Archív značiek: Ichtyologický prieskum

Pozdrav z východu

O tom, že rybári z východného Slovenska nezaháľajú ani počas letných prázdnin, svedčí pozdrav v podobe niekoľkých fotografií od ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť, p. Ing. Géciho.
Ten sa s nami podelil o fotografie nasnímané počas pracovných výjazdov na ZO SRZ. Pripájame teda niekoľko z nich:Je chvályhodné, že sa nájdu miestne organizácie, ktoré odchovávajú násady pstruha vo vlastných zariadeniach. Zisťovanie parametrov vody v liahni ZO SRZ v Sabinove.Počas prázdnin sa pomerne často vyberáme aj na zisťovanie stavu priečnych bariér na vodných tokoch. Každého rybára poteší, ak sa po desiatkach rokov spriechodní pre ryby neprekonateľná priečna prekážka na vodnom toku, ako to bolo v tomto prípade.Regulačný odlov premnoženého druhu ryby – jalca hlavatého z VN Palcmanská Maša. Odlovenými rybami sa samozrejme zarybnili iné revíry, kde sa jalec naopak vytráca – napríklad po značnom tlaku rybích predátorov.Niečo z ichtyologického prieskumu. Mieň sladkovodný ulovený na prívodnom kanály VN Zemplínska šírava nepatrí k bežným úlovkom pri ichtyologických prieskumoch.

Prieskum na vodnom toku Turiec

Prieskum na vodnom toku Turiec so zameraním na zistenie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny na 3 lokalitách

Dňa 9. augusta Odbor tečúcich vôd realizoval ichtyologický prieskum na vodnom toku Turiec so zameraním na zistenie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny na 3 lokalitách, a to pod 1. migračnou bariérou v Martine, v Moškovci pri cestnom moste a posledná lokalita bola pri Turčianskych Tepliciach – v obci Dubové pri cestnom moste. Výsledky prieskumu zodpovedali súčasnému stavu toku. Na prvej lokalite, ktorá komunikuje s vodným tokom Váh bolo zaznamenaných až 16 druhov rýb. Na druhej lokalite bolo zaznamenaných 11 druhov rýb. Na tretej lokalite v Dubovom už iba 9 druhov rýb. Je evidentné, že dve pre ryby neprekonateľné bariéry na dolnom úseku Turca v Martine zabraňujú populáciám rýb z Váhu v protiprúdovej migrácií do tohto toku, keďže druhové zloženie a početnosť ulovených druhov sa napriek poctivému zarybňovaniu MsO SRZ Martin a MO SRZ Turčianske Teplice na jednotlivých lokalitách znižovala. SVP v rámci povinnosť spriechodniť prioritné migračné bariéry na tokoch pripravuje projekty týkajúce sa aj hatí na Turci. Odstránením / spriechodnením týchto bariér by sa jednoznačne zlepšil ekologický stav a zvýšila sa diverzita celého toku.01. Prvá migračná bariéra na rieke Turiec v Martine
Prvá migračná bariéra na rieke Turiec v Martine

