Archív značiek: Dunaj

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj

Všeobecné zásady pre lov rýb čereňom:

 1. Lov rýb čereňom je povolený v hraničnom úseku rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1709) pri obci Chľaba po (rkm 1850,2) pod VD Čunovo, v presne určených úsekoch rieky Dunaj vymedzených riečnymi kilometrami (rkm).
 2. Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, prívodnom kanáli VD, od vyústenia ČOV v Šamoríne po hať na obtoku v Čunove, v inundácii, priesakových kanáloch, odpadovom kanáli hydrocentrály a v zdrži VD.
 3. Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity je lov rýb čereňom zakázaný!
 4. Pri uzavretí medzinárodnej dohody so susednými štátmi sa loviaci riadi ustanoveniami z dohody vyplývajúcich
 5. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi členského preukazu SRZ, platného rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb čereňom, ktoré nenahrádza povolenie na lov rýb udicou.
 6. Na rieke Dunaj sa povoľuje použitie ručného prenosného čereňa. Do doby novelizácie zákona o vnútrozemskej plavbe bude lov rýb čereňom z rybárskeho člna zakázaný.
 7. Táto smernica sa nevzťahuje na malé ručné čerienky o ploche najviac 1 m2.
 8. Povolenie na lov čereňom sa môže vydať len členovi SRZ, ktorý je členom SRZ minimálne 15 rokov.
 9. Povolenie je neprenosné, platné iba na vyznačenú lokalitu. Lov rýb čereňom v inej ako vyznačenej časti Dunaja sa považuje za lov bez povolenia.
 10. Povolenie na lov rýb čereňom vydáva Rada SRZ (ďalej len Rada) v maximálnom počte stanovenom Radou pre členov príslušných základných organizácií ( ZO SRZ ).

  Maximálny počet povolení na lov rýb čereňom

  povolenie_ceren_ks_idČÍSLO
  REVÍRU
  NÁZOV
  REVÍRU
  Riečny kilometer
  (rkm)
  OD
  Riečny kilometer
  (rkm)
  DO
  Členom
  (ZO SRZ)
  Počet
  povolení
  (ks)
  HRANICE LOVU
  1 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Bratislava I. - V. 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  2 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Dunajská Lužná 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  3 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.810,00 1.820,00 Dunajská Streda 20 kusov 20
  Od vyústenia odpadového kanála hydrocentrály v Gabčíkovo do starého toku Dunaja pri obci Sap - po vyústenie hornej inundácie do starého toku Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove.
  4 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.752,00 1.765,00 Komárno 30 kusov 30
  Od od ústia Žitavy - po obec Malý Harčáš
  5 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.771,00 1.780,00 Komárno 30 kusov 0
  Od železničného mosta do Maďarska v Komárne - po Veľkolélsky ostrov
  6 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.786,00 1.793,00 Komárno 30 kusov 0
  Od konca Veľkolélskeho ostrova – po bývalý prístav v obci Kližská Nemá
  7 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.744,00 1.751,00 Marcelová 10 kusov 10
  Od obce Moča - po ústie Žitavy
  8 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Šamorín 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  9 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.709,00 1.711,00 Štúrovo 30 kusov 30
  Nad ústím Ipľa - po obec Chľaba
  10 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.721,00 1.740,00 Štúrovo 30 kusov 0
  Od firmy Kappa v Štúrove - po obec Kravany nad Dunajom
  11 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.803,00 1.810,00 Veľký Meder 10 kusov 10
  Od obce Kľúčovec - po obec Sap


 11. Vystavenie povolenia na lov rýb čereňom:
  Záujemca o povolenie na lov rýb čereňom listom požiada Radu o vydanie tohoto povolenia. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie 15 ročného členstva príslušnou ZO SRZ a potvrdenie o splnení si svojich základných povinností (zaplatené členské, odpracované brigády a pod. ). Následne zašle vyplnenú žiadosť na adresu Rady, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina. Rada na základe tejto žiadosti vystaví žiadateľovi zloženku a po jej uhradení Rada zašle do 10 dní na adresu žiadateľa povolenie na lov rýb.
 12. Príjmy za vydané povolenia na lov rýb čereňom budú vedené na osobitnom účte a táto čiastka sa použije na zarybnenie daného revíru.Finančné prostriedky za vydané povolenia na lov rýb čereňom Rada rozdelí nasledovne:
  • časť vo výške schválenej Radou ako príjem (manipulačný poplatok)
  • zostávajúcu časť do Zarybňovacieho fondu Rady, ktorý sa použije výlučne na zarybňovanie revírov, na ktoré boli povolenia na lov čereňom vydané

 

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Názov revíru: Dunaj č. 2 a Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
Číslo revíru: 2-0490-1-1 a 2-0500-1-1
Účel a charakter: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru 2-0490-1-1

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.Revír je hraničná voda.

