenciu celonárodnej súťaže Zlatá udice, v ktorej je rybolovná technika povinnou disciplínou. V minulosti sa rozvíjala tradícia rybolovnej techniky v krúžkoch a športových kluboch na Slovensku prevažne tam kde v tejto disciplíne mali svoje zastúpenie aktívni športovci a obetaví ľudia ochotní pracovať s deťmi. Bohužiaľ nie v vždy si našli svojich pokračovateľov, ktorí by svoju športovú vášeň rozvíjali vo svojom regióne aj naďalej. Rybolovná technika je pritom veľmi užitočná a zároveň pre deti veľmi atraktívna činnosť pokiaľ ju dokáže vedúci krúžku sprostredkovať hravou formou. Je mimoriadne efektívnym spestrením práce s deťmi predovšetkým v zimných mesiacoch, keď vedúci krúžkov nemôžu s deťmi loviť ryby a hľadajú spestrenie formou praktickej činnosti, ktorá by bola protiváhou náuky o rybárskych predpisoch, ichtyológie alebo ekológie.

Zvláštnu zásluhu na organizovaní školení má predovšetkým Ing. Daniel Poničan, referent pre prácu s deťmi a mládežou v MsO SRZ Zvolen. Ako skúsený vedúci krúžku, ktorý sa venuje rybolovnej technike jednak koordinoval spoluprácu so školiteľmi, zároveň sám prednášal vedúcim krúžkov na stretnutí v Kysuckom Novom Meste. Vytvoril aj praktickú pomôcku pre vedúcich krúžkov – stručný návod stavby trate na rybolovnú techniku. Veľké poďakovanie patrí hostiteľovi stretnutia v Nových Zámkoch, prezidentovi Slovenského zväzu rybolovnej techniky MVDr. Jurajovi Mészárosovi, ktorý okrem veľmi pútavej prednášky obohatenej o skúsenosti nadobudnuté v práci s mládežou, pripravil vedúcim brožúry s jeho vlastným odborným prekladom medzinárodných pravidiel rybolovnej techniky. Stretnutie v Nových Zámkoch bolo obohatené o slávnostné ocenenie za prínos v oblasti práce s deťmi a mládežou cenou referenta SRZ Rada vedúcemu rybárskych krúžkov pánovi Jaroslavovi Helerovi. Spišskonovoveské školenie v rybolovnej technike viedol vedúci sekcie rybolovnej techniky Odboru športovej činnosti SRZ Rada a podpredseda MsO SRZ Prešov pán Pavol Konkoľ, v ktorého prednáške a praktickom workshope sa rovnako prejavili skúsenosti pri práci s deťmi a učiteľský talent. Sprostredkoval vedúcim krúžkov veľmi nápadité hry, poukazoval na nedostatky, ktorých by sa deti mohli dopustiť a dával podnety na to ako sa vyhnúť nude a jednotvárnosti pri tréningu rybolovnej techniky.

Po školeniach sa konala porada, na ktorej sa vedúci krúžkov dozvedeli informácie o súčasnom stave práce s deťmi v SRZ a o aktivitách referenta so spolupracovníkmi. Súčasťou bolo aj stručné porovnanie s odborom mládeže v ČRS. Hlavnou témou boli aktuálne problémy v tejto oblasti a vízie nadviazania spolupráce na celoslovenskej úrovni. Vedúci krúžkov získali informácie o rôznych možnostiach propagácie ich činnosti, o možnostiach využívania maskotov, právnej pomoci, výklade nových ustanovení, a o možnostiach materiálneho zabezpečenia krúžkov. Podnety získané počas stretnutí a v komunikácii v nasledujúcom období sa stávajú základom pre ďalšie kroky.

Deti z organizácií, ktoré vyslali svojich vedúcich na celoslovenské stretnutie dostali sponzorské dary vo forme nástrah od firiem Tornado Banská Bystrica a Úlovok Podbrezová v hodnote spolu 10 000 €. Stretnutia boli čiastočne využité aj na distribúciu sponzorských krmív od firmy Rypomix Sereď. Registrovaní vedúci krúžkov, ktorí zaslali zoznamy detí v detských rybárskych krúžkov v tomto roku dostanú spolu 6700kg krmiva tejto značky.

Stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov sú vždy spojené s príjemnou pracovnou atmosférou a spájajú ľudí, ktorí majú spoločný záujem – výchovu novej generácie rybárov. Sú to ľudia, ktorí riešia často podobné problémy a vedia si navzájom pomôcť. Verím, že takéto stretnutia inšpirujú k ďalšej práci, a že obohatia každého vedúceho krúžku.

Petrov zdar

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou

sekretariát Slovenský rybársky zväz Rada Žilina


[wds id=“15″]

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2018

V roku 2018 sa kontrolná komisia SRZ zišla na piatich riadnych zasadaniach.

 

Dňa 23.03.2018 na svojom riadnom zasadaní KK SRZ prerokovala nasledovný program :

 1. Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly.
 2. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017.
 3. Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2018
 4. Vyhodnotenie zarybňovania vo vodách Rady SRZ v roku 2017
 5. Vyhodnotenie práce Slovryb a. s.
 6. Rôzne

Dňa 09.06.2018 na výjazdovom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Rôzne

Dňa 21.9.2018 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program :

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Plnenie nápravných opatrení v roku 2018
 3. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2018.
 4. Rôzne

Dňa 25.11.2018 sa novozvolená Kontrolná komisia SRZ zišla na 1. riadnom zasadnutí po voľbách na sneme SRZ v Žiline a prerokovala nasledovný program :

 1. Voľba predsedu a podpredsedu Kontrolnej komisie pri Rade SRZ na ustanovujúcej schôdzi novozvolených členov Kontrolnej komisie SRZ
 2. Kooptovanie nového člena Kontrolnej komisie SRZ na miesto novozvoleného predsedu
 3. Členovia Kontrolnej komisie SRZ vo funkčnom období 2018 – 2020

Dňa 14.12.2018 sa Kontrolná komisia SRZ stretla na svojom riadnom zasadnutí a prerokovala nasledovný program :

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Prejednanie kontroly na sekretariáte SRZ zo dňa 14.12.2018
 3. Hodnotenie XII. snemu SRZ a úlohy uložené snemom
 4. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2018.
 5. Plán práce KK SRZ 2019
 6. Rôzne

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola dňa 23.03.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola vyúčtovania cenín k 31.12.2017, platby faktúr, ceniny 2017, skartácia tlačív 2017
 • kontrola BOZP, revízie elektrických zariadení, elektroinštalácií a bleskozvodov, karty OOP
 • nákup, evidencia a distribúcia brokových nábojov na plašenie kormoránov
 • manipulácia, uskladnenie a výdaj nábojov v intenciách zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v aktuálnom znení
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií, úplnosť dokladov
 • zarybňovanie 2017, skutočne vynaložené prostriedky, zabezpečenie z vlastných zdrojov, nákupy – výber dodávateľov, zmluvy

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola dňa 21.09.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola vyúčtovania cenín 2018, dlžníci
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií za mesiace júl a august 2018
 • zarybňovanie k 31.8.2018 – dodávatelia, faktúry, množstvá a ceny
 • kontrola čerpania nákladov športovým odborom, vyúčtovanie súťaží, cestovného v roku 2018

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola v dňoch 14.12.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola odboru športovej činnosti, rozpočet, plánovanie akcií a ich finančné krytie, vyúčtovanie služobných ciest, efektivita vysielania funkcionárov a rozhodcov na akcie podľa trvalého pobytu
 • kontrola príjmov, ktoré majú byť použité na zarybňovanie a porovnanie so skutočnými a oprávnenými výdajmi do 30.11.2018
 • kontrola došlých cenín, vyradenie a likvidácia starých cenín a tlačív. Vyúčtovanie cenín základnými organizáciami.

Členovia Kontrolnej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadaní Prezídia SRZ a Rady SRZ, taktiež sa boli pri inventarizácií majetku SRZ na výrobných strediskách v mesiacoch január, február 2018.


