Archív značiek: činnosť

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ

 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na výstave Fishing Show v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie tajomníka SRZ za účasti vedúceho OTVaV SRZ v Slovryb, a.s.
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na porade OTV a zarybňovacej komisie v Žiline
 • Účasť prezidenta SRZ na školení rybárskej stráže a rybárskych hospodárov v Žiline
 • Účasť prezidenta SRZ na ČS/MK OZ SRZ Dunajská Lužná, Bratislava V., Senec, Považská Bystrica, Záhorie
 • Účasť tajomníka SRZ na ČS/MK OZ SRZ Banská Štiavnica, Šoporňa, Hlohovec, Partizánske a na oslave 80. výročia založenia SRZ MO Partizánske
 • Rokovanie prezidenta SRZ na SVP, š.p. ohľadom vjazdov pre rybárske revíry Dunaja.
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na stredisku SRZ v Nových Zámkoch – výlov komory a personálne zabezpečenie strediska
 • Účasť prezidenta SRZ na MŽP SR – MPK k novele zákona o ochrane prírody za účasti Ing. Krajča, PhD
 • Účasť tajomníka SRZ na rokovaní s generálnou riaditeľkou služobného úradu MŽP SR
 • Účasť tajomníka a prezidenta SRZ na rokovaní s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR MVDr. Jozef Bírešom, DrSc.
 • Rokovanie tajomníka SRZ s vedúcimi odborov ohľadom prípravy materiálu na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ
 • Rokovanie tajomníka SRZ s audítorkou ohľadom riadnej závierky za rok 2018
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na rokovaní na Vodohospodárskej výstavbe, š. p., Bratislava ohľadom TBD
 • Účasť prezidenta SRZ na rokovaní na VV, š.p. Bratislava ohľadom návrhu riešenia prekonania stupňov – VD Gabčíkovo – Dunaj
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na MŽP SR na rokovaní – Oddelenie štátnej správy rybárstva
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na rokovaniach v Žiline a Bratislave ohľadom elektronizácie SRZ
 • Rokovanie tajomníka SRZ ohľadom odpredaja strediska Považská Bystrica
 • Účasť tajomníka SRZ na zasadnutí ekonomickej komisie Rady SRZ
 • Účasť tajomníka SRZ na rokovaní na Pozemkovom fonde v Bratislave
 • Účasť tajomníka a prezidenta SRZ na akcii MŽP SR – Svetový deň vody v Modre
 • Príprava materiálu na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ
 • Účasť na zasadnutí Prezídia a Rady SRZ
 • Účasť prezidenta SRZ na otvorení školenia RS v Ivánke pri Dunaji
 • Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII. Snemu SRZ
 • Žiadosť na MsÚ Žilina ohľadom pomenovania ulice po Ondrejovi Budajovi
 • Stanovisko štatutárov SRZ k aktivite MŽP SR – Výzva na zálohovanie PET fliaš
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia tajomníka a prezidenta SRZ
 • Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí

Sekretariát tajomníka

 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia sekretariátu tajomníka SRZ.
 • Evidencia pozvánok na VČS OZ SRZ.
 • Evidencia správ z konania VŠC OZ SRZ.
 • Evidencia a spracovanie žiadostí OZ SRZ na vyznamenania členov OZ SRZ.
 • Vybavovanie žiadostí OZ SRZ o potvrdenie ich právnej subjektivity.
 • Vybavovanie objednávok E-shopu.
 • Spracovanie rezervácií a vystavovanie poukazov na pobyt v rekreačných zariadeniach Rady SRZ.
 • Príprava materiálu pre účasť SRZ na Fishing Show v Trenčíne.
 • Kompletizácia materiálu na zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, distribúcia materiálu na zasadnutie.
 • Evidencia návrhov na vyznamenanie, vybavovanie schválených vyznamenaní, vypisovanie diplomov vyznamenaným.
 • príprava a odovzdanie oblečenia pre pracovníkov SRZ.
 • spracovanie podkladov potrebných pre vystavenie splnomocnení OZ SRZ pre právne oddelenie.
 • spracovanie zadania pre vypracovanie cenovej ponuky pre spoločnosť Viadon, s.r.o. v spolupráci s komisiou pre elektronizáciu SRZ.
 • Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí.

Odbor investícií a správy majetku

 • Čerpanie dovolenky, PN

Odbor tečúcich vôd a výroby

• Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ, Zarybňovacia komisia, rozpočet na zarybnenie revírov SRZ v roku 2019
• Rada SRZ – prezentácia koncepcie RS
• Spracovanie Dodatku k Spoločnému rybárskemu poriadku na rok 2019
• Distribúcia kokosového vlákna na ZO SRZ pre výrobu umelých hniezd na podporu prirodzenej reprodukcie
• Príprava umelých hniezd na podporu výteru zubáča veľkoústeho na revíroch Rady SRZ
• Príprava na organizovanie Kurzu pre rybársku stráž v Ivanke pri Dunaji
• Aktualizácia zoznamu členov rybárskej stráže na poistenie pre rok 2019
• Pracovné stretnutie na ŠOP SR na CHKO Horná Orava k možnostiam koordinovanej ochrany rybárstva a ochrany prírody SR
• Porada odboru na Ministerstve životného prostredia SR k zmenám v revírovaní a k legislatívnym úpravám po prijatí nového zákona a vyhlášky.
• Inventarizácia rybárskych revírov SRZ, porovnanie s databázou vedenou na stránke MŽP SR
• Kontrola výstavby rybovodu na rieke Turiec
• Bežná mailová a listová korešpondencia odboru
• Stanovisko pre SVP, š.p. k údržbe Torysy v k.ú. Veľký Šariš a Šarišské Michaľany (MsO Prešov, MO Sabinov) + spracovanie odborného vyjadrenia k hromadnému úhynu rýb na revíroch MO SRZ Veľké Kapušany ( MO Veľké Kapušany)
• Zarybňovanie úhora monté, násadami kapra
• Pozorovanie prirodzenej reprodukcie podustvy, odlov generačných rýb na rieke Váh
• Porada a preškolenie RH/RS Rady SRZ v Žiline

• Výrobný výbor k údržbe vodného toku Dunajec v k.ú. obce
• Aktualizácia zoznamu nevydať podľa doručených podkladov
• Pracovné stretnutie s SVP š.p. a CHKO Horná Orava k úprave Oravice v Liesku
• Účasť na OÚ Banská Štiavnica k povoleniu stavby promenády na Počúvadle.
• Zodpovedanie dotazov k činnosti RS
• Vyjadrenie pre SVP,š.p. OZ KE k údržbe Novoveského potoka v Turnianskej Novej Vsi (MO Moldava)
• Záchranný odlov rýb kvôli preložke časti pstruhového revíru Výrava v k.ú. obce Jabloň (MsO Humenné)
• Účasť na výsluchu na Okr. riaditeľstve PZ v TN ohľadom úhynu rýb na rieke Váh z r.2017
• Aktualizácia revírnych listov pre MsO SRZ Levice
• Pracovné stretnutie s MsO SRZ Nové Zámky ohľadom inventarizácie rybárskych revírov.
• Kontrolný deň na VN Veľké Kozmálovce- výstavba rybovodu
• Konanie k žiadosti spol. Prefa Orlov o ťažbu riečneho materiálu na toku Poprad nad ústim potoka Hromovec
• Spracovanie odpovede poslancovi MZ Medzev k stavebnému odpadu pri VN v Medzeve, spracovanie ročného výkazu o vodných plochách za rok 2019
• Spracovanie informácie od MO SRZ Sabinov a jej zaslanie na SVP,š.p. OZ Košice k postupu informovania SRZ pred začiatkom údržby na toku + prihlásenie do konaní na ťažbu rieč. mater. na tokoch Ondava a Ladomírka (MO Svidník a MO Stropkov)
• Účasť na ŠVD na MVE Plešivec zvolanom OÚ Košice na základe žiadosti nového vlastníka MVE
• Spracovanie stanoviska k zámeru vybudovať odchovňu lososovitých rýb na toku Slaná v k.ú. obce Betliar
• Obhliadka stavby MVE na Kľakovskom potoku
• Vodoprávne konanie v PN ohľadom odberu vody z VN Chtelnica.
• Pracovné stretnutie s MsO SRZ Trenčín ohľadom inventarizácie rybárskych revírov.
• Pracovné stretnutie s MO SRZ Sládkovičovo ohľadom inventarizácie rybárskych revírov.
• Pracovné stretnutie s MsO SRZ Hlohovec ohľadom konzultácie zmien v revírovaní na obdobie 2020-2022.
• Výrobné výbory zvolané SVP, š.p. k údržbe Pčolinky v k.ú. Snina a Pčoliné (Snina), Laborca v k.ú. Volica (Medzilaborce) a Výravy v k.ú. Jabloň (Humenné)
• Latorica č. 4/OR Kapoňa – šetrenie úhynu rýb
• Dotazník k úlovkom a záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch
• Rozporové konanie na MŽP SR k zákonu o ochrane prírody a krajiny
• Kontrola prítokov vody do VN, nastavenie a očistenie prítokov na komory a VN na strediskách Rady SRZ
• Odbery vody na strediská – vybavovanie povolení
• Distribúcia úhorieho monté pre ZO SRZ
• Distribúcia šťuky Š0 pre ZO SRZ
• Príprava rybníčkov a kanálov na odchov Šr
• Príprava zubáčových hniezd na poloumelý výter zubáča
• Výlov komôr na strediskách Rady SRZ a následná distribúcia kapra K1 na ďalší chov do chovných nádrží a K2 a K3 do ZO SRZ
• Distribúcia liečiva Rupín pre ZO SRZ
• Evidencia objednávok na násady od ZO SRZ
• Tvorba rozdeľovníkov na dodávku jarných násad rýb


Referent pre rybársku stráž

 • Dopracovanie vznikajúcej stratégie ochrany revírov Rady SRZ
 • Porada k ochrane a výkonu rybárskeho práva na Dunaji
 • Pracovná porada OTVaV
 • Pracovné stretnutie k zariadeniam GPS
 • Príprava a rozvoz kokosového vlákna
 • Pracovné stretnutie s preškolením RS Rady SRZ
 • Aktualizácia zoznamu RS a zoznamu RS na poistenie
 • Materiálne zabezpečenie akcie „Čisté brehy“
 • Zodpovedanie dotazov RS
 • Dodanie podkladov pre elektronické predaj hosťovacích povolení
 • Aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov
 • Spracovanie pripomienok k Spoločnému rybárskemu poriadku
 • Pracovné stretnutie na VN Sĺňava
 • Príprava testov pre školenie uchádzačov na RS
 • Príprava materiálov a školenia uchádzačov na RS
 • Účasť na školení uchádzačov na RS

