Archív značiek: dolnostredské

OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ, súd zrušil rozhodnutia MŽP SR z dôvodu ich nezákonnosti

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v novembri predminulého roka MŽP SR odobralo rybársky revír OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu, vyradilo ho z evidencie rybárskych revírov a vodu pridelilo obci Dolná Streda na podnikanie v osobitnom režime.

Proti rozhodnutiam MŽP SR sme podali prostredníctvom právneho zástupcu spolu s MsO SRZ Sereď správnu žalobu, pričom o hlavných dôvodov sme Vás informovali v článku OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

Dňa 11. júna 2018 Krajský súd v Bratislave uznesením rozhodol o priznaní odkladného účinku žalobe vo veci preskúmania rozhodnutí MŽP SR, čím ostalo OR Dolnostredské rybárskym revírom prideleným SRZ.

Dňa 07. marca 2019 Krajský súd v Bratislave vyhlásil rozsudok, ktorým zrušil rozhodnutia MŽP SR, ktorými MŽP SR odňalo OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu a pridelilo ho obci Dolná Streda do podnikania v osobitnom režime. Tieto rozhodnutia MŽP SR boli podľa názoru tohto súdu nezákonné, a preto ich zrušil a vec vrátil naspäť MŽP SR. Bližšie dôvody budú uvedené v písomnom vyhotovení rozsudku, ktorý by mal súd vyhotoviť do 30 dní.

K ďalšiemu postupu si dovoľujeme uviesť, že MŽP SR ako žalovaný môže podať kasačnú sťažnosť (kvázi odvolane) na Najvyšší súd SR. Môže tak urobiť do 15 dní po doručení písomného rozsudku. Teda pravdepodobne do dvoch mesiacov sa dozvieme, či rozsudok o zrušení predmetných rozhodnutí je právoplatný alebo nie je.

Ak MŽP SR podá kasačnú sťažnosť, tak rozsudok právoplatný nebude, ale stále bude platiť tzv. odklad a teda po celý čas konania pred Najvyšším súdom SR bude OR Dolnostredské v užívaní SRZ. Najvyšší súd SR môže rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave potvrdiť, alebo zrušiť a vec mu vrátiť, alebo zmeniť tak, že potvrdí rozhodnutia MŽP SR.

Ak MŽP SR kasačnú sťažnosť nepodá (alebo s ňou na Najvyššom súde SR neuspeje), bude musieť pokračovať v konaní o žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské. V tomto novom konaní bude MŽP SR viazané právnym názorom súdu a bude musieť odstrániť nedostatky predchádzajúceho konania a zrušených rozhodnutí.

Podľa nášho názoru a hlavne našej právnej zástupkyne, MŽP SR bude musieť rozhodovať v novom konaní o žiadosti obce Dolná Streda podľa nového zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve. To znamená aj, že vyhovieť žiadosti obce bude môcť MŽP SR len vtedy, ak dôjde k finančnému vyrovnaniu so SRZ, ako aj k splneniu ďalších zákonných podmienok zo strany obce. MŽP SR môže žiadosť obce Dolná Streda zamietnuť alebo jej vyhovieť. Ak by jej vyhovelo, opätovne môže SRZ podať rozklad, o ktorom bude rozhodovať minister a potom opätovne prípadne žalobu na správny súd, spolu so žiadosťou o odkladný účinok podanej žaloby.

Nateraz OR Dolnostredské ostáva SRZ.

Zároveň si dovoľujeme uviesť, že obec Dolná Streda v súdnom konaní uviedla, že v súvislosti so snahou o získanie OR Dolnostredské už obec minula:

 • 10 560 Eur za zarybnenie,
 • 6 791,80 Eur za prenájom pozemkov (k 4.7.2018 a stále stúpa),
 • 24 800 Eur za kúpu pozemkov,
 • 24 719,98 Eur (geometrické plány, znalecké posudky atď.).
 • ? (právne služby).

Ak by k týmto nákladom malo pribudnúť aj finančné vyrovnanie pre SRZ (za náklady priamo súvisiace s užívaním revíru, obsádku rýb a i.), je otázne, či obec nájde toľko finančných prostriedkov a podporu obecného zastupiteľstva na ich minutie na OR Dolnostredské.

