Archív značiek: lovný

Vodná nádrž Ružín

 

Názov revíru: VN Ružín
Číslo revíru: 4-3750-1-1
Charakter a účel: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. S ohľadom na bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po vodnej hladine rybárskych revírov odporúčame loviacim, aby pri love rýb umiestňovali vlasce a šnúry pod vodnú hladinu. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, zubáč veľkoústy x/80, šťuka x/90.
Hospodár:
Rudolf Halmi: e-mail: vnruzin@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 551

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný x/70.
Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno x na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného nebola zvýšená. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 40 centimetrov podľa Vyhlášky č. 381/2018 Z.z. a maximálne 70 centimetrov.

Druhy rýb
Najčastejšie lovené druhy rýb na tomto revíri sú predovšetkým kapor rybničný a zubáč veľkoústy. Pravidelne sú zaznamenávané pekné úlovky šťuky severnej, ostrieža zelenkavého a lieňa sliznatého. V poslednom čase sa objavujú pekné úlovky sumca veľkého a pstruha dúhového.

Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z.. Zákaz používania spaľovacích motorov.

Prístup k revíru
Prístupových ciest k tomuto revíru je viac, nakoľko revír je z brehov málo dostupný (nedá sa obísť dookola).
1. Cestou od obce Krompachy v smere do Margecian, pokračujúc na Jaklovce, cesta kopíruje po pravej strane breh vodnej nádrže (možný lov z parkovísk pri ceste). Pred obcou Jaklovce po odbočení doľava (okolo Pytliakovej krčmy) sa dostanete na poľnú, resp. lesnú cestu ktorá vedie po brehu nádrže cez les. Je to slepá ulička, ktorá končí po cca 4 km. Z Margecian v smere na Prešov za prvým železničným podjazdom odbočíme doprava na asfaltovú cestu a dostaneme sa na opačný breh nádrže. Táto cesta za cestným tunelom pokračuje lesnou cestou (s osobným autom opatrne) až k hrádzi priehradného telesa.
2. Z košickej strany sa k revíru dostanete dvomi smermi: Smerom na Kysak, pokračujúc po ceste cez obec Malá Lodina prídete okolo vyrovnávacej nádrže ku hlavnej hrádzi vodného diela Ružín (napravo od cesty). Cesta pokračuje až k mostu cez VN pod vrch Sivec. Druhým smerom je cesta z Košíc smerom na Sp. Novú Ves, ktorou sa dostanete k spomínanému mostu s pokračovaním až do obce Margecany.
3. Vlakové spojenie: Žilina – Košice, stanica Margecany, zastávka Margecany. Zo zastávky Ružín je to cca 4 km peši k hrádzi okolo VVN Ružín.

Najznámejšie rybárske lokality
Pri obci Margecany sú to miesta pod Margecanským kostolom (pri lipách, oltáriky) – je to na vtoku Hornádu do priehrady, priemerná hĺbka je okolo 2 – 3 m, podľa výšky stĺpca vody loví sa tu prevažne na položenú (feeder).
V zátoke pod vápenkou (husia lúka, parkoviská) vtok rieky Hnilec – hĺbka 0,5 – 4 m.
Opátska zátoka – na vtoku potoka Opátka do Ružína – hĺbka do 15m. V týchto zátokách sa prevažne loví kapor, šťuka.
Na lov zubáčov a ostriežov sú najvhodnejšie lokality podľa ročného obdobia – vtok rieky Hornád do nádrže a potom hlboké partie priehrady so skalnatým dnom v strede revíru.

Problémy pri love
Pri love sa dosť často stáva, že hladina vody kolíše, podľa toho, na aký výkon ide elektráreň. Je preto lepšie pri rybačke na viac dní nájsť si také miesto, kde je voda hlbšia už pri kraji a kde kolísanie hladiny nerobí také problémy. Problémom pri love môže byť aj odpad, ktorý sa po zvýšení prítokov naplaví na hladinu a podľa vetra sa presúva po nej.

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné a týždenné.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov:
Rudolf Halmi, Adresa: Ovručská 10, Košice, 040 22, t.č.: 0918 711 551
Stanislav Zemánek, Adresa: obec Margecany, t.č.: 0907 040 642

Viac o VN Ružín (zdroj: sk.wikipedia.org)
Ružín je priehradná nádrž, resp. sústava vodných diel Ružín I. a Ružín II. na rieke Hornád juhovýchodne od obce Margecany, ktorá tvorí zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku. Vybudovaná bola v rokoch 1963 – 1970 a pomenovaná je podľa rovnomennej zaniknutej obce Ružín. Ďalej sa využíva jej vodná energia, je ochranou pred veľkými vodami a slúži aj pre rekreačné účely. Vodná nádrž má zásobný objem 45,3 miliónov kubických metrov a zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Dĺžka priehrady je 11 kilometrov. Cez priehradu vedie železničný Ružínsky viadukt.

Tipy na výlet
Okolie VN Ružín je veľmi vhodné predovšetkým pre milovníkov turistiky. Nad vodnou nádržou sa týči Drienková skala a vrch Sivec. Na dosah sú Bočkovské skaly vo Veľkej Lodine, Roháčska a Rozsypaná skala v Margecanoch. Pokiaľ sa zaujímate o históriu, odporúčame napríklad banícke múzeum a Zámčisko v Gelnici, Obišovský hrad v Obišovciach. Pre rodiny s deťmi je na dosah rozprávkový chodník škriatka Mikluša v Miklušovciach, kúpalisko v Košickej Belej, ZOO v Košiciach či Košická detská historická železnica. Okrem uvedených možností sa na dosah samozrejme nachádza množstvo ďalších, kde sa dá vyraziť na turistiku či rodinný výlet.

