Archív značiek: deti

12-ty ročník preteku Popradský Kapor na VN Grébpark

Popradská organizácia usporiadala tento rok v máji v poradí už 12- ty ročník otváracích pretekov kaprovej sezóny v love rýb na položenú a plávanú na miestnom revíry VN Gŕebpark – Popradský Kapor.

Pretek sa uskutočnil po daždivom týždni s obavami či sa pre počasie konať bude nakoniec za slnečnej soboty 18. 5. 2019.
Ráno sa prezentovalo spolu 42 pretekárov, z toho 17 detí do 15 rokov, 7 mladých od 15 r. do 17 r. a 18 dospelých Členov našej MO. Pretekali aj deti z klubu mladých rybárov MO SRZ Poprad a tiež deti z rybárskeho kŕužku v CVČ Počasie počas preteku bolo premenlivé a aj napriek výdatnému kŕmeniu rýb sa súťažiaci k veľa úlovkom nedopracovali.
V celkovom hodnotení sa chytilo spolu 20 rýb, ale prekvapilo hlavne poradie pretekárov, pretože najväčší úspech zaznamenali najmä naši najmladší rybári, možno aj kvôli krmivu od sponzora Rypomix…
V kategórii detí hneď 9 deti chytilo rybu, z toho aj najväčšiu rybu preteku, z mládeže 3 rybári boli úspešní a z dospelých len 1 pretekár bol ten, ktorý mal úspech a podaril sa mu úlovok.
Vyhodnotilo sa teda po 3 kategórie u detí, u mládeže a u dospelých len 1 miesto, keďže ďalšie poradie nebolo na základe čoho hodnotiť.


PORADIE:
Deti:

1. Gemzová Janka  137b.
2. Polovka Jakub  58b.
3. Markoči Filip  51b.

 

Mládež

1. Mindala Miroslav 49b.
2. Dorko Tomáš 2b.
3. Sulir Samuel  1b.

 

Dospelí

1. Matray Marián  52 b.

 

František Želonka a Jozef Fukoň
vedúci klubu mladých rybárov Poprad

za výbor MO SRZ Poprad


 

Nový zákon a vyhláška v súvislosti s prácou s deťmi a mládežou

Nová legislatíva prináša niekoľko noviniek, ktoré väčšina ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou vníma celkom pozitívne. Z hľadiska zákona sa legislatívne novinky premietajú do praktického rybolovu rovnakým spôsobom u dospelých rybárov ako pri deťoch a mládeži. Nový vykonávací predpis zverejnený 22. decembra 2018 však prináša skutočne zásadné zmeny z pohľadu práce s deťmi a mládežou.

Celkovo je vyhláška zameraná na väčšiu ochranu rýb, čo sa premieta aj v pravidlách privlastňovania rýb. Podľa § 14 ods. 13 si loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže ponechať iba jeden kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Skutočne zásadné zmeny sa ale uskutočnili v spôsobe rybolovu pri deťoch od 3 do 6 rokov a v povinnosti sprevádzať deti počas rybolovu.

Donedávna platná vyhláška umožňovala deťom do 6 rokov výlučne lov s rybárskym prútom bez navijaku (lov na bič). V určitej skupine vedúcich krúžkov a bežných rybárov ešte stále prevláda názor, že každý rybár, najmä deti do 6 rokov, by mali svoje rybárske začiatky absolvovať prostredníctvom lovu na bič. Má to svoju logiku, pretože takýto spôsob lovu rýb nevyžaduje obsluhu navijaku (manipulácia s cievkou pri nahadzovaní, práca s brzdou, a pod.), zároveň umožňuje vznik prvých návykov zaobchádzania s udicou a je aj finančne prístupnejší ako iné náčinie vhodné pre deti. Ďalším plusom starého znenia bolo, že nemohlo dochádzať k zneužívaniu zo strany dospelých rybárov. Nezriedka sa stávalo, že dospelý rybár (medzi rybármi nazývaný „mäsiar“) kúpil vlastnému dieťaťu (nad 6 rokov) povolenie na rybolov iba preto, aby mohol nahodiť tretiu udicu, napr. pri love kapra. Povolenie pre deti do 6 rokov je zadarmo, a pri snahe o presadenie takejto zmeny zaznievali námietky predovšetkým z radov členov rybárskej stráže. Existuje však aj iný pohľad na vec. Pohľad ľudí, ktorí počas práce s deťmi v rybárskom zväze neustále narážali na neopodstatnené zábrany a obmedzenia, na ktoré doplácajú v konečnom dôsledku deti. Sú to deti slušných a poctivých ľudí, ktorí nechcú podvádzať a zneužívať naše revíry na vlastné obohatenie. Mnohí fanúšikovia rybolovnej disciplíny „ultralight“ prívlač v minulosti považovali za diskriminačné, že nemôžu svoje malé deti smerovať k ich obľúbenému športu. Dnešná úroveň technológie výroby rybárskeho náčinia a celkovo vývoj spôsobov rybolovu umožňuje, aby deti už vo veľmi útlom veku dokázali zvládnuť lov s rybárskym prútom s navijakom. Z hľadiska fyziológie malých detí je určite vhodnejšie kúpiť 4-ročnému dieťaťu niekoľkogramovú krátku udičku s ľahkým navijakom, ako ho trápiť s trojmetrovým bičom. Ovládanie navijaku je v mnohých prípadoch otázka jedného popoludnia.

