Archív značiek: Dunaj

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj

Všeobecné zásady pre lov rýb čereňom:

 1. Lov rýb čereňom je povolený v hraničnom úseku rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1709) pri obci Chľaba po (rkm 1850,2) pod VD Čunovo, v presne určených úsekoch rieky Dunaj vymedzených riečnymi kilometrami (rkm).
 2. Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, prívodnom kanáli VD, od vyústenia ČOV v Šamoríne po hať na obtoku v Čunove, v inundácii, priesakových kanáloch, odpadovom kanáli hydrocentrály a v zdrži VD.
 3. Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity je lov rýb čereňom zakázaný!
 4. Pri uzavretí medzinárodnej dohody so susednými štátmi sa loviaci riadi ustanoveniami z dohody vyplývajúcich
 5. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi členského preukazu SRZ, platného rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb čereňom, ktoré nenahrádza povolenie na lov rýb udicou.
 6. Na rieke Dunaj sa povoľuje použitie ručného prenosného čereňa. Do doby novelizácie zákona o vnútrozemskej plavbe bude lov rýb čereňom z rybárskeho člna zakázaný.
 7. Táto smernica sa nevzťahuje na malé ručné čerienky o ploche najviac 1 m2.
 8. Povolenie na lov čereňom sa môže vydať len členovi SRZ, ktorý je členom SRZ minimálne 15 rokov.
 9. Povolenie je neprenosné, platné iba na vyznačenú lokalitu. Lov rýb čereňom v inej ako vyznačenej časti Dunaja sa považuje za lov bez povolenia.
 10. Povolenie na lov rýb čereňom vydáva Rada SRZ (ďalej len Rada) v maximálnom počte stanovenom Radou pre členov príslušných základných organizácií ( ZO SRZ ).

  Maximálny počet povolení na lov rýb čereňom

  povolenie_ceren_ks_idČÍSLO
  REVÍRU
  NÁZOV
  REVÍRU
  Riečny kilometer
  (rkm)
  OD
  Riečny kilometer
  (rkm)
  DO
  Členom
  (ZO SRZ)
  Počet
  povolení
  (ks)
  HRANICE LOVU
  1 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Bratislava I. - V. 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  2 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Dunajská Lužná 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  3 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.810,00 1.820,00 Dunajská Streda 20 kusov 20
  Od vyústenia odpadového kanála hydrocentrály v Gabčíkovo do starého toku Dunaja pri obci Sap - po vyústenie hornej inundácie do starého toku Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove.
  4 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.752,00 1.765,00 Komárno 30 kusov 30
  Od od ústia Žitavy - po obec Malý Harčáš
  5 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.771,00 1.780,00 Komárno 30 kusov 0
  Od železničného mosta do Maďarska v Komárne - po Veľkolélsky ostrov
  6 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.786,00 1.793,00 Komárno 30 kusov 0
  Od konca Veľkolélskeho ostrova – po bývalý prístav v obci Kližská Nemá
  7 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.744,00 1.751,00 Marcelová 10 kusov 10
  Od obce Moča - po ústie Žitavy
  8 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Šamorín 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  9 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.709,00 1.711,00 Štúrovo 30 kusov 30
  Nad ústím Ipľa - po obec Chľaba
  10 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.721,00 1.740,00 Štúrovo 30 kusov 0
  Od firmy Kappa v Štúrove - po obec Kravany nad Dunajom
  11 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.803,00 1.810,00 Veľký Meder 10 kusov 10
  Od obce Kľúčovec - po obec Sap


 11. Vystavenie povolenia na lov rýb čereňom:
  Záujemca o povolenie na lov rýb čereňom listom požiada Radu o vydanie tohoto povolenia. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie 15 ročného členstva príslušnou ZO SRZ a potvrdenie o splnení si svojich základných povinností (zaplatené členské, odpracované brigády a pod. ). Následne zašle vyplnenú žiadosť na adresu Rady, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina. Rada na základe tejto žiadosti vystaví žiadateľovi zloženku a po jej uhradení Rada zašle do 10 dní na adresu žiadateľa povolenie na lov rýb.
 12. Príjmy za vydané povolenia na lov rýb čereňom budú vedené na osobitnom účte a táto čiastka sa použije na zarybnenie daného revíru.Finančné prostriedky za vydané povolenia na lov rýb čereňom Rada rozdelí nasledovne:
  • časť vo výške schválenej Radou ako príjem (manipulačný poplatok)
  • zostávajúcu časť do Zarybňovacieho fondu Rady, ktorý sa použije výlučne na zarybňovanie revírov, na ktoré boli povolenia na lov čereňom vydané

 

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Názov revíru: Dunaj č. 2 a Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
Číslo revíru: 2-0490-1-1 a 2-0500-1-1
Účel a charakter: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru 2-0490-1-1

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.Revír je hraničná voda.