Organizačno – právny odbor

 • spracovanie návrhov interných právnych predpisov pripravených Dočasnou legislatívnou komisiou
 • príprava podkladov pre zasadnutie Rady
 • príprava podkladov pre riešenie pracovnoprávnych vzťahov
 • splnomocnenie (§ 2 ods. 2 vyhlášky pre OZ SRZ)
 • účasť a spracovanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 23.3.2019
 • riešenie sťažností
 • príprava elektronických hlasovaní Rady SRZ
 • konzultácie s členmi SRZ a OZ SRZ ohľadom vzniku členstva  v SRZ, prestupu člena, prerušeniu členstva v SRZ, zániku členstva, predaja povolení na rybolov, disciplinárnych previnení, volieb do OR SRZ, novej legislatívy
 • príprava podkladov pre notársku zápisnicu
 • stanovisko ku kúpnym, nájomným zmluvám
 • MO SRZ Sabinov – opätovné stanovisko k lovu rýb, ktoré sú posudzované ako invázne druhy rýb a možnosti ich privlastňovania počas celého roka.
 • Spracovanie ďalších otázok k zákonu o rybárstve a jeho vykonávaciemu predpisu pre potreby vyhotovenia komentáru zo strany MŽP SR.
 • Correcta s.r.o. – Vypovedanie Mandátnej zmluvy č. 08/01 zo dňa 18. júna 2001, ktorá sa vzťahovala na zastupovanie v colnom konaní.
 • Spracovanie podmienok výberového konania – Spracovanie žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia a vypracovanie podrobnej špecifikácie k spracovaniu žiadosti v rámci operačného programu kvalita životného prostredia a určenie parametrov.
 • Ján Kukučka – Agroporadenstvo-Vypovedanie Zmluvy o poradenskej činnosti zo dňa 04. októbra 2004 z dôvodu zániku živnostenského oprávnenia.
 • MO SRZ Šaštín-Stráže – vyjadrenie k možnosti privlastnenia si sumca po ulovení kapra podľa grafického znázornenia MŽP SR.
 • SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Žiadosť o umožnenie vstupu na oplotený pozemok z dôvodu výkonu rybárskeho práva na VN Krupina v obhospodarovaní MO SRZ Krupina.
 • Vyjadrenie k uplatňovaniu si nákladov za objekty a zariadenia a ďalšie účelne vynaložené náklady priamo súvisiace s užívaním rybárskeho revíru a za obsádku rýb nachádzajúcu sa v ostatnej vodnej ploche.
 • Vyjadrenie k zákazu lovu rýb na rybárskom revíre Trenčianske Kaskády a OR Kľúčové.
 • Právne stanovisko k rybárskeho revíru Hlboké jazero v Senci, či ide o ostatnú vodnú plochu a k možnosti celoročného lovu rýb.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • MsO SRZ Levice – stanovisko k možnosti úpravy podmienok lovu rýb nad rámec zákona o rybárstve uznesením členskej schôdze.
 • MsO SRZ Michalovce – Vyrozumenie k podnikateľskej činnosti v rámci živnosti Vladimír Šaffa Rybárske a športové potreby PETER, či sa jedná o konkurenčnú činnosť v rozpore so Stanovami SRZ.
 • MPRV SR – Žiadosť o sprístupnenie informácií ohľadom vydaného osvedčenia na chov rýb obci Prietrž; preštudovanie problematiky ohľadom VN Prietrž, ktorá je v užívaní obce Prietrž na hospodársky chov rýb a možnosť pridelenia vodnej nádrže do užívania SRZ.
 • MsO SRZ Senica – možnosť zníženia vekovej hranice z 18 na 16 rokov veku vo veci brigádnickej povinnosti a vyberania poplatkov za neodpracovanú brigádu.
 • Stanovisko k lovu z rybárskeho člna na kanáloch, ktoré sú rozdelené stavidlami pre zadržiavanie vody.
 • Právne stanovisko k popisu rybárskeho revíru Hron č. 2 v Spoločnom rybárskom poriadku, ktorý nesedí s popisom v databáze MŽP SR a rybárskemu revíru VN Šárovce + spracovanie odpovede vo veci určenia vzdutia nad MVE Mikula (Želiezovce), či ide o vodný tok alebo vodnú nádrž + obrazové znázornenie.
 • MO SRZ Streda nad Bodrogom – stanovisko k možnosti vydania povolenia na rybolov osobe inej štátnej príslušnosti.
 • MO SRZ Dolný Kubín – stanovisko k doplneniu kandidátov na ČS a povinnosť splnenia podmienok pre podanie kandidátky v zmysle Volebného poriadku ZO SRZ.
 • Spracovanie obchodných a reklamačných podmienok k predaju hosťovacích povolení na rybolov na rybárskych revíroch Rady SRZ elektronickou formou.
 • MO SRZ Šaštín-Stráže – vyjadrenie k možnosti predaja druhého povolenia na rybolov za príplatok.
 • Stanovisko k VN Budmerice II., či sa jedná o vodnú nádrž alebo bočnú vodnú nádrž.

Ekonomický odbor

a) Pokladňa

 • Spracovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 2/2019 a ich úhrada.
 • Spracovanie cestovných príkazov, ich kontrola a úhrada.
 • Práca s finančnou hotovosťou ( príjem a výdaj) – prijaté platby za povolenky, vydávanie
 • finančnej hotovosti na drobné nákupy, úhrada cestovného a pod.
 • Evidencia a účtovanie došlých faktúr.
 • Bankové prevody.

b) Mzdová učtáreň

 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 2/2019.
 • Úhrada miezd a odvodov za 2/2019.
 • Spracovanie výkazov sociálneho a zdravotného poistenia za 2/2019.
 • Ďalšia mzdová agenda vyplývajúca z činnosti organizácie.
 • Personálna agenda

c) Predaj povolení

 • Predaj povolení fyzickým osobám.
 • Spracovanie a kontrola výdajok povolení a materiálu zo skladu pre ZO SRZ ako podklad
 • k fakturácii a samotné pokračovanie fakturácie z 2/2019.
 • Vybavovanie dodatočných objednávok na povolenia.
 • Fakturácia materiálu prostredníctvom E-Shopu.

d) Učtáreň

 • Spracovanie výsledkov inventarizácie za rok 2018.
 • Kontrola účtovníctva, príprava audit 2018.
 • Účasť na mimoriadnych inventúrach – Považská Bystrica, Nové Zámky a pod.
 • Účtovanie pohybov na účte zásob.
 • Fakturácia rýb a materiálu.

e) Vedúci ekonomického odboru

 • Kontrola a inventarizácia účtov hlavnej knihy za rok 2018, príprava podkladov pre audit za
 • rok 2018.
 • Súčinnosť pri vykonávaní auditu za rok 2018.
 • Zasadnutie ekonomickej komisie, spracovanie podkladov pre ekonomickú komisiu.
 • Príprava materiálov na zasadnutie Rady SRZ – Plnenie rozpočtu za rok 2018 a Návrh
 • rozpočtu na rok 2019.
 • Účasť na rokovaní Rady SRZ dňa 23.3.2019.
 • Výkaz DPH za 2/2019 a jeho úhrada.
 • Spracovanie účtovnej závierky za rok 2018 a poznámok k účtovnej závierke za rok 2018.
 • Spracovanie a zaslanie Daňového priznania právnických osôb za rok 2018.
 • Fakturácia nájomného a PHM za súkromné jazdy služobnými vozidlami.
 • Účtovanie ostatných účtovných prípadov (PHM, došlé faktúry, dotácie a pod.)
 • Ostatná ekonomická agenda. 

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

 • Príprava Celoslovenského letného detského sústredenia.
 • Organizačné zabezpečenie celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves, tvorba testov, propozícií, rozpoznávania rýb a propagačných materiálov.
 • Propagácia, spolupráca pri organizovaní a tvorba plagátu s maskotmi na Slovak Junior Challenge v love kapra.
 • Príprava celoslovenského detského letného sústredenia zameraného na lov na umelé nástrahy Ružomberok.
 • Absolvovanie školenia Projektový manažment v práci s mládežou modul I.
 • Realizácia materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky od firmy Tornado.
 • Realizácia novej materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky firmou Rypomix.
 • Distribúcia komponentov na výrobu rotačiek od Vladimíra Sloviaka do detských rybárskych krúžkoch.
 • Príprava celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov spojených so školením.
 • Realizácia celoslovenského stretnutia v Spišskej Novej Vsi.
 • Príprava podkladov na zasadnutie Rady.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Spolupráca pri spustení stránky pre deti a mládež SRZ na facebooku.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežná evidencia registrovaných pretekárov LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT do informačného systému športu a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Aktualizácia Registračného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Aktualizácia Organizačného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Súpisky družstiev sekcií P, M, RT, F a PR.
 • Príprava návrhu rozpočtu OŠČ na rok
 • Príprava materiálu a uznesení OŠČ na zasadnutie Rady SRZ.
 • Úprava Stanov SZŠR na základe podkladov hlavného kontrolóra športu.
 • Príprava materiálu na II. Konferenciu SZŠR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – február 2019