Podobné emócie vyvolal aj pôvodný návrh novovznikajúceho odboru práce s deťmi a mládežou, aby podľa vzoru v Českej republike nemuseli deti sprevádzať dospelí rybári, pričom by mali rovnaké práva aj povinnosti. Na takúto veľkú zmenu Slovenský rybársky zväz ešte nebol pripravený. Za významný krok vpred však považujeme, že dospelý sprievodca už nemusí byť rybár. Stačí, ak si zakúpi ročný rybársky lístok a môže na základe toho sprevádzať dieťa do 15 rokov.

Významný argument proti zmene v tejto oblasti zaznel opäť z radov rybárskej stráže, ktorý vychádzal z praktických skúseností svojich členov. Naša rybárska stráž sa dennodenne stretáva s vynaliezavosťou určitej skupiny ľudí, ktorí hľadajú cesty ako obísť pravidlá alebo ich zneužiť. Preto je pochopiteľné, že tu bola snaha o čo najväčšiu elimináciu takéhoto správania. Doposiaľ musela byť sprevádzajúcou osobou plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia. Bol tu určitý predpoklad, že táto plnoletá osoba je členom SRZ a môže byť na základe platného disciplinárneho poriadku §6 ods. 4 disciplinárne stíhaná za previnenie dieťaťa. Deti nebolo možné disciplinárne stíhať rovnako ako sprievodcu, ktorý nebol členom.

Pôvodné znenie malo tiež svoje medzery. Ak bola sprevádzajúca osoba nečlen, ktorý má povolenie na rybolov, spĺňala zákonné podmienky sprievodcu mladého rybára, pričom bola z pohľadu disciplinárneho poriadku pri porušení pravidiel dieťaťom nestíhateľná. Rovnaká situácia (z hľadiska disciplinárnej komisie) nastala, ak dieťa porušilo pravidlá a nemalo žiadneho sprievodcu alebo malo počas rybolovu sprievodcu nerybára.

Skutočne významným problémom z pohľadu vedúcich krúžkov bol stav, pri ktorom deti nerybárov nemohli loviť ryby v čase, keď to bolo pre nich najviac atraktívne. Detské rybárske krúžky každoročne končia svoju činnosť na konci mája a opätovne začínajú v októbri. Štyri mesiace v roku, do ktorých spadajú letné prázdniny, boli pre takéto deti obdobím, keď nemali vo svojom okolí nikoho, kto by ich mohol z hľadiska platnej legislatívy sprevádzať pri rybolove. Rodič alebo starý rodič často nebol ochotný zaplatiť príspevok nového člena a povolenie na rybolov iba kvôli tomu, aby mohol byť sprievodcom dieťaťa. Takéto deti nám z rybárskych krúžkov po krátkom čase veľmi často odchádzali.

Vďaka novému zneniu vyhlášky sa Slovenský rybársky zväz otvára deťom, ktoré nemajú rodičov rybárov. Otvára sa pre slušných ľudí, ktorí vo svojich deťoch pestujú lásku k prírode a rybárstvu. Súčasná podoba legislatívy je z hľadiska našej budúcnosti krokom vpred a je výzvou pre SRZ ako sa s ňou vysporiadať bez toho, aby sa v rybolove obmedzovali deti nerybárov, a zároveň aby sa eliminovalo zneužívanie systému zo strany dospelých rybárov.

