Archív značiek: dolnostredské

OR Dolnostredské – Okresný úrad Galanta zastavil konanie vo veci vydania rozhodnutia o vodnej ploche

Dňa 09. marca 2017 bola Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť SRZ o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch v k.ú. Dolná Streda.

Dňa 27. apríla 2017 vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2017/005030/OV/SV o zastavení konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o vodnej ploche na pozemkoch v k.ú. Dolná Streda.

Dôvod?

Vraj Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina nemá v konaní o vydaní rozhodnutia o vodnej ploche postavenie účastníka konania, nakoľko sa nerozhoduje o rybárskom práve podľa § 4 ods. 8 zákona o rybárstve, pričom v žiadosti SRZ bolo uvedené, že Slovenský rybársky zväz je v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) zákona o rybárstve užívateľom rybárskych revírov, a teda má pridelený výkon rybárskeho práva. Nebol teda dôvod, aby sa rozhodovalo o rybárskom práve, resp. jeho výkone, ktoré už bolo pridelené.

 Z rozhodnutia ďalej nebolo zrejmé, na základe akej úvahy dospel správny orgán k záveru, že SRZ nie je účastníkom konania, nakoľko aj rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva vedené pod č. A 2005/00216-OÚŽP-629/05-OV zo dňa 20.04.2005 bolo vydané na základe žiadosti organizačnej zložky Slovenského rybárskeho zväzu, MsO SRZ Sereď.

SRZ podal voči rozhodnutiu odvolanie, nakoľko rozhodnutie považuje za nezákonné a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

OR Dolnostredské – MŽP SR odobralo revír, SRZ podalo rozklad

Dňa 10. apríla 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán

 • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
 • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
 • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.


Predmetné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SRZ si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe:

 MŽP SR – Rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru – OR Dolnostredské (príloha – 23 MB)


SRZ a SRZ MsO Sereď ako účastníci konania podali proti rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad a navrhujú, aby minister životného prostredia SR na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, a to z dôvodu, že sa správny orgán dostatočne nevysporiadal s podanými námietkami zo strany SRZ a SRZ MsO Sereď a nedostatočne odôvodnil a nepreukázal splnenie podmienok v zmysle § 34 zákona o rybárstve zo strany obce Dolná Streda, alebo, aby rozhodnutie zmenil tak, že zamietne žiadosť obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, a to z dôvodu, že nespĺňa podmienky stanovené v § 34 zákona o rybárstve.

Jednotlivé výhrady SRZ a SRZ MsO Sereď a stanovisko MŽP SR ako sa s nimi vysporiadalo, si môžete pozrieť v nižšie uvedenej prílohe:

 Výhrady SRZ a SRZ MsO Sereď a stanovisko MŽP SR


Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR pre podaný rozklad nie je zatiaľ právoplatné.

O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

OR Dolnostredské – Boli splnené podmienky zo strany obce Dolná Streda?

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba pri podaní žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime musí spĺňať podmienky v zmysle § 34 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, a to nasledovne:

 • meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 • preukázanie odborného vzdelania žiadateľa so zameraním na chov rýb alebo ním poverenej osoby,
 • identifikačné údaje o vodnej ploche,
 • výpis z listu vlastníctva podľa § 4 ods. 8 písm. a) zákona o rybárstve alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu podľa § 4 ods. 8 písm. b) zákona o rybárstve,
 • potvrdenie o zabezpečení veterinárneho dohľadu,
 • prevádzkový poriadok,
 • súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba ako rybársky revír, ak sa ostatná vodná plocha nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme.

V súvislosti so začatým správnym konaním č. 8117/2016-4.1 na MŽP SR vo veci žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie vodnej plochy OR Dolnostredské (rybársky revír č. 2-1550-1-1) boli zo strany SRZ – Rada Žilina podané námietky z dôvodu, že obec Dolná Streda podľa názoru SRZ – Rada Žilina nespĺňa podmienky stanovené zákonom o rybárstve.