Facebookový profil VN Ružín

   Facebookový profil VN Ružín 4-3750

VN Ružiná

– platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny.
Počas tej mimoriadnej udalosti vykonáva užívateľ – SRZ, každodenný odlov rýb od 01.06.2020 do odvolania v čase od 05:00 hod do 22:00 hod
Pravidlá odlovu rýb v rámci mimoriadnej udalosti na VN Ružiná

 • § 15 ods. 2 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve- Zákazy podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 10 ods. 5, § 13 ods. 1 až 3, § 14 písm. a) až e) a § 15 ods. 1 písm. b) až i), § 16 písm. j), § 17 písm. k) a § 18 písm. l) sa nevzťahujú na: užívateľa, ktorý vykonáva záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odlov rýb a zber ikier v súvislosti s hospodárením v rybárskych revíroch, ichtyologický prieskum alebo odlov inváznych nepôdných druhov rýb
 • užívateľ podľa § 16 písm. a) vyhlášky 381//2018 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality

Pokyny pri odlove rýb z VN Ružiná

 • pri príchode na miesto odlovu je každý člen SRZ povinný nahlásiť svoju prítomnosť osobne alebo telefonicky užívateľom poverenej osobe (rozpis uvedený nižšie)
 • účastník odlovu musí mať pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov oprávňujúce na lov rýb na VN Ružiná
 • odlov bude povolený len vo vyznačenom úseku VN Ružinná (viď mapka)
 • zákaz používania kŕmenia a vnadidlá
 • zákaz vjazdu motorovým vozidlom do vypustených častí vodnej nádrže
 • zákaz stanovania a bivakovania v blízkosti vodnej nádrže
 • zákaz klásť oheň v obnažených častiach nádrže
 • zákaz odlovu z člna alebo iného plavidla
 • povinnosť dodržiavať rozostupy vo vzdialenosti min. 5 m medzi účastníkmi odlovu
 • účastník odlovu si môže ponechať denný úlovok v rámci §14 vyhlášky MŽPSR č.381/2018
 • každú odlovenú rybu nad rámec denného úlovku alebo nedosahujúcu najmenšiu lovnú mieru je povinný umiestniť podľa pokynov zástupcu užívateľa
 • každý účastník odlovu musí byť vybavený zariadením na prechovanie úlovku v živom stave
 • každá odlovená ryba nad rámec denného úlovku musí byť umiestnená do tohto viditeľne označeného zariadenia, následne  ju účastník podľa pokynov zástupcu užívateľa premiestni do centrálnej priechovnice
 • každý účastník odlovu je povinný dodržiavať všeobecne platné opatrenia na zabránenie šírenia vírusového ochorenia

Aktualizované – Vodná nádrž Orava

VN Orava – 3-5530-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný)
Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo – Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO (celoročný zákaz lovu rýb – viď. priložená mapka). Bobrovská zátoka a Hraničná zátoka od miest vyznačených tabuľami po prítoky predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO (celoročný zákaz lovu rýb – viď. priložená mapka). V lokalite „Za Jelešňou“ je vyznačený zákaz plavby akéhokoľvek plavidla – viď. priložená mapka. Vo vzdialenosti 200 metrov od telesa hrádze – nad a pod ním (úsek vyznačený tabuľami) platí celoročný zákaz lovu rýb. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Upozorňujeme, že na niektorých lokalitách rybárskeho revíru platia z dôvodu vyhláseného chráneného vtáčieho územia Horná Orava, v ktorom platia 2., 3. a 4. stupne ochrany niektoré obmedzenia a zákazy (viď. priložená mapka). Zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady, loviť prívlačou v okruhu 50 metrov od aktuálneho stavu brehovej čiary Vtáčieho ostrova a na lokalite Murgaše, vymedzenej na juhovýchode ústim potoka Chyžník vrátane ústia Čiernej Oravy, až po ústie potoka Kriváň na severozápade. Zakazuje sa budovať a umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na VN Orava.
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný x/70.
Hospodár:
Ondrej Gavenda: e-mail: gavenda@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 549
 
