Archív značiek: Kontrolná komisia

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2018

V roku 2018 sa kontrolná komisia SRZ zišla na piatich riadnych zasadaniach.

 

Dňa 23.03.2018 na svojom riadnom zasadaní KK SRZ prerokovala nasledovný program :

 1. Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly.
 2. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017.
 3. Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2018
 4. Vyhodnotenie zarybňovania vo vodách Rady SRZ v roku 2017
 5. Vyhodnotenie práce Slovryb a. s.
 6. Rôzne

Dňa 09.06.2018 na výjazdovom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Rôzne

Dňa 21.9.2018 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program :

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Plnenie nápravných opatrení v roku 2018
 3. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2018.
 4. Rôzne

Dňa 25.11.2018 sa novozvolená Kontrolná komisia SRZ zišla na 1. riadnom zasadnutí po voľbách na sneme SRZ v Žiline a prerokovala nasledovný program :

 1. Voľba predsedu a podpredsedu Kontrolnej komisie pri Rade SRZ na ustanovujúcej schôdzi novozvolených členov Kontrolnej komisie SRZ
 2. Kooptovanie nového člena Kontrolnej komisie SRZ na miesto novozvoleného predsedu
 3. Členovia Kontrolnej komisie SRZ vo funkčnom období 2018 – 2020

Dňa 14.12.2018 sa Kontrolná komisia SRZ stretla na svojom riadnom zasadnutí a prerokovala nasledovný program :

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Prejednanie kontroly na sekretariáte SRZ zo dňa 14.12.2018
 3. Hodnotenie XII. snemu SRZ a úlohy uložené snemom
 4. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2018.
 5. Plán práce KK SRZ 2019
 6. Rôzne

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola dňa 23.03.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola vyúčtovania cenín k 31.12.2017, platby faktúr, ceniny 2017, skartácia tlačív 2017
 • kontrola BOZP, revízie elektrických zariadení, elektroinštalácií a bleskozvodov, karty OOP
 • nákup, evidencia a distribúcia brokových nábojov na plašenie kormoránov
 • manipulácia, uskladnenie a výdaj nábojov v intenciách zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v aktuálnom znení
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií, úplnosť dokladov
 • zarybňovanie 2017, skutočne vynaložené prostriedky, zabezpečenie z vlastných zdrojov, nákupy – výber dodávateľov, zmluvy

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola dňa 21.09.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola vyúčtovania cenín 2018, dlžníci
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií za mesiace júl a august 2018
 • zarybňovanie k 31.8.2018 – dodávatelia, faktúry, množstvá a ceny
 • kontrola čerpania nákladov športovým odborom, vyúčtovanie súťaží, cestovného v roku 2018

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola v dňoch 14.12.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola odboru športovej činnosti, rozpočet, plánovanie akcií a ich finančné krytie, vyúčtovanie služobných ciest, efektivita vysielania funkcionárov a rozhodcov na akcie podľa trvalého pobytu
 • kontrola príjmov, ktoré majú byť použité na zarybňovanie a porovnanie so skutočnými a oprávnenými výdajmi do 30.11.2018
 • kontrola došlých cenín, vyradenie a likvidácia starých cenín a tlačív. Vyúčtovanie cenín základnými organizáciami.

Členovia Kontrolnej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadaní Prezídia SRZ a Rady SRZ, taktiež sa boli pri inventarizácií majetku SRZ na výrobných strediskách v mesiacoch január, február 2018.


Na základe podnetov členov SRZ boli vykonané kontroly v základných organizáciách  Bánovce nad Bebravou, Čadca, Dunajská Streda, Hlohovec 2x, Košice 3x, Liptovský Hrádok, Partizánske, Púchov, Stará Ľubovňa, Šaľa, Trenčín 2x, Trstená 2x a Žarnovica.

Väčšina kontrol v organizáciách bolo zameraná na dodržiavanie volebného poriadku a riešenia medziľudských vzťahov, čo však nie je úlohou Kontrolnej komisie SRZ.

Plán práce Kontrolnej komisie SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť plán práce Kontrolnej Komisie Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá bola zvolená na riadnom XII. Sneme SRZ dňa 25.11.2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline na funkčné obdobie 2019 – 2022.


 Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2019


Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2018


Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2017


Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2016


Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2015

Členovia Kontrolnej komisie SRZ

V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.

