Archív značiek: envirofond

Schválenie dotácie – environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže ZO SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Slovenský rybársky zväz podal na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v rámci projektu E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia.

Názov projektu:

Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie vedomostnej úrovne a environmentálneho povedomia členov výborov, odborných komisií a členov rybárskej stráže, čím bude zabezpečená zvýšená profesionálna odbornosť vybraných členov SRZ realizáciou hlavnej aktivity projektu – environmentálnym vzdelávaním v strednodobom horizonte t.j. troch rokov vzhľadom na početnú základňu funkcionárov výborov MO a MsO SRZ ako aj dobrovoľných členov rybárskej stráže (predpokladá sa počas troch rokov odborne preškoliť cca 3 200 funkcionárov vrátane členov rybárskej stráže pri ZO).

Dňa 13. marca 2018 bolo vydané rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 35 000 EUR pre Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina.

 

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podal na Environmentálny fond žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018.

V rámci podaných žiadostí boli zaslané dva projekty, a to v oblasti Rybárstvo (BR1) a Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E1).


Projekt BR1 Rybárstvo – Ochrana a využívanie vôd

Názov projektu:

Rieka Poprad – rybársky manažment druhu lipeň tymiánový a materiálno-technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu

Cieľ projektu:

Jedným z významných problémov v chove lipňa na Slovensku je, že sa v niektorých chovoch objavila rastová anomália vo forme skráteného žiabrového viečka. Cieľom aktivít projektu je genetická analýza lipňa z umelého chovu v súvislosti s potvrdením tézy, že uvedená anomália súvisí/nesúvisí s genetickou zmenou.
Poznatky z viacročného projektu budú odprezentované na záverečnom seminári k projektu. Výsledky a poznatky projektu bude možné obdobným spôsobom využiť aj pre potreby iných lipňových vôd na území Slovenska ako napr. na rieke Hron, Orava, Váh.
Predložený projekt má za cieľ v dlhšom časovom horizonte zabezpečovať systematickú ochranu rybárstva a kvalitného životného prostredia pre pôvodné druhy rýb na našom území. Okrem v texte popísaných aktivít sa zameriava aj na zabezpečenie materiálno- technické vybavenie pre terénnu prácu odborných pracovníkov, zameranú najmä na preventívne opatrenia ale tiež operatívne šetrenie úhynov rýb na rybárskych revíroch, na ktorých je Slovenský rybársky zväz poverený v zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, zabezpečovať ochranu rýb a vodných ekosystémov.

Celkové náklady projektu:

200 000 EUR

K predmetnej žiadosti si môžete pozrieť nasledovnú prílohu:


Projekt E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Názov projektu:

Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie vedomostnej úrovne a environmentálneho povedomia členov výborov, odborných komisií a členov rybárskej stráže, čím bude zabezpečená zvýšená profesionálna odbornosť vybraných členov SRZ realizáciou hlavnej aktivity projektu – environmentálnym vzdelávaním v strednodobom horizonte t.j. troch rokov vzhľadom na početnú základňu funkcionárov výborov MO a MsO SRZ ako aj dobrovoľných členov rybárskej stráže (predpokladá sa počas troch rokov odborne preškoliť cca 3 200 funkcionárov vrátane členov rybárskej stráže pri ZO).

Celkové náklady projektu:

40 000 EUR

K predmetnej žiadosti si môžete pozrieť nasledovnú prílohu:

Schválenie mimoriadnej dotácie na odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 03. augusta 2017 bola na Environmentálny fond doručená naša žiadosť o poskytnutie podpory formou mimoriadnej dotácie na rok 2017 v rámci činnosti BR1: Rybárstvo na projekt: Odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad.

K našej žiadosti bolo dňa 09. júla 2017 vypracované stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, ktorým odporučili realizáciu projektu pre jeho prínos.

Predložený projekt riešil zarybnenie rybími násadami v záujme obnovy ichtyofauny vo vodnom toku Poprad, ktorý bol v dňoch 23. až 26. februára 2017 vo výraznej miere zdevastovaný ľadochodom.

Pôsobenie ľadochodu malo devastačný účinok na ichtyofaunu, pričom došlo k úhynu značného množstva rýb a s tým súvisiacim narušením ichtyofauny v predmetnom vodnom toku.

Dňa 06. októbra 2017 bolo vydané rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na riešenie mimoriadnej závažnej environmentálnej situácie na rok 2017 vo výške 67 000 EUR pre Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina.

Využívanie technického vybavenia z Environmentálneho fondu

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina každoročne žiada o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorý je zriadený pri Ministerstve životného prostredia SR. V minulom roku sa nám podarilo takto zabezpečiť vybavenie pre vykonávanie ichtyologických prieskumov na rybárskych revíroch SRZ.

Okrem osobného automobilu VW Cady (4×4) sme zakúpili i loď s motorom vrátane hlbinného rybolovného agregátu, prispôsobeného na monitoring ichtyofauny na väčších nebroditeľných úsekoch riek. Prvýkrát sme ho vyskúšali na rieke Dunaj a Hron v Štúrove.