Štatutárni zástupcovia SRZ

 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia ochrany prírody k podkladom na podanie žiadosti novej žiadosti na výnimku plašenia a odstrelu kormorána veľkého za účasti prezidenta SRZ a tajomníka SRZ, pracovné rokovanie o návrhu dodatku na spolupráci k TBD k vodným stavbám vo vlastníctve SRZ a pracovné rokovanie s riaditeľom SPK k pokračovaniu spolupráce SRZ a SPK.
 • Pracovné rokovanie v Žiline za účasti tajomníka, predsedu SRZ MsO Žilina a zástupcov polície zo ZA na zabezpečení a spoločných postupoch pri kontrolách RS na rybárských revíroch v okrese ZA v súvislosti s novou rybárskou legislatívou.
 • Pracovné rokovanie v Žiline za účasti prezidenta SRZ, tajomníka SRZ a vedúceho OTVaV s firmou Rybárstvi Pohořelice k ponuke násadových rýb pre SRZ.
 • Pracovné porady oboch štatutárov SRZ a zamestnancov OTVaV k aktuálnym úlohám a prípravy podkladov pre rokovania Zarybňovacej komisie.
 • Mimoriadne výjazdové zasadnutie Prezídia Rady SRZ v Bratislave na pôde MŽP SR, sekcia vôd za účasti prezidenta SRZ,  tajomníka SRZ a 8 víceperezidentov za príslušné kraje vrátane člena KK so štátnym tajomníkom Ing. Kurillom Ing. Dobiašom a zamestnancov oddelenia štátnej správy rybárstva – otázky členov k ustanoveniam nového zákona a vyhlášky najmä vysvetleniu §14 odst.2, písmeno a) – množstvo úlovkov.
 • Účasť tajomníka SRZ na porade štatutárov ZA-kraja v Kysuckom Novom Meste k riešeniu aktuálnych podnetov členov SRZ k novej rybárskej legislatíve, postup a následná informovanosť členov SRZ a rôzne.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ, zástupcov SRZ MO Turčianske Teplice k požiadavkám fyz. osoby na SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ na hodnotiacej členskej schôdzi v SRZ MsO Sereď, SRZ MO Topoľníky a SRZ MsO Banská Bystrica + porade OŠČ v Žiline.
 • Účasť tajomníka na otvorení výstavy, na panelovej diskusii k novej rybárskej legislatíve a na ocenení najlepších športovcov za rok 2018 na výstave Poľovníctvo, rybárstvo
  a včelárstvo v Nitre v dňoch 22.2. až 24.2.2019.
 • Účasť tajomníka v rozhlasovom vysielaní Regina-stred štúdio Banská Bystrica k téme zmeny v novom zákone o rybárstve.
 • Účasť tajomníka na inventúre vo výrobnom stredisku Lučenec.
 • Pracovné rokovania tajomníka SRZ v Dubnici nad Váhom s potencionálnym dodávateľom zabezpečovacích a monitorovacích zariadení na budovy a vozidlá SRZ.
 • Účasť oboch štatutárov na pracovných poradách vedúcich výrobných stredísk – kaprové a pstruhové strediská k predbežnému HV za výrobu a finančno-výrobným plánom na rok 2019.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zástupcov firmy Provit,a.s., k návrhu kúpnej zmluve na nákup krmív pre výrobné strediska SRZ s produkciou lososovitých násad + otvorenie odborného seminára za účasti zástupcov firmy Copens Holandsko pre zástupcov výr. stredísk Rady SRZ a Združenia chovateľov rýb na Slovensku.
 • Pracovné porady tajomníka SRZ s vedúcimi odborov sekretariátu Rady SRZ k aktuálnym úlohám na mesiac február 2019.
 • Pracovné rokovanie na MŽP SR, prejednanie žiadosti na zrušenie rybárskeho práva, Dunaj č. 3, Materiálová jama B.
 • Výjazdové zasadnutie Prezídia Rady SRZ v Bratislave na MŽP SR k zákonu a vyhláške o rybárstve.
 • Účasť na odbornom seminári v Čilistove – potenciálne opatrenia za účelom revitalizácie – Slovensko-maďarský úsek Dunaja a priľahlé ramenné sústavy.
 • Účasť na členských schôdzach OZ SRZ Bratislava V., Šamorín, Veľký Meder.
 • Pracovná porada ichtyológov v Žiline.
 • Pracovná porade pstruhárov v Žiline.
 • Pracovná porade kaprárov v Žiline.
 • Pracovné rokovanie, SVP, š. p. Bratislava, zabezpečenie vjazdov pre rybárske revíry Dunaja.
 • Pracovné stretnutie v Dunajskej Strede, rybárski hospodári, rybárska stráž a OZ SRZ, ktoré sa podieľajú na ochrane Dunaja – Dunaj č. 1, Dunaj č. 2, Dunaj č. 3 a Dunaj č. 4 za účasti viceprezidentky Rady SRZ p. Jankovičovej, člena Rady SRZ p. Tomanovicsa, predsedu MsO SRZ Dunajská Streda p. Dobreho, zástupcov OZ SRZ Štúrovo, Komárno, Veľký Meder, Šamorín, Bratislava IV., Bratislava V. , referenta pre rybársku stráž SRZ p. Gavendu, ichtyológa pre západoslovenský kraj p. Hajňuka, hospodára pre Dunaj č. 3 a 4  a člena rybárskej stráže p. Machalu.

Sekretariát tajomníka

 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.
 • Evidencia pozvánok na VČS ZO SRZ.
 • Evidencia a spracovanie žiadostí ZO SRZ na vyznamenania členov ZO SRZ.
 • Vybavovanie žiadostí ZO SRZ o potvrdenie ich právnej subjektivity.
 • Vybavovanie objednávok rekreačných zariadení.
 • Spracovanie rezervácií na rekreačné zariadenia Rady SRZ pre kalendárny rok 2019.
 • Príprava výstav pre účasť SRZ na výstavách Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo v Nitre a Fishing Show v Trenčíne.
 • Účasť na výstavách Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo v Nitre a Fishing Show v Trenčíne.

Odbor investícií a správy majetku

 • Čerpanie dovolenky.

Organizačno-právny odbor

 • MŽP SR – Úprava na základe pripomienok a finalizácia rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva č. 1688/2019-4.1.1 zo dňa 14. januára 2019, ktorým bol odobratý rybársky revír Štrkovisko RT a pridelený na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Vypracovanie návrhu príkaznej zmluvy na výkon činnosti ichtyológa a rybárskeho hospodára, ktorého zmluvnou stranou je Emanuel Seemann.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Spracovanie odpovede vo veci rybárskeho campovania na VN Veľké Kozmálovce.
 • Stanovisko k otázkam ohľadom privlastňovania si rýb, obmedzenia počtu, zavedenia hornej miery rýb a použitia sbirolina.
 • MO SRZ Poprad – stanovisko k otázkam ohľadom sprievodu osoby do 15 rokov, privlastňovania si rýb, spĺňania podmienok členov RS a určenia vodných nádrží, či ide vodný tok alebo ostatnú vodnú plochu v prípade VN Malý Grébpark a VN Grébpark.
 • Stanovisko k centrálnej evidencii členov SRZ, stanovisko k cene hosťovacích povolení na rybolov, stanovisko k obnoveniu členstva po jeho zániku a k zavedeniu horných mier; právny názor k záväznosti prepočítavacej tabuľky, ktorá je súčasťou vyhlášky č. 381/2018 Z.z.
 • Vyjadrenie k nutnosti mať zakúpené miestne povolenie na rybolov v prípade záujmu o zväzové povolenie na rybolov.
 • MO SRZ Liptovský Hrádok – právne stanovisko k § 13 ods. 1 a 4 vo veci lovu na pstruhových vodách v mesiacoch november – december pre držiteľov povolení na lov hlavátky.
 • Spracovanie právneho stanoviska k množstvu privlastnených rýb a jednotlivým kombináciám, k lovu rýb na prívlač pomocou bubliny a možnosti lovu na ďalšiu udicu, k platnosti rybárskych dokladov pri love rýb a nutnosti osvetlenia miesta lovu v čase zamračeného počasia, resp. čo sa rozumie pod osvetlením slnečným svetlom.
 • MO SRZ Hanušovce nad Topľou – spracúvanie podkladov a naštudovanie problematiky ohľadom VN Remeniny a vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v súvislosti so stanoviskom okresného úradu, či sa jedná o vodný tok.
 • Stanovisko vo veci oprávnení rybárskej stráže kontrolovať osoby loviace v rybárskych revíroch, stanovisko vo veci počtu privlastnenia si ušľachtilých rýb.
 • Spracovanie podmienok výberového konania – Elektronizácia evidencie doručenej a odoslanej pošty a vypracovanie podrobnej špecifikácie k elektronizácii evidencie doručenej a odoslanej pošty a určenie parametrov.
 • Stanovisko vo veci možnosti odvolania členov výboru na členskej schôdzi organizačnej zložky SRZ.
 • Spracovanie podmienok výberového konania – Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad; vypracovanie podrobnej špecifikácie k programu na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad.
 • Stanovisko vo veci rybárskeho revíru Karlovesko-Devínske rameno, či sa jedná o vodný tok alebo ostatnú vodnú plochu s poukazom na možnosť celoročného lovu rýb.
 • Stanovisko vo veci VN Devičany, či sa jedná o rybársky revír alebo o vodnú plochu pridelenú na podnikanie v osobitnom režime nakoľko je vedená v evidencii rybárskych revírov MsO SRZ Levice.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.
 • Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou – Podnet na preskúmanie zákonnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Kvakovce č. 1/2018 „Štatút rekreačnej oblasti Domaša Dobrá v katastrálnom území obce Kvakovce“, ktorý je v rozpore so zákonom o rybárstve.
 • Spracovanie podmienok výberového konania – Nákup elektronických hlasovacích zariadení a vypracovanie podrobnej špecifikácie k nákupu elektronických hlasovacích zaradení a určenie parametrov.
 • Spracúvanie otázok k ustanoveniam zákona o rybárstve a vyhlášky, ktoré nie sú zrozumiteľné.
 • Stanovisko k možnému vyhradzovaniu si miesta lovu pri prerušení lovu a vzdialení sa z miesta lovu.
 • Spracovanie odpovedí k pripomienkach a otázkam organizácií bratislavského kraja týkajúcich sa ustanovení zákona o rybárstve a vyhlášky.
 • MO SRZ Čadca – Vyjadrenie k povinnosti vydávať miestny rybársky poriadok, ktorý nebol schválený Radou SRZ.
 • SVP, š.p. OZ Košice – Žiadosť o stanovisko k VN Remeniny, či sa jedná vodný tok v zmysle vodného zákona.
 • MsO SRZ Bratislava III. – vyjadrenie k možnosti rozšírenia detských povolení na rybolov na iné rybárske revíry počas letných prázdnin.
 • Krajská prokuratúra Trnava – Žiadosť o preskúmanie zákonnosti vybavenia nášho podnetu prokurátorom Krajskej prokuratúry Trnava, pod sp.zn. Kd 379/18/2200-7 zo dňa 28. januára 2019 na preskúmanie postupu a rozhodnutia Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov vo veci obmedzenia výkonu rybárskeho práva na VN Kunov.
 • Preštudovanie pripomienok k návrhu novele zákona o ochrane prírody a krajiny + ich úprava a návrh ďalších pripomienok pre potreby ochrany výkonu rybárskeho práva.
 • Vypracovanie návrhu dohody o vykonaní práce pre pomocných hospodárov na rybárskych revírov Rady SRZ.
 • Stanovisko k rozhodnutiu MŽP SR o povolení výnimky na skorší lov kapra a k jeho platnosti.
 • Zmluva o dielo – zabezpečenie výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu-dodatok č. 1.
 • Dohoda o vykonávaní odvozu zrážkovej vody z účelového zariadenia pri VN Domaša.
 • Dohoda o užívaní vodnej plochy na výkon rybárskeho práva – Rybník Zelené.Spracovanie podkladov pre zasadnutie Dočasnej legislatívnej komisie.
 • Účasť na zasadnutí Dočasnej legislatívnej komisie 3x.
 • Účasť na súdnom pojednávaní.
 • Splnomocnenie (§ 2 ods. 2 vyhlášky pre OZ SRZ).
 • Účasť na mimoriadnom zasadnutí prezídia Rady SRZ na MŽP SR.
 • Účasť na rokovaní s MŽP SR ohľadom zákona a vyhlášky.
 • Účasť na inventúre.
 • Príprava podkladov pre riešenie pracovnoprávnych vzťahov.
 • Príprava podkladov pre notársku zápisnicu.
 • Riešenie sťažností.
 • Konzultácie s členmi SRZ a OZ SRZ ohľadom vzniku členstva v SRZ, prestupu člena, prerušeniu členstva v SRZ, používania zavážacej loďky, hospodárenia OZ SRZ, účasti nečlenov na členských schôdzach OZ SRZ
 • Písomná komunikácia s OČTK.
 • Účasť na rokovaní ohľadom platnosti nájomných zmlúv na pozemky nachádzajúce sa pod vodnou plochou.
 • Stanovisko k nájomným zmluvám na pozemky nachádzajúce sa pod vodnou plochou.