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný x/70.
Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno x na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného nebola zmenená. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 40 centimetrov a maximálne 69 centimetrov.
Druhy rýb
Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria zubáč veľkoústy, šťuka severná a v poslednej dobe sa dobre darí sumcovi veľkému. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý, boleň dravý. Sporadicky sa lovia aj lososovité druhy rýb.
Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Iné obmedzenia rybolovu
Všetky potrebné informácie o obmedzeniach nájdete v priložených mapkách.
Viac o VN Orava (zdroj: sk.wikipedia.org)
VN Orava má rozlohu 35 km², objem 350 miliónov m³ vody, priemernú hĺbku 15 metrov a maximálnu hĺbku 38 metrov – pri priehradnom múre. Prvé práce na projekte sa začali 24. júla 1941 a do prevádzky bola priehrada uvedená v roku 1954. Po napustení ostali pod vodnou hladinou obce SlanicaOsadaHámreĽavkovoÚstie, dolná časť obce Bobrov a 2/3 Námestova. Práve preto sa v Námestove nenachádza historické centrum mesta. Nad hladinou ostal po zatopenej obci Slanica malý vrch, čím vznikli Slanický ostrov nazývaný aj Ostrov umenia a Vtáčí ostrov, ktoré sú pri nízkej hladine vody spojené úzkym prechodom.
Priehrada so svojimi brehmi a ostrovmi patrí k najvýznamnejším lokalitám výskytu vodných vtákov na Slovensku, leží na migračnej trase vodného a pri vode žijúceho vtáctva v cezhraničnej polohe pri hraniciach s Poľskom.
História budovania VN Orava
Oravská kotlina, v ktorej ležali obce Slanica, Ľavkovo, ÚstieOsada a Oravské Hámre bola už v časoch valaskej kolonizácie v 16. storočí značne odlesnená a počas prudkých lejakov silný prúd vody v rieke Orava ohrozoval ľudské obydlia a polia. V snahe využiť tento nespútaný živel boli vypracované viaceré projekty na výstavbu priehrady. Prvý vznikol už v časoch Uhorska v roku 1870, kedy bola vypracovaná štúdia a projekt železobetónovej priehrady na Orave. Ďalší projekt priehrady bol vypracovaný počas prvej svetovej vojny. V období prvej republiky bol zahrnutý do vodohospodárskeho plánu rieky Váh. Po skončení druhej svetovej vojny bol v oblasti uskutočnený aj prvý rozsiahly geologický prieskum. Odborníci odporučili vybudovať zemnú hrádzu, ktorú však Ministerstvo verejných prác v Prahe zamietlo pre nedostatok skúseností. Zemnú hrádzu preto opäť nahradil ďalší projekt betónovej priehrady.
K prvému výkopu základov došlo 11. októbra 1941. Práce na stavbe však nepokračovali, pretože vznikol celý rad problémov v súvislosti s objavením minerálnej vody, ktorá rozleptávala betón. Ďalšie problémy boli spojené so zlomovou poruchou v podloží, vyplnenou mäkkou ílovou, neúnosnou zeminou. Následne došlo k opätovnému prepracovaniu projektov a na základe nového projektu z roku 1943 sa začalo s betónovaním jamy. Napriek všetkým ťažkostiam stavbu vodného diela slávnostne dokončili a prvá turbína bola spustená 2. mája 1953. S dokončovaním stavebných prác sa pokračovalo až do roku 1954.
Turistika
Oravská priehrada patrí medzi obľúbené turistické strediská. Každoročne sem prichádzajú tisícky turistov. V lete je turistami najvyhľadávanejšia južná a západná časť priehrady. V zimných mesiacoch je v obdobiach silných mrazov využívaná nielen domácim obyvateľstvom na rozvíjanie zimných športov a na prechádzky po zamrznutej vodnej ploche.
Na jej brehoch je viacero rekreačných oblastí s možnosťami kúpania, jachtinguvodného bicyklovania, člnkovania, windsurfingu, iných vodných športov a atrakcií. Ubytovanie poskytujú ubytovacie zariadenia v meste Námestovo alebo niekoľko hotelov, množstvo chát a miest určených na kempovanie v tesnej blízkosti brehov priehrady. V lete sa organizujú vyhliadkové plavby loďou okolo ostrova. Najvýznamnejšími rekreačnými strediskami sú Slanická Osada, Prístav, Studnička a pláže pri Námestove.
Na Slanickom ostrove umenia, ktorý je pozostatkom zaplavenej obce Slanica, sa nachádza slanický rímskokatolícky Kostol Povýšenia svätého Kríža postavený v 18. storočí a lapidárium. V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála expozícia oravského ľudového umenia, plastiky a maľby a občasne sú v ňom organizované slávnostné koncerty.
Pre rybárov nádrž ponúka pestrý lov sladkovodných rýb najmä zubáčakaprašťuky a hlavátky, no vyskytujú sa tu i úhory, či sumce. Vo vtoku rieky Oravy je obľúbený lov jalcov.
 

Vodná nádrž Kráľová

VN Kráľová – 2-4930-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný)

Vodná nádrž (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová, na ktorom platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie č. 21/2008 Z.z. – vyhláška MŽP SR.

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný 45/70, zubáč veľkoústy x/80.

Zakázané činnosti na VN Kráľová:

 1. Lov rýb z ostrovov (na vtáčom ostrove a na ostrovoch v hornej časti VN pri obci Váhovce).
 2. Stavať akékoľvek prístrešky, dočasné stavby a móla (štégy) po celej nádrži aj na vodnej ploche nádrže a okolo ostrovov podľa ustanovenia §15 písm. h) 216/2018 Z.z. zákon o rybárstve.
 3. Parkovanie obytných prívesov a karavanov okolo celej vodnej nádrže, okrem kazety „C“ pri cestnom moste Váhovce zo Šoporňanskej strany, viď. mapy.
 4. Zákaz lovu rýb v priestore areálu Kameňolomy a štrkopiesky Zlaté Moravce, a.s. (Štrkopiesky).
 5. Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu, korunu hrádze a na pätu hrádze po celej nádrži v zmysle ustanovení §55 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách.
 6. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.
 7. Zákaz lovu rýb v odberovom objekte závlah (Močenok – Hájske) a jeho funkčných objektov, vrátane ľavostranného a pravostranného násypu hrádze (k. ú. Šoporňa) od 4,650 km do 4,850 km, podľa ustanovenia §15 písm. e) zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.
 8. Zákaz uloženia bójok a plavákov (prekážky) do vyznačenej plavebnej dráhy v zmysle CEVNI / 2015, VII. Osobitné pravidlá, čl. 6.36 odst. 2.
 9. Zakazuje sa loviť ryby z brehovej časti hrádze a z vodnej hladiny (za červené bójky, viď. mapa) podľa ustanovenia §15 písm. e) zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.
  na úseku:
 • Pravostranná hrádza zdrže: od 0,000 km do 0,200 km (napojenie vodného stupňa na pravostrannú hrádzu zdrže, povodňové prietoky cez plavebnú komoru. To platí aj pri love z vody!),
 • Ľavostranná hrádza zdrže: od 0,000 km do 0,350 km (napojenie vodného stupňa na ľavostrannú hrádzu zdrže, prevádzka VE a povodňové prietoky cez haťové polia. To platí aj pri love z vody!).