 

Petrov zdar

 

Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ Rada Žilina


Prvé československé stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov – Žilina 2019

Po rozdelení Československa došlo v Slovenskom rybárskom zväze k štrukturálnym zmenám – zrušením krajských výborov, ktorých súčasťou bola aj funkcia pracovníka povereného prácou s deťmi a mládežou. Prerušil sa tak systém celozväzovej inštitucionálnej podpory v tejto oblasti. Ani sekretariát zväzu po týchto zmenách už nemal zamestnanca, ktorý by zabezpečoval rozvoj krúžkovej činnosti. Počas tohto obdobia sa podporovali športové aktivity detí a mládeže prostredníctvom odboru športovej činnosti a vzniklo niekoľko metodík ako pracovať s deťmi v detských rybárskych krúžkoch. Ucelená koncepcia a fungujúca organizačná štruktúra takejto činnosti však nebola dostatočná a mala za následok súčasný nepriaznivý stav. V Slovenskom rybárskom zväze máme iba 77 registrovaných vedúcich detských rybárskych krúžkov v približne 120-tisícovej členskej základni. Český rybársky zväz má približne dvojnásobný počet členov a okolo 800 registrovaných vedúcich krúžkov. U našich susedov práca s deťmi a mládežou po rozdelení republiky pokračovala a výsledky odboru mládeže sú v súčasnosti pre slovenských vedúcich krúžkov významným zdrojom informácii.

Spolupráca Slovenského rybárskeho zväzu s odborom mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu je v posledných rokoch čoraz intenzívnejšia. Prvým krokom bola návšteva v auguste 2017, kedy sme získali cenné informácie predovšetkým z hľadiska organizačnej štruktúry dobre fungujúceho odboru. Neskôr sme navštívili Letný tábor rybárskej mládeže Českého rybárskeho zväzu Smetanova Lhota v auguste 2018 kde počas 2 týždňov malo 80 detí zo všetkých Územných zväzov so svojimi vedúcimi a organizačným tímom možnosť zažiť skutočne zaujímavý program plný táborových hier a iných aktivít zameraných na spoznávanie histórie zväzu, biológiu, rybolovnú techniku, viazanie mušiek, prívlačové techniky, praktický rybolov, a dokonca aj plávanie a potápanie. Odovzdané skúsenosti s organizovaním takýchto veľkých dlhotrvajúcich podujatí majú pre novovznikajúci odbor v Slovenskom rybárskom zväze skutočne veľkú hodnotu.

Jedným z výsledkov návštevy letného tábora bola dohoda na niekoľkých formách spolupráce a vzájomnej podpory. Prvou z nich bolo Prvé československé stretnutie vedúcich rybárskych krúžkov v dňoch od 18. do 21. januára 2019 v Žiline organizované Slovenským rybárskym zväzom. Medzi 30-timi pozvanými odborníkmi v tejto oblasti boli členovia Odboru mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu a najaktívnejší vedúci krúžkov – tvorcovia novovznikajúceho odboru, spoločne s členmi Rady Slovenského rybárskeho zväzu, ktorí pravidelne vedú detský rybársky krúžok.

Prvá polovica výnimočného stretnutia patrila hosťom z Českej republiky, ktorí svojimi mimoriadne cennými a obsažnými prezentáciami predstavili Odbor práce s mládežou v celej svojej šírke. Roky usilovnej práce jednotlivých členov a množstva ďalších aktívnych vedúcich krúžkov a funkcionárov Českého rybárskeho zväzu sa odrazili vo vynikajúcich výsledkoch v tejto oblasti.

Prvý blok príspevkov:

 • Systém spolupráce odboru mládeže a detských rybárskych krúžkov v Českom rybárskom zväze (Bc. Petra Hnízdilová, Jiří Marek).
 • Detské letné tábory v Českom rybárskom zväze (Zdeněk Paul, Daniel Stauch, Josef Mareš).
 • Vzdelávanie vedúcich krúžkov a detí v Českom rybárskom zväze a prístup k deťom rôznych vekových kategórií (Radek Krpes).
 • Didaktické pomôcky pre detské rybárske krúžky (Bronislav Bartoš, Lenka Bartošová).
 • Získavanie dotácii v Českom rybárskom zväze (Bc. Petra Hnízdilová, Bronislav Bartoš).
 • Zapájanie detí neorganizovaných v detských rybárskych krúžkoch do akcii Českého rybárskeho zväzu. Príprava detí na súťaž „Zlatá udice“ (Zdeněk Paul).
 • Medzinárodná spolupráca Odboru mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu (Jiří Marek, Radek Krpes).

Slovenskí kolegovia sa vo väčšine svojich príspevkov zamerali na svoje praktické skúsenosti pri práci s deťmi. Každý z prednášajúcich vytvoril pri práci s deťmi a mládežou niečo výnimočné a bol tak zdrojom inšpirácie a nových podnetov pri ďalšej práci.