Odbor tečúcich vôd a výroby

 • tvorby poriadku k hosťovacím povoleniam
 • preklady k hosťovacím povoleniam
 • účasť na výstave v Nitre
 • sumarizácia úlovkov
 • Porady vedúcich výrobných stredísk a nastavovanie produkčných plánov na rok 2019
 • Inventarizácie majetku, rýb a krmiva na strediskách
 • Seminár zameraný na problematiku  granulovaných krmív pre ryby v spolupráci s firmou Provit
 • Odlovy a výter šťuky na strediskách v Nových Zámkoch a Malom Záluží
 • Evidovanie objednávok násad od ZO SRZ na rok 2019
 • Kontrola VN na strediskách Rady SRZ zameraná na napúšťanie vody a čistenie prítokov
 • Odstraňovanie náletových drevín na odchovných VN
 • Administratívne práce
 • Riešenie agendy ohľadom povolení na odber vody pre výrobné strediská Rady
 • Obstarávanie liečiva Rupín pre ZO SRZ a výrobné strediská Rady
 • Bežná údržba a opravy výrobných pomôcok na strediskách Rady SRZ
 • Kontrola komôr so zazimovanými násadami rýb na výrobných strediskách
 • Starostlivosť o plôdik na strediskách s chovom pstruhov
 • Zarybňovacia komisia príprava podkladov

Ekonomický odbor

Pokladňa

 • Spracovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 1/2019 a ich úhrada.
 • Spracovanie cestovných príkazov, ich kontrola a úhrada.
 • Práca s finančnou hotovosťou ( príjem a výdaj) – prijaté platby za povolenky, vydávanie finančnej hotovosti na drobné nákupy, úhrada cestovného a pod.
 • Evidencia a účtovanie došlých faktúr.
 • Bankové prevody.

Mzdová učtáreň

 • Spracovanie podkladov pre výpočet miezd za 1/2019.
 • Úhrada miezd a odvodov za 1/2019.
 • Spracovanie výkazov sociálneho a zdravotného poistenia za 1/2019.
 • Ďalšia mzdová agenda vyplývajúca z činnosti organizácie.
 • Personálna agenda

Predaj povolení

 • Predaj povolení fyzickým osobám.
 • Spracovanie príjemiek do skladu na základe došlých faktúr za povolenky.
 • Spracovanie a kontrola výdajok povolení a materiálu zo skladu pre ZO SRZ ako podklad k fakturácii.
 • Vybavovanie dodatočných objednávok na povolenia.
 • Fakturácia materiálu prostredníctvom E-Shopu.

Účtáreň

 • Spracovanie výsledkov inventarizácie za rok 2018.
 • Kontrola účtovníctva, hlavne triedy 0 a triedy 1.
 • Skladové hospodárstvo + fakturácia
 • Účtovanie pohybov na účte zásob.

Vedúci ekonomického odboru

 • Spracovanie výsledkov inventarizácie za rok 2018.
 • Kontrola a inventarizácia účtov hlavnej knihy za rok 2018
 • Výkaz DPH za 1/2019 a jeho úhrada.
 • Fakturácia nájomného a PHM za súkromné jazdy služobnými vozidlami.
 • Účtovanie ostatných účtovných prípadov (PHM, došlé faktúry, dotácie a pod.)
 • Vyúčtovanie dotácie za športový odbor SRZ za rok 2018.
 • Ostatná ekonomická agenda. 

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

 • Príprava Celoslovenského letného detského sústredenia.
 • Organizačné zabezpečenie celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves.
 • Propagácia Slovak Junior Challenge v love kapra.
 • Príprava celoslovenského detského letného sústredenia zameraného na lov na umelé nástrahy Ružomberok.
 • Propagácia činnosti SRZ na Agrokomplexe v Nitre.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Vybavovanie žiadosti o získanie dotácie z Ministerstva školstva.
 • Pripomienkovanie organizačného poriadku SRZ.
 • Tvorba rozpočtu pre referát.
 • Spustenie novej materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky firmou Rypomix.
 • Spolupráca pri tvorbe náborového letáku pre deti a dospelých.
 • Príprava vizuálu pre mediálne kanály facebook, instagram a youtube.
 • Príprava celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov spojených so školením.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Priebežná evidencia registrovaných pretekárov LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT do informačného systému športu a OŠČ.
 • Priebežné vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Aktualizácia Registračného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Aktualizácia Organizačného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Kontrola čerpania rozpočtu za r. 2018.
 • Aktualizácia kľúča na prerozdelenie finančných prostriedkov od SRZ a z dotácie na činnosť MŠVVaŠ SR.
 • Žiadosť o dotáciu na činnosť pre rok 2019 od MŠVVaŠ SR.
 • Evidencia prijatých uznesení z výročných zasadnutí sekcií P, M, RT, F, PR a komisie rozhodcov.
 • Aktualizácia údajov členov sekcií P, M, RT, F, PR a komisie rozhodcov po voľbách pre roky 2019-2022.
 • Vyhlásenie výberového konania na štátnych reprezentačných trénerov sekcií P, M, F, PR, RT pre roky 2019-2020.
 • Príprava materiálu a vedenie zasadnutia prezídia OŠČ v Žiline.
 • Príprava materiálu a uznesení OŠČ na zasadnutie Rady SRZ.
 • Pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom športu v Bratislave.
 • Úprava Stanov SZŠR na základe podkladov hlavného kontrolóra športu.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – Január 2019

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v mesiaci január.

Štatutárni zástupcovia SRZ

 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia vôd za účasti prezidenta SRZ,  tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV s Ing. Dobiašom a zamestnancov oddelenia štátnej správy rybárstva – postup k otázkam členov a zástupcov ZO SRZ k ustanoveniam nového zákona a vyhlášky, k aktualizácii databázy rybárskych revírov, k hraničným vodám, ku školeniam rybárskej stráže SOU v Ivánke pri Dunaji ďalším aktuálnym témam.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia vôd za účasti prezidenta SRZ,  tajomníka SRZ a viceprezidentky BA-kraja zamestnanca OTVaV s Ing. Dobiašom a zamestnancov oddelenia štátnej správy rybárstva – postup k otázkam členov a zástupcov ZO SRZ k ustanoveniam nového zákona a vyhlášky, k aktualizácii databázy rybárskych revírov, k hraničným vodám, ku školeniam rybárskej stráže SOU v Ivanke pri Dunaji ďalším aktuálnym témam
 • Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, za účasti prezidenta SRZ a tajomníka SRZ so štátnym tajomníkom JUDr. Suskom k témam riešenia škôd spôsobené rybo žravými predátormi na rybárskych revíroch.
 • Pracovné porady oboch štatutárov SRZ a zamestnancov OTVaV k aktuálnym témam a prípravy podkladov a informácií do Vestníka pre ZO SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ a ichtyológa pre západoslovenskú oblasť na porade štatutárov NR-kraja v Nových Zámkoch k riešeniu aktuálnych podnetov členov SRZ k novej rybárskej legislatíve, postup a následná informovanosť, informácia z posledného zasadnutia Rady SRZ a rôzne.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ, vedúceho OTVaV, ichtyológa pre stredoslovenskú oblasť v Banskej Štiavnici s technicko-prevádzkovým riaditeľom SVP, š. p. a zamestnancami SVP, š. p. k implementácii nového zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a oboch vykonávacích vyhlášok k postupom oboch strán t. j. správcu a užívateľa rybárskych revírov SRZ k novým ustanoveniam zákona a vyhlášky.
 • Účasť tajomníka SRZ na rokovaniach Výboru SRZ MO Turčianske Teplice a Výboru SRZ MsO Košice.
 • Príprava a účasť oboch štatutárnych zástupcov na Výstave Incheba Expo – rybárstvo a voľný čas v Bratislave v dňoch 24.1. až 27.1.2019.
 • Účasť prezidenta SRZ na pracovných rokovaniach s Vodohospodárskou výstavbou , š. p., Bratislava, s SVP, š. p. OZ-BA a Lesy, š. p. správa Gabčíkovo k riešeniu vjazdov k Dunaju a Hornej inundácii, rokovanie so zástupcami ZO SRZ Dunajská Streda, Šamorín, Bratislava V., Veľký Meder a Dunajská Lužná k vjazdom k sústave VD Gabčíkovo + zarybnenie a melioračný efekt – žitnoostrovské kanály, spoločný postup k projektu na ochranu rýb v ramennej sústave v spolupráci SRZ a BROZ.
 • Príprava podkladov pre tlač brožúry – nový zákon a vykonávacia vyhláška pre všetkých členov SRZ a podklady pre tlač brožúry nových Stanov SRZ.
 • Pracovné porady tajomníka SRZ s vedúcimi odborov sekretariátu Rady SRZ k aktuálnym úlohám a plánu práce na I.Q.2019

Sekretariát tajomníka

 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.
 • Evidencia pozvánok na VČS ZO SRZ.
 • Evidencia a spracovanie žiadostí ZO SRZ na vyznamenania členov ZO SRZ.
 • Vybavovanie žiadostí ZO SRZ o potvrdenie ich právnej subjektivity.
 • Vybavovanie objednávok rekreačných zariadení.
 • Spracovanie rezervácií na rekreačné zariadenia Rady SRZ pre kalendárny rok 2019.
 • Príprava a spracovanie Vestníka 1/2019.
 • Príprava výstavy pre účasť SRZ na výstave Rybárstvo a voľný čas na výstavisku Incheba v Bratislave.
 • Účasť na výstave Rybárstvo a voľný čas na výstavisku Incheba v Bratislave.

Odbor investícií a správy majetku

 • Príprava úradných skúšok elektrických zariadení v liahňach (7 prevádzok).
 • Prehodnotenie a kalibrácia GPS prístrojov vo vozidlách na sledovanie polohy
 • Príprava a podpis zmluvy na rekonštrukciu interiéru prízemia admin. budovy v Žiline.
 • Objednávka a dodávka techniky – mobilné telefóny, tablet, nové tel. čísla i SIM-karty (8 ks telefónov, 4 karty).
 • Príprava na vyradenie ojazdených vozidiel – Mahindry, prívesy, prívesné vozíky, IVECO + znal. posudky, inzercia.
 • Riešenie škodových udalostí – traktor, Toyota.
 • Tvorba nových prevádzkových listov na vykazovanie a sledovanie ubehnutých km a spotreby PHM pre všetky strediská.
 • Tvorba prehľadu platnosti a podmienok zmlúv na dodávku energií (plyn, elektrika).
 • Tvorba prehľadu používaných a vhodných ističov na prevádzkach s cieľom úspory poplatkov.
 • Príprava plánu investícií na rok 2019.
 • Zber papiera – príprava a odvoz.
 • Prevzatie nového vozidla Toyota Hilux pre stredisko Košarovce – OEV, poistka, doklady, faktúra, zápis na DI, CCS karta.