Hospodár:

Gabriel Klimek: e-mail: g.klimek@mail.t-com.sk; t.č.: 0905 362 200

 

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný 45/70.

Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno 45 na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného bola zvýšená na 45 cm. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 45 centimetrov a maximálne 70 centimetrov.

Druhy rýb

Vo vodnej nádrži Kráľová sa nachádzajú všetky nížinné druhy rýb. Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria zubáč veľkoústy, sumec veľký a šťuka severná. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý, boleň dravý a zubáč volžský.

Spôsob lovu

Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Iné obmedzenia rybolovu

Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová, na ktorom platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie č. 21/2008 Z.z. – vyhláška MŽP SR.
Používanie rybárskych plavidiel je povolené podľa zákona o vnútrozemskej plavbe č.338/2000 Z.z. a v súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy.
Všetky potrebné informácie o obmedzeniach nájdete v priložených mapkách.

Viac o VN Kráľová (zdroj: sk.wikipedia.org)

VN Kráľová je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh, medzi Sereďou a Šaľou na riečnom kilometri 44,2 – 78,6.

Dielo bolo dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu, protipovodňovej ochrany priľahlého územia, na ťažbu štrkopieskov, ako zásobník zavlažovacej vody, na splavnenie daného úseku Váhu, na chov rýb a ako prostredie na rekreáciu a vodné športy. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády.

 

Turistika

VN Kráľová patrí medzi obľúbené športové lokality. Vodná nádrž je preslávená predovšetkým lovom kapitálnych úlovkov kapra, sumca a zubáča. Každoročne sem prichádzajú tisícky rybárov či už zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pre priaznivcom riečneho lovu je dostupná rieka Váh nad a pod VN Kráľová. Pomerne časté veterné počasie zas nahráva priaznivcom windsurfingu či kiteboardingu. Sklamaní však nezostanú ani korčuliari a bicyklisti, keďže priamo po brehu vedie Vážska cyklomagistrála. V tesnej blízkosti nádrže je možnosť ubytovania v hotely Kaskády, ktorý okrem ubytovania ponúka aj ďalšie možnosti športového vyžitia.

V dosahu je samozrejme aj viacero možností na turistiku či výlet, medzi ktoré patria napríklad: Svoradova jaskyňa (27km), Hradisko Zobor (27km), Žibrica – 617 m.n.m. (31km), Studený hrad (38km), Hrad Gýmeš (38km). Pokiaľ sa zaujímate o históriu, bohaté možnosti ponúkajú neďaleké mestá Nitra a Trnava.

 

 

Vodná nádrž Zemplínska Šírava

Názov revíru: Zemplínska Šírava
Číslo revíru: 4-4030-1-4
Charakter revíru: kaprový lovný s režimom
bez privlastnenia si úlovku
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru

Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom až po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a je funkčných objektov. V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany). V tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V ostatných častiach revíru platí tretí stupeň územnej ochrany. Na tomto rybárskom revíri platí režim „ bez privlastnenia si úlovku “ , to znamená, že rybár si lovenú rybu nesmie privlastniť!

Prístupové cesty

Celý revír je veľmi dobre prístupný s motorovým vozidlom(aj karavan). Prístupová cesta zo severnej strany Michaloviec- Jovsa. Počas letnej turistickej sezóny veľká časť brehov slúži na rekreačné účely. V tejto časti je veľmi dobrá možnosť ubytovania v hoteloch, chatkách alebo pod stanom. Južná časť VN je prístupná z hlavnej cesty, Michalovce- Sobrance. Prístup k nádrži z hlavnej cesty je možný len po poľných cestách a je sťažený počas nepriaznivého daždivého počasia (odporúča sa terénne vozidlo).

Druhy rýb

Všetky druhy nižinných rýb: – kapor, pleskáč, karas, plotica, červenica, lieň, šťuka, zubáč, sumec, boleň, ostriež.

Najznámejšie lokality:

V jarnom období: najlepšie úlovky sú v časti Prímestská oblasť, Lúčky, Zalužice.

V jesennom období: sa najviac rýb uloví v časti Lúč, Medvedia hora, Kamenec, Paľkov.

Úlovky

Nakoľko revír je v režime chyť a pusť, zarybňuje sa tu minimálne. V roku 2008 bola vysadená označkovaná násada kapra (mechanické značky vo svalovine ryby). Tieto značkové ryby slúžia na monitorovanie PCB látok v telách rýb.

Aj napriek menšiemu zarybňovaniu je VN Zemplínska Šírava známa kapitálnymi úlovkami kaprov, ten najväčší mal 27,6kg. Každoročne sú zdolané kapitálne ryby nad 15 kg. Na revíri sa okrem kapra veľmi často loví boleň a zubáč. Priaznivci lovu rýb na plávanú a feeder si prídu na svoje pri love pleskáča, ktorého tu je azda najviac zo všetkých revírov SRZ.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Ochrana a iné obmedzenia

Na tomto revíri je povolené vyvážanie a zavážanie nástrah a návnad z loďky.

V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany). V tejto lokalite platí zákaz lovu rýb.