 • Kvalifikácia pre európske majstrovstvá juniorov v love kapra (European carp championship for juniors) na Slovensku (Slavomír Drozd).
 • Elektronická učebnica pre detské rybárske krúžky (Ing. Slavomír Oreško).
 • Kde je vôľa tam je cesta (životný príbeh o vybudovaní detského rybárskeho krúžku bez akejkoľvek podpory) (Zdenko Matušiak).
 • Rybolovná technika v detských rybárskych krúžkoch (Ing. Daniel Poničan, Jiří Marek).
 • Zlatý blyskáč sa neustále vyvíja (Mgr. Dušan Jaššo, Ing. Martin Roth).
 • Praktické činnosti v detských rybárskych krúžkoch (inštruktážne video výroby rotačiek) (Mgr. Dušan Jaššo).

V závere pracovného stretnutia vznikli pravidlá československej súťaže pre deti a mládež Zlatá udice – Zlatý blyskáč, ktorá sa bude konať 23. – 25. 8. 2019 v areáli Rybárskej školy vo Vodňanoch v Českej republike.

V nasledujúcom dni sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie vybratých najaktívnejších spolupracovníkov z radov vedúcich detských rybárskych krúžkov. Zámerom tohoto stretnutia bolo vytvorenie zmysluplnej koncepcie rozvoja práce s deťmi a mládežou, stanovenie cieľov, rozdelenie úloh a naštartovanie aktivít, ktoré by mali vyústiť do vytvorenia novej platformy podpory tejto oblasti.

Podrobná správa o priebehu stretnutia a prerokovaných témach bude zverejnená začiatkom marca 2019.

Zápal a nadšenie jednotlivých prispievateľov a účastníkov sa nieslo celým stretnutím a pôsobilo veľmi inšpiratívne na každého. Podobné stretnutia majú zásadný význam pre rozvoj a motiváciu pracovníkov s deťmi a mládežou. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník ktorý bude organizovať Český rybársky zväz.

 

Petrov zdar

 

Mgr. Dušan Jaššo

Referent pre prácu s deťmi a mládežou

Slovenský rybársky zväz Sekretariát


Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou

Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou

júl – september 2018

(prezentovaná 22. septembra 2018)

 

 1. Príprava návrhu pre vytvorenie siete koordinátorov. 
 • 5 spolupracovníkov zameraných na krúžkovú činnosť (1-4 kraje na koordinátora), ktorí budú zabezpečovať náborovú činnosť do radov vedúcich a rozvíjať krúžkovú činnosť, organizovať školenia, spoluorganizovať podujatia celoslovenského charakteru, kontrolovať distribúciu finančných prostriedkov, podieľať sa na vytváraní novej metodiky a didaktických materiálov, informovať o najvýznamnejších podujatiach a novinkách zo svojho regiónu na stránke Rady.
 • 5 spolupracovníkov zameraných na rozvoj športovej činnosti detí, ktorí budú organizovať postupové súťaže celoslovenského charakteru v jednotlivých disciplínach LRU, vyhľadávať talentované deti z celého Slovenska a rozvíjať spoluprácu s vedúcimi krúžkov, ktorí sú zameraní na športovú činnosť, a tiež podieľať sa na vytváraní novej metodiky a didaktických materiálov, informovať o najvýznamnejších podujatiach a novinkách zo svojho regiónu na stránke Rady SRZ.

 1. Návšteva Rybárskeho tábora odboru mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu.
 • Čerpanie podnetov pre novovznikajúci odbor na Slovensku, formovanie legislatívy, organizovanie letných táborov a smerníc v oblasti podpory práce s deťmi.
 • Dohoda o spolupráci na medzinárodnej detskej rybárskej súťaži Zlatá udica – Zlatý blyskáč. 3 české a 3 slovenské družstvá po 6 detí (36 detí). Zosúladené pravidlá (plávaná, RT trojboj a dvojjazyčné testy rozpoznávania rýb).
  • Dátum: 23. – 25. 8. 2019.
  • Miesto: Vodňany.
  • Financovanie: Český rybársky zväz (na ďalší rok SRZ)
 • Dohoda o spolupráci na Medzinárodnom stretnutí mládeže pod patronátom EAF, ktoré je plánované v roku 2020 v ČR.
 • Dohoda o obsadení 1 družstva na Medzinárodnom stretnutí rybárskej mládeže.
  • Dátum: 25. – 28. 7. 2019.
  • Miesto: Bílina.
 • Dohoda o spoločnom organizovaní Československého stretnutia vedúcich rybárskych krúžkov. Spojené so školením o vekových osobitostiach detí, v rybolovnej technike, feedri, prívlači, výrobe umelých nástrah a ďalších činnostiach v krúžkoch, detských rybárskych sústredeniach a možnostiach dotácií z externých zdrojov.
  • Dátum: január 2019.
  • Miesto:
  • Hradí: Slovenský rybársky zväz (na ďalší rok ČRS).