Organizačno-právny odbor

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, elektronicky a telefonicky.
 • Pojednávanie na MŽP SR vo veci pridelenia ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime.
 • Príprava podkladov pre zasadnutie Dočasnej legislatívnej komisie.
 • Vybavovanie otázok členov SRZ a organizačných zložiek SRZ súvisiacich s novou legislatívou a Stanovami SRZ.
 • Vypracovanie odvolania proti rozsudku Okresného súdu Žilina sp.zn. 42S/1/2018 zo dňa 16. novembra 2018, ktorým bolo zrušené rozhodnutia Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu sp.zn. DP-8/15 zo dňa 11. septembra 2015, ako aj rozhodnutia tomuto predchádzajúce a vec bola vrátená žalovanému na ďalšie konanie.
 • Vypracovanie návrhu dohody na umiestnenie elektrického kábla cez pozemok v Liptovskej Sielnici.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Krajský súd v Bratislave – Vyjadrenie k žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva sp. zn. 3399/2014-6.1 zo dňa 28.08.2014 a jeho postupu a rozhodnutia MŽP SR sp. zn. 8182/2014-1.10.2 (29/2014 – rozkl.) zo dňa 19.11.2014 a jeho postupu vo veci nezákonnosti predmetných rozhodnutí.
 • Stanovisko vo veci žiadosti o uplatnenie výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíre Hliničky.
 • MŽP SR – Vypracovanie žiadosti o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve pre potreby ich aplikácie v praxi.
 • MŽP SR – Vypracovanie žiadosti o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúce sa lov na povolenie na lov hlavátky.
 • MŽP SR – Vypracovanie žiadosti o komentár k ustanoveniam vyhlášky pre potreby ich aplikácie v praxi.
 • MV SR – Vypracovanie žiadosti o vykonanie zmeny a zaslanie potvrdenia o registrácii Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Okresný úrad Žilina, OŽP – Vypracovanie žiadosti o vykonanie zmeny názvu obchodného mena a štatutárneho orgánu v rámci živnosti pod č. 511-14630 zapísanej v živnostenskom registri na Okresnom úrade Žilina.
 • Vypracovanie návrhu nájomných zmlúv na pozemky v Malom Záluží.
 • Preštudovanie podkladov ohľadom vodnej nádrže Remeniny a zaslanie stanoviska vo veci postupu ohľadom odkúpenia pozemkov pod vodnou plochou.
 • Vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy na rybochovné zariadenie Kubrica.
 • MŽP SR – žiadosť o zrušenie rybárskeho revíru č. 2-2590-4-2 Rybochovné zariadenie Kubrica s účelom chovný.

Odbor tečúcich vôd a výroby

 • Spoločná kontrola na rieke Orava.
 • Porada rybárskej stráže v Ivánke pri Dunaji.
 • Výrobný výbor ohľadom údržby toku Poprad v k.ú. obce Hromoš.
 • Príprava podkladov do Vestníku Rady pre zaslanie na ZO SRZ.
 • Porada oddelenia tečúcich vôd a výroby.
 • Pracovné stretnutie oblastného ichtyológa so zástupcami MsO SRZ Prievidza k novej legislatíve.
 • Účasť na vodoprávnom konaní na obvodnom úrade v Žiari nad Hronom.
 • Aktualizácia zoznamu RS a zoznamu RS na poistenie.
 • Aktualizácia zoznamu uchádzačov o rybársku stráž.
 • Spracovanie podkladov k elektronickému predaju hosťovacích povolení.
 • Spracovanie odborného vyjadrenia ku škodám spôsobeným ľadochodom v revíri Slaná č. 3.
 • Účasť na výrobných výboroch zaoberajúcich sa údržbou Laborca, Uble a Cirochy.
 • Zisťovanie rozsahu škôd spôsobených ľadochodom na toku Slaná s OÚ RV a SVP, š.p. stredisko Plešivec.
 • Spracovanie materiálu z RVPS Michalovce o výskyte PCB v rybách  na webstránku Rady SRZ.
 • Monitoring čipovanej hlavátky na rieke Hron v Žiari nad Hronom.
 • Kontrola miestnych rybolovných poriadkov základných organizácií ichtyológmi Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Spracovanie vyjadrenia pre Správu povodia Bodrogu v Trebišove k údržbe Ondavy, k.ú. Sedliská a stanoviska k preteku LRU-plávaná na VN Z. šírava.
 • Návšteva MO SRZ Čierna nad Tisou a kontrola zimovania rýb na OR v povodí Latorice.
 • Aktualizácia sotware na zariadeniach MobiTest pre hospodárov a členov rybárskej stráže.
 • Riešenie problematiky §14 vykonávacej vyhlášky k rybárskemu zákonu.

Ekonomický odbor

 • Pokračovanie v distribúcii povoleniek a ostatných tlačív.
 • Ekonomické vyhodnotenie akcie: ,, Vianočný predaj“.
 • Práca s pohľadávkami a záväzkami.
 • Sumarizácia drobných výdajov výrobných stredísk za 12/2019.
 • Spoluúčasť na ročných inventúrach.
 • Spracovanie podkladov k výpočtu DPH za 12/2018 a výpočet koeficientu DPH.
 • Doúčtovanie účtovných dokladov za rok 2018.
 • Príprava na uzávierkové práce.
 • Spracovanie poštovej agendy.

 


Referent pre prácu s deťmi a mládežou

 • Príprava a realizácia prvého československého stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Príprava inštruktážneho videa pre činnosti v detských rybárskych krúžkoch s majstrom sveta v prívlači – výroba rotačiek.
 • Sumarizácia objednávok komponentov na výrobu rotačiek pre detské rybárske krúžky.
 • Príprava Celoslovenského letného detského sústredenia a súťaže Zlatý blyskáč.
 • Propagácia Slovak Junior Challenge v love kapra.
 • Účasť na výstavisku Incheba.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.
 • Vybavovanie žiadosti o získanie dotácie zo Zeleného vzdelávacieho fondu.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Evidencia registrovaných pretekárov LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT do informačného systému športu a OŠČ.
 • Vybavovanie žiadostí o registráciu nových pretekárov, vystavovanie nových registračných preukazov.
 • Príprava aktualizácie Registračného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Príprava aktualizácie Organizačného poriadku OŠČ – SZŠR.
 • Príprava materiálov na výročné zasadnutia sekcií LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT
 • Vydávanie povolení na rybolov pre členov sekcií LRU-M, LRU-P, LRU-F, LRU-PR a RT.
 • Príprava žiadosti pre dotáciu na športovú činnosť od MŠVVaŠ SR.
 • Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencie a telefonických žiadostí.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 44. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 44. pracovnom týždni (od 29.10. do 2.11.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Účasť oboch štatutárov SRZ – prezidenta a tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za TN-kraj v Trenčianskej Turnej, predmetom rokovania boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ a v závere diskusia prítomných k aktuálnym témam.
 • Pracovné stretnutie v Žiline za účasti oboch štatutárov SRZ so zástupcami vedenia Moravského rybárskeho zväzu k aktuálnym otázkam rybárstva.
 • Účasť tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV na odbornej medzinárodnej konferencie Súčasnosť a perspektíva lipňa tymianového v priestoroch kongresovej sály VUC-ZA za účasti 14-tich prednášajúcich zo Slovenska aj zo zahraničia, závery konferencie budú zverejnené na webovom sídle ssrzrada.sk.
 • Pracovná večera zo zahraničnými účastníkmi odbornej konferencie v Žiline za účasti tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajú revízne práce elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra cez “Bazoš” (nezáujem MsO a zamestnancov).
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra – zamestnanec.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vyjadrenie k možnosti stať sa členom SRZ a stanovisko k povinnej výbave lovacieho od roku 2019 na základe podnetu nečlena SRZ.
 • MsO SRZ Partizánske – vyjadrenie sa k dvom kontrolám vykonaným v organizácií ohľadom preplácania cestovných nákladov a návrh ďalšieho postupu.
 • MO SRZ Turčianske Teplice – právne stanovisko k možnosti vypovedať nájomnú zmluvu, kde je stanovená výpovedná lehota tri roky pred vypršaním zmluvy.
 • Vyjadrenie k miestnemu rybárskeho poriadku MO SRZ Levoča a Krompachy.
 • Pripomienkovanie zmluvy na odber povrchovej vody na prevádzku rybochovných zariadení pre kaprové hospodárstvo v Uhorskom, ktorej zmluvnou stranou je SVP, š.p.
 • Prerokovanie nájomných zmlúv na revíry MO SRZ Turčianske Teplice a úprava výšky nájomného.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza.
 • Prekontrolovanie a pripomienkovanie návrhu nájomnej zmluvy na pozemky pod rybárskym revírom Štrkovisko Teplica a návrhu nájomnej zmluvy na pozemky pod rybárskym revírom Rašelinisko Ivančiná v obhospodarovaní MO SRZ Turčianske Teplice.
 • Vyjadrenie k požiadavke občianskeho združenia k návrhom na zmenu vo vyhláške + k jeho predstaviteľom + porovnanie návrhu vyhlášky pred a počas MPK.
 • KK SRZ – Podnet na vykonanie opätovnej kontroly v MsO SRZ Košice na základe žiadosti o zjednanie nápravy a vyhlásenia neplatnosti volieb.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Hanušovce nad Topľou.
 • Problematika počtu kandidátov na členov Rady SRZ na XII. Snem SRZ, možnosti kandidovať bez dohody kraja na základe podnetu člena Rady SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Dunajská Streda.
 • MO SRZ Hanušovce nad Topľou – vyjadrenie k vydaniu potvrdenia právnej subjektivity MO SRZ a štatutárnych zástupcov a možnosti poveriť tretiu osobu na niektoré právne úkony.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Rimavská Sobota.
 • Možnosť zakúpenia zvláštneho povolenia na rybolov a odsúhlasenie jeho zakúpenia ZO SRZ na základe žiadosti člena SRZ.
 • Riešenie postupu disciplinárneho orgánu MO SRZ Sládkovičovo s právnym zástupcom disciplinárne stíhaného.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť viacerých zamestnancov odboru a konferencii o lipňovi.
 • Obhliadka revíru Čierna voda po hromadnom úhyne rýb, kontrolný odlov + odlov býčkovca amurského pre UVLF Košice za účasti hospodára MsO SRZ Michalovce p. Rastislava Kačmarského.
 • Zarybnenie VN Domaša nádrže násadou kapra, prevzatie násady zo strediska Malé Zálužie.