Je zakázané loviť ryby z telesa hrádze. Počas letnej turistickej sezóny veľká časť VN zo severnej strany slúži ako rekreačné stredisko. Odporúčame lov rýb prevádzať od 19.00-07.00 hod. keďže počas dňa nemôže loviaci rybár obmedzovať kúpajúcich sa rekreantov. Nakoľko hladinu VN vo veľkej miere využívajú vodní skútristi, odporúča sa loviacim rybárom zvýšená pozornosť pri zavážaní a zanášaní nástrah.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Mgr. Jaroslav Petrík
tel.: 0908 975 383

Vodné dielo Domaša

Vodné dielo Domaša bolo vybudované v povodí Bodrogu na toku Ondavy v rokoch 1962 – 1967 ako súčasť vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Jeho účelom bola akumulácia vody pri vyšších prietokoch a okrem nich aj na priemyselné využitie, na riedenie odpadových vôd z Bukózy Vranov, na energetické využitie, na zavlažovanie až 17 tisíc hektárovej plochy v oblasti pod vodným dielom, na chov rýb a na rekreáciu a šport.

Výstavba vodného diela Veľká Domaša trvala 6 rokov. Začala sa vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967. Injekčná štôlňa sa začala zakladať v auguste 1963. Prietok Ondavy bol odvedený do komunikačnej štôlne v júni 1964. Sypanie vlastného telesa hrádze sa začalo na jar 1964, keď bol ešte otvorený výkop injekčnej štôlne. Sypanie statickej časti sa začalo v rokoch 1965 – 1966. Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966.

V tom čase už bola nádrž napúšťaná – začiatok 01. novembra 1965 a bola ukončená aj výstavba hate vyrovnávacej nádrže Malá Domaša. Hydroelektráreň bola dokončená v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967, bola ukončená výstavba celého vodného diela.

Základné informácie:

Vodné dielo: dokončené v roku 1967
Zatopená plocha: 15,1 km2
Rozloha revíru: 1422 ha
Číslo revíru: 4-3330-1-1
Dĺžka: 12,8 km (od mostu cez rieku Ondavu po hrádzu)
Priemerná šírka: 0,96 km
Objem nádrže: 172 mil. m3
Dĺžka brehov: 37 km
Max. hĺbka: 28 m
Priemerný prítok: 7,5 m3
Priemerná hĺbka: 11 m
Nadmorská výška: 175 m.n m.

Klimatické podmienky:

Klimatické podmienky

Počet letných dní s teplotou nad 25 °C 50
Počet ľadových dní 45
Priemerné teploty v januári -3 °C
Priemerné teploty v júli 17,5 °C
Počet dní so zrážkami (ročne) 110
Počet dní s búrkami 25
Priemerná ročná teplota 8 °C

Zelená perla východného Slovenska

Medzi chrbtami Ondavskej vrchoviny v doline rieky Ondavy sa nachádza priehradná nádrž Domaša. Slúži ako rekreačné zázemie pre obyvateľov mesta a regiónu, ale radi tu oddychujú aj turisti zo susedných krajín..

Pri prevažne zalesnených, vyše 40 km dlhých brehoch Domaše sa nachádzajú malebné zákutia vhodné pre individuálnu turistiku aj cykloturistiku, pestovanie vodných športov, rybolov i hubárčenie. Vodné dielo leží v teplej klimatickej oblasti v nadmorskej výške 156 metrov, priemerná teplota vody v letnom období je 20 °C. Vodná plocha Domaše má dĺžku 14 km, najväčšiu šírku 4 km a hĺbku 25 metrov.

Pri ceste na VN Domaša nezabudnite navštíviť Restaurant „ U Hricka “ v Hanušovciach nad Topľou, kde sa o Vás vynikajúco postarajú.

Rekreačné stredisko Dobrá

Stredisko Dobrá ponúka návštevníkommožnosť celoročnej rekreácie. Nachádza sa v zátoke na západnom brehu Domaše. Scenéria okolo priehradného jazera je jednou z najkrajších. Služby poskytuje viacero ubytovacích a stravovacích zariadení. Je tu možnosť stanovania a kempovania.

K dispozícii sú plážové a detské oddychové ihriská. Dobrá je východiskomturistických značkových chodníkov. Milovníci turistiky a hubárčenia si prídu na svoje pri prechádzkach po lesných pahorkoch a chrbtoch lemujúcich brehy vodnej plochy. Rybári tu nájdu zákutia ideálne na lov rýb. V zimných mesiacoch je atraktívnym lákadlom pre lyžiarovlyžiarsky svah s vlekom. Okolitý terén je vhodný aj pre lyžiarsku turistiku.

Rekreačné stredisko Poľany (Monika)

Poľany sú najstarším rekreačným strediskom na Domaši s najväčšou plážou a autokempingom.

Okrem upravenej pláže s dobrým prístupom do vody i pre malé deti ponúkajú Poľany aj *ihriská** na plážový volejbal, tenisové kurty a požičovňu vodných bicyklov. Je tu široká škála ubytovacích a stravovacích zariadení od bufetov priamo na pláži až po jedálne, ubytovacie kapacity a herne.

Každoročne sa tu uskutočňujú jachtárske preteky.

Rekreačné stredisko Holčíkovce (Eva)

Toto stredisko je vyhľadávané najmä rodinami s malými deťmi. Nachádza sa tu autokemping, verejné táborisko, chatová osada, požičovňa športových potrieb, parkovisko a niekoľko reštauračných zariadení. Pláž je piesočná. V kempingovej časti ponúka služby Slovenská asociácia windsurfingu. Okrem windsurfingu majú návštevníci možnosť využiť tenisový kurt, nohejbalové a volejbalové ihrisko. Najväčším ubytovacím zariadením je hotel Zátoka. Sú tu výborné podmienky pre rybolov. K dispozícii je rybárska chatka. V miestnom prírodnom amfiteátri sú každoročne organizované rôzne súťaže s bohatými sprievodnými akciami.