 1. Príprava detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019
 • Spoluorganizuje MO SRZ Spišská Stará Ves.
 • Ubytovanie a program zabezpečené v penzióne Pltník.
  • Dátum: 19. – 23. 6. 2019.
  • Miesto: Červený Kláštor. 

 1. Príprava detského letného sústredenia (detský rybársky tábor) 2019
 • Ubytovanie plánované v obci Kaluža pri Zemplínskej Šírave.
  • Dátum: júl-august 2019.

 1. Príprava maskotov náborového bannera a komixu pre odbor práce s deťmi, a univerzálnej prihlášky pre ZO podľa smernice GDPR, ktoré zriaďujú krúžky bez podpory školských zariadení.
 • Maskoti Anabela a Karol sú na stránke www.ssrzrada.sk a odkazujú na databázu vedúcich krúžkov z celého Slovenska.
 • Vedúci môžu maskotov použiť pri náborovej činnosti do krúžkov na svojich webových stránkach.
 • Autor: Mgr. art. Róbert Fulek.

 1. Prezentácia na výstavisku Agrokomplex v Nitre, Dňoch svätého Huberta vo Svätom Antone.

 1. Pripravujeme rôzne formy materiálnej podpory registrovaným vedúcim krúžkov (biče pre nováčikov, výroba umelých nástrah – rotačiek a pod.). 

Návrh na diskusiu o problematických témach, ktoré neboli vyriešené na poslednom zasadnutí 

 1. Navrhujem podporiť iniciatívu vedúcich detských rybárskych krúžkov tak aby sa vo vyhláške nerozlišovalo medzi dospelým a mladým rybárom tak ako to je v ČR od roku 2004. Dieťa má rovnaké práva a povinnosti ako dospelý člen. Alebo nájsť takú formuláciu aby mohla byť sprevádzajúca osoba nerybárom. (V súčasnom stave prichádzame o veľkú skupinu detí nerybárov, ktoré prakticky nemôžu loviť ryby od júna do konca septembra).
 2. Navrhujem podporiť návrh pána tajomníka, ktorý vyrieši časté protizákonné počínanie vedúcich krúžkov (súčasné podmienky ich k tomu nútia). Nováčikom v registrovaných detských rybárskych krúžkoch by základné organizácie mohli vydávať prvé povolenie bezplatne – bez platenia odvodu Rade (ide o niekoľko mesiacov v roku, kým deti neabsolvujú skúšky). Existuje jednoduchý kontrolný mechanizmus ako zabezpečiť, aby sa takéto opatrenie nezneužívalo a mali sme presnú štatistiku, koľko členov nám takto pribudlo. Vyrieši sa tak najfrekventovanejší problém celoslovenských stretnutí.
 3. Navrhujem upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu v príslušnom kalendárnom roku 15 rokov, mali možnosť výberu medzi detským a mládežníckym povolením (Súčasná smernica síce upravuje rozpor medzi platnými stanovami a vyhláškou, je však nespravodlivá voči deťom narodeným v druhej polovici kalendárneho roka. Povinnosť zakúpiť si povolenie ako mládež je pre dieťa v 9. ročníku základnej školy často dôvodom zanechania rybárstva).
 4. Navrhujem pri najbližšom schvaľovaní výšky členského príspevku navýšiť členský príspevok o čiastku na podporu práce s deťmi a mládežou (V troch otázkach vyhodnocovaného dotazníka – problematické javy, nezáujem pracovať s deťmi a osobné ohodnotenie sa problém nedostatočného ohodnotenia práce vedúcich rybárskych krúžkov ukázal ako zásadný. Je nepochybne hlavnou príčinou nepriaznivého stavu práce s deťmi a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme svoju pozornosť zamerať na tých, ktorí priamo s deťmi pracujú). (22. septembra 2018 nebolo schválené ani navýšenie členského príspevku, v ktorom bolo počítaných 0,60€ na člena pre odbor práce s deťmi.)

Nový návrh

Navrhujem aby v novovznikajúcich stanovách boli organizačné zložky povinné zriaďovať a podporovať činnosť v detských rybárskych krúžkoch. Zároveň by mala zostať možnosť zriaďovať kluby mládeže.