Ekonomický odbor:

 • Pokračovanie vo vystavovaní dobropisov za vrátené povolenky ZO SRZ.
 • Účasť na inventúrach jesenných výlovov.
 • Spracovanie nákladov PHM za súkromné jazdy za 10/2018.
 • Sumarizácia drobných výdajov výrobných stredísk za 10/2018.
 • Skladové hospodárstvo – aktualizácia stavov.
 • Spracovanie podkladov z odoslaných faktúr – upomienky a zápočty.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Pripomienkovanie vyhlášky.
 • Tvorba článkov na ssrzrada.sk.
 • Konferencia „Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového“.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Celoslovenské detské letné sústredenie – prieskum a príprava.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 43. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 43. pracovnom týždni (od 22.10. do 26.10.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovná stretnutie na Rade SRZ za účasti zástupcu Tanap-u, OZ, SAV, WWF, zástupcov ZO SRZ L. Hrádok tajomníka SRZ, zamestnancov odboru TVaV k spracovaniu Výzvy na rokovanie s SVP, š.p. k rozsahu realizovaných prác v rámci protipovodňových opatrení na rybárskom revíri Belá v letných mesiacoch.
 • Účasť prezidenta a tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za ZA-kraj v Žiline + TT-kraja v Trnave, predmetom rokovania boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ a v závere diskusia prítomných k aktuálnym témam, návrh kandidátov do Rady a KK za ZA-kraj a TT-kraj na ďalšie volebné obdobie.
 • Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na Slávnostnom výlove rýb v Golianove a pracovné stretnutie s pozvanými hosťami.
 • Balenie a odoslanie kompletných materiálov pre delegátov ZO SRZ vrátane Pozvánky na XII. Snem SRZ, ktorý sa bude konať v dňoch 23.11. až 25.11.2018 v Žiline.
 • Účasť tajomníka SRZ na výlove chovného rybníka na výrobnom stredisku v Malom Záluží.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajú revízne práce elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra cez “Bazoš” (nezáujem MsO a zamestnancov).
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra – zamestnanec.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Nálepkovo.
 • Úprava textácie a právna formulácia ustanovení v rámci tlačiva „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Levoča a jeho pripomienkovanie.
 • OR PZ v Senci – vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie podkladov vo veci vyšetrovania trestného činu podvodu a trestného činu falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Svidník a jeho pripomienkovanie.
 • Stanovisko k možnosti použitia belly boatu na rybárskom revíre Batizovce č. 1 o rozlohe 9,78 ha s poukazom na § 17 ods. 8 vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k možnosti privlastnenia si jedného kapra a troch pstruhov v jeden deň s poukazom na § 14 ods. 2 vyhlášky na základe žiadosti člena SRZ.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Snina a jeho pripomienkovanie.
 • Aktualizácia zoznamu osôb na základe disciplinárnych rozhodnutí.
 • Spracovanie elektronického hlasovania k návrhu na udelenie čestného členstva SRZ zamestnancom Sekretariátu Rady SRZ.
 • Spracovanie oznamu pre ZO SRZ ohľadom medzirezortného pripomienkového konania k vyhláškam k zákonu o rybárstve.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Kežmarok a jeho pripomienkovanie.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MsO SRZ Košice a jeho pripomienkovanie.
 • Stanovisko k povoleniu na rybolov a záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch + množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie na rybolov.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Zísťovanie stavu ochorenia UDN na sivoňovi potočnom vysadenom do VN Levočská Dolina.
 • VN Botovo – učasť na výlove a inventarizácií vylovených rýb.
 • Príprava konferencie zameranej na lipňa.
 • Záchranný odlov rýb na rybárskom revíri pomocou batériového elektrického agregátu.
 • Účasť na inventarizácií násadových rýb na výlove rybníka Malé Zálužie.
 • Zabezpečovanie rozvozu rýb počas prebiehajúcich výlovov rýb.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie podkladov pre výkaz Dane z pridanej hodnoty za 9/2018.
 • Elektronické spracovanie a úhrada DPH za 9/2018.
 • Zápočty s vystavenými dobropismi pre ZO SRZ za vrátené povolenky a úhrada zostatkov.
 • Účasť na inventúrach – jesenné výlovy rýb.
 • Spracovanie skladovej agendy – najmä násadové ryby z výlovkových lístkov.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba článkov na ssrzrada.sk.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 42. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 42. pracovnom týždni (od 15.10. do 19.10.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Odoslanie kompletnej žiadosti SRZ Rada Žilina na podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu projekt BR1 – rybárstvo.
 • Pracovná rokovanie v Žiline tajomníka SRZ a poverených zamestnancov Holiday Inn Žilina k programu XII. Snemu.
 • Účasť tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za BA-kraj v Bratislave, predmetom rokovania boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ, návrh kandidátov do Rady a KK za BA-kraj na ďalšie volebné obdobie.
 • Finálna tlač dokumentov na XII. Snem SRZ – pozvánky, ostatných materiálov a návrh Stanov SRZ schválených Radou SRZ.
 • Účasť na školení k elektronizácii SRZ.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebiehajú revízne práce elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.
 • Prebieha výberové konanie na rekonštrukciu interiéru admin. budovy v Žiline.
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra cez “Bazoš” (nezáujem MsO a zamestnancov).
 • Prebieha predaj nepojazdného automobilu Mahindra – zamestnanec.
 • Ukončené zabezpečenie internetového pripojenia – Brzotín a chata Dedinky.
 • Ukončená rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Ukončená rekonštrukcia sádok v stredisku Bytča.
 • Ukončené rekonštrukcia sádok v stredisku Kľúčovec.
 • Ukončené odovzdanie 2 ks nových vozidiel Toyota Hilux – strediská Malé Zálužie a Lučenec.
 • Ukončený predaj automobilu Peugeot Boxer (nepojazdný).
 • Ukončené výberové konanie na dodávateľa – rekonštrukcia strechy a inštalácia kúrenia – str. N. Zámky.
 • Ukončené odovzdanie vozidla Mitsubishi Fuso Canter – 3stranný sklápač – str. Malé Zálužie.
 • Ukončené inštalácia kúrenia – stredisko Bytča.
 • Ukončené odovzdanie do užívania – obytný príves Beyerland – stredisko Kľúčovec.
 • Ukončený nákup píly Husquarna pre stredisko Mošovce.
 • Ukončenie zmluvy – zrušenie dodávky.
 • Ukončenie automobilu FORD prevedenia VAN – FORD nepokračuje vo výrobe.
 • Ukončená výmena okien za plastové – str. Nové Zámky.
 • Ukončená výroba reklamnej potlače na automobily Toyota.
 • Odovzdanie do užívania – obytný príves Hobby – stredisko Uz. Panica.
 • Ukončená rekonštrukcia rozvodu vody v liahni – stredisko Svit.
 • Ukončený predaj 3 ks automobilov Mahindra pre MsO – D.Streda, R. Sobota, Štúrovo

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Riešenie problematiky s OTVaV ohľadom vyhlásenia rybárskeho revíru Orava č. 1b za chovný  v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním trestného činu pytliactva.
 • MŽP SR – Späťvzatie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva č. 4532/2018-4.1.1 zo dňa 27. apríla 2018, ktorým bol odobratý rybársky revír VN Tesárske Mlyňany.
 • Vyjadrenie k povolenému množstvu privlastnených rýb na jedno povolenie na rybolov na základe sťažnosti na MO SRZ.
 • KK SRZ – Podnet na vykonanie kontroly v MO SRZ Čadca na základe podnetu člena SRZ.
 • Vyhodnotenie plnenia Hlavných smerov činnosti SRZ za roky 2015 – 2018 (pripomienkovanie) + návrh hlavných smerov činnosti SRZ na roky 2019-2022.
 • Stanovisko vo veci zvolania mimoriadnej členskej schôdze v MsO SRZ Partizánske z dôvodu opätovnej voľby delegátov na XII. Snem SRZ s poukazom na ustanovenia Stanov SRZ v súvislosti s prijatým uznesením Rady SRZ č. 51/2018, na základe žiadosti člena Rady SRZ.
 • Splnomocnenie pre p. Klučiara na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní vo veci žiadosti o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd súvisiace s vodnou stavbou „Sádky Lučenec“.
 • Splnomocnenie pre In. Gulasa na zastupovanie Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina na ústnom pojednávaní v začatom vodoprávnom konaní vo veci žiadosti o vydanie povolenia na odber povrchových vôd, na iný spôsob akumulácie povrchových vôd a iné osobitné užívanie povrchových vôd v súvislosti s prevádzkou Kaprového hospodárstva v Uhorskom.
 • Finálna úprava návrhu Stanov SRZ pre potreby tlače a zaslania delegátom na XII. Snem SRZ.
 • Oprava kúpnej zmluvy na motorové vozidlo Mahindra pick up, ktorej zmluvnou stranou je MsO SRZ Dunajská Streda.
 • Krajská prokuratúra Trnava – Podnet na preskúmanie zákonnosti a podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov č. OÚ-TT-OOP3-2018/028612 zo dňa 14.9.2018.
 • Úprava textácie a formy Pozvánky na XII. Snem SRZ.
 • Posúdenie zákonnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Stropkov a jeho pripomienkovanie.
 • Úprava rokovacieho poriadku a volebného poriadku na XII. Snem SRZ.
 • Pripomienkovanie a doplnenie „Vyhodnotenia plnenia uznesenia XI. Snemu Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Spracovávanie materiálov na XII. Snem SRZ pre potreby jeho zaslania delegátom.
 • Príprava, tlač a balenie materiálov pre delegátov na XII. Snem SRZ.
 • Posúdenie správnosti miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ Spišská Nová Ves a jeho pripomienkovanie.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko k možnosti vydania zvláštnych povolení na rybolov členom výboru namiesto finančnej odmeny.
 • MO SRZ Žiar nad Hronom – Zaslanie odpovede SVP, š.p. k žiadosti o dlhoročný prenájom rybárskeho revíru č. 3-6210-1-1 Odstavné rameno Žiarsky rybník.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť na školení ZO SRZ pre elektronizáciu  SRZ v Košiciach.
 • Prevzatie el.agregátu, porada k DRP a meranie parametrov vody vo VN Grébpark (MO SRZ Poprad).
 • Úprava DRP a jednanie so žiadateľom o odber vody na zasnežovanie z Drienického potoka (MO SRZ Sabinov).
 • Technicko-bezpečnostný dozor na VN Zbojné.
 • Výlov rybníka Starý – inventarizácia ulovených rýb + nakládka K2 pre VN Domaša.
 • Ichtyologický prieskum Drienického potoka.
 • Spracovanie pozvánok na konferenciu o lipňovi.
 • Výlov VN Kozí Vrbovok inventarizačná komisia.
 • Spracovanie Záznamu o dochádzke k vode na rok 2019.
 • Zabezpečovanie rozvozu rýb počas prebiehajúcich výlovov rýb.
 • Pracovné stretnutie ohľadom spriechodnenia migračných bariér na toku Žitava.
 • Výsluch u vyšetrovateľa ohľadom úhynu rýb pod MVE Želiezovce.
 • Ichtyologický prieskum na toku Belá.
 • Účasť na inventarizácií násadových rýb na výlove rybníka Tesárske Lužany.