Rekreačné stredisko Nová Kelča

V stredisku je hotel a ubytovňa, verejné táborisko, upravená piesočná pláž, parkoviská, podnikové chatové osady s možnosťou ubytovania a stravovania. Autokemping na poloostrove Krym jevyhľadávaný najmä rybármi. Známy sírovodíkovo-metánový prameň Ščavica v upravenom parčíku pred vstupom do obce je obľúbeným zdrojom minerálnej vody. Zaujímavosťou je kostol zo zatopenej obce Kelča, ktorý leží pod úrovňou hladiny vody a od Domaše ho oddeľuje mohutný ochranný val.

Rekreačné stredisko Valkov

Rekreačné stredisko Valkov leží v okrese Stropkov, je to jedno z najčistejších a najväčších rekreačných stredísk pri Domaši. Vodná nádrž Domaša vďaka svojej obrovskej samočistiacej schopnosti a polohe v oblasti bez znečisťujúceho priemyslu je známa svojou čistou vodou s množstvom rýb (pstruh, kapor, boleň, sumec, šťuka, úhor). Okolité listnaté a zmiešané lesy lemujúce vodnú nádrž Domaša ponúkajú nespočetné turistické trasy, z ktorých sa istotne vrátite s plným košíkom hríbov. Domaša ponúka možnosť kúpania, člnkovania, windsurfingu a iných vodných športov. V blízkom okolí sa nachádza množstvo zaujímavých cieľov a trás pre priaznivcov turistiky, cykloturistiky či autoturistiky.

Číslo revíru: 4-3330-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť.
Rozloha (ha): 1422
Organizácia: RADA SRZ
Okres: Vranov nad Topľou,Stropkov
Miera: podľa rybárskeho poriadku
Účel: lovný
Užívateľ: SRZ
Charakter: kaprové vody

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Prístupové cesty k VN Domaša

Rybolov

Rybársky revír číslo 4-3330-1-1 – VN Domaša. V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Vo VN Domaša žije 25 druhov sladkovodných rýb, hlavné zastúpenie tu má kapor, pleskáč, zubáč, boleň, ostriež, šťuka, úhor, pstruh, nosáľ, sumec.

Horúce plochy

Ryby nachádzajúce sa vo vodnej nádrži Veľ. Domaša a lovné miery

amur biely 60cm
belica európska
boleň dravý 40 cm
červenica ostrobruchá
hrebenačka frkaná
hrúz bieloplutvý
hrúz škvrnitý
jalec hlavatý 20 cm
jalec maloústy 20 cm
kapor rybničný 40 cm
karas striebristý
lieň sliznatý 25 cm
mieň sladkovodný 35 cm
mrena severná 40 cm
mrena škvrnitá 25 cm
nosáľ sťahovavý 25 cm
ostriež zelenkavý
pleskáč siný 20 cm
pleskáč tuponosý 20 cm
pleskáč vysoký 30 cm
pleskáč zelenkavý
plotica červenooká
podustva severná 30 cm
pstruh dúhový 25 cm
pstruh potočný 25 cm
sivoň potočný 25 cm
sumec veľký 70 cm
šťuka severná 60 cm
tolstolobik biely 45 cm
tolstolobik pestrý 45 cm
úhor európsky 45 cm
zubáč veľkoústy 50 cm

Kontakt na rybárskeho hospodára

Daniel Hurný
mobil: 0918 711 541

Zarybňovanie a vyťaženosť

 

 

 

Sokolčianska zátoka

FOTO: autorom fotografií OR Sokolčianska zátoka je správca revíru Roman Gemzický

 

Názov revíru: OR Sokolčianska zátoka
Číslo revíru: 3-0830-1-1
Charakter: kaprový
Účel: lovný
Užívateľ: Rada SRZ

Vodná plocha (26,5 ha) zátoky Liptovskej Mary pri obci Gôtovany.

Hospodár
Roman Gemzický: e-mail: vvnbesenova@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 521

Druhy rýb
Revír je nadštandartne zarybnený kaprom rybničným, šťukou severnou, zubáčom veľkoústym, lieňom sliznatým, úhorom európskym, pstruhom dúhovým. V zátoke sa vyskytuje aj sprievodná ryba – pleskáč vysoký, plotica červenooká, ostriež zelenkavý, boleň dravý a aj sumec veľký.

Prístupové cesty
Prístup k revíru je smerom z Liptovského Mikuláša aj z Ružomberka po ceste č. 18. Odbočuje sa ku obci Gôtovany. Zátoka sa nachádza hneď za obcou Gôtovany smerom k Liptovskej Mare.

Najznámejšie lokality
Lokality lovu sú závislé od výšky hladiny a ročného obdobia. Na jar, pri vysokej hladine sa chytá prevažne v prvej tretine zátoky ktorá je plytšia a následne ako sa ochladzuje a klesá voda, loviaci rybári sa presúvajú bližšie k hrádzi, kde je voda hlbšia.

Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenky
Povolenky pre členov SRZ sa predávajú denné.
Pre nečlenov SRZ denné.

Kontakt na predajcu povolení na rybolov
Roman Gemzický: e-mail: vvnbesenova@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 521

Viac o Sokolčianskej zátoke
Sokolčianska zátoka je súčasťou VN Liptovská Mara. Oddeluje ich však diaľnica a železnica, popod ktoré sú tieto dva rybárske revíry spojené podzemným potrubím. Vodné dielo vybudovala spoločnosť Váhostav, n. p. v rokoch 1965 až 1975.

