Archív značiek: legislatíva

Smernice Rady SRZ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu – smernice, ktoré prijíma Rada SRZ v súlade so Stanovami SRZ.
Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.


Smernica č. 54/3/24-Opo. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ


Smernica č. 770/73/24-Sekr. o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 9.4.2024

Prílohy k smernici č. 770/73/24-Sekr.:

Príloha č. 1
Príloha č. 1a
Príloha č. 1b
Príloha č. 1c
Príloha č. 2 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Zvlastne povolenie
Príloha č. 3 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – DUNAJ
Príloha č. 4 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – MORAVA


Smernica č. 1683/294/23-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ, platná od 1.11.2023


Smernica č. 1682/293/23-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 2023, platná od 1.11.2023


Smernica č.159/47/21 – Sekr. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ, platná od 1.2.2021


Smernica č. 41/826/23-Sekr. na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov, platná od 11.4.2023

Príloha k smernici č. 41/826/23-Sekr.:

Príloha č. 1 – Postup pri žiadaní finančných dotácií z rezervného fondu.pdf


Smernica č. 158/46/21-Sekr. pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych
pretekov v rybárskych revíroch RADY SRZ, platná od 1.2.2021

Príloha k smernici č. 158/46/21-Sekr.:

Príloha – Žiadosť o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri Rady SRZ


Smernica č. 1433/31/20-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.12.2020


  Smernica č. 1835/361/15-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác


  Usmernenie č. 1658/92/21- Sekr. pre vymenovanie, odvolanie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu

  Smernica č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

  Smernica č. 2027/596/17-Sekr. o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina

  Smernica č. 1279/388/17-Sekr o podpore športového rybárstva

  Smernica č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ

Prílohy k smernici č. 2027/596/17-Sekr.:

  Príloha č. 1, 2 – Cestovný príkaz

   Príloha č. 3 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa

   Príloha č. 4 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca  Smernica č. 417/88/15-OO pre činnosť komisií zriadených Radou SRZ

  Smernica č. 2605/677/16-Sekr. pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ

  Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ


  Smernica č. 879/221/10-OO upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré obhospodaruje SRZ


  Smernica č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní


  Smernica č. 250/56/17-Sekr. o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ


  Smernica č. 388/107/17-Sekr. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

Príloha k smernici č. 388/107/17-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Prehľad osobných ochranných pracovných prostriedkov


Záväzné právne predpisy

V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek.
V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho práva.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.
Pokračovať v čítaní

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Morava, (v úseku od rkm 33,3 po rkm 51,8)

I.
Úvodné ustanovenia

 1. Lov rýb čereňom na rieke Morave je povolený len na hlavnom toku Moravy od rkm 33,3 po ústie Rudavy s Moravou rkm 51,8.
  Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, melioračných a odvodňovacích kanáloch.
  • Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi členského preukazu SRZ, platného rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb čereňom
  • Povolenie na lov rýb čereňom nenahrádza povolenie na lov rýb udicou.
  • Povolenie na lov čereňom sa môže vydať len členovi SRZ, ktorý je členom SRZ minimálne 15 rokov.
  • Povolenie je neprenosné a je platné iba na vyznačenú lokalitu.
  • Povolenie na lov rýb čereňom vydáva Rada SRZ v limitovanom množstve na základe dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. OZ Bratislava (ďalej len správca toku) a so ŠOP SR správou CHKO Záhorie so sídlom v Malackách.
  • Povolenia vydané SRZ-Radou musia byť riadne evidované.
 2. V úseku rkm 33,3 – 51,8 je čereň stacionárnym lovným zariadením. Tento úsek obhospodaruje MO SRZ Gajary.