Na základe podnetov členov SRZ boli vykonané kontroly v základných organizáciách  Bánovce nad Bebravou, Čadca, Dunajská Streda, Hlohovec 2x, Košice 3x, Liptovský Hrádok, Partizánske, Púchov, Stará Ľubovňa, Šaľa, Trenčín 2x, Trstená 2x a Žarnovica.

Väčšina kontrol v organizáciách bolo zameraná na dodržiavanie volebného poriadku a riešenia medziľudských vzťahov, čo však nie je úlohou Kontrolnej komisie SRZ.

50. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

 1. Rozvodnený Váh. Slovensku v uplynulých týždňoch trápili zdvyhnuté hladiny riek, častokrát na nich bola vyhlásená aj povodňová aktivita. Zaujímalo nás, ako sa takýto stav prejavuje na našej najdlhšej rieke v čase kulminácie hladiny. Vybrali sme sa preto na najrýchlejší úsek rieky v okolí Šintavy.
 2. Umelý výter sumca. Ak chceme násadou sumca zarybňovať naše revíry, musíme ju najprv vyprodukovať. Túto činnosť majú na starosti pracovníci Slovenského rybárskeho zväzu vo výrobnom stredisku v Malo Záluží. My Vám túto činnosť ukážeme.
 3. Zmeny v legislatíve týkajúce sa lovu dravcov. Dravým druhom rýb budeme venovať aj ďalšiu reportáž. Zaoberať sa budeme zmenám v legislatíve, ktoré sú nové v oblasti lovu na prívlač, či živú a mŕtvu rybku. Samozrejme, naše otázky smerovali aj na ďalšie zmeny týkajúcej sa tejto problematiky.
 4. Lov pstruhov v kalnej vode. Záver relácie už tradične bude patriť lovu rýb. Ako nám to počasie zariadilo, tak sme prispôsobili aj techniku lovu. Vyberieme sa na pstruhy do zakalenej vody!

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase: 

Sobota 8. júna o 14:00hod. – premiéra

Nedeľa 9. júna o 09:00hod. – repríza


V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

 

Prajeme príjemné sledovanie!


VN Kráľová – Upozornenie

Správa povodia dolného Váhu Šaľa, správca VS Kráľová upozorňuje členov SRZ Žilina, že v súčasnej dobe sú z dôvodu zvýšených prietokov na rieke Váh zvýšené prietoky, ktoré sú odvádzane na jalovo cez haťové polia a vodnú elektráreň. Z hore uvedeného dôvodu doporučujeme členom SRZ lov z vodnej hladiny nevykonávať!

Ďalej je potrebné pri love z hladiny sledovať pohyb plavenín (stromy, haluzovina, plávajúci plast) na hladine aj pod ňou, ktoré môžu spôsobiť nefunkčnosť motora a neovládateľnosť člna! Ukončenie prietokov cez haťové polia bude oznámené rybnému hospodárovi na VS Kráľová a to SRZ Galanta. Na pravostrannej a ľavostrannej hrádzi zdrže sú osadené značky pozor hať, ktoré sú vzdialené od haťových polí 600m. Túto hraničnú vzdialenosť je potrebné striktne dodržiavať z dôvodu Vašej bezpečnosti.

Rybárska sezóna na Domaši môže začať

Obce v okolí Domaše už počas zimy bubnovali na poplach, že rekreačná sezóna na tejto vodnej nádrži v tomto roku nebude, ale posledné zrážky v druhej polovici mája a najmä výdatný dážď z 29. na 30. mája rapídne zdvihli vodnú hladinu tejto 1422 hektárovej nádrže.

Už 29.mája. bola výška hladiny 157,420 m n.m., ale 30. mája musela hladina poriadne poskočiť po celonočnom a dennom daždi v hornom povodí Ondavy a zrejme prekonala dôležitú hladinu 158 m n.m. Dôležitú preto, lebo na Okresnom úrade odbore starostlivosti o životné prostredie v Prešove sa 13. mája dohodlo, že minimálny odtok z Domaše do rieky Ondava na úrovni 2,9 m3.s-1 sa v rámci mimoriadnej manipulácie podrží do konca júna. Ak kóta 158 metrov nad morom bude dosiahnutá SVP, š.p. Banská Štiavnica OZ Košice zrejme zvýši vypúšťanie vody do Ondavy pravdepodobne na 3,5 m3.s-1.

