Archív značiek: mve

Vláda SR schválila „Vodný plán“

(22.01.2016)
Oznamujeme ZO SRZ, že materiál „Vodný plán“ schválila dňa 13. januára 2016 vláda SR s nasledovným uznesením.

zabezpečiť v záujme dosiahnutia environmentálnych cieľov plnenie opatrení, ktoré sú súčasťou Vodného plánu Slovenska v rámci svojich ustanovených pôsobností a zabezpečiť, aby orgány štátnej správy pri vydávaní povolení, súhlasov, vyjadrení a inom rozhodovaní vychádzali z princípov Vodného plánu Slovenska

Termín: do 22. decembra 2021, resp. 2027.

Tento materiál si je možné pozrieť na stránke : http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25259

Slovenský rybársky zväz k tomuto materiálu zasielal viaceré svoje pripomienky a niektoré sa nám podarilo do tohto materiálu presadiť a boli zapracované. Viaceré ZO SRZ sa aktívne do pripomienkovania Vodného plánu zapojili. Otáznou stále zostáva výstavba MVE (malých vodných elektrární na Slovensku), nakoľko plánovaná Aktualizácia využitia hydroenergetického potenciálu, ktorá mala byť súčasťou schváleného Vodného plánu sa presunula na mesiac marec 2016. Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zriadenie dočasnej pracovnej skupiny (PS) k tomuto materiálu. Slovenský rybársky zväz bude mať v tejto skupine taktiež svojho zástupcu. O výsledkoch rokovaní o ďalšej výstavbe MVE na Slovensku budeme členov SRZ priebežne informovať.

(02.12.2015)
Oznamujeme ZO SRZ, že dňa 01.12.2015 sme odovzdali pripomienku SRZ k Vodnému plánu Slovenska, zverejnenému na Portály právnych predpisov. Spolu s touto pripomienkou sme odovzdali aj hromadnú pripomienku, ktorú sme spracovali k najdôležitejším problémom ako ich vnímajú najmä členovia SRZ. V blízkej dobe budú zástupcovia SRZ a spoluautori hromadnej pripomienky prizvaní ministerstvom na rozporové konanie. O jeho výsledku Vás budeme informovať.
  Pripomienky SRZ k Vodnému plánu Slovenska

(26.11.2015)
Oznamujeme členom SRZ, že k avizovanému strategickému dokumentu „Vodný plán Slovenska“ boli vytvorené 2 hromadné pripomienky, ktoré sa snažia získať našu podporu.
Ich autori sa snažia získať minimálne 500 podporovateľov, tak aby Ministerstvo životného prostredia SR malo povinnosť sa s nimi zaoberať. Vyzývame návštevníkov tejto stránky, ak sa stotožňujete s ich obsahom, aby ste ich podporili vyplnením základných údajov.
Odkazy na hromadné pripomienky nájdete tu:
http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan-rybari/
http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan-slatinka
Termín na podporu hromadných pripomienok je do utorka 01.12.2015.

Upozorňujeme našich členov, že SRZ spracuje samostatnú pripomienku k Vodnému plánu v pondelok 30.11.2015.
Do tohto dátumu majú ZO SRZ možnosť zaslať svoje pripomienky na adresu: krajc@srzrada.sk

Pripomienkovaný dokument:
  Vodný plán Slovenska na roky 2016-2021

Pripomienky:
  Hromadná pripomienka verejnosti k Vodnému Plánu Slovenska
  Pripomienky odborníkov a občanov k materiálu „Vodný plán Slovenska“

Vláda SR schválila "Vodný plán"

(22.01.2016)
Oznamujeme ZO SRZ, že materiál „Vodný plán“ schválila dňa 13. januára 2016 vláda SR s nasledovným uznesením.

zabezpečiť v záujme dosiahnutia environmentálnych cieľov plnenie opatrení, ktoré sú súčasťou Vodného plánu Slovenska v rámci svojich ustanovených pôsobností a zabezpečiť, aby orgány štátnej správy pri vydávaní povolení, súhlasov, vyjadrení a inom rozhodovaní vychádzali z princípov Vodného plánu Slovenska

Termín: do 22. decembra 2021, resp. 2027.