II.
Povinnosti žiadateľa o lov rýb stacionárnym čereňom

 1. Požiada ZO SRZ, v ktorej je členom o tlačivo žiadosti na lov rýb čereňom. ZO SRZ mu potvrdí do tejto žiadosti 15 ročné členstvo a taktiež splnenie si základných povinností člena SRZ.
 2. Žiadateľ musí k žiadosti predložiť:
  1. súhlas SVP, š. p. OZ Bratislava, Karloveská 2 842 17 Bratislava na povolenie stavby (osadenie stacionárneho čereňa).
  2. vyjadrenie Štátnej ochrany prírody SR, CHKO Záhorie-Malacky, adresa: Správa CHKO Záhorie, ul. Vajanského 17, 901 01 Malacky.
 3. Žiadateľ po získaní vyššie uvedených potvrdení ich predloží MO SRZ Gajary, kde mu bude potvrdená žiadosť zo strany základnej organizácie. Všetky uvedené potvrdenia zašle žiadateľ na sekretariát Rady SRZ. Na základe doručených potvrdení sa žiadateľovi vystaví zloženka na uhradenie ceny povolenia. Po uhradení ceny povolenia žiadateľ zašle svoju žiadosť s prílohami (vyjadrenia od správcu a od CHKO) a kópiu zloženky na Radu SRZ Žilina, kde mu bude vystavené a zaslané doporučenou poštou obratom povolenie na rybolov.
 4. MO SRZ Gajary potvrdí žiadateľovi splnenie si svojich základných povinností a taktiež pridelené číslo stanovišťa k lovu čereňom.
 5. Stanovište loviaceho s čereňom s pevným stacionárnym zariadením musí byť označené tabuľou s číslom stanovišťa, ktoré je zhodné s číslom povolenia. Toto označenie musí byť vykonané ešte pred začiatkom lovu, najneskôr však do 30 dní od vystavenia povolenia.
 6. SRZ-Rada zabezpečí informovanosť správcu toku o vydaných povoleniach.

III.
Ostatné pravidlá lovu

 1. Loviaci je pri love rýb čereňom povinný riadiť sa zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vykonávacou vyhláškou č. 185/2006 Z. z., platným rybárskym poriadkom pre daný revír a podmienkami danými správcom vodného toku.
 2. Po ukončení rybolovu musia byť zariadenia pevne zabezpečené tak, aby netvorili prekážku v plavbe. Čerene a lávky môžu do toku zasahovať maximálne 3 m, počítané od brehovej línie. Pri ukončení lovu musí byť sieť z čereňa stiahnutá z konštrukcie. Výstavbu lávok je potrebné dopredu prekonzultovať so správcom toku.
 3. Na pobrežných pozemkoch je akýkoľvek výrub stromov zakázaný.
 4. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom robiť úpravy brehov, osadzovať konštrukcie a vykonávať zásahy usmerňujúce vodný tok.
 5. Povolenie na lov čereňom neoprávňuje loviaceho k jazde po ochrannej hrádzi. Jazda po ochrannej hrádzi je v zmysle zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách zakázaná.
 6. Od vzniku I. stupňa povodňovej aktivity je lov rýb čereňom zakázaný! (dispečing-02/65425425)
 7. Zakazuje sa poškodzovať polygónové body, meračské body a zamedzovať viditeľnosti medzi meračskými bodmi.
 8. Povolenie na lov čereňom môže vydať užívateľ revíru až po splnení povinnosti uložených touto smernicou. Pokiaľ si držiteľ splní všetky povinnosti v danom roku a disciplinárne sa nepreviní (najmä však odovzdá vyplnený „záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ v stanovenom termíne má na ďalší rok predkupné právo na povolenie na lov rýb čereňom. V opačnom prípade môže ZO SRZ vydať povolenie nasledujúcemu náhradníkovi.
 9. Pri uzavretí medzinárodnej dohody so susednými štátmi sa loviaci riadi ustanoveniami z dohody vyplývajúcich.
 10. Príjmy za povolenia na lov rýb čereňom sa vedú na osobitnom účte pri Rade SRZ s tým, že táto čiastka sa použije na zarybnenie revíru, na ktoré boli povolenia vydané.
 11. Finančné prostriedky za vydané povolenia na lov rýb čereňom Rada SRZ rozdelí:
  • časť vo výške schválenej Radou SRZ ako príjem (manipulačný poplatok)
  • zostávajúcu časť do Zarybňovacieho fondu Rady, ktorý sa použije výlučne na zarybňovanie revírov, na ktoré boli povolenia na lov čereňom vydané
 12. Podľa zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) každý kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, teda aj loviaci, je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo okresnému úradu, polícii, hasičskému zboru, obecnému úradu a správcovi vodného toku.

IV.
Záverečné ustanovenie

Táto smernica nadobúda platnosť dňa 1.4.2004 a platí do jej odvolania.