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou, sekretariát SRZ – Rada Žilina

 

Záver zo zasadnutí celoslovenského stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov prezentovaný na zasadnutí Rady SRZ v Štúrove 9. júna 2018

V mesiacoch január a február 2018 sa uskutočnila séria pracovných stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov z celého Slovenska s referentom pre prácu s deťmi a mládežou Rady Žilina. Okrem dopracovania smernice Zlatý blyskáč sa na stretnutiach podarilo získať cenné informácie o stave detských rybárskych krúžkov, ich spolupráci so základnými organizáciami a centrami voľného času. Získali sme cenné námety a odporúčania, ako čiastočne financovať detské rybárske krúžky z externých zdrojov. Jasne sa definovali základné problémy, ktoré treba riešiť na úrovni Rady SRZ a špecifikovali sa požiadavky vedúcich na referenta pre prácu s deťmi a mládežou a novovznikajúci odbor. Zároveň bola prezentovaná vízia referenta o ďalších systémových krokoch zo strany SRZ. V prílohe článku je vypracovaná podrobná správa spolu so štatistickým vyhodnotením dotazníka, ktorý vedúci krúžkov vypĺňali.

Termíny a miesta pracovných stretnutí podľa krajov:

 • 1. 2018 – MsO SRZ Košice, Vodná 946/1 (Prešovský a Košický kraj).
 • 2. 2018 – MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya – Nedeckého 2 (Banskobystrický kraj).
 • 2. 2018 – SRZ RADA Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 20 (Žilinský kraj).
 • 2. 2018 – MsO SRZ Trnava, Vajanského 23 (Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj).

Dňa 10.2.2018 bolo plánované stretnutie v Bratislave ale, pre veľmi nízky záujem vedúcich a funkcionárov Bratislavského kraja boli vedúci zo Záhoria požiadaní o presunutie stretnutia do Trnavy.


Účasť:

Košice:

 • Prítomní – 13
 • Ospravedlnení v deň stretnutia – 3
 • Ospravedlnení vopred – 2

Banská Bystrica:

 • Prítomní – 19

Žilina:

 • Prítomní – 14
 • Ospravedlnení – 7 (chrípková epidémia)

Trnava:

 • Prítomní -8
 • Ospravedlnení – 4

Spolu sa zúčastnilo 54 vedúcich detských rybárskych krúžkov a členov výborov ZO.


Program:

 • Návrh smernice „Zlatý blyskáč“.
 • Diskusia a zapracovanie pripomienok.
 • Odbor práce s deťmi a mládežou SRZ Rada.
 • Financovanie detských rybárskych krúžkov.
 • Diskusia a vypracovanie dotazníka a databázy.
 • Návrh uznesení.

Očakávania vedúcich krúžkov od odboru práce s deťmi a mládežou (zhrnutie)

 • koordinácia krúžkovej činnosti, zintenzívnenie vzájomnej komunikácie – krúžky medzi sebou, Rada a detské rybárske krúžky, internetová stránka, facebookový profil, distribúcia metodík a pomôcok, informácie o možnostiach financovania, exkurzie, výstavy,
 • zlepšenie podmienok pre prácu v detských rybárskych krúžkoch, priama finančná podpora, materiálne zabezpečenie,
 • metodiky jednotlivých disciplín, nová metodika pre vedúcich na prácu s deťmi a mládežou,
 • didaktické pomôcky: mapa revírov, plagát s rybami, pracovné zošity, pexeso, elektronickú učebnicu – pre vedúcich aj pre žiakov,
 • spoločný obsah učiva pre celú SRZ – základné kurikulum, ktoré si dopĺňa a prispôsobuje vedúci podľa regionálnych špecifík, spoločný základ vedomostných testov,
 • organizovanie väčšieho množstva podujatí celoslovenského charakteru zo strany Rady, organizovanie Zlatého blyskáča, organizovanie letného tábora pre deti,
 • vplývať na formovanie legislatívy – dospelý sprievodca nemusí mať povolenie (rybolov v letných mesiacoch),
 • zlegalizovať rybolov nových členov organizovaných v detských rybárskych krúžkoch,
 • povolenie za 1€ pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • školenia pre skúsených vedúcich a pre začínajúcich vedúcich, akreditácia,
 • vplývať na ZO, aby venovali zvýšenú pozornosť práci s deťmi, každý výbor by mal mať člena, ktorý pracuje s deťmi,
 • založiť občianske združenie, ktoré bude združovať deti a mládež – čerpanie prostriedkov Iuventa (nové stanovy združenia, ktorých členovia budú deti, mládež a vedúci, a ktoré nebudú obsahovať športovú činnosť – podmienka získania prostriedkov z výzvy „Podpora“),
 • poistenie pre deti v rybárskych krúžkoch – vytvoriť zvláštny produkt,
 • každoročne organizovať celoslovenské stretnutie vedúcich,
 • kaprové povolenie počas letných prázdnin – aj na miestne vody,
 • každoročne povinné testy pre všetky deti do 15 rokov a nových mládežníkov,
 • upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu v príslušnom kalendárnom roku 15 rokov, mali možnosť výberu medzi detským a mládežníckym povolením,
 • pri tvorbe novej vyhlášky presadiť aby sprievodcom dieťaťa do 15 rokov mohol byť nie len rybár, ale aj sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá absolvovala školenie a skúšku z rybárskej legislatívy (kľúčové opatrenie pri deťoch nerybárov).
 • registrovať deti, ktoré sa zúčastňujú pretekov OŠČ,
 • oslovovať veľké firmy aby prostredníctvom zamestnaneckých sociálnych fondov prispeli na podporu krúžkovej činnosti.