 

V nižšie priloženej prílohe vám prinášame tabuľku zákonných podmienok a porovnanie preukázania ich splnenia zo strany obce Dolná Streda a preukázania ich nesplnenia, vypracovanú právnou zástupkyňou MsO SRZ Sereď.

 

Ako sa s pripomienkami SRZ – Rada Žilina, začatými správnymi a súdnymi konaniami vysporiada MŽP SR vás budeme priebežne informovať.

Slovenský rybársky zväz

Rada Žilina

 

OR Dolnostredské – otvorený list starostu obce Dolná Streda

Dňa 15. marca 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený otvorený list zo strany starostu obce Dolná Streda, PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho.

V predmetnom liste sa okrem iného vyjadruje najmä k neumožneniu vzniku novej organizácie Dolná Streda a k správnemu konaniu vo veci žiadosti o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime.

Samotný list je zverejnený na viacerých webových stránkach, a preto si ho v rámci objektívnosti dovoľuje zverejniť na svojej webovej stránke aj Slovenský rybársky zväz.

 

Otvorený list starostu obce Dolná Streda zo dňa 13. marca 2017


K vyššie uvedenému listu sme zaujali nasledovné stanovisko:

Vážený pán starosta PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry,

 

najskôr by sme sa Vám chceli poďakovať za otvorený list, ktorý nám bol na Sekretariát Slovenského rybárskeho zväzu doručený dňa 15.03.2017, a ktorý ste sa rozhodli uverejniť aj na rybárskom fóre www.rybka.pe.hu., resp. ste odsúhlasili jeho uverejnenie.

Uvedené fórum je len spleťou názorov ľudí obsahujúcich množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácií, ktoré nie sú podložené žiadnymi objektívnymi a relevantnými skutočnosťami. Uverejnením svojho listu ste sa len zaradili do tejto skupiny ľudí, ktorú nie je nutné označovať akýmkoľvek pojmom, nakoľko mienku o nej pre verejnosť si vytvára sama.

Rovnako ako Vy, ani my nemáme vo zvyku písať anonymne, a preto nie je pre nás problém podpísať sa pod túto odpoveď tak ako pod iné písomnosti.

Vo svojom liste uvádzate, že Vaša obec je z našej strany neustále atakovaná. My sme však toho názoru, že atak prichádza práve z Vašej strany, napr. aj v podobe otvoreného listu, ktorý ste nám zaslali, a ktorý je taktiež len Vaším názorom neobsahujúcim pravdivé a objektívne skutočnosti.

 

K Vaším jednotlivým vyjadreniam si dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

1)         Slovenský rybársky zväz je užívateľom rybárskych revírov, ktoré prideľuje do obhospodarovania svojim organizačným zložkám. Pojem užívanie nám nie je cudzí, nakoľko užívame rybárske revíry niekoľko desiatok rokov. Vaše tvrdenie, že výkon rybárskeho práva patrí štátu je zavádzajúce. Pre objasnenie uvádzame, že štátu patrí rybárske právo v zmysle § 4 ods. 2 zákona o rybárstve a výkon rybárskeho práva predstavuje už jeho samotnú realizáciu, preto nemožno tvrdiť, že tento výkon práva niekomu patrí.

K pozemkom pod vodnou plochou, ktoré máte vo vlastníctve alebo v nájomnom vzťahu nemáme dôvod sa vyjadrovať, nakoľko uzatvorenie nájomných zmlúv s Vašimi občanmi za symbolické jedno Euro je zjavne nevýhodné a a je otázne, či neboli uzavreté v tiesni pod tlakom a strachom z toho, že ak nevyhovejú Vašej požiadavke a nájomnú zmluvu neuzavrú, budú znevýhodnení pri vybavovaní úradných záležitostí pred obcou. Zároveň je potrebné dodať, že pozemky, ktoré sa nachádzajú pod vodnou plochou OR Dolnostredské sa nachádzajú aj mimo nej, a nakoľko tu je podielové spoluvlastníctvo, nedá sa určiť, či máte nájom uzatvorený práve na pozemky pod vodnou plochou.

