Archív značiek: Morava

Smernica pre vydávanie povolení na lov rýb čereňom na rieke Morava, (v úseku od rkm 33,3 po rkm 51,8)

I.
Úvodné ustanovenia

 1. Lov rýb čereňom na rieke Morave je povolený len na hlavnom toku Moravy od rkm 33,3 po ústie Rudavy s Moravou rkm 51,8.
  Lov čereňom sa zakazuje na všetkých vnútorných vodách, odstavených ramenách, melioračných a odvodňovacích kanáloch.
  • Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi členského preukazu SRZ, platného rybárskeho lístka a povolenia na lov rýb čereňom
  • Povolenie na lov rýb čereňom nenahrádza povolenie na lov rýb udicou.
  • Povolenie na lov čereňom sa môže vydať len členovi SRZ, ktorý je členom SRZ minimálne 15 rokov.
  • Povolenie je neprenosné a je platné iba na vyznačenú lokalitu.
  • Povolenie na lov rýb čereňom vydáva Rada SRZ v limitovanom množstve na základe dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. OZ Bratislava (ďalej len správca toku) a so ŠOP SR správou CHKO Záhorie so sídlom v Malackách.
  • Povolenia vydané SRZ-Radou musia byť riadne evidované.
 2. V úseku rkm 33,3 – 51,8 je čereň stacionárnym lovným zariadením. Tento úsek obhospodaruje MO SRZ Gajary.

II.
Povinnosti žiadateľa o lov rýb stacionárnym čereňom

 1. Požiada ZO SRZ, v ktorej je členom o tlačivo žiadosti na lov rýb čereňom. ZO SRZ mu potvrdí do tejto žiadosti 15 ročné členstvo a taktiež splnenie si základných povinností člena SRZ.
 2. Žiadateľ musí k žiadosti predložiť:
  1. súhlas SVP, š. p. OZ Bratislava, Karloveská 2 842 17 Bratislava na povolenie stavby (osadenie stacionárneho čereňa).
  2. vyjadrenie Štátnej ochrany prírody SR, CHKO Záhorie-Malacky, adresa: Správa CHKO Záhorie, ul. Vajanského 17, 901 01 Malacky.
 3. Žiadateľ po získaní vyššie uvedených potvrdení ich predloží MO SRZ Gajary, kde mu bude potvrdená žiadosť zo strany základnej organizácie. Všetky uvedené potvrdenia zašle žiadateľ na sekretariát Rady SRZ. Na základe doručených potvrdení sa žiadateľovi vystaví zloženka na uhradenie ceny povolenia. Po uhradení ceny povolenia žiadateľ zašle svoju žiadosť s prílohami (vyjadrenia od správcu a od CHKO) a kópiu zloženky na Radu SRZ Žilina, kde mu bude vystavené a zaslané doporučenou poštou obratom povolenie na rybolov.
 4. MO SRZ Gajary potvrdí žiadateľovi splnenie si svojich základných povinností a taktiež pridelené číslo stanovišťa k lovu čereňom.
 5. Stanovište loviaceho s čereňom s pevným stacionárnym zariadením musí byť označené tabuľou s číslom stanovišťa, ktoré je zhodné s číslom povolenia. Toto označenie musí byť vykonané ešte pred začiatkom lovu, najneskôr však do 30 dní od vystavenia povolenia.
 6. SRZ-Rada zabezpečí informovanosť správcu toku o vydaných povoleniach.

III.
Ostatné pravidlá lovu

 1. Loviaci je pri love rýb čereňom povinný riadiť sa zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vykonávacou vyhláškou č. 185/2006 Z. z., platným rybárskym poriadkom pre daný revír a podmienkami danými správcom vodného toku.
 2. Po ukončení rybolovu musia byť zariadenia pevne zabezpečené tak, aby netvorili prekážku v plavbe. Čerene a lávky môžu do toku zasahovať maximálne 3 m, počítané od brehovej línie. Pri ukončení lovu musí byť sieť z čereňa stiahnutá z konštrukcie. Výstavbu lávok je potrebné dopredu prekonzultovať so správcom toku.
 3. Na pobrežných pozemkoch je akýkoľvek výrub stromov zakázaný.
 4. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom robiť úpravy brehov, osadzovať konštrukcie a vykonávať zásahy usmerňujúce vodný tok.
 5. Povolenie na lov čereňom neoprávňuje loviaceho k jazde po ochrannej hrádzi. Jazda po ochrannej hrádzi je v zmysle zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách zakázaná.
 6. Od vzniku I. stupňa povodňovej aktivity je lov rýb čereňom zakázaný! (dispečing-02/65425425)
 7. Zakazuje sa poškodzovať polygónové body, meračské body a zamedzovať viditeľnosti medzi meračskými bodmi.
 8. Povolenie na lov čereňom môže vydať užívateľ revíru až po splnení povinnosti uložených touto smernicou. Pokiaľ si držiteľ splní všetky povinnosti v danom roku a disciplinárne sa nepreviní (najmä však odovzdá vyplnený „záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ v stanovenom termíne má na ďalší rok predkupné právo na povolenie na lov rýb čereňom. V opačnom prípade môže ZO SRZ vydať povolenie nasledujúcemu náhradníkovi.
 9. Pri uzavretí medzinárodnej dohody so susednými štátmi sa loviaci riadi ustanoveniami z dohody vyplývajúcich.
 10. Príjmy za povolenia na lov rýb čereňom sa vedú na osobitnom účte pri Rade SRZ s tým, že táto čiastka sa použije na zarybnenie revíru, na ktoré boli povolenia vydané.
 11. Finančné prostriedky za vydané povolenia na lov rýb čereňom Rada SRZ rozdelí:
  • časť vo výške schválenej Radou SRZ ako príjem (manipulačný poplatok)
  • zostávajúcu časť do Zarybňovacieho fondu Rady, ktorý sa použije výlučne na zarybňovanie revírov, na ktoré boli povolenia na lov čereňom vydané
 12. Podľa zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) každý kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, teda aj loviaci, je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo okresnému úradu, polícii, hasičskému zboru, obecnému úradu a správcovi vodného toku.

IV.
Záverečné ustanovenie

Táto smernica nadobúda platnosť dňa 1.4.2004 a platí do jej odvolania.