Popis revíru 2-0500-1-1

Ostavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda.

Prístupové cesty

Hlavný tok Dunaja ako aj ramená sú prístupné motorovými vozidlami, s výnimkou miest označených dopravnou značkou zakazujúcou vstup s motorovými vozidlami. Celý úsek hlavného toku Dunaja ako aj ramenná sústava sú sprístupnené pre športový rybolov s výnimkou Veľkého ostrova pri osade Veľký Lél kde je celoročný zákaz vstupu.

Zo smeru Bratislava pri meste Veľký Meder odbočka vpravo na obec Medveďovo k hraničnému prechodu. Od obce Medveďov vpravo sa nachádza obec Sap, smerom naľavo obec Kľúčovce a Číčov. Pri obci sa vľavo nachádza aj Opátske rameno na opačnej strane Medveďovské rameno.

Pri obci Tôň sa odbočením vpravo dostaneme do obce Kližská Nemá, kde je voľný prechod k hrádzi Dunaja aj s motorovými vozidlami.Z Kližskej Nemej sa odbočením vľavo máme možnosť dostať k obci Veľké Kosihy, kde je opäť voľný prechod k hrádzi Dunaja. Pri obci Zlatná n/O smerom doprava sa dostaneme k ramenu Veľký Lél.

Pri Komárne a jeho časti Nová stráž je možný prístup k hlavnému toku Dunaja motorvými vozidlami. Zo smeru Nové Zámky sa dostaneme do Komárna, a k Dunaju sa odbočuje vždy vľavo.

Druhy rýb

V Dunaji ako aj v sústave ramien Dunaja dominuje hlavne karas striebristý, plotica, červenica a všetky druhy pleskáčov, kapre, amury a takisto všetky druhy dravých rýb.

Vyskytuje sa tu aj slnečnica pestrá a bohužiaľ aj sumček americký, z ktorého je možné väčšinou uloviť v dĺžkach10-15cm, ale nachádzajú sa tu aj 50cm dlhé jedince, no iba ojedinele. Naopak kapry a amury tu dorastajú do kapitálnych rozmerov. V hlavnom koryte Dunaja môžme nájsť všetky druhy nížinných rýb. Nie sú zriedkavosťou pleskáče nad 3 kg, priemerný úlovok mreny je 2,5-3 kg, je možné však uloviť aj mrenu o hmotnosti 4 kg a viac.

Dunajské kapry a amury narastajú do úctyhodných rozmerov, kapry do 20kg a amury dokonca nad 30kg. Rekordné zubáče sú okolo 9-10 kg, bolene3-5 kg, sumce až do 50 kg a aj väčšie.

Z tolstolobika bieleho a pestrého boli ulovené už aj 40 kg jedince. Ojedinele sa dá uloviť aj jeseter malý a to väčšinou do 3 kg, zriedka boli ulovené 5-7 kilogramové kusy.

Celoročne chránená plotica lesklá ako kráska Dunaja sa vyskytuje vo veľkosti nad 1 kg. Doteraz najväčší evidovaný úlovok bol 3,8 kg.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Najznámejšie lokality

Na veľké amury, kapry a pleskáče sa oplatí chodíť k obci Iža, 10km východne od Komárna. Pri Zlatnej na Ostrove sa vyskytujú mreny, podustvy, jesetery, zubáče a bolene. Pri obci Medveďov sa vyskytujú veľké pleskáče a zubáče. V Komárne pri sútoku Vážskeho Dunaja s Dunajom sú tolstolobiky ako aj všetky ostatné druhy. V časti Dunaja pri obci Kližská Nemá dominujú mreny, podustvy, pleskáče, zubáče a bolene. V mesiacoch november a december sa v spomenutých lokalitách okrem zubáčov a boleňov dá uloviť aj mieň sladkovodný. Stanovať a bivakovať v inundačnom medzihrádzovom území nie je zakázané. Lov rýb aj s člnov je dovolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Tóth Alfréd
č.tel.: 0905430196, 0905324146
od 6.00 do 20.00 hod. Rád poskytnem informácie, prípadne aj doprovod.