 

2)         Uznesenie č. 338/2014/23, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemkov za účelom výkonu rybárskeho práva na novo vznikajúcu Miestnu organizáciu Dolná Streda a v žiadnom prípade neschválilo prenájom pozemkom Mestskej organizácii Sereď je zjavne diskriminačné a neopodstatnené. Zároveň je jasné, že takýmto uznesením Vám nejde o dobro celého SRZ, ale len o dobro pár ľudí, ktorí si chceli založiť novú organizáciu.

 

3)         Vo svojom liste uvádzate, že sme si zmiešali hrušky s jablkami v otázke vzniku novej organizácie.

Možnosti vzniku novej organizácie sme už niekoľkokrát uviedli a naďalej máme za to, že aj napriek tomu, že Rada SRZ je ústredným orgánom SRZ a je oprávnená na prideľovanie rybárskych revírov, nie je dôvod, aby takéto prideľovanie uskutočňovala bez súhlasu dotknutej organizácie, ktorá obhospodaruje príslušný rybársky revír už niekoľko rokov. Práve tento postup je zachovaním jednoty a spolupráce v SRZ.

Z našej strany nebránime vzniku novej organizácie, ale nemáme dôvod vystupovať ako orgán, ktorý pôjde proti vlastným už vzniknutým organizáciám.

Zároveň dodávame, že nie je momentálne možné vyhovieť Vašej žiadosti a prideliť novo vznikajúcej organizácii Dolná Streda iný rybársky revír, nakoľko súdne konanie v tejto veci nebolo ešte právoplatne ukončené, a preto nie je dôvod uskutočňovať ďalšie kroky. Súdne konanie by tak stratilo svoje opodstatnenie.

 

4)         Vo svojom liste ďalej uvádzate, že MsO SRZ Sereď Vás nepustila na členskú schôdzu  a neumožnila Vám prestup do ich organizácie.

Na uvedenom konaní nebolo nič v rozpore s vnútornými predpismi SRZ. Členskej schôdze sa v zmysle Stanov SRZ môžu zúčastniť len členovia príslušnej organizácie. Hostia sa môžu zúčastniť len na základe schváleného uznesenia členskou schôdzou. Na prestup do inej organizácie sa vzťahuje § 5 ods. 4 Stanov SRZ a ďalšie vnútorné predpisy SRZ.

 

5)         Na MŽP SR ste podali žiadosť o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime. Je prirodzené, že Slovenský rybársky zväz s týmto pridelením nesúhlasí, a ak má za to, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky, tak využije všetky právne prostriedky, ktorými to môže preukázať, ak sa ukážu jeho tvrdenia pravdivé.

Vy to nazývate obštrukciami, ale podľa nášho názoru je to využitie zákonných právnych prostriedkov, ktoré zaručuje Ústava Slovenskej republiky.

Z našej strany nie sú porušované ustanovenia Stanov SRZ ani iných všeobecne záväzných predpisov. Práve naopak, snažíme sa zachovať rybársky revír, ktorý už desiatky rokov užívame.

Na záver dodávame len jedno. Tú istú otázku, ktorú ste položili, môžeme položiť aj my Vám: „Čo ste schopný ešte urobiť, aby bolo po Vašom?“

 

6)         K otázke vodnej plochy OR Dolnostredské, či je alebo nie je vodným tokom sa nebudeme vyjadrovať. O rozhodnutí z roku 2005, ktoré uvádzate v liste máme vedomosť, ale skutočnosti, ktoré sú nám v tejto veci známe nebudeme uverejňovať, aby ste nám potom nemuseli ďakovať, že sme Vám pomohli podniknúť ďalšie kroky.