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Dunaj

Všeobecné zásady pre lov rýb čereňom:

 1. Lov rýb čereňom je povolený v hraničnom úseku rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1709) pri obci Chľaba po (rkm 1850,2) pod VD Čunovo, v presne určených úsekoch rieky Dunaj vymedzených riečnymi kilometrami (rkm).
 2. Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, prívodnom kanáli VD, od vyústenia ČOV v Šamoríne po hať na obtoku v Čunove, v inundácii, priesakových kanáloch, odpadovom kanáli hydrocentrály a v zdrži VD.
 3. Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity je lov rýb čereňom zakázaný!
 4. Pri uzavretí medzinárodnej dohody so susednými štátmi sa loviaci riadi ustanoveniami z dohody vyplývajúcich
 5. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi členského preukazu SRZ, platného rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb čereňom, ktoré nenahrádza povolenie na lov rýb udicou.
 6. Na rieke Dunaj sa povoľuje použitie ručného prenosného čereňa. Do doby novelizácie zákona o vnútrozemskej plavbe bude lov rýb čereňom z rybárskeho člna zakázaný.
 7. Táto smernica sa nevzťahuje na malé ručné čerienky o ploche najviac 1 m2.
 8. Povolenie na lov čereňom sa môže vydať len členovi SRZ, ktorý je členom SRZ minimálne 15 rokov.
 9. Povolenie je neprenosné, platné iba na vyznačenú lokalitu. Lov rýb čereňom v inej ako vyznačenej časti Dunaja sa považuje za lov bez povolenia.
 10. Povolenie na lov rýb čereňom vydáva Rada SRZ (ďalej len Rada) v maximálnom počte stanovenom Radou pre členov príslušných základných organizácií ( ZO SRZ ).

  Maximálny počet povolení na lov rýb čereňom

  povolenie_ceren_ks_idČÍSLO
  REVÍRU
  NÁZOV
  REVÍRU
  Riečny kilometer
  (rkm)
  OD
  Riečny kilometer
  (rkm)
  DO
  Členom
  (ZO SRZ)
  Počet
  povolení
  (ks)
  HRANICE LOVU
  1 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Bratislava I. - V. 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  2 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Dunajská Lužná 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  3 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.810,00 1.820,00 Dunajská Streda 20 kusov 20
  Od vyústenia odpadového kanála hydrocentrály v Gabčíkovo do starého toku Dunaja pri obci Sap - po vyústenie hornej inundácie do starého toku Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove.
  4 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.752,00 1.765,00 Komárno 30 kusov 30
  Od od ústia Žitavy - po obec Malý Harčáš
  5 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.771,00 1.780,00 Komárno 30 kusov 0
  Od železničného mosta do Maďarska v Komárne - po Veľkolélsky ostrov
  6 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.786,00 1.793,00 Komárno 30 kusov 0
  Od konca Veľkolélskeho ostrova – po bývalý prístav v obci Kližská Nemá
  7 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.744,00 1.751,00 Marcelová 10 kusov 10
  Od obce Moča - po ústie Žitavy
  8 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 1.843,00 1.850,20 Šamorín 20 kusov 20
  Od dnovej prehrázky pri hati Dunakility (rkm 1843) - po rkm 1851,7 pod VD Čunovo v starom toku Dunaja
  9 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.709,00 1.711,00 Štúrovo 30 kusov 30
  Nad ústím Ipľa - po obec Chľaba
  10 2-0480-1-1 Dunaj č. 1 1.721,00 1.740,00 Štúrovo 30 kusov 0
  Od firmy Kappa v Štúrove - po obec Kravany nad Dunajom
  11 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 1.803,00 1.810,00 Veľký Meder 10 kusov 10
  Od obce Kľúčovec - po obec Sap


 11. Vystavenie povolenia na lov rýb čereňom:
  Záujemca o povolenie na lov rýb čereňom listom požiada Radu o vydanie tohoto povolenia. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie 15 ročného členstva príslušnou ZO SRZ a potvrdenie o splnení si svojich základných povinností (zaplatené členské, odpracované brigády a pod. ). Následne zašle vyplnenú žiadosť na adresu Rady, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina. Rada na základe tejto žiadosti vystaví žiadateľovi zloženku a po jej uhradení Rada zašle do 10 dní na adresu žiadateľa povolenie na lov rýb.
 12. Príjmy za vydané povolenia na lov rýb čereňom budú vedené na osobitnom účte a táto čiastka sa použije na zarybnenie daného revíru.Finančné prostriedky za vydané povolenia na lov rýb čereňom Rada rozdelí nasledovne:
  • časť vo výške schválenej Radou ako príjem (manipulačný poplatok)
  • zostávajúcu časť do Zarybňovacieho fondu Rady, ktorý sa použije výlučne na zarybňovanie revírov, na ktoré boli povolenia na lov čereňom vydané