 

Zvolení členovia Kontrolnej komisie SRZ

kontrolna_komisia_idMENOFUNKCIA/KRAJE-MAILMOBIL
1 DUBNIČKA Milan, Mgr. predseda dubnicka@amcapital.sk +421 905 935 592
2 DEKYSKÝ Igor, Ing. Bratislavský kraj dekysky@centrum.sk +421 903 401 333
3 HABÁŇ Marian, Ing. Trenčiansky kraj haban.marian@gmail.com +421 905 559 779
4 MICHALEC Ivan, Mgr. Žilinský kraj predseda@srztrstena.sk +421 903 444 874
5 JANOVIČ Dušan Nitriansky kraj janovicovak@gmail.com +421 911 134 632
6 BILIK Štefan, MVDr. Košický kraj stefan.bilik66@gmail.com +421 908 729 339
7 LUC Ladislav Prešovský kraj ladislavluc58@gmail.com +421 907 182 262
8 ŠIŠKA Jaroslav Banskobystrický kraj srzrsobota@gmail.com +421 917 159 156
9 HARINGA Ivan, Ing. Trnavský kraj ivan.haringa@atlas.sk +421 911 434 824


Správa o činnosti KK SRZ za rok 2017

V roku 2017 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ.

Dňa 24.03.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly
 • Stanovisko k plneniu rozpočtu 2016
 • Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2017
 • Vyhodnotenie činnosti výrobných stredísk SRZ v roku 2016
 • Vyhodnotenie práce Slovryb a. s.
 • Rôzne

Dňa 22.09.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Vykonané kontroly 2017
 • Plnenie nápravných opatrení v roku 2017
 • Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017
 • Rôzne

Dňa 08.12.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Vykonané kontroly od posledného zasadnutia KK SRZ
 • Plán práce KK SRZ na rok 2018
 • Plnenie rozpočtu Rady SRZ do 31.10.2017
 • Kontrolná činnosť v roku 2017
 • Rôzne

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 24.02.2017 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kontrola BOZP
 • Kontrola vykonávania revízií a príslušnej dokumentácie elektrických zariadení
 • Kontrola vykonávania revízií a príslušnej dokumentácie plynových zariadení, komínov a bleskozvodov
 • Nákup, evidencia a distribúcia brokových nábojov na plašenie kormoránov
 • Manipulácia, uskladnenie a výdaj nábojov v intenciách zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 24.03.2017 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • zarybňovanie 2016, skutočne vynaložené prostriedky, zabezpečenie z vlastných zdrojov, nákupy – výber dodávateľov, zmluvy
 • dokončenie inventarizácie cenín za rok 2016, fyzická skartácia cenín po rok 2016 vrátane
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií, úplnosť dokladov január, február 2017

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 22.09.2017 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kontrola vyúčtovania cenín 2017, dlžníci
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií za mesiace júl a august 2017
 • zarybňovanie k 31.8.2017 – dodávatelia, faktúry, množstvá a ceny
 • kontrola čerpania nákladov odborom športovej činnosti, vyúčtovanie súťaží, cestovného v roku 2017
 • rozbor výnosovej časti výrobných stredísk Rady SRZ Bytča a Brzotín

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola v dňa 08.12.2017 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • kontrola vyúčtovania cenín k 31.10.2017, platby faktúr, ceniny 2017, skartácia tlačív objednávka cenín 2018
 • súpis majetku v nájme Slovrybu a.s., návrhy na vyradenie
 • kontrola operácií pokladne v treťom štvrťroku 2017
 • plnenie rozpočtu SRZ 2017
 • kontrola investícií nad 10 000 EUR v roku 2017

Členovia Kontrolnej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ, taktiež boli pri inventarizácií majetku SRZ na výrobných strediskách Rady SRZ v mesiacoch január a február 2017.


Na základe podnetov členov SRZ boli vykonané kontroly v základných organizáciách SRZ Spišská Stará Ves, Trenčín 2x, Košice 2x, Sereď, Kysucké Nové Mesto a Turčianske Teplice 2x.

Podnety Ing. Holuba sa týkali práce Sekretariátu Rady SRZ:

 • kontrola súladu Stanov SRZ, Organizačného poriadku SRZ a Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • preskúmať správnosť postupu organizačno-právneho referenta Sekretariátu Rady SRZ
 • preveriť oprávnenosť zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ podpisovať listiny smerujúce zo Sekretariátu Rady SRZ a vydávať stanoviská pri písomnom, ústnom alebo elektronickom styku.
 • možné porušenie zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.