Popis revíru 2-0500-1-1

Ostavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda.

Prístupové cesty

Hlavný tok Dunaja ako aj ramená sú prístupné motorovými vozidlami, s výnimkou miest označených dopravnou značkou zakazujúcou vstup s motorovými vozidlami. Celý úsek hlavného toku Dunaja ako aj ramenná sústava sú sprístupnené pre športový rybolov s výnimkou Veľkého ostrova pri osade Veľký Lél kde je celoročný zákaz vstupu.

Zo smeru Bratislava pri meste Veľký Meder odbočka vpravo na obec Medveďovo k hraničnému prechodu. Od obce Medveďov vpravo sa nachádza obec Sap, smerom naľavo obec Kľúčovce a Číčov. Pri obci sa vľavo nachádza aj Opátske rameno na opačnej strane Medveďovské rameno.

Pri obci Tôň sa odbočením vpravo dostaneme do obce Kližská Nemá, kde je voľný prechod k hrádzi Dunaja aj s motorovými vozidlami.Z Kližskej Nemej sa odbočením vľavo máme možnosť dostať k obci Veľké Kosihy, kde je opäť voľný prechod k hrádzi Dunaja. Pri obci Zlatná n/O smerom doprava sa dostaneme k ramenu Veľký Lél.

Pri Komárne a jeho časti Nová stráž je možný prístup k hlavnému toku Dunaja motorvými vozidlami. Zo smeru Nové Zámky sa dostaneme do Komárna, a k Dunaju sa odbočuje vždy vľavo.

Druhy rýb

V Dunaji ako aj v sústave ramien Dunaja dominuje hlavne karas striebristý, plotica, červenica a všetky druhy pleskáčov, kapre, amury a takisto všetky druhy dravých rýb.

Vyskytuje sa tu aj slnečnica pestrá a bohužiaľ aj sumček americký, z ktorého je možné väčšinou uloviť v dĺžkach10-15cm, ale nachádzajú sa tu aj 50cm dlhé jedince, no iba ojedinele. Naopak kapry a amury tu dorastajú do kapitálnych rozmerov. V hlavnom koryte Dunaja môžme nájsť všetky druhy nížinných rýb. Nie sú zriedkavosťou pleskáče nad 3 kg, priemerný úlovok mreny je 2,5-3 kg, je možné však uloviť aj mrenu o hmotnosti 4 kg a viac.

Dunajské kapry a amury narastajú do úctyhodných rozmerov, kapry do 20kg a amury dokonca nad 30kg. Rekordné zubáče sú okolo 9-10 kg, bolene3-5 kg, sumce až do 50 kg a aj väčšie.

Z tolstolobika bieleho a pestrého boli ulovené už aj 40 kg jedince. Ojedinele sa dá uloviť aj jeseter malý a to väčšinou do 3 kg, zriedka boli ulovené 5-7 kilogramové kusy.

Celoročne chránená plotica lesklá ako kráska Dunaja sa vyskytuje vo veľkosti nad 1 kg. Doteraz najväčší evidovaný úlovok bol 3,8 kg.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Najznámejšie lokality

Na veľké amury, kapry a pleskáče sa oplatí chodíť k obci Iža, 10km východne od Komárna. Pri Zlatnej na Ostrove sa vyskytujú mreny, podustvy, jesetery, zubáče a bolene. Pri obci Medveďov sa vyskytujú veľké pleskáče a zubáče. V Komárne pri sútoku Vážskeho Dunaja s Dunajom sú tolstolobiky ako aj všetky ostatné druhy. V časti Dunaja pri obci Kližská Nemá dominujú mreny, podustvy, pleskáče, zubáče a bolene. V mesiacoch november a december sa v spomenutých lokalitách okrem zubáčov a boleňov dá uloviť aj mieň sladkovodný. Stanovať a bivakovať v inundačnom medzihrádzovom území nie je zakázané. Lov rýb aj s člnov je dovolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Tóth Alfréd
č.tel.: 0905430196, 0905324146
od 6.00 do 20.00 hod. Rád poskytnem informácie, prípadne aj doprovod.

Dunaj č. 1

Názov revíru: Dunaj č. 1
Číslo revíru: 2-0480-1-1
Účel a charakter: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/, sumec veľký 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň dravý 50/x, ostriež zelenkavý x/10.