 

Navrhované formy finančnej podpory vedúcim detských rybárskych krúžkov na základe uznesení

 pre všetkých vedúcich krúžkov – zvláštne povolenie (spoluúčasť SRZ pri projekte Iuventa „Podpora“),

 • navýšiť členský príspevok o 1€ na podporu práce v detských rybárskych krúžkoch a 1€ na podporu športovej činnosti detí a mládeže – účelovo viazané príspevky od každého člena.

 

Návrh ďalšieho postupu referenta pre prácu s deťmi a mládežou

 1. Vychádzajúc z vyhodnotenia dotazníka v otázke očakávaní ďalších krokov referenta, navrhujem ustanoviť pre každý kraj jedného koordinátora, ktorý bude zodpovedný za rozvoj svojho regiónu (spočiatku nemusia byť vo všetkých krajoch).
 • mal by sprostredkovať komunikáciu medzi jednotlivými vedúcimi krúžkov a referátom v Rade,
 • venovať sa náborovej činnosti do radov vedúcich a rozvíjať krúžkovú činnosť (byť súčinný pri podujatiach zameraných na prácu s deťmi, neskôr organizovať školenia, a pod.),
 • spoluorganizovať podujatia celoslovenského charakteru,
 • kontrolovať distribúciu finančných prostriedkov,
 • podieľať sa na vytváraní novej metodiky a didaktických materiálov,
 • informovať o najvýznamnejších podujatiach a novinkách zo svojho regiónu na stránke Rady.
 1. V nasledujúcom období navrhujem zostaviť pracovnú skupinu, ktorá by spolupracovala na tvorbe elektronickej učebnice pre vedúcich detských rybárskych krúžkov a iných didaktických materiáloch.

K dispozícii zatiaľ sú zatiaľ iba pexesá a magnetky. Vedúci krúžkov požadujú plagáty na rozpoznávanie rýb, aktualizovanú mapu revírov SRZ, pracovné zošity a metodiky jednotlivých rybolovných disciplín. Najviac však novú metodiku obsahujúcu iné ako všeobecne známe postupy.

 1. Navrhujem presadiť vo formujúcej sa vyhláške nového zákona aby mohol byť dospelým sprievodcom dieťaťa do 15 rokov aj nerybár, ktorý absolvuje školenie.

V súčasnom stave prichádzame o veľkú skupinu detí nerybárov, ktoré prakticky nemôžu loviť ryby od júna do konca septembra.

 1. Navrhujem schváliť, aby nováčikovia v detských rybárskych krúžkoch dostali prvé povolenie zdarma.

Vyrieši sa tak najfrekventovanejšia otázka celoslovenských stretnutí: ako legalizovať rybolov nováčikov v detských rybárskych krúžkoch?

 1. Navrhujem upraviť smernicu o vydávaní povolení pre deti do 15 rokov tak, aby deti z celého Slovenska mohli na miestnu kaprovú povolenku loviť ryby na všetkých kaprových revíroch SRZ bez ohľadu na to, či ide o revír v rozsahu celozväzového povolenia, revír Rady alebo revír v obhospodarovaní ZO.

Pomôžeme tak rozvoju rybárstva v rámci rodiny, keď chodia deti na prázdniny k starým rodičom.

 1. Navrhujem upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu v príslušnom kalendárnom roku 15 rokov mali možnosť výberu medzi detským a mládežníckym povolením.

