Archív značiek: MVE Liptovský dvor

„MVE Liptovský dvor“ – protest prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,
dňa 27. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania, že Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodnutím č. 19172/2017/SV/44111 zo dňa 15. júna 2017 zamietlo.

Proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111 a rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podnet na Krajskú prokuratúru Žilina, nakoľko sa nestotožňuje so závermi ministerstva, ktorá ho postúpila na Generálnu prokuratúru SR.

Dňa 05. decembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie Generálnej prokuratúry SR o podaní protestu prokurátora proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111.

Zároveň poukazujeme na tú skutočnosť, že v tejto veci už ide o druhý protest prokurátora. Prvý protest zo dňa 30. novembra 2016 bol podaný Krajskou prokuratúrou Žilina, pričom Ministerstvo dopravy a výstavby SR uviedlo „MVD SR sa nestotožňuje s názorom krajského prokurátora, že SRZ prináleží postavenie účastníka konania z titulu oprávnenia, ktoré tvoria obsah výkonu rybárskeho práva, ktoré je podľa jeho názoru právom vyplývajúcim z osobitného predpisu (zákona o rybárstve) a teda nedošlo k porušeniu § 34 ods. 2, § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona v spojení s § 4 ods. 1 a 3, § 5 ods. 1 zákona o rybárstve)“.

O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.

„MVE Liptovský dvor“ – podnet na podanie protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

dňa 27. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania, že Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodnutím č. 19172/2017/SV/44111 zo dňa 15. júna 2017 zamietlo.

Proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111 a rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho podal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podnet na Krajskú prokuratúru Žilina, nakoľko sa nestotožňuje so závermi ministerstva.

 

Zároveň poukazujeme na tú skutočnosť, že v tejto veci už bol raz vydaný protest prokurátora zo dňa 30. novembra 2016, pričom Ministerstvo dopravy a výstavby SR uviedlo „MVD SR sa nestotožňuje s názorom krajského prokurátora, že SRZ prináleží postavenie účastníka konania z titulu oprávnenia, ktoré tvoria obsah výkonu rybárskeho práva, ktoré je podľa jeho názoru právom vyplývajúcim z osobitného predpisu (zákona o rybárstve) a teda nedošlo k porušeniu § 34 ods. 2, § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona v spojení s § 4 ods. 1 a 3, § 5 ods. 1 zákona o rybárstve)“.

„MVE Liptovský dvor“ – rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

dňa 03. mája 2017 sme vás informovali v článku „MVE Liptovský dvor“ – konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania o začatom konaní o nepriznaní postavenia účastníka konania vo veci umiestnenia stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ na pozemkoch parc. č. 3777/1, 3409/1, 3408/1, k.ú. Liptovský Ján.

V tomto konaní si SRZ uplatnil námietky a ochranu svojich práv, nakoľko má za to, že má postavenie účastníka konania, čo opiera aj o rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5Sžp/106/2009.

Dňa 15. mája 2017 Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002861/Cho o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina, ktoré vám prikladáme v nižšie uvedenej prílohe.

Proti tomuto rozhodnutiu SRZ podal odvolanie v zákonom ustanovenej lehote, nakoľko sa nestotožňuje so závermi uvedenými v odôvodnení rozhodnutia.

O ďalšom priebehu správneho konania Vás budeme informovať.

„MVE Liptovský dvor“ – konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania

Slovenský rybársky zväz sa zúčastnil územného konania o umiestnení stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“ na pozemku parc. č.: k.ú. Liptovský Ján: E KN 3777/1 (C KN 3000/3), KN E 302/1, KN E 302/514 (KN C 3409/1) na základe návrhu navrhovateľa Liptovské Dvory, s.r.o. Jánska dolina č. 438, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 419 753.

Dňa 17.03.2016 bolo Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina doručené územné rozhodnutie č. SOcÚ/LJ-2015/0522/0121-4 o umiestnený stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“.

V ustanovenej lehote podal Slovenský rybársky zväz proti rozhodnutiu o umiestnení stavby odvolanie.

Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky zamietol naše odvolanie s odôvodnením, že nie sme účastníkom konania.

Vo veci bol organizačno-právnym referentom dňa 25.10.2016 podaný podnet na preskúmanie rozhodnutia na prokuratúru.

Dňa 05.12.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že proti opatreniu Okresného úradu Žilina bol podaný protest prokurátora.

Protest prokurátora proti opatreniu Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 30.11.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 20.12.2016. (viď článok).

V predmetnom odôvodnení protestu sa uvádza, že Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskeho revíru je účastníkom územného konania k vodnej stavbe z titulu oprávnení, ktoré tvoria obsah výkonu rybárskeho práva, nakoľko ide o „iné“ právo vyplývajúce z osobitného predpisu, a ktoré môže byť dotknuté negatívnymi vplyvmi malej vodnej elektrárne nepochybne zasahujúcej do vodného útvaru, vodného ekosystému a rybárskeho revíru.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky začal konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania. Je teda zrejmé, že správny orgán sa nestotožňuje so závermi prokurátora v podanom proteste.

Oznámenie o začatí konania o nepriznaní postavenia účastníka konania bolo SRZ doručené dňa 28.04.2017.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si v tomto konaní uplatnil námietky a ochranu svojich práv, nakoľko má za to, že má postavenie účastníka konania, čo opiera aj o rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 5Sžp/106/2009.

O ďalšom priebehu správneho konania Vás budeme informovať.

„Malá vodná elektráreň Liptovský dvor“ – Protest prokurátora

Slovenský rybársky zväz sa zúčastnil územného konania o umiestnení stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“ na pozemku parc. č.: k.ú. Liptovský Ján: E KN 3777/1 (C KN 3000/3), KN E 302/1, KN E 302/514 (KN C 3409/1) na základe návrhu navrhovateľa Liptovské Dvory, s.r.o. Jánska dolina č. 438, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 419 753.

 

Dňa 17.03.2016 bolo Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina doručené územné rozhodnutie č. SOcÚ/LJ-2015/0522/0121-4 o umiestnený stavby „Malá vodná elektráreň Liptovský Dvor“.

V ustanovenej lehote podal Slovenský rybársky zväz proti rozhodnutiu o umiestnení stavby odvolanie.

Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky zamietol naše odvolanie s odôvodnením, že nie sme účastníkom konania.

Vo veci bol organizačno-právnym referentom dňa 25.10.2016 podaný podnet na preskúmanie rozhodnutia na prokuratúru.

Dňa 05.12.2016 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že proti opatreniu Okresného úradu Žilina bol podaný protest prokurátora.

Protest prokurátora proti opatreniu Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 30.11.2016 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 20.12.2016.

O ďalšom priebehu správneho konania Vás budeme informovať.