Dunaj č. 1

Názov revíru: Dunaj č. 1
Číslo revíru: 2-0480-1-1
Účel a charakter: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia rieky Ipeľ /rkm 1708/ po ústie Vážskeho Dunaja /rkm 1766/ v Komárne, kde platia tieto ustanovenia:

Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. V prípade lovu musí byť miesto po zotmení osvetlené.

Na rieke Dunaj platí zväzové kaprové povolenie na lov.

Revír je hraničná voda.

Všeobecný popis

Rieka Dunaj v okolí mesta Štúrovo je veľmi zaujímavou a atraktívnou rybárskou oblasťou. Mesto Štúrovo sa nachádza na ľavom brehu Dunaja, na poslednom cípe ľavobrežnej Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule. Priemerné ročné teploty dosahujú 11,3 stupne Celzia a vodné zrážky dosahujú ročný priemer 590 mm. Veternosť v meste a okolí je mierna, pretože Čerhátske pahorky a Kováčovské kopce /chránená prírodná rezervácia/ na ľavom brehu Dunaja a kopce Pilišské a Vertéšske na pravom brehu Dunaja ju eliminujú na minimum. Na celom úseku Dunaja je breh väčšinou piesčitý a štrkovitý. Fauna v okolí Dunaja je rôznorodá, sú tu rôzne druhy kačíc, labutí, čajok a kormoránov. Popri Dunaji rastie napr. topoľ biely, topoľ čierny, rôzne druhy vŕby, jelša lepkavá. Čenkovská lesostep /prírodná rezervácia/ pri rieke Dunaj s rozlohou 30 ha je jediným výskytom chvojníka dvojklasého.

Prístupové cesty

Prístupovú cestu k revíru môžeme rozdeliť od Mosta Márie Valérie v Štúrove na východnú a západnú. Cesta na východ zo Štúrova smer Kamenica nad Hronom /4 km/ – Kováčov /13 km/ – Chľaba /16 km/, v tomto úseku rieka Hron ústi do rieky Dunaj. Revír 2-0740-1-1 Hron č. 1 je začlenený do zväzového povolenia. Obec Chľaba je poslednou obcou na rozmedzí rieky Ipeľ a Dunaj. Hraničný revír 2-0770-1-1 Ipeľ č. 1 je začlenený do zväzového povolenia, lov rýb je možný na jeho pravom brehu /ľavý breh tvorí štátnu hranicu MR/.

Cesta na západ zo Štúrova je smer Obid /4 km/ – Mužla /10 km/, ku ktorej patrí aj osada Čenkov /15 km/ a obec Kravany nad Dunajom /20 km/.

V oboch smeroch je možné využiť cestnú komunikáciu, ktorá vedie popri toku Dunaja. Ďalšou možnosťou je využitie vodnej cesty.

Druhy rýb

Vody Dunaja a jeho ramien obýva veľký počet rýb, napr. sumec veľký, kapor rybničný, mrena severná, tolstolobik, zubáč obyčajný, pleskáč vysoký, jalec, boleň, hlavátka a ďalšie. Medzi najčastejšie druhy lovených rýb patrí mrena severná, pleskáč vysoký, kapor rybničný a sumec veľký. Úlovky kaprov a sumcov medzi 10 – 20 kg nie sú výnimočné.

Najznámejšie lokality

Medzi najnavštevovanejšie lokality môžeme zaradiť smerom na východ od mostu Márie Valérie v Štúrove lokalitu v oblasti Kováčov a smerom na západ oblasť Čenkov. Priemerná hĺbka vody Dunaja je cca. 2,7 m. Dajú sa tu nájsť veľmi zaujímavé miesta, či ich prejdete člnom, alebo peši, miesta mimo civilizácie, ale aj možnosti byť obklopený inými rybármi, záleží len od toho, ako sa rozhodnete. Medzi najčastejšie spôsoby lovu patrí lov na ťažko, na plávanú a prívlač. Okrem výborných podmienok na rybárčenie, sú tu aj možnosti na kúpanie a oddych na krásnych piesčitých plážach. Ďalšou z možností je kúpanie v známom termálnom kúpalisku Vadaš, alebo turistika v Kováčovských kopcoch, ktoré sú vzácnym pozostatkom matranského teplomilného refúgia. Na pravom brehu Dunaja sa nachádza historické mesto Ostrihom s monumentálnou bazilikou. V Štúrove a jeho okolí sú široké možnosti ubytovania a stravovania.