Medzitým vykonalo povodie rozbory vody na celom úseku Ondavy a rieka sa drží a hodnoty organického zaťaženia sú v norme. Iste vodohospodárom a rybárom pomáhali doposiaľ chladné májové dni.

Stúpaním hladiny ožila celá nádrž. Voda sa dostala na zatrávnené plochy, kde začal okamžite výter pleskáča. Kapor ešte s výterom nezačal, zrejme kvôli dosť chladnej vode. V 23. týždni sa majú teplotné podmienky podstatne zlepšiť, takže aj kapor by mohol nasledovať pleskáča.


Zarybňovanie označeným Lipňom tymiánovým na Orave

Vážení rybári a členovia SRZ,

V zmysle záverov z konferencie Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), konanej dňa 31. Októbra 2018 v Žiline a tiež pracovnej skupiny zameranej na podporu populácií Lipňa tymiánového boli dňa 28.05.2019  do významných prítokov rieky Orava vysadené označené ryby. Ryby boli do prítokov vysadené z dôvodu vysokých prietokov v rieke Orava /120-130 m3/s/.

Spolu bolo vysadené 2500 ks označených rýb. Ryby boli označené v hlavovej časti zo spodu alebo na bokoch červenou farbou /viď. foto/ 

V nasledujúcom období budú lipne monitorované v rámci ichtyologických prieskumov.

Ryby boli vysadené do nasledovných lokalít:

 • Zázrivka /pravostranný prítok v obci Párnica – lovný/ – 1.250 ks – cca 650 ks od vtoku do Oravy po cestný most Kraľovany – D. Kubín, cca 400 ks v lokalite Pod Bralom /cca 1700 m od ústia do Oravy/
 • Jasenovský potok /ľavostranný prítok v D. Kubíne – chovný/ – cca 200 ks od vtoku pod cestný most pri Florinovej kaskáde /pri penzióne Koliba/
 • Studený potok /ľavostranný prítok nad obcou Podbiel – lovný/ – 1250 ks od vtoku Studeného potoka až cca 150 m nad cestný most Podbiel – Nižná

Žiadame rybárov, ktorí pri love rýb na Zázrivke, Studenom potoku alebo v rieke Orave ulovia označené ryby podali o tom správu hospodárom uvedených revírov, alebo na e-mail: hlavaty@ssrzrada.sk tel. 0948 339 758

Teplota vody pri zarybnení bola v Zázrivke 10, Jasenovskom potoku 11 a Studenom potoku 8 stupňov C. Ryby boli dovezené zo strediska SRZ Svit. Na zarybňovaní sa zúčastnili členovia OZ MO SRZ D. Kubín – Miroslav Žúbor a Roman Teluch, OZ MO SRZ Trstená – JUDr. Miloš Kabáč, OZ MO SRZ Námestovo – Peter Kováč a Ing. Ján Kompan – hospodár Oravy II. Ďakujeme všetkým zúčastneným za odvedenú prácu.


Lipne samé vyplávali proti prúdu

Označenie vysádzaných rýb I

Označenie vysádzaných rýb

Pri Studenom Potoku

Priatelia Palo a Miro zarybňujú

Sútok Studeného potoka s Oravou

Vtok Zázrivky do Oravy

Reprezentácia slovenskej mládeže na ECCHJ

Európsky šampionát na Katlove už začal a víťazi slovenskej kvalifikácie nás už hrdo reprezentujú na tomto unikátnom podujatí. V nasledujúcich dňoch sa zo všetkých síl budú snažiť zopakovať skvelý výsledok z jazera Vácička A uloviť 3 najťažšie bodované kapry. Za Slovenský rybársky zväz im držíme palce a prajeme len tie najväčšie ryby. Celý priebeh pretekov môžete sledovať na stránke European Carp Championship for Juniors alebo na stránke jazera Katlov.