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým členom SRZ, ktorí verili v úspech v boji o záchranu OR Dolnostredské, pričom našou snahou je aj získanie ďalších rybárskych revírov, ktoré nám boli, podľa nášho názoru, odobraté nezákonne.

OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ vďaka odkladnému účinku schváleného súdom

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

vo vzťahu k OR Dolnostredské Vám s radosťou oznamujeme, že Krajský súd v Bratislave schválil odkladný účinok našej správnej žaloby, o ktorej sme vás informovali v článku „OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?“

To znamená, že súd pozastavil účinky Rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR, ktorými OR Dolnostredské ministerstvo odobralo SRZ, vyradilo z rybárskych revírov a pridelilo Obci Dolná Streda.

Minimálne do rozhodnutia súdu vo veci samej (o ne/zákonnosti predmetných rozhodnutí MŽP SR) ostáva OR Dolnostredské rybárskym revírom prideleným SRZ. Odkladný účinok súd priznal uznesením zo dňa 11.6.2018.

Na OR Dolnostredské teda zase môžeme vykonávať rybárske právo.


Z dôvodu priznania odkladného účinku správnej žalobe bola zároveň obci Dolná Streda zaslaná výzva na znovusprístupnenie revíru, aby rešpektovala súdne rozhodnutie a teda najmä:

 • zdržala sa užívania OR Dolnostredské, najmä sa zdržala výkonu svojej podnikateľskej činnosti na OR Dolnostredské,
 • uviedla rybársky revír OR Dolnostredské do pôvodného stavu, najmä odstránila nakopené haldy kameniny a iné prekážky, ktorými došlo k zataraseniu prístupových ciest k OR Dolnostredské, a teda opätovne sprístupnila OR Dolnostredské členom SRZ a SRZ MsO Sereď, odstránila svoje informačné tabule týkajúce sa OR Dolnostredské, opätovne sprístupnila a odkryla tabule SRZ a SRZ MsO Sereď, keďže naďalej ide o rybársky revír patriaci SRZ a SRZ MsO Sereď, a
 • umožnila nerušený výkon rybárskeho práva SRZ, a najmä SRZ MsO Sereď a jej členom, ktorá má revír na základe prideľovacieho dekrétu v obhospodarovaní.

Takže všetkým naším členom opäť želáme príjemné a pohodové chytanie rýb na OR Dolnostredské (a to za rovnakých podmienok, ako tomu bolo v roku 2018 pred vydaním rozhodnutí MŽP SR z 15.3.2018)!

OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým MŽP SR odobralo rybársky revír OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu, vyradilo ho z evidencie rybárskych revírov a vodu pridelilo obci Dolná Streda.

SRZ a SRZ MsO Sereď proti rozhodnutiu podali rozklad, nakoľko majú za to, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom.

Aj napriek snahe SRZ, dňa 15. marca 2018 minister životného prostredia SR, Sólymos, na návrh osobitnej komisie, rozklad zamietol a rozhodnutie a pridelení OR Dolnostredské obci Dolná Streda potvrdil, a to aj napriek skutočnosti, že prebieha správne konanie vo veci určenia, či sa jedná o vodný tok a súdne konanie vo veci určenia neplatnosti nájomnej zmluvy medzi obcou Dolná Streda a Slovenským pozemkovým fondom.

V rámci celého konania, či už zo strany MŽP SR alebo obce Dolná Streda možno namietať niekoľko pochybení a poukázať na pár „nekalých“ skutočností:

 