Používanie plavidiel

Plavebná dráha je po celom úseku označená červenými a zelenými bójami a je pomerne často využívaná na medzinárodnú lodnú dopravu a v letných mesiacoch na rekreačnú plavbu lodí a člnov. Vo veľkom počte sú využívané malé plavidlá aj na rybolov. Pri využívaní takýchto plavidiel je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 338/2000 Z.z. v znení neskorších noviel a Výnos č. 1740/M-2001 MDPT SR. Dno Dunaja je bahnito štrkové, sonarom, alebo olovnicou sa dajú vyhľadať naozaj zaujímavé štrkové lavice, či jamy. V niektorých miestach dosahuje hĺbku až 10 metrov.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Lov rýb z ostrova

Prístupovou cestou smerom na východ sa dostaneme k sútoku Hrona a Dunaja, tu sa nachádzajú dva ostrovy, kde je lov rýb povolený. Z hľadiska lovu rýb je to najvyhľadávanejšie miesto miestnych rybárov. Prístupovou cestou smerom na západ sa nachádzajú dva ostrovy v lokalite Čenkov a Moča, kde je lov rýb povolený a sú tam aj vhodné podmienky na kúpanie a oddych.

Ostatné problémy pri love

Problémy pri love rýb spôsobuje zvýšenie hladiny, čo signalizujú rôzne plastové odpady, časti konárov, stromov a rastlín na vode a rybárom to znepríjemňuje lov. Pri vysokom stave hladiny Dunaja / povodni / je prístup k brehu obmedzený, alebo takmer nemožný.

Iné obmedzenia

Na rybárskych revíroch Dunaja platí zákaz vstupu s cieľom loviť ryby a zákaz lovu rýb z vodných stavieb, ich krídiel, pilierov, premostení mostov, nápustných a výpustých objektov, hatí, plávajúcich pracovných strojov a miest vyznačených správcom toku /Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , Vodohospodárska výstavba Bratislava, š.p./.

Prístup k ramennej sústave na Dunaji

Dunaj č. 3 – stredná inundácia a Dunaj č. 3 – horná inundácia

Informácia o prístupe k vode na rybárskych revíroch

V súčasnosti územie v okolí daných revírov vlastnia príslušné urbariáty ( Rohovce, Kyselica, Bodíky, Šulany ) resp. Lesy SR – lesná správa Gabčíkovo, ktoré tu na základe vlastníckych práv inštalovali ( osadili ) rampy a zákazové tabule.

Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z.. o rybárstve v znení neskorších predpisov v §5 ods.1 hovorí:

„Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov.“

V tomto prípade je prístup na tieto revíry umožnený, avšak bez vstupu motorovými vozidlami. Vstup motorovým vozidlom môže povoliť iba príslušný vlastník, na území ktorého sa daný revír nachádza, a to na základe žiadosti podanej oficiálnou cestou.

K spusteniu člna do ramennej sústavy a do zdrže sú určené miesta:

 1. na pravej strane pri galérii Danubia v Čuňove, kde je vybudovaný zjazd na spúšťanie plavidiel,
 2. na pravej strane na rozhraní zdrže a prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo ( ďalej len VD ), kde je značkami plavebnej správy určený stop športovej plavbe.

Na Dunaji č.3 je možné spustiť čln:

 1. po vybudovanom zjazde na ľavej strane Dunaja č. 3 pod Danubiou pod ihlanovým sklzom,
 2. na osi „stop športovej plavbe“ na rozhraní Zdrže VD a prívodného kanála a starým tokom Dunaja kde je upravený breh na prenos člnov zo zdrže do starého toku Dunaja.

V hornej inundácii:

 1. v ramennej sústave pri Materiálovej jame B,
 2. pri chatovej oblasti Bodíky na ľavej strane ramien.