Ekonomický odbor:

 • Vystavovanie dobropisov za vrátené povolenky ZO SRZ.
 • Účasť na inventúrach jesenných výlovov.
 • Spracovanie nákladov PHM za súkromné jazdy za 9/2018.
 • Preúčtovanie podielových daní za 9/2018.
 • Zaúčtovanie výnosov Truxor za 9/2018 ( interné doklady resp. fakturácia.)
 • Spracovanie došlých a odoslaných faktúr – účtovanie.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Tvorba článkov na ssrzrada.sk.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 41. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 41. pracovnom týždni (od 8.10. do 12.10.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pripráva a finalizácia správ jednotlivých odborov sekretariátu pre správu o činnosti SRZ za volebné obdobie 2014 -2017, sumarizácia návrhov hlavných smerov činnosti SRZ na roky 2019-2022, príprava pozvánky a ostatných materiálov a návrhu Stanov SRZ podľa krajov a návrh Stanov SRZ schválených Radou SRZ na tlač + emailová komunikácia s tlačiarenskou firmou o návrhoch úprav pred finálnou tlačou dokumentov pre delegátov XII. Snemu SRZ,
 • Pracovná porada tajomníka SRZ, zamestnanca odboru TVaV, vedúceho EO k priebežnému hodnoteniu zrealizovaných výlov na výrobných strediskách Rady SRZ a priebežnému HV výrobných stredísk a SRZ Rady za sledované obdobie príprava podkladov za EO k priebežnému ekonomickému auditu za kalendárny rok 2018.
 • Pracovné rokovanie tajomníka SRZ a zástupcom firmy MK Productions,s.r.o., k návrhom cenín na rok 2019 a návrh grafiky pre rybársky poriadok a záznam o dochádzke k vode na rok 2019.
 • Pracovná rokovanie tajomníka SRZ, zamestnanca odboru TVaV a dodávateľskej firmy k priebežnému vyhodnoteniu prípravy odbornej medzinárodnej konferencie „Perspektíva a súčasnosť lipňa tymianového“ a objednávka občerstvenia na konferenciu.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Čerpanie dovolenky

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Riešenie problematiky rybárskeho revíru v obhospodarovaní MO SRZ, ktorý bol bez súhlasu SRZ vyhlásený za CHRO.
 • Okresný súd Žilina – Žiadosť o odročenie pojednávania vo veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ zo dňa 11.09.2015 vedenej pod sp.zn. 42S/1/2018.
 • Pripomienkovanie návrhu Stanov SRZ schváleného Radou SRZ a vyjadrenie sa k pripomienkam MsO SRZ Michalovce.
 • Návrh kúpnej zmluva na motorové vozidlo Mahindra, ktorej zmluvnou stranou je MsO SRZ Rimavská Sobota.
 • Návrh kúpnej zmluva na motorové vozidlo Mahindra, ktorej zmluvnou stranou je MsO SRZ Dunajská Streda.
 • Zaslanie výzvy na MO SRZ na odstránenie protiprávneho stavu na VN, ktorá nie je rybárskym revírom.
 • Návrh kúpnej zmluva na motorové vozidlo Mahindra, ktorej zmluvnou stranou je MO SRZ Štúrovo.
 • MsO SRZ Michalovce – vyjadrenie sa k zaslaným pripomienkam k Stanovám SRZ a nemožnosti sa nimi zaoberať z dôvodu prijatého uznesenia Mimoriadnym Snemom SRZ.
 • MsO SRZ Žiar nad Hronom – vyjadrenie k možnosti nevydania povolenia na rybolov členovi, ktorý porušuje predpisy, ale nebol za to stíhaný pre nedostatok dôkazov.
 • MO SRZ Šaštín-Stráže – vyjadrenie vo veci možnosti zakúpenia druhého povolenia na rybolov po naplnení množstva privlastnených rýb, ktoré bolo znížené na 40 ks od roku 2019.
 • Prekontrolovanie a pripomienkovanie pozvánky na konferenciu Slovenského zväzu športového rybolovu a návrhu kľúča delegátov na konferenciu.
 • Spracovanie stanoviska k možnému rozporu v novom zákone o rybárstve ohľadom lovu hlavátky na lipňových vodách podľa § 17 a § 19.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Stropkov.
 • Problematika počtu privlastnených rýb na jedno povolenie na základe sťažnosti člena MsO SRZ.
 • Problematika dospelého sprievodu detí pri love rýb a možnosť úpravy vyhlášky.
 • Spracovanie odpovedí vo veci žiadostí o udelenie vyznamenaní pre ZO SRZ Dunajská Lužná, MsO SRZ Bratislava V., MsO SRZ Bratislava I., Slovryb a.s.
 • Spracovanie mailu ohľadom GDPR a poučenia pre osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje členov SRZ pre potreby zaslania na ZO SRZ.
 • Spracovanie mailu ohľadom ponuky na kúpu motorových vozidiel Toyota od generálneho partnera pre potreby zaslania na ZO SRZ.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Prevzatie násady K2 pre VN Ružín – 4200 kg na stredisku Brzotín.
 • Rybničná sústava Uhorské – účasť na výlove a inventarizácii ulovených rýb na VN Uhorské č. 1.
 • Prevzatie 800 kg Š1 pre VN Domaša a 800 kg pre VN Zemplínska šírava zo strediska Inačovce.
 • Výlov rybníka Olšový – inventarizácia ulovených rýb + nakládka K2 a K3 pre VN Ružín a VN Domaša   + 14.10.2018 prevzatie K2 pre VN Domaša na stredisku Brzotín.
 • Príprava konferencie „Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového“.
 • Príprava projektu bakteriálneho odbahnenia revírov SRZ.
 • Účasť na školení k zákonu o rybárstve.
 • Ichtyologický prieskum – Šurianky.
 • Účasť na inventarizačnej komisii – Horné Obdokovce, Uhorské.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie podkladov pre výplatu miezd za 9/2018.
 • Spracovanie zákonného a ostatného sociálneho poistenia – zaslanie patričných výkazov.
 • Úhrada miezd a odvodov za 9/2018.
 • Práca so saldokontami jednotlivých odberateľov a dodávateľov.
 • Účasť na inventúrach – jesenné výlovy rýb.
 • Fakturácia odobratých rýb – za vlastné finančné prostriedky ZO SRZ a ostatní odberatelia.
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Zhrnutie výsledkov činnosti referátu pre prácu s deťmi a mládežou od mája 2017 po október 2018.
 • Príprava článkov o činnosti referátu pre prácu s deťmi a mládežou počas leta 2018.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).
 • Čerpanie dovolenky.

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 40. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 40. pracovnom týždni (od 1.10. do 5.10.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pripráva podkladov pre spracovanie žiadosti SRZ Rada Žilina na podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu projekt BR1 – rybárstvo, a to rybársky manažment druhu lipeň tymianový na vybraných rybárskych revíroch SRZ (pokračovanie vo výskumnej úlohy rozšírenej o ďalšie revíry oproti roku 2017 a nákup materiálno-technického vybavenia na monitoring kvality vody a zhoršením kvality spojený s úhynom rýb a technické vybavenie na overenie funkčnosti rybovodov.
 • Pracovná rokovanie tajomníka SRZ, zamestnanca odboru TVaV a dodávateľskej firmy k vyhodnoteniu prípravy a zabezpečenia odbornej medzinárodnej konferencie „Perspektíva a súčasnosť lipňa tymianového“, + pracovné rokovanie na VUC-ZA k organizačnému zabezpečeniu odbornej konferencie, ktorá sa bude v kongresovej sále VUC-ZA.
 • Pracovná rokovanie v Žiline tajomníka SRZ a poverených zamestnancov Holiday Inn Žilina k príprave a organizačnému, technickému zabezpečeniu XII.Snemu SRZ.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave na pôde SPF, š.p. za účasti generálnej riaditeľky SPF, vedúcej oddelenia SPF a tajomníka SRZ aj dvoch členov výboru ZO SRZ Púchov vo veci poradenstva kúpy pozemkov pod revírom v obhospodarovaní ZO SRZ.
 • Účasť tajomníka SRZ na rokovaní Slovenskej ichtyologickej spoločnosti vo Vrbove,

 

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Dopracovanie sťažnosti proti uzneseniu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave o odmietnutí trestného oznámenia.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Dubnica nad Váhom.
 • Stanovisko k povinnej výbave loviace v zmysle návrhu vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k oznámeniu o dočasnom vylúčení z členstva a povinnosti odovzdať povolenie na rybolov na rok 2018 na základe podnetu vylúčeného člena SRZ.
 • Aktualizácia Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • MO SRZ Snina – Odpoveď vo veci žiadosti o vymazanie p. Viktora V. a p. Jána B. zo Zoznamu osôb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.
 • Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily počas neprítomnosti p. Schwarza.
 • Stanovisko k územnému konaniu vo veci realizácie programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Horná Orava, Vtáči ostrov v Oravskej Priehrade.
 • Spracovanie článku „VN Nosice – upozornenie na zákaz lovu“ v súlade so zákonom o rybárstve.
 • MsO SRZ Bratislava V. – vyjadrenie k dočasnému vylúčeniu z členstva vo zväze a možnosti uplatňovania si práv a povinností vyplývajúcich z § 6 Stanov SRZ.
 • MsO SRZ Humenné – odpoveď na žiadosť o odloženie platby za ceniny za rok 2018, ktorá bola schválená uznesením č. 74/2018.
 • MsO SRZ Ružomberok – stanovisko vo veci zamietnutia Radou SRZ odpredaja rybného hospodárstva Podsuchá.
 • Vyjadrenie k možnosti podať dovolanie a nutnosti odovzdať povolenie na rybolov v prípade dočasného vylúčenia z členstva vo zväze na základe podnetu člena SRZ.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Miestnej organizácie Marcelová.
 • Spracovanie materiálov v rámci Sekretariátu Rady SRZ do vestníka SRZ a dopracovanie jeho znenia pre potreby jeho zaslania na ZO SRZ.
 • MsO SRZ Bratislava II. – Zaslanie uznesenia o odmietnutí trestného oznámenia vo veci úhynu rýb na rybárskom revíre č. 1-0370-1-1 Dunaj č. 6.
 • Vyjadrenie k sťažnosti člena SRZ na neplnenie uznesení výborom a pokuta za oneskorené zaplatenie členského príspevku.
 • MsO SRZ Košice – Zaslanie vyšetrovacieho spisu vo veci podozrenia z disciplinárneho previnenia p. Jozefa L.
 • Stanovisko k sťažnosti na priebeh mimoriadnej členskej schôdze konanej 25. augusta 2018 v MsO SRZ Hlohovec na základe vykonanej kontroly.
 • MsO SRZ Trenčín – vyjadrenie k stanovisku výboru vo veci odmietnutia rešpektovať prítomnosť predsedu ObO č. 3 MsO SRZ na zasadnutiach výboru MsO SRZ Trenčín.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko vo veci overených Stanov SRZ pre potreby 2%, vo veci spolupráce na VN Kolačno a vo veci riešenia previnení kontrolnou komisiou a disciplinárnou komisiou.
 • Stanovisko vo veci práva byť informovaný o vyplatených odmenách členom výboru a vydaných povolenia na rybolov na reprezentačné účely na základe žiadosti člena SRZ.
 • Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor – Žiadosť o opravu chyby na liste vlastníctva č. 5590 v katastrálnom území Považská Bystrica.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Účasť viacerých zamestnancov na oslavách 25. výročia založenia odboru Rybárstvo na SOŠ v Ivanke pri Dunaji.
 • Kontrola dodržiavania podmienok pre ťažbu štrku na toku Poprad v k.ú. obce Podhorany a Toporec.
 • Doplnenie žiadosti na MŽP SR Bratislava k odlovu rýb hromadnými lovnými prostredkami v CHRO v revíri Poprad č.8.
 • Spracovanie vyjadrenia pre SVP, š.p. OZ Košice pre stavebné povolenie k spriechodneniu migračných bariér na vodnom toku Cirocha na troch stupńoch v k.ú. mesta Snina.
 • Základný ichtyologický prieskum revíru Bodva č.1 zameraný všeobecne na rybie spoločenstvá a chránené druhy.
 • VVN Domaša – riešenie sťažnosti člena MO SRZ Vranov k zarastu vodnej hladiny. Zarybňovanie amurom bielym bude pokračovať, ale v jarnom období kvôli zabezpečeniu vyžierania vegetácie v počiatočných fázach jej rastu.
 • Účasť na výlove rybníka výrobného strediska Uzovská Panica – výlov, inventarizácia, prevzazie K2 pre VN Liptovská Mara  (5000 kg) a VN Teplý Vrch (4200 kg).
 • Príprava podkladov pre zaslanie Vestníka na ZO SRZ.
 • Príprava konferencie „Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového“.
 • Ichtyologický prieskum na rieke Nitrica.
 • Konanie na OÚ ŽP k odberu vody z Kremnického potoka pre MVE.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.