 • O rybársky revír malo prvotne záujem združenie OZ Dolnostredan, ktoré založili a ktorého členmi sú samotní členovia Slovenského rybárskeho zväzu. Ich snahou bolo založiť novú miestnu organizáciu s podporou starostu obce Dolná Streda, ktorý presvedčil obecné zastupiteľstvo prijať „diskriminačné“ uznesenie, a to, že pozemky pod OR Dolnostredské prenajme len novej organizácii a za žiadnych okolností nie už niekoľko rokov existujúcej mestskej organizácii Sereď. OZ Dolnostredan, a teda samotní členovia SRZ usilovali o to, aby SRZ prišlo o revír.
 • O pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime ,z dôvodu neúspechu OZ Dolnostredan, požiadala obec Dolná Streda dňa 20.10.2016 s tým, že živnosť na poskytovanie služieb v rybárstve a možnosť podnikať v osobitnom režime si dala vytvoriť len pár dní pred podaním žiadosti.
 • OR Dolnostredské je podľa SRZ vodným tokom o čom svedčí aj znalecký posudok č. 2 prof. Ing. Antala, DrSc. Predmetný znalecký posudok bol predložený aj v rámci správneho konania na Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoré nebolo zatiaľ ukončené. Žiaľ okresné úrady sa odmietajú zaoberať faktami o čom svedčí aj ich konanie. V rámci správneho konania neberú do úvahy pôvodné vyjadrenie SVP, š.p. z roku 2005, že sa jedná o vodný tok, ale opierajú sa o terajšie stanovisko, ktoré je podľa všetkého účelovo naformulované v prospech obce Dolná Streda. Do správneho konania, ktorého účastníkom je len SRZ, z ničoho nič sa „zapojil“ starosta obce Dolná Streda, ktorý si dal vypracovať svoj znalecký posudok znalkyňou Ing. Juchovou, ktorá je znalcom najmä v oblasti strelných zbraní a výbušnín a pracuje na Ministerstve obrany SR. Predmetný znalecký posudok bol nepodpísaný a rovnako neobsahoval znaleckú doložku potvrdenú podpisom samotnej znalkyne v súlade s § 17 ods. 6 zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch a možno mať pochybnosti o jeho zákonnosti.
 • Okresný úrad nebral do úvahy vykonané merania zo strany SRZ, ktoré boli fotograficky zdokumentované, z ktorých bolo zrejmé kolísanie hladiny OR Dolnostredské. V rámci celého konania nebol úrad ochotný vykonať akékoľvek meranie. Na žiadosť starostu obce Dolná Streda, ktorý nebol účastníkom konania, však okresný úrad urobil obhliadku na počkanie a dospel k záveru, že nezaznamenal pokles hladiny z pozorovania voľným okom.
 • Obec Dolná Streda má uzatvorenú nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, ktorá je však pochybná. Záujem o uzatvorenie nájomnej zmluvy mala aj MsO SRZ Sereď aj obec, ktorá ju chcela práve na podnikanie v osobitnom režime. Slovenský pozemkový fond však požadoval aj zmluvu s SVP, š.p., ktorý však neuzatvoril zmluvný vzťah ani s jednou zo strán. Obec Dolná Streda opätovne dala žiadosť, avšak za účelom vytvorenia oddychovej zóny. Tejto žiadosti už bolo zo strany Slovenského pozemkového fondu vyhovené. Zaujímavosťou je, že zmluva je uzatvorená len na spoluvlastnícky podiel, ktorú však podľa českej judikatúry nemožno považovať za platne uzatvorenú, pretože jej predmetom nie je riadne určená vec v právnom zmysle.
 • MŽP SR v rozhodnutiach neuviedol ani jeden jediný dôvod, kvôli ktorému pristúpil k (podľa zákona o rybárstve) fakultatívnej možnosti pridelenia OR Dolnostredské obci Dolná Streda do osobitného režimu podnikania. Jeho Rozhodnutia sú preto arbitrárne a ako také nezákonné.
 • Aj napriek skutočnosti, že OR Dolnostredské bolo pridelené obci Dolná Streda, nepriamo ho prevádzkuje OZ Dolnostredan, ktorého členovia sú aj zvýhodňovaní. Je možné predpokladať existenciu rizika diskriminácie širokej rybárskej obce, keďže priamo z prevádzkového poriadku Obce Dolná Streda k OR Dolnostredské vyplýva, že zvýhodňovaní pri rybolove budú členovia občianskeho združenia OZ Dolnostredan, a to napriek tomu, že členstvo či nečlenstvo v občianskom združení nemôže byť nikomu na ujmu a nik nemôže byť nútený združovať sa s inými, keď chce vykonávať svoje práva v rovnakom rozsahu, ako iní, v prípade, keď ide o prírodné bohatstvo a zdroje patriace všetkým. Dokonca i samotní vlastníci a prenajímatelia pozemkov pod OR Dolnostredské budú musieť vynaložiť vlastné finančné prostriedky na lov rýb na vlastných pozemkoch, za ktorých prenájom dostávajú ročné nájomné 1 Euro, pričom obec Dolná Streda bude na predmetnej vodnej ploche uskutočňovať podnikateľskú činnosť za účelom tvorby zisku, na rozdiel od SRZ, ktorý uskutočňuje výkon rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve a vo verejnom záujme. Svedčí o tom aj cena povolenia na lov rýb na OR Dolnostredské v hodnote 12 Eur na deň pre nečlena OZ Dolnostredan bez možnosti privlastnenia si úlovku, resp. 70 Eur na týždeň alebo 120 Eur na týždeň s možnosťou privlastnenia si maximálne štyroch kaprov, pričom v prípade SRZ MsO Sereď ročné miestne povolenie na rybolov (nie týždenné) stojí 46 Eur (nielen na jeden revír, ale niekoľko revírov), na ktoré je možné si privlastniť 50 kusov kapra už bez ďalších poplatkov.
 • V OR Dolnostredské sa nachádzajú ryby patriace SRZ MsO Sereď, ale obec Dolná Streda zasiela na SRZ výhražné listy, že akýkoľvek rybári budú stíhaní za pytliactvo, pričom opomenula skutočnosť, že trestný čin pytliactva je možné páchať len na rybárskych revíroch. V prípade vodnej plochy, ktorá nie je revírom, môže ísť o krádež, avšak škoda môže byť len na strane SRZ, nakoľko ryby nepatria obci. Je teda viac než zrejmé, že obec Dolná Streda sa bezdôvodne obohacuje na úkor SRZ MsO Sereď, nakoľko vyberá peniaze od osôb, ktoré majú záujem loviť a ponechať si ryby, ktoré obci nepatria.