Súčasná smernica síce upravuje rozpor medzi platnými stanovami a vyhláškou, je však nespravodlivá voči deťom narodeným v druhej polovici kalendárneho roka. Povinnosť zakúpiť si povolenie ako mládež je pre dieťa v 9. ročníku základnej školy často dôvodom zanechania rybárstva.

 1. Navrhujem pri najbližšom schvaľovaní výšky členského príspevku navýšiť členský príspevok o čiastku na podporu práce s deťmi a mládežou.

V troch otázkach vyhodnocovaného dotazníka (problematické javy, nezáujem pracovať s deťmi, osobné ohodnotenie) sa problém nedostatočného ohodnotenia práce vedúcich rybárskych krúžkov ukázal ako zásadný. Je nepochybne hlavnou príčinou nepriaznivého stavu práce s deťmi a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme svoju pozornosť zamerať na tých, ktorí priamo s deťmi pracujú.

 1. Navrhujem do roku 2021 pripraviť a uskutočniť všetky potrebné opatrenia pre zapojenie sa do výzvy „Podpora“ Iuventa.

Je to potenciálne významný zdroj príjmu finančných prostriedkov poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na podporu detí a mládeže.

Uskutočnené kroky v uplynulom období

 1.  Registrácia vedúcich detských rybárskych krúžkoch na stránke Rady. Vznikol nový adresár, na základe ktorého je možné jednoducho kontaktovať vedúceho krúžku na celom Slovensku. Vytvorilo sa nové oddelenie na hlavnej lište stránky. Vedúci krúžkov do jednotlivých sekcií prispievajú článkami, a informujú tak o svojej činnosti.
 2. Priebežne informujeme vedúcich krúžkoch o možnostiach čerpania prostriedkov z grantových schém krajských samospráv. Plánujeme termínový kalendár ukončenia výziev rozšírený o dotácie z miest.
 3. Na základe iniciatívy pána tajomníka sa rozbieha materiálna podpora registrovaných detských rybárskych krúžkov.
 4. Prebehli konzultácie s pracovníčkou Iuventy v súvislosti s plánovaným zapojením sa do výzvy „Podpora“.

 

Poďakovanie za ústretovosť pri realizácii stretnutí a bezplatné poskytnutie zasadacích priestorov patrí základným organizáciám: MsO SRZ Košice, MsO SRZ Banská Bystrica, MsO SRZ Trnava. Zvlášť treba poďakovať MsO SRZ Bratislava V. za snahu apelovať na funkcionárov základných organizácií Bratislavského kraja, aby začali venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť. V neposlednom rade vedeniu SRZ za vytvorenie takéhoto priestoru pre komunikáciu medzi vedúcimi krúžkov a Radou SRZ. Je to začiatok novej spolupráce zameranej na vytváranie lepších podmienok pre vznik nových a rozvoj existujúcich detských rybárskych krúžkov.

 

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou, sekretariát SRZ – Rada Žilina

[wds id=“7″]

3-6010-1-1 VN ŽILINA – DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY


Dňa 22.8.2015 sa na Vodnom diele Žilina v čase od 6.00 hod do 12.00 hod. uskutočnil tretí ročník Detských rybárskych pretekov v love rýb udicou.
Preteku sa zúčastnilo 35 detí z piatich ZO SRZ Žilinského kraja, a to zo Žiliny, Trstenej, Bytče, Kysuckého Nového Mesta a Turzovky. Všetky deti najskôr absolvovali vedomostný kvíz, v ktorom určovali druhy rýb žijúce vo VN Žilina. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to od 6 do 10 rokov a od 10 do 14 rokov.

V kategórií deti do 10 rokov zvíťazil Filip Kvašňovský, druhý sa umiestnil Richard Bulka a tretí skončil Nikolas Holaza.
.
V kategórií deti od 10 do 14 rokov zvíťazil Samuel Krajči , druhý sa umiestnil Marek Pastorek a tretí skončil Lukáš Kvašňovský.
.
Pretek zabezpečovalo pri príprave trate, rozhodovaní a samotnej organizácií 18 členov SRZ z troch ZO SRZ, a to z Bytče, Kysuckého Nového Mesta a Žiliny.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať sponzorom, ktorí pomohli pri organizácií preteku:
Žilinskej univerzite, Fakulta humanitných vied
p. Homolovi Jánovi st.
p. Homolovi Jánovi ml.
Predajni rybárskych potrieb LÁĎO, Žilina
firme VAĎO s.r.o., Nové Zámky

Petrov zdar !