02. Z obsádky rieky Turiec - podustva severná

Z obsádky rieky Turiec – podustva severná

03. Z obsádky rieky Turiec - lipeň tymiánový

Z obsádky rieky Turiec – lipeň tymiánový

04. Z obsádky rieky Turiec - nosáľ sťahovavý

Z obsádky rieky Turiec – nosáľ sťahovavý

05. Z obsádky rieky Turiec - ostriež zelenkavý

Z obsádky rieky Turiec – ostriež zelenkavý

06. Z obsádky rieky Turiec - mieň sladkovodný

Z obsádky rieky Turiec – mieň sladkovodný

07. Z obsádky rieky Turiec - mrena severná

Z obsádky rieky Turiec – mrena severná

08. Z obsádky rieky Turiec - jalec hlavatý

Z obsádky rieky Turiec – jalec hlavatý

09. Z obsádky rieky Turiec - pstruh potočný

Z obsádky rieky Turiec – pstruh potočný

Ichtyologický prieskum horného Váhu

Dňa 12.7.2016 vykonali pracovníci odboru tečúcich vôd ichtyologický prieskum na hornom Váhu. Prieskum bol zameraný na druhové zloženie ichtyofauny a početnosti jednotlivých druhov rýb v súvislosti s plánovanou výstavbou MVE Liptovský Ján a následných možných zmien v zložení ichtyofauny. Prieskum sa realizoval pomocou elektrického agregátu na dvoch profiloch: Váh pri ústí Boce v Kráľovej Lehote /MO SRZ Liptovský Hrádok/ a Čierny Váh pod PVE Čierny Váh /Lesy SR/. Pri monitoringu boli zaznamenané druhy typické pre podhorské úseky riek ako lipeň tymiánový /druh európskeho významu/, pstruh potočný, hlaváč pásoplutvý, hlaváč bieloplutvý /druh európskeho významu/, čerebľa pestrá a kriticky ohrozená mihuľa ukrajinská /druh európskeho významu/. Na profile Čierny Váh boli zaznamenané aj plotica červenooká a ostriež zelenkavý, ktoré sa do toku dostali poprúdovou migráciou z VN Čierny Váh. Veľmi zaujímavým úlovkom bol úhor európsky dlhý 84 cm, ktorý bol taktiež ulovený na Čiernom Váhu. Predpokladáme, že do tohto úseku dokázal vymigrovať z VN Liptovská Mara. Na základe druhového zloženia ichtyofauny je možné konštatovať, že horný Váh predstavuje hodnotný biotop podhorkej rieky s výskytom pôvodných druhov rýb a stále dobre fungujúcou samoreprodukciou. Výstavba MVE by mala za následok stratu biotopu v časti pod haťou a predovšetkým v zdrži a zhoršila by migráciu vodných organizmov. Pri posudzovaní aktuálneho stavu ichtyofauny na Hornom Váhu bude odbor tečúcich vôd v najbližšej dobe pokračovať v monitoringu na ďalších lokalitách.


01 - Lovná čata pri vykonávaní prieskumu

Lovná čata pri vykonávaní prieskumu

02 - Bežným členom rybej obsádky bol pstruh potočný

Bežným členom rybej obsádky bol pstruh potočný

03. Lovná čata II.

Lovná čata II.

04 - Lipeň tymiánový

Lipeň tymiánový

05 - Svojím výskytom prekvapil aj pekný úhor

Svojím výskytom prekvapil aj pekný úhor

06 - Kriticky ohrozená mihuľa ukrajinská

Kriticky ohrozená mihuľa ukrajinská

Prieskum Zemplínskej šíravy

Pred samotným neresom pleskáča vysokého bol na tejto vodnej nádrží dňa 13. apríla zrealizovaný ichtyologický prieskum elektrickým agregátom v pobrežných partiách nádrže od Paľkova po kostol v Klokočove, ktorého účelom bolo zistiť podiel dravých a nedravých rýb a prípadne pre rybničné stredisko v Košarovciach odloviť generačného pleskáča vysokého, ktorý by bol vytretý priamo na revíri.
Chladnejšie počasie, najmä nižšie nočné teploty zapríčinili, že v zátokách nádrže bolo o dosť menej pleskáčov ako deň predtým podľa pozorovaní hospodára nádrže Milana Tegiho a hospodára MsO SRZ Michalovce Rastislava Kačmarského, ktorí boli prítomní pri prieskume.
Ulovilo sa celkom šesť druhov rýb, napríklad 8 ks pleskáča vysokého, ale z toho iba jedná samica, niekoľko kusov dvojročného kapra, vyplašilo sa niekoľko generačných kaprov z ktorých jeden vážil odhadom 8 kg a odolal vábeniu elektrického pólu. Najčastejšie loveným druhom bola belička európska a plotica červenooká. Okrem jedného uloveného sumca a troch ďalších, ktorí stihli ujsť sa neulovil ani jeden exemplár jednoročnej a staršej násady zubáča veľkoústeho ani šťuky severnej, zato sa ulovil nádherný karas striebristý (na snímke). V plytkej vode sme vyplašili aj niekoľkých veľkých amurov bielych.
Keďže nádrž je známa značným výskytom malého zubáča v pobrežnom pásme bola veľkým prekvapením jeho absencia, preto sa ichtyologický prieskum zopakuje v máji, alebo júni a jeho akčný rádius za rozšíri na ďalšie úseky.

Autor článku: Ing. Stanislav Géci, ichtyológ pre východoslovenskú oblasť