 


Z vyššie uvedených skutočností a z dôvodu, že rozhodnutia MŽP SR považujeme za nezákonné, bola na Krajský súd v Bratislave podaná správa žaloba s návrhom na zrušenie rozhodnutí MŽP SR, aby SRZ nadobudol revír späť.

 

Celé znenie žaloby s podrobnejšími skutočnosťami a odôvodnením si môžeme prečítať nižšie:


 

O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.

OR Dolnostredské – konanie vo veci určenia vodného toku pokračuje

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, Odbor opravných prostriedkov o zrušení rozhodnutia Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 27. apríla 2017 a vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie.

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie zastavil konanie vo veci určenia, že OR Dolnostredské je vodným tokom, z dôvodu, že Slovenský rybársky zväz nie je účastníkom konania, pričom Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov toto rozhodnutie potvrdil.

 Na základe podaného protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Trnava Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov svoje pôvodné rozhodnutie zrušil a rovnako zrušil rozhodnutie Okresného úradu Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie a vrátil vec na nové prerokovanie.

 V rámci odôvodnenia rozhodnutia zároveň uviedol, že príslušný úrad je povinný posúdiť, či došlo k podstatným zmenám hydrologickej situácie a či je odstavené rameno ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku Váh.


O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme priebežne informovať.

OR Dolnostredské – MŽP SR opäť odobralo revír, SRZ a SRZ MsO Sereď podali rozklad

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán

 • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
 • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
 • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.

Predmetné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SRZ si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe:

SRZ a SRZ MsO Sereď ako účastníci konania podali proti rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad a navrhujú, aby minister životného prostredia SR na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, a to z dôvodu, že sa správny orgán dostatočne nevysporiadal s podanými námietkami zo strany SRZ a SRZ MsO Sereď a nedostatočne odôvodnil a nepreukázal splnenie podmienok v zmysle § 34 zákona o rybárstve zo strany obce Dolná Streda, alebo, aby rozhodnutie zmenil tak, že zamietne žiadosť obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, a to z dôvodu, že nespĺňa podmienky stanovené v § 34 zákona o rybárstve.