 

7)         Vyjadrenia Mgr. Roobovej, ktoré uvádzate vo svojom liste sú zavádzajúce a nepravdivé. Zbytočne však budeme uvádzať, čo v skutočnosti povedala, keďže si to Vy a žalobca v tomto súdnom spore vysvetlíte aj tak po svojom.

K otázke vzniku organizácií, ktoré sa osamostatnili od inej organizácie uvádzame len toľko, že vznikli pred niekoľkými rokmi za iného vedenia SRZ, a preto nie je možné, aby sme sa k tomu vyjadrili v súvislosti so žiadosťou na vznik organizácie Dolná Streda.

 

Na záver si dovoľujeme uviesť, že v žiadnom prípade nemáme v pláne Vás disciplinárne stíhať, takže sa nemusíte trápiť ani s podávaním žaloby na súd. Vyjadrili ste svoj názor otvoreným listom, ku ktorému sme zaujali stanovisko, za ktorým si stojíme.

Vo veci súdneho sporu ohľadom vzniku novej organizácie Dolná Streda a taktiež vo veci správneho konania o pridelení OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime nie je dôvod robiť unáhlené závery. V oboch prípadoch je konanie stále vedené, a preto si treba počkať na konečné rozhodnutia.

 

Ešte raz Vám ďakujeme za zaslanie Vášho otvoreného listu a dúfame, že odpoveď, ktorú Vám zasielame je pre Vás aj pre Vašich čitateľov dostačujúca.


Oficiálna odpoveď je na stiahnutie aj v nižšie priloženej prílohe:

Vyjadrenie k otvorenému listu vo veci vzniku novej organizácie a pridelenia OR Dolnostredské

 


O prebiehajúcom súdnom konaní a správnom konaní týkajúcich sa OR Dolnostredské Vás budeme aj naďalej priebežne informovať z dôvodu objektívnosti a transparentnosti voči všetkým členom SRZ.

 

Slovenský rybársky zväz

Rada Žilina

 

 

OR Dolnostredské – neexistencia nájomnej zmluvy medzi SVP, š.p. a obcou Dolná Streda

Dňa 14. februára 2017 sme vás informovali o začatom správnom konaní vo veci žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime, v článku „Zostane OR Dolnostredské rybársky revírom SRZ?“

 

V uvedenom článku sme vás informovali, že obec Dolná Streda má uzatvorené nájomné zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovenským pozemkovým fondom, nakoľko starosta obce Dolná Streda, PhDr. Mgr. Šúry v rámci podanej žiadosti predložil aj nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom a list vlastníctva č. 3465 na pozemky, ktorých vlastníkom je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., kde obec figurovala ako nájomca, ktorý má uzatvorenú nájomnú zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.

Starosta obce zároveň uviedol, že na parcelách č. 1435/48-71, ktorých vlastníkom je okrem iných aj Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., má vlastnícke alebo nájomné práva k pozemkom vo výmere 14 130,69 m2.

 

Nakoľko SRZ má za to, že obec Dolná Streda nespĺňa ustanovené podmienky na pridelenie vodnej plochy v zmysle zákona o rybárstve, SRZ v súčinnosti s právnou zástupkyňou MsO SRZ Sereď preskúmal priložené písomné materiály k žiadosti a uskutočnil niekoľko právnych krokov.

Jedným z nich bolo napadnutie nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., a to z dôvodu, že k žiadosti bol priložený len list vlastníctva a nie nájomná zmluva. Zároveň bolo zistené, že nájomná zmluva nie je evidovaná v centrálnom registri zmlúv.

Z týchto dôvodov bol podaný podnet na Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor na opravu chyby v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 3465.

V tejto veci sa vyjadril aj samotný Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. s tým, že nie je účastníkom zmluvného vzťahu založeného nájomnými zmluvami s obcou Dolná Streda, a preto bude žiadať o výmaz záznamov o nájomných zmluvách z listu vlastníctva č. 3465.