Hospodár:
Tibor Tóbi: e-mail: tobitibor@stonline.sk; t.č.: 0905 456 792

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: príklad – zubáč veľkoústy 55/x.
Vysvetlenie: číslo 55  na mieste minimálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najmenšia lovná miera zubáča veľkoústeho bola zvýšená na 35cm. Písmeno x na mieste maximálnej lovnej miery značí, že maximálna lovná miera zubáča veľkoústeho nebola stanovená. To znamená, že zubáča veľkoústeho si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 55 centimetrov.

Lov rýb z lodiek je povolený. Počas plavby riekou Dunaj je potrebné dodržiavať všetky aktuálne predpisy o vnútrozemskej plavbe a sledovať aktuálne plavebné opatrenia uložené Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Druhy rýb
V rieke Dunaj je možné uloviť prakticky všetky nížinné druhy rýb, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Medzi najbežnejšie patrí kapor, amur, sumec, zubáč, pleskáč a mrena. Pri cieľovom love sa v zimnom období úspešne darí loviť aj miene. Medzi ostatné bežné druhy rýb patria všetky druhy jalcov, nosáľ, boleň, šťuka.

Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné, týždenné a sezónne.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcu povolení na rybolov:
Anna Galbavá, Adresa: A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, t.č.: 0948 231 967

Viac o Dunaj č. 1
Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. V skutočnosti vzniká Dunaj sútokom potokov Breg a Brigach. Dunaj je pre menšie plavidlá splavný od mesta Ulm, kde prijíma vodnatý alpský prítok Iller a vstupuje do Bavorska. Priemerný prietok Dunaja je v ústí 6 500 m³/s, v Budapešti 2 350 m³/s, v Bratislave 2 025 m³/s a vo Viedni 1 900 m³/s.
Dunaj preteká, respektíve dotýka sa 10 nasledovných krajín (v smere od prameňa do ústia): Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina.
Lov na Dunaji č. 1 je veľmi atraktívny, najmä z dôvodu jeho rôznorodosti. Môžeme tu nájsť niekoľko ostrovov, ktoré vytvárajú podmienky vhodné pre všetky druhy rýb. V úseku Dunaja č. 1 sú navyše veľmi vyhľadávané sútoky s riekami Vážsky Dunaj, Hron a Ipeľ. Okrem rybolovu je tu nespočetné množstvo iných možností, ako efektívne využiť čas. Najmä počas letného obdobia v mestečku Štúrovo, ktoré patrí k vyhľadávaným dovolenkovým destináciám. Nachádza sa tu jedno z najväčších termálnych kúpalísk na Slovensku Vadaš, na dosah je bazilika v Ostrihome, turistov zas určite nadchnú Kováčske kopce. Priamo v meste môžete nájsť množstvo reštaurácii a bufetov. Priamo cez Štúrovo vedie cyklotrasa, ktorá začína pri Viedni a končí v Budapešti. Na svoje si tu teda určite prídu rybári, kajakári, tenisti, futbalisti, turisti, cykloturisti…

Prístup k ramennej sústave na Dunaji

Dunaj č. 3 – stredná inundácia a Dunaj č. 3 – horná inundácia

Informácia o prístupe k vode na rybárskych revíroch

V súčasnosti územie v okolí daných revírov vlastnia príslušné urbariáty ( Rohovce, Kyselica, Bodíky, Šulany ) resp. Lesy SR – lesná správa Gabčíkovo, ktoré tu na základe vlastníckych práv inštalovali ( osadili ) rampy a zákazové tabule.

Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z.. o rybárstve v znení neskorších predpisov v §5 ods.1 hovorí:

„Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov.“

V tomto prípade je prístup na tieto revíry umožnený, avšak bez vstupu motorovými vozidlami. Vstup motorovým vozidlom môže povoliť iba príslušný vlastník, na území ktorého sa daný revír nachádza, a to na základe žiadosti podanej oficiálnou cestou.

K spusteniu člna do ramennej sústavy a do zdrže sú určené miesta:

 1. na pravej strane pri galérii Danubia v Čuňove, kde je vybudovaný zjazd na spúšťanie plavidiel,
 2. na pravej strane na rozhraní zdrže a prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo ( ďalej len VD ), kde je značkami plavebnej správy určený stop športovej plavbe.

Na Dunaji č.3 je možné spustiť čln:

 1. po vybudovanom zjazde na ľavej strane Dunaja č. 3 pod Danubiou pod ihlanovým sklzom,
 2. na osi „stop športovej plavbe“ na rozhraní Zdrže VD a prívodného kanála a starým tokom Dunaja kde je upravený breh na prenos člnov zo zdrže do starého toku Dunaja.

V hornej inundácii:

 1. v ramennej sústave pri Materiálovej jame B,
 2. pri chatovej oblasti Bodíky na ľavej strane ramien.