Ekonomický odbor:

 • 9/2018 – sumarizácia podkladov pre výpočet mzdových nákladov a nákladov na zákonné a ostatné poistenie a podklady pre výpočet sociálnych nákladov.
 • Zúčtovanie výnosov rekreačných zariadení Rady SRZ za 9/2018.
 • Výpočet nákladov spotreby PHM za súkromné jazdy za 9/2018.
 • Kontrola a zaúčtovanie drobných výdajov výrobných stredísk za 9/2018.
 • Zúčtovanie došlých faktúr za materiál a služby a ich úhrada.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava enviromentálnej brigády pre deti v rybárskych krúžkoch Dajme potoku život – postav svoju hrádzku.
 • Príprava článkov o činnosti referátu pre prácu s deťmi a mládežou počas leta 2018.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 39. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 39. pracovnom týždni (od 24.9. do 28.9.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV k príprave tlačív aktualizácia a doplnenie na rok 2019 (záznam o dochádzke + poriadky pre zväzové vody) a priebežné hodnotenie prípravy Medzinárodnej konferencie – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymianového na Slovensku, ktorá bude dňa 31.10.2018 v Žiline.
 • Účasť prezidenta a tajomníka na porade delegátov na XII. Snem za NR-kraj v Nových Zámkoch, predmetom rokovania boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ, návrh kandidátov do Rady a KK za NR-kraj na ďalšie volebné obdobie.
 • Pracovná rokovanie tajomníka SRZ a dvoch štatutárov zo ZO SRZ Turzovka k spolupráci pri riešení požiadaviek MO Turzovka (náhrady škôd pri úhyne rýb, úprava revírov, zabezpečenie násad lososovitých druhov rýb).
 • Účasť prezidenta a tajomníka na pracovnom stretnutí zástupcov ZO SRZ a delegátov na XII. Snem v Krupine za „Pohronskú úniu“ BB-kraj, boli informácie o schválenom návrhu Stanov SRZ Radou SRZ, info., o príprave XII. Snemu, k priebehu leg. procesu rybárskej legislatívy – vyhlášky, informácie zo septembrového rokovania Rady, informácie k elektronizácii SRZ, v závere stretnutia zúčastnení zástupcovia ZO SRZ navrhli kandidátov do Rady SRZ za úniu a BB-kraj.
 • Účasť tajomníka a zamestnancov sekretariátu na inventarizácii nehnuteľného majetku výr. strediska Trenčín-Kubrica.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Čerpanie dovolenky

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • Vypracovávanie zápisnice zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ zo dňa 21. septembra 2018 v dňoch 24. – 25. októbra 2018.
 • Stanovisko vo veci užívania rybníka v Malom Záluží a Komjaticiach a možnosť platenia nájmu na základe žiadosti vlastníka pôdy.
 • Vypracovávanie zápisnice zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 22. septembra 2018 v dňoch 26. – 29. októbra 2018 a je následne zaslanie Ing. Mihaldovi a p. Hesekovi na overenie.
 • MsO SRZ Senica – problematika zamietnutia odvolania vo veci vybudovania vtáčieho ostrova na VN Kunov.
 • Právna pomoc vo veci podaného trestného oznámenia na zneužitie právomoci verejného činiteľa na základe žiadosti člena SRZ.
 • MO SRZ Púchov – zaslanie textácie oznámenia o zákaze lovu rýb z dôvodu zníženia hladiny na Váhu č. 10 a NK-kanál a vypracovanie oznamu na webovú stránku.
 • Stanovisko vo veci uznesenia o odmietnutí trestného oznámenia vo veci podozrenia z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa na základe žiadosti člena SRZ a vypracovanie sťažnosti proti danému uzneseniu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Pracovné stretnutie so zástupcami ŠOP v Banskej Bystrici za účelom prediskutovania projektov – VN Kráľová, VN Sĺňava a hlavátka.
 • Pracovná porada oddelenia.
 • Určenie miest výkonu rybárskych hospodárov a rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ.
 • Účasť na konaní k úprave brehov rieky Váh v k.ú. Stankovany.
 • Minitoring značkovaných hlavátok vysadených do rieky Hron v Žiari nad Hronom.
 • Účasť na stretnutí základných organizácií SRZ na Pohronskej únii.
 • Pracovné stretnutie na Správe CHKO Vihorlat v Michalovciach k VN Z.Šírava.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie nákladov PHM za súkromné jazdy za 9/2018.
 • Preúčtovanie podielových daní za 9/2018.
 • Zaúčtovanie výnosov Truxor za 9/2018 – interné doklady resp. fakturácia.
 • Spracovanie došlých a odoslaných faktúr.
 • Ostatná ekonomická a poštová agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava enviromentálnej brigády pre deti v rybárskych krúžkoch Dajme potoku život – postav svoju hrádzku.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 38. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 38. pracovnom týždni (od 17.9. do 21.9.2018):

Tajomník SRZ a sekretár tajomníka:

 • Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení.
 • Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a zamestnancov OTVaV k príprave a technickému zabezpečeniu Medzinárodnej konferencie – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymianového na Slovensku.
 • Otvorenie odborného seminára pre hospodárov a funkcionárov ZO SRZ – Chov rýb v podmienkach SRZ tajomníkom SRZ.
 • Pracovná porada tajomníka SRZ a vedúceho rybárskej stráže pri Rade SRZ za účelom vyhodnotenie práce RS+RH na revíroch Rady za obdobie 1-8/2018, počet kontrol, súpis previnení rybárom, zhodnotenie používania technického zariadenia pre výkon činnosti rybárskej stráže za sledované obdobie.
 • Pracovné rokovanie v Bratislave tajomníka SRZ a I. štátneho tajomníka MŽP a gen. riaditeľa sekcie vôd k možnostiam čerpania Nórskych fondov pre SRZ, kde štát. tajomník prezentoval tri osy projektu klíma, kde by bolo možné čerpať fin. prostriedky do roku 2021.
 • Výberové konanie na pracovnú pozíciu organizačno-právny referet, pozvaných bolo 6 záujemcov o prácu v SRZ.
 • Pracovné rokovanie oboch štatutárov SRZ so zástupcom firmy MW Solutions,s.r.o., k podkladom pre splnenie podmienok uzatvorenia KZ stredisko P. Bystrica a účasť štatutárov na rokovaní Prezídia a Rady SRZ.

Odbor investícií a správy majetku:

 • Prebieha vybavenie internetového pripojenia na stredisku Brzotín a chate Dedinky.
 • Prebieha rekonštrukcia rozvodov NN v Príbovciach – 2. etapa.
 • Prebieha revízia elektrozariadení a odstraňovanie závad na výrobných strediskách.

Organizačno-právny referent:

 • Vybavovanie bežnej agendy, najmä podnetov a sťažností, a to elektronicky alebo telefonicky.
 • MŽP SR – Žiadosť o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva vo vyznačených úsekov v súvislosti s výstavbou stavby D4 a R7 v úseku Jarovce – Ivanka sever.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko k zabezpečeniu prívodu vody do VN Bager a s tým spojené povolenia a právne skutočnosti podľa vodného zákona.
 • KK SRZ – Podnet na vykonanie kontroly v Slovenskom rybárskom zväze – Mestskej organizácii Hlohovec na základe podanej sťažnosti na priebeh mimoriadnej členskej schôdze a volieb do orgánov ZO SRZ a SRZ.
 • Stanovisko k žiadosti vo veci prihlásenia dieťaťa do rybárskeho krúžku; k úhynu rýb na Žakovskom rybníku.
 • Vyjadrenie k priebehajúcej stavbe na VN Kráľová na základe žiadosti člena SRZ.
 • Stanovisko k legislatívnemu procesu vo veci návrhu vykonávacieho predpisu k zákonu o rybárstve.
 • MsO SRZ Partizánske – stanovisko vo veci poskytovania bezúročných pôžičiek pre potreby opráv a na havárie.
 • Potvrdenie právnej subjektivity Slovenského rybárskeho zväzu – Mestskej organizácie Považská Bystrica.
 • Spracovanie podkladov a vyjadrenie sa k materiálom pre potreby ich schválenia v rámci zasadnutia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ.
 • Stanovisko k odpredaju strediska Kubrica organizácii MsO SRZ Trenčín v spojitosti s nájomnou zmluvou s p. Vicenom, v rámci ktorej je dohodnuté prednostné právo na odkúpenie.

Odbor tečúcich vôd a výroby:

 • Príprava podkladov na zasadnutie Rady SRZ.
 • Príprava seminára zameraného na chov rýb, ktorý sa konal v Žiline.
 • Príprava medzinárodnej konferencie zameranej na lipňa.
 • Ichtyologický prieskum na VN Turček.
 • Ichtyologický prieskum Klčovského potoka.
 • Kontrola plnenia pripomienok k výstavbe rybovodu – Zemplínska Šírava.
 • Pracovné stretnutie so zástupcami SVP k úpravám na rieke Belá.
 • Vypracovanie stanovísk – rybovody Bystrica a Rohožná, úprava Domanižanky a mosty cez Turiec.
 • Spracovanie disciplinárnych záznamov a zaslanie na ZO spolu so sprievodnými listami.
 • Kontrola a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nemôže byť vydané povolenie na rybolov.
 • Sťahovanie dát z GPS zariadení od hospodárov VN.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie mesačného výkazu o DPH za 8/2018.
 • Elektronické zaslanie a úhrada mesačného výkazu o DPH za 8/2018.
 • Zápočet vzájomných pohľadávok a záväzkov.
 • Vystavovanie upomienok a upozornenia na úhradu vystavených faktúr po lehote splatnosti.
 • Účtovanie v oblasti skladového hospodárstva ( krmivo a ryby).
 • Ostatná ekonomická agenda.

Referent pre prácu s deťmi a mládežou:

 • Príprava príspevku na zasadnutie Rady.
 • Prezentácia práce s deťmi v SRZ na Erbových slávnostiach v Žiline.
 • Materiálne zabezpečenie detských rybárskych krúžkov od firmy Rypomix – distribúcia.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.
 • Vybavovanie bežnej administratívy (objednávky, e-maily, telefonáty).

Samostatný referent pre športovú činnosť:

 • Dlhodobá PN.