 

Dňa 14. marca 2017 vydal Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor rozhodnutie o oprave údajov v katastri nehnuteľností a vymazal na liste vlastníctva č. 3465 zápis v časti nájomcovia a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti.

 

O ďalšom priebehu tohto správneho konania vás budeme priebežne informovať.


Rozhodnutie si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku:

Rozhodnutie Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor

Zostane OR Dolnostredské rybárskym revírom SRZ?

 

Niekoľkoročná kauza medzi MsO SRZ Sereď a OZ Dolnostredan naďalej pokračuje, aký bude koniec však nie je v tejto chvíli isté….

 

Občianske združenie Dolnostredan vzniklo 08.03.2013 za účelom založenia miestnej organizácie Dolná Streda. Zakladatelia a členovia toho združenia sú členmi aj MsO SRZ Sereď. Pre zaujímavosť uvádzame, že sídlo tohto združenia sa nachádza v priestoroch, ktorých vlastníkom je obec Dolná Streda.

Prípravný výbor listom zo dňa 25.11.2014 požiadal Radu o schválenie termínu ustanovujúcej schôdze. Dňa 13.12.2014 bolo prijaté uznesenie č. 113/2014 v znení:

Rada neschvaľuje vykonanie ustanovujúcej členskej schôdze MO SRZ Dolná Streda z týchto dôvodov:

 1. Prípravný výbor nepreukázal možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla tak, ako to upravuje § 11 ods. 12 Stanov SRZ.
 2. Nakoľko novovznikajúca organizácia má záujem o pridelenie rybárskych revírov, ktoré sú v súčasnosti pridelené MO SRZ Sereď, prípravný výbor nepredložil uznesenie členskej schôdze MO SRZ Sereď podľa § 14 ods.6 písm. c) Stanov SRZ.

Prípravný výbor s prijatým uznesením nesúhlasil, a preto sa rozhodlo 11 osôb, zastúpených JUDr. Ivanom Syrovým, PhD. podať dňa 04. februára 2015 žalobu na súd o preskúmanie tohto uznesenia.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina sa v rámci súdneho pojednávania vyjadril, že žiadnym spôsobom nemal v úmysle zabrániť vzniku novej organizácii, ale nakoľko jednou z podmienok pre vznik základnej organizácie je možnosť pridelenia rybárskeho revíru v zmysle § 11 ods. 12 Stanov SRZ, nebolo možné žiadosti vyhovieť, pretože prípravný výbor nepreukázal, že má možnosť pridelenia rybárskeho revíru a v zmysle Stanov každá ZO SRZ musí mať v užívaní aspoň jeden rybársky revír.

 

Slovenský rybársky zväz v zmysle § 1 ods. 6 Stanov SRZ presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie.

Práve z tohto dôvodu nebolo možné vyhovieť žiadosti o vytvorenie novej organizácie, pretože prípravný výbor požadoval prideliť rybársky revír OR Dolnostredské, ktorý už bol v obhospodarovaní MsO SRZ Sereď. Bolo teda potrebné, aby organizácia Sereď odsúhlasila vznik novej organizácie z jej členov (ktorí sa chceli odtrhnúť) a pridelenie OR Dolnostredské tejto novovzniknutej organizácii.

V rámci súdneho konania bol dňa 07.11.2016 vydaný rozsudok Okresného súdu Žilina o zrušení uznesenia č. 113/2014. S odôvodnenia rozsudku je zrejmé, že súd vôbec neskúmal vecnú stránku veci, a teda, či bolo prijaté uznesenie prijaté v súlade so Stanovami SRZ. Súd mal za to, že Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina porušil procesné povinnosti. V odôvodnení však neuviedol žiadne ustanovenia, ktoré boli porušené, a to bolo jedným z dôvodov podania odvolania.