Turistika
Jeden región, no azda najväčší potenciál. Od horskej turistiky, cez vyhľadávané aquaparky, až po malebné panoramatické výhľady zo sedla bicykla na nekončiacej cyklistickej túre. Taký je Liptov, ktorý patrí k najkrajším regiónom našej krajiny a vie vám ponúknuť v každom ročnom období množstvo zaujímavých vyžití. Medzi najviac navštevované rozhodne patria: Aquapark Tatralandia, Gino Paradise Bešeňová, Lyžiarske stredisko Jasná, Letná bobová dráha v Žiarcach, Kontaktná zoo v Liptovskom Mikuláši, Escape room v Liptovskom Mikuláši, Múzeum Liptovskej dediny, Hrad Liptovský Hrádok, Jánošíková mučiareň a múzeum (Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši), Amfiteáter Východná, Vlkolínec, Jelení vodopád (v Čutkovskej doline neďaleko Ružomberku), Chopok (tretí najvyšší vrch Nízkych Tatier 2024m.n.m.), Demänovská jaskyňa a okolie VN Liptovská Mara.

Vodná nádrž Teplý Vrch

Názov revíru: VN Teplý vrch
Číslo revíru: 3-5850-1-1
Charakter revíru: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

AKTUÁLNE NA REVÍRI:

Popis revíru
Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16. 6. do 30. 9. V CHRO Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, stanovať, klásť oheň mimo uzavretých stavieb, c) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, d) zbierať rastliny vrátane ich plodov. Loviaci je priamo zodpovedný za poriadok v okruhu 10 m okolo svojho loviska. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, amur 80/x.

Hospodár:
JUDr. Igor Borlok: e-mail: borlok@rsnet.sk; t.č.: 0905 280 462

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný 0/70.
Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno 45 na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného bola zvýšená na 45cm. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 45 centimetrov a maximálne 70 centimetrov.

Druhy rýb
Vo vodnej nádrži Teplý Vrch sa nachádzajú všetky nížinné druhy rýb. Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria amur biely, zubáč veľkoústy, sumec veľký a šťuka severná. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý a boleň dravý. Za posledných 10 rokov bol ulovený kapor o váhe 22,5 kg, amur o váhe 19 kg, šťuka o dĺžke 115 cm, zubáč o dĺžke 113 cm, sumec o dĺžke 207 cm.
Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Prístupové cesty
Prístup k revíru je z južnej strany od mesta Tornaľa do obce Bátka a z obce Bátka smerom na Uzovskú Panicu, Veľký Blh a Teplý Vrch. Zo severnej strany od miest Tisovec, Hnúšťa po obec Rimavská Baňa, Kraskovo, Lukovištia, Ostrany a Teplý Vrch. Zo západnej strany z mesta Rimavská Sobota cez Nižnú Pokoradz, Padarovce a Teplý Vrch. Z východnej strany smerom od mesta Revúca cez Jelšavu, Ratkovú, Rybník, Budikovany a Teplý Vrch.

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné a týždenné.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov:
JUDr. Igor Borlok, MsO SRZ RS, Adresa: Jesenského 5, Rimavská Sobota; t.č.: 0905 280 462
Tibor Oštrom, Adresa: Adresa: Pokoradská 5, Rimavská Sobota, t.č.: 0905 874 243
Anna Galbavá, Adresa: A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, t.č.: 0948 231 967

Iné obmedzenia rybolovu
Používanie rybárskych plavidiel je povolené podľa zákona o vnútrozemskej plavbe č.338/2000 Z.z. a v súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy.
Viac o VN Teplý Vrch (zdroj: sk.wikipedia.org)
Vodná nádrž Teplý Vrch je vodná nádrž na juhu stredného Slovenska v rimavskosobotskom okrese na hornom toku rieky Blh. Nachádza sa v Rimavskej kotline neďaleko obce Teplý Vrch a patrí medzi najvyhľadávanejšie rekreačné lokality. Slúži hlavne na kúpanie, jachting, rybolov a vodné športy. Pri nádrži je reštaurácia, turistická ubytovňa, chatová osada a autokemping.

Turistika
VN Teplý Vrch ponúka okrem rybolovu pestré možnosti ubytovania pri vode. Je to najteplejšia vodná nádrž Slovenska, čo ju priam predurčuje ako veľmi vhodnú na kúpanie a vodné športy. Aj jej okolie ponúka rôzne možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Môžeme Vám odporučiť napríklad: náučný chodník Drienčanský kras, slnečné hodiny v Drienčanoch, rozhľadňa na Maginhrade, Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Vysoká pec z obdobia Uhorska v obci Sirk, náučný chodník Prielom Muráňa.

Vodná nádrž Ružiná

Rybolovný poriadok VN RUŽINÁ – Stiahnuť dokument

 

Názov revíru: VN Ružiná
Číslo revíru: 3-5700-1-1
Charakter a účel: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Aktuálne na revíri:

Správa o činnosti rybárskeho hospodára na VN RUŽINA (foto+text)

Na VN Ružiná (okr. Lučenec) v mesiaci apríl bol vysadzovaný vreckový plôdik šťuky (Šo) z výrobného strediska Rady SRZ v Uzovskej Panici (okr. Rimavská Sobota). Aklimatizácia plôdika prepravovaného v igelitových vreciach pod kyslíkovou atmosférou prebieha na vodnej hladine, následne sa pristupuje k samotnému vysadzovaniu. Dôležitým predpokladom úspešného vysadenia a následnej aklimatizácie je dostatočný stav vodnej hladiny, kedy šťučka po vysadení má možnosť sa ešte zavesiť na pobrežnú vegetáciu kým strávi žĺtkové vrecko a dostatok úkrytov pred ostatnými predátormi vo vodnom prostredí.
Medzi pravidelnú starostlivosť v jarnom období patrí kontrola označenia rybárskeho revíru, doplnenie tabúľ pred začiatkom rybárskej sezóny ako aj podpora prirodzenej reprodukcie osadením umelých hniezd na podporu zubáča veľkoústeho.