SRZ a SRZ MsO Sereď rozklad odôvodnili najmä nasledovnými skutočnosťami:

 • Osobitná komisia v bode 8 na strane 47 rozhodnutia ministra č. 6037/2017-9.2 z 28. augusta 2018, ktorým bolo zrušené prvé rozhodnutie MŽP SR o odobratí revíru, poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5Sžo/3/2015 zo dňa 29. júna 2016, podľa ktorého „Rozhodovanie o pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, patrí orgánu štátnej vodnej správy.“, pričom v tejto veci prebieha správne konanie podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, od ktoré závisí vydanie rozhodnutia, či je OR Dolnostredské vodným tokom
 • dôkazy potvrdzujúce, že sa jedná o vodný tok, a to znalecký posudok č. 2/2017 a fotodokumentácia z merania hladiny
 • MŽP SR vyzval obec na odstránenie nedostatku v prípade nájomných zmlúv, ktorých účelom nájmu bol výkon rybárskeho práva, pričom opomenul nájomnú zmluvu uzatvorenú so Slovenským pozemkovým fondom, ktorej účelom nájmu je „nepoľnohospodárske využitie pozemku na oddychovú zónu“
 • vlastníci a prenajímatelia budú musieť vynaložiť vlastné finančné prostriedky na lov rýb na vlastných pozemkoch, za ktorých prenájom dostávajú ročné nájomné 1 Euro, pričom obec Dolná Streda bude na predmetnej vodnej ploche uskutočňovať podnikateľskú činnosť za účelom tvorby zisku, na rozdiel od SRZ, ktorý uskutočňuje výkon rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve a vo verejnom záujme

Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR pre podaný rozklad nie je zatiaľ právoplatné.


O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

OR Dolnostredské – Okresný úrad Trnava zrušil vlastné rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 13. novembra 2017 sme vás v článku OR Dolnostredské – protest prokurátora informovali, že dňa 7. septembra 2017 bol podaný proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 protest prokurátora, ktorý nám bol v plnom znení doručený dňa 06. novembra 2017.

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/026902 zo dňa 17.11.2017, ktorým zrušil vlastné právoplatné rozhodnutie č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017.

V odôvodnení rozhodnutia sa zároveň uvádza, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydá nové rozhodnutie, ktoré nahradí zrušené rozhodnutie.


O ďalšom priebehu správneho konania vo veci OR Dolnostredské vás budeme priebežne informovať.

OR Dolnostredské – protest prokurátora

Dňa 08. marca 2017 podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche OR Dolnostredské podľa § 43 ods. 7 vodného zákona, že sa jedná o vodný tok.

Dňa 27. apríla 2017 Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV, ktorým zastavil konanie s odôvodnením, že Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina nemá postavenie účastníka konania.

Nakoľko Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina nesúhlasil s vydaným rozhodnutím, v ustanovenej 15 – dňovej lehote podal odvolanie.

Dňa 10. júla 2017 Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydal rozhodnutie č. OU-TT-00P3-2017/022193, ktorým odvolanie zamietol a rozhodnutie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie potvrdil, pričom na podporu svojho tvrdenia sa oprel o rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 10 Sžso/78/2015.

Proti uvedenému rozhodnutiu podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina dňa 20. júla 2017 podnet na Krajskú prokuratúru Trnava na preskúmanie zákonnosti a podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 a rozhodnutiu Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV zo dňa 27.04.2017.

Dňa 27. septembra 2017 bol podaný proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 protest prokurátora, ktorý nám bol v plnom znení doručený dňa 06. novembra 2017.

 Z predmetného protestu prokurátora vyplynulo, že vydané rozhodnutie je nezákonné a vydané v rozpore so správnym poriadkom. 

Protestom napadnuté rozhodnutie je nezákonné z dôvodu, že v predmetnej veci nebola naplnená hypotéza ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) spŕavneho poriadku.

