Archív značiek: ekosystémy

Verejné konzultácie k vodnej politike SR

Oznamujeme naším ZO SRZ a rybárov, že v nadväznosti na našu informáciu z aprílového vestníka SRZ č. 4/2015 sa posledné Verejné konzultácie k vodnej politike SR uskutočnia dňa 4. júna (štvrtok) od 15,30 h v priestoroch Mestského úradu v Žiline. V prípade záujmu žiadame o potvrdenie Vašej účasti (z kapacitných dôvodov) na e-mailovej adrese: krajc@srzrada.sk – Odbor tečúcich vôd.

Obsahom stretnutia bude problematika vodného plánovania s dosahom na vodné ekosystémy až do roku 2030 v oblasti:

1) Výstavby malých vodných elektrární na Slovensku (tzv. Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu HEP)
2) Plán manažmentu povodí (Vodný plán – Dunaj, Visla)
3) Plány manažmentu povodňového rizika
4) Verejné vodovody a kanalizácie

Uvedené strategické dokumenty významne ovplyvnia v nadchádzajúcom období záujmy rybárstva na Slovensku. Termín na pripomienkovanie uvedených koncepčných materiálov je 22. jún 2015, a preto môžu ZO SRZ svoje pripomienky zasielať priamo alebo v termíne do 31. mája 2015 na adresu Sekretariátu Rady SRZ alebo oetv@srzrada.sk. Pripomienkovať materiály môžu aj všetky fyzické osoby, čo môže významne pomôcť pri presadzovaní nášho spoločného záujmu.

Viac informácií k pripravovanej aktualizácii Vodného plánu SR je zverejnených na stránke http://www.vuvh.sk. Niektoré spracované dokumenty môžete nájsť aj tu: http://www.slatinka.sk/novinky/aktuality/konzultacie-k-vodnej-politike-sr/

Verejné konzultácie k vodnej politike SR