Popis rybárskeho revíru

Vodná plocha nádrže /170 ha/ od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na VN je lov povolený zo vzdialenosti 100 m od telesa hrádze až po úsek v západnej časti pri obci Divín, kde je vyhlásená prírodná rezervácia Pobrežie Ružinej. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V tabuľkami vyznačenom úseku prírodnej rezervácie je celoročný zákaz lovu rýb.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je zo západnej strany od Zvolena cez obec Mýtna a Divín, alebo z východnej strany od Košíc, cez obec Lovinobaňa

Druhy rýb

kapor, šťuka, zubáč velkoústy, sumec, ostriež, úhor, pleskáč vysoký

Najznámejšie lokality

Priemerná hĺbka je 6-7 m, dno je štrkové, miestami štrkopiesok. Najpoužívanejšie spôsoby lovu – na položenú na kapra a lov z člna na plávanú.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Lov rýb z ostrova – je zakázaný

Používanie plavidiel

Je povolené, ale len s elektromotorom.

Ochrana a iné obmedzenia

Pri obci Divín, bolo v roku 1998 vyhlásené chránené vtáčie územie na ktorom platí celoročný zákaz lovu rýb, zákaz vjazdu motorových vozidiel, zákaz táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň.

Rybársky hospodár

Zoltán Miklóš
Mikušovce 74
984 01 Lučenec

Tel: 0918 711 547

 

Iné informácie a návrhy

Na Divínskej strane v chatovej oblasti si chatári svojvoľne označujú a vyhradzujú súkromné pláže. Doporučujem rybárom, aby tieto tabuľky nerešpektovali, nakoľko oficiálne existujúca obecná pláž na Divínskej strane žačína pri hangáry a končí za tenisovým kurtom. Na Ružinskej strane je obecná pláž pod reštauráciou Kotva. Na obecnom úrade Divín to starosta obce pán Koza potvrdil , takže okrem obecnej pláže na Divínskej strane neexistuje žiadna súkromná pláž. Tabuľky s nápismi súkromná pláž si tam osadzujú chatári svojvoľne.

VVN Bešeňová

FOTO: autorom fotografií VVN Bešeňová je správca revíru Roman Gemzický

 

Názov revíru: VVN Bešeňová
Číslo revíru: 3-6040-4-4
Charakter: lososový – pstruhový
Účel: chyť a pusť
bez privlastnenia si úlovku
Užívateľ: Rada SRZ

Popis rybárskeho revíru

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže /193 ha/ od telesa hrádze po teleso vodnej nádrže Liptovská Mara. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa VN Liptovská Mara /vyznačenej tabuľami/ platí celoročný zákaz rybolovu.

Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia si úlovku, tzn. Loviaci si ulovenú rybu nemôže ponechať! Lov rýb povolený výhradne z brehu! Zákaz používania plavidiel, vrátane bellyboatov. Zákaz vjazdu motorovými vozidlami na všetky hrádzové opevnenia a na zátopové územie VVN Bešeňová.

Revír sa nachádza v krásnej scenérii Liptova. Je obkolesený z južnej strany Nízkymi Tatrami, zo západu Chočským pohorím a zo severu Roháčmi. Nakoľko sa jedná o revír s režimom „Chyť a pusť“ je tu väčšia pravdepodobnosť, že rybár si chytí svoju trofejnú rybu. Revír je vhodný pre tých, čo uprednostňujú zážitky od vody pred plným mrazákom.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je v smere od Liptovského Mikuláša po ceste č. 18 na križovatke pri obci Ľubeľa odbočíme vpravo na obec Vlachy, cesta nás privedie na most ponad prívodný kanál za ktorým je obec Vlašky.

V smere od Ružomberka sa napojíme na privádzač na D1 a po 500 metroch odbočíme na cestu č. 18 a dostaneme sa na kruhový objazd. Tu sa napojíme na cestu č. 18 a odbočíme na Vlachy, alebo pôjdeme cez obec Bešeňová, dostaneme sa do obce Vlašky a po prejazde obce sa dostaneme na prívodný kanál.

Druhy rýb

Rybársky revír sa v súčasnosti zarybňuje už iba lososovitou rybou, hlavne pstruhom dúhovým a pstruhom potočným. Vyskytuje sa tu aj pôvodná rybia obsádka – šťuka, ostriež, zubáč veľkoústý, boleň dravý, kapor rybničný.

Najznámejšie lokality

Najznámejšie lokality sú ovplyvnené kolísaním hladiny, nakoľko Bešeňová je vyrovnávacia nádrž Liptovskej Mary. „Naj-lokalitami“ sú prívodný kanál, hrádza, zatopená stará cesta a stará železnica ako aj ústia potokov, ktoré sa vlievajú do vyrovnávacej nádrže – tzn. pri Kľačianke, Malatínke a Ľupčianke.

Úlovky

Keďže revír je v režime chyť a pusť nie je tu núdza o kapitálne úlovky hlavne pstruha dúhového, ktorého úlovky dosahujú až 80 cm, pstruha potočného ako aj pstruha jazerného.

 

Úlovky našich rybárov:

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Roman Gemzický
Žiarska 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny
tel.: 0918/711 521
e-mail: gemzicky@mag-net.sk