V predmetnej veci v zmysle § 43 ods. 7 vodného zákona v pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta, rozhodne orgán štátnej vodnej správy na základe poznania prírodných podmienok, s prihliadnutím na brehové čiary susedných úsekov vodného toku.

Z citované ustanovenia vyplýva, že orgán štátnej vodnej správy môže rozhodnúť ex offo a na začatie takéhoto konania nie je nutné podávať návrh na vydanie rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného bolo konštatované, že je potrebné zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové konanie a rozhodnutie prvostupňovému správnemu orgánu.


O ďalšom priebehu správneho konania vo veci OR Dolnostredské vás budeme priebežne informovať.

OR Dolnostredské – opätovné začatie správneho konania podľa § 34 zákona o rybárstve

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR č. 6037/2017-9.2 zo dňa 28. augusta 2017, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým bol Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina odobratý výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, a ktorým bola pridelená Obci Dolná Streda ostatná vodná plocha – OR Dolnostredské (16,65ha) na účely podnikania v osobitnom režime bolo vo veci dňa 20. septembra 2017 začaté správne konanie.

Oznámenie o začatí správneho konania bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené dňa 06. októbra 2017, v ktorom sa nedopatrením uviedol nesprávny dátum začatia správneho konania.

MŽP SR v tejto veci súbežne koná v nadväznosti na stanovisko osobitnej komisie k námietkam uvedeným v rozklade, ktoré zaujala po preskúmaní rozhodnutia ministerstva č. 2296/2017-4.1 a predloženého spisového materiálu v tejto veci.

Osobitná komisia v rozhodnutí namietala najmä tieto skutočnosti:

• existencia pochybností, či sa jedná o vodný tok s poukazom na § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách z dôvodu existencie znaleckého posudku
• v odôvodnení rozhodnutia chýba zdôvodnenie postupu podľa § 34 zákona o rybárstve, čím došlo v konaní k porušeniu ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku
• správny orgán dôsledne nerozlišuje medzi zákonnými pojmami „výkon rybárskeho práva“ a „podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách“, nakoľko nejde o totožné pojmy
• nestotožnenie sa s odôvodnením správneho orgánu, že predmetom správneho konania nie je vyhodnocovanie nájomných zmlúv, len preto, že nie sú uzatvorené na podnikanie v osobitnom režime, ale na výkon rybárskeho práva.


O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme priebežne informovať.

OR Dolnostredské – minister zrušil rozhodnutie o pridelení revíru obci Dolná Streda

Dňa 04. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie ministra životného prostredia SR, Ing. Lászla Sólymosa, o zrušení rozhodnutia MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako prvostupňový správny orgán

 • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
 • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
 • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.

Zároveň minister vrátil vec MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na nové prejednanie a rozhodnutie.

 

Osobitná komisia v rozhodnutí namieta najmä tieto skutočnosti:

 • existencia pochybností, či sa jedná o vodný tok s poukazom na § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách z dôvodu existencie znaleckého posudku
 • v odôvodnení rozhodnutia chýba zdôvodnenie postupu podľa § 34 zákona o rybárstve, čím došlo v konaní k porušeniu ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku
 • správny orgán dôsledne nerozlišuje medzi zákonnými pojmami „výkon rybárskeho práva“ a „podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách“, nakoľko nejde o totožné pojmy
 • nestotožnenie sa s odôvodnením správneho orgánu, že predmetom správneho konania nie je vyhodnocovanie nájomných zmlúv, len preto, že nie sú uzatvorené na podnikanie v osobitnom režime, ale na výkon rybárskeho práva.

 

O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme priebežne informovať.

 

OR Dolnostredské-upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 24. apríla 2017 sme vás informovali o rozhodnutí MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán

 • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
 • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
 • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.

Proti rozhodnutiu MŽP SR bol podaný rozklad v zákonom ustanovenej lehote.

Dňa 24. júla 2107 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o rozklade do 28. augusta 2017.

SRZ uskutočňuje aj ďalšie právne úkony na zachovanie OR Dolnostredské v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý vykonáva rybárskeho právo vo verejnom záujme v súlade so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.