 

V dôsledku neschválenia uznesenia a prebiehajúceho súdneho sporu sa OZ Dolnostredan rozhodlo pokračovať v získaní OR Dolnostredského za pomoci obce Dolná Streda a jej starostu PhDr. Mgr. Šúryho.

Starosta dňa 26.09.2016 zaslal na Sekretariát Rady SRZ žiadosť o vysporiadanie rybárskeho revíru, v ktorom vyjadril plnú podporu OZ Dolnostredan.

 

Na túto žiadosť bolo reagované s negatívnym stanoviskom s upozornením, že obec nemá podnikateľskú činnosť, a preto nemôže žiadať o pridelenie vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime. O pár dní neskôr už živnosť bola zriadená.

Starosta začal postupne uzatvárať kúpne zmluvy a nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov pod vodnou plochou a okolo vodnej plochy s účelom nájmu pre výkon rybárskeho práva za symbolické 1 Euro/rok.

Nájomné zmluvy uzatvoril starosta aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovenským pozemkovým fondom.

 

Tu si dovoľujeme poukázať na ďalšie dôležité skutočnosti:

 

MsO SRZ Sereď mala do konca roka 2011 uzatvorenú nájomnú zmluvu s SVP, š.p. Od tohto roku sa snažila o odkúpenie pozemkov alebo opätovné uzatvorenie nájomného vzťahu, či už s SVP, š.p. alebo SPF……..neúspešne.

Dňa 14.05.2014 sa uskutočnilo rokovanie za účasti generálneho riaditeľa SVP, š.p., tajomníka SRZ, zástupcu MŽP SR a riaditeľa OZ Piešťany SVP, š.p., na ktorom sa prehlásilo, že sa spracuje dodatok k zmluve o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach v správe SVP, š.p., a zároveň, že SVP, š.p. neuzatvorí žiadnu nájomnú zmluvu na niektoré vodné plochy, vrátane OR Dolnostredské. Dodatočne bolo zistené, že SVP, š.p. podpísal nájomnú zmluvu v prospech Dolná Streda ešte dňa 17.04.2014.

 

Dňa 20.10.2016 podal starosta obce žiadosť na MŽP SR o pridelenie OR Dolnostredské na účely podnikania v osobitnom režime. Vo veci bolo začaté správne konanie vedené pod č. 8117/2016-4.1.

V rámci začatého správneho konania boli zo strany Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina podané námietky a pripomienky. Zároveň bol podaný podnet na prokuratúru o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2016/005620/OV/SV zo dňa 12.05.2016, ktorým úrad rozhodol, na podnet starostu, že OR Dolnostredské nie je vodným tokom.

 

Prokuratúra podnet postúpila na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov.

Starosta sa vo veci tiež rozhodol konať a proti rozhodnutiu Okresného úradu Galanta vydaného na jeho žiadosť, podal podnet na preskúmanie tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že prebieha správne konanie na MŽP SR. Okresný úrad Trnava rozhodnutie zo dňa 12.05.2016 zrušil s odôvodnením, že v tej istej veci už bolo vydané rozhodnutie zo dňa 20.04.2005.

 

Snaha o získanie rybárskeho revíru OR Dolnostredské starostom obce Dolná Streda a OZ Dolnostredan naďalej pokračuje. Ako to dopadne, nie je len v rukách SRZ, ale najmä v rukách MŽP SR, SVP, š.p. a SPF v závislosti od toho ako sa k celej veci postavia.

Bude mať väčšiu váhu pre rozhodnutie všeobecný verejný záujem alebo súkromný záujem podnikateľov získať na vodných plochách na účely podnikania v osobitnom režime čo najväčší majetkový prospech?

 

V jednote je sila, tak buďme jednotní! Petrov zdar!


ortofoto1950_up

ortofoto2010_up

15_13

18_11

Fotografia0022_up

Fotografia0023_up