Archív značiek: čln

Prístup k ramennej sústave na Dunaji

Dunaj č. 3 – stredná inundácia a Dunaj č. 3 – horná inundácia

Informácia o prístupe k vode na rybárskych revíroch

V súčasnosti územie v okolí daných revírov vlastnia príslušné urbariáty ( Rohovce, Kyselica, Bodíky, Šulany ) resp. Lesy SR – lesná správa Gabčíkovo, ktoré tu na základe vlastníckych práv inštalovali ( osadili ) rampy a zákazové tabule.

Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z.. o rybárstve v znení neskorších predpisov v §5 ods.1 hovorí:

„Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov.“

V tomto prípade je prístup na tieto revíry umožnený, avšak bez vstupu motorovými vozidlami. Vstup motorovým vozidlom môže povoliť iba príslušný vlastník, na území ktorého sa daný revír nachádza, a to na základe žiadosti podanej oficiálnou cestou.

K spusteniu člna do ramennej sústavy a do zdrže sú určené miesta:

  1. na pravej strane pri galérii Danubia v Čuňove, kde je vybudovaný zjazd na spúšťanie plavidiel,
  2. na pravej strane na rozhraní zdrže a prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo ( ďalej len VD ), kde je značkami plavebnej správy určený stop športovej plavbe.

Na Dunaji č.3 je možné spustiť čln:

  1. po vybudovanom zjazde na ľavej strane Dunaja č. 3 pod Danubiou pod ihlanovým sklzom,
  2. na osi „stop športovej plavbe“ na rozhraní Zdrže VD a prívodného kanála a starým tokom Dunaja kde je upravený breh na prenos člnov zo zdrže do starého toku Dunaja.

V hornej inundácii:

  1. v ramennej sústave pri Materiálovej jame B,
  2. pri chatovej oblasti Bodíky na ľavej strane ramien.