Tento materiál si je možné pozrieť na stránke : http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25259
Slovenský rybársky zväz k tomuto materiálu zasielal viaceré svoje pripomienky a niektoré sa nám podarilo do tohto materiálu presadiť a boli zapracované. Viaceré ZO SRZ sa aktívne do pripomienkovania Vodného plánu zapojili. Otáznou stále zostáva výstavba MVE (malých vodných elektrární na Slovensku), nakoľko plánovaná Aktualizácia využitia hydroenergetického potenciálu, ktorá mala byť súčasťou schváleného Vodného plánu sa presunula na mesiac marec 2016. Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zriadenie dočasnej pracovnej skupiny (PS) k tomuto materiálu. Slovenský rybársky zväz bude mať v tejto skupine taktiež svojho zástupcu. O výsledkoch rokovaní o ďalšej výstavbe MVE na Slovensku budeme členov SRZ priebežne informovať.
(02.12.2015)
Oznamujeme ZO SRZ, že dňa 01.12.2015 sme odovzdali pripomienku SRZ k Vodnému plánu Slovenska, zverejnenému na Portály právnych predpisov. Spolu s touto pripomienkou sme odovzdali aj hromadnú pripomienku, ktorú sme spracovali k najdôležitejším problémom ako ich vnímajú najmä členovia SRZ. V blízkej dobe budú zástupcovia SRZ a spoluautori hromadnej pripomienky prizvaní ministerstvom na rozporové konanie. O jeho výsledku Vás budeme informovať.
  Pripomienky SRZ k Vodnému plánu Slovenska
(26.11.2015)
Oznamujeme členom SRZ, že k avizovanému strategickému dokumentu „Vodný plán Slovenska“ boli vytvorené 2 hromadné pripomienky, ktoré sa snažia získať našu podporu.
Ich autori sa snažia získať minimálne 500 podporovateľov, tak aby Ministerstvo životného prostredia SR malo povinnosť sa s nimi zaoberať. Vyzývame návštevníkov tejto stránky, ak sa stotožňujete s ich obsahom, aby ste ich podporili vyplnením základných údajov.
Odkazy na hromadné pripomienky nájdete tu:
http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan-rybari/
http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan-slatinka
Termín na podporu hromadných pripomienok je do utorka 01.12.2015.
Upozorňujeme našich členov, že SRZ spracuje samostatnú pripomienku k Vodnému plánu v pondelok 30.11.2015.
Do tohto dátumu majú ZO SRZ možnosť zaslať svoje pripomienky na adresu: krajc@srzrada.sk
Pripomienkovaný dokument:
  Vodný plán Slovenska na roky 2016-2021
Pripomienky:
  Hromadná pripomienka verejnosti k Vodnému Plánu Slovenska
  Pripomienky odborníkov a občanov k materiálu „Vodný plán Slovenska“

„Zelená energetika“ stojí


Využívanie hydroenergetického potenciálu našich vodných tokov naráža na veľké problémy s nedostatkom vody aj za situácie, keď Slovensko nesužujú ani tak veľké suchá ako v súčasnosti. Momentálne v riekach devastovaných pribúdajúcimi malými vodnými elektrárňami (MVE) tečie toľko vody, ktorá postačuje na roztočenie ledva jednej turbíny a ak je súčasťou elektrárne druhá turbína v tomto roku sotva roztočila svoj rotor a ak, tak len na niekoľko týždňov v jarných mesiacoch. Faktom je, že niektoré elektrárne aj na väčších tokoch úplne odstavili prevádzku a voda preteká len cez rybovod, ako v prípade malej vodnej elektrárne pri Margecanoch. Malá vodná elektráreň pod Vihorlatom nad obcou Poruba pod Vihorlatom stojí už niekoľko mesiacov a v Porubskom potoku netečie ani jeho minimálny zaručený biologický prietok a raky riečne uhynuli.

Inde sa prevádzkovatelia za každých okolností snažia o zisk aj za cenu veľkých prietokových skokov nad, ale hlavne pod haťami, čo ubližuje ichtyofaune.

Odbory životného prostredia majúce na starosti správu vodných tokov, však režim prevádzky MVE po uvedení MVE do trvalej prevádzky zväčša nesledujú a nevykonávajú ani vodoochranný dozor, čím dávajú možnosť prevádzkovateľom porušovať manipulačný poriadok pre danú vodnú stavbu.

Protestný splav Hrona 23.8.2015 – 1.9.2015

(1.9. 2015) Voda z Hrona pred Národnou Radou SR

V pondelok 31.8.2015 dorazili úspešne všetky posádky na ústie Hrona. Do akcie sa počas ôsmych dní zapojilo viac ako 100 aktívnych účastníkov protestu. Pred verejnosťou a pred zástupcami samospráv v blízkosti rieky Hron boli odprezentované postoje organizátorov protestnej akcie ako aj názory rybárov na výstavbu MVE na Slovensku. Petíciu za záchranu rieky Hron podpísalo dodnes viac ako 1200 občanov SR. Petícia bude končiť až na konci septembra.

Zásadné myšlienky celej akcie spolu so symbolickou vzorkou vody z rieky  Hron odniesli zástupcovia organizátora protestu do Národnej Rady SR v utorok 1.9.2015, kde upozornili a vyzvali zástupcov Slovenska na riešenie tohto problému.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne pričinili o priebeh tejto protestnej akcie. Veríme, že naša snaha nebola zbytočná a už pri medzirezortnom pripomienkovom konaní k Vodnému plánu SR (začiatkom októbra 2015) dokážeme ešte výraznejšie poukázať na našu snahu zachrániť život v našich riekach.

(27.8.2015) Aktuálne k protestnému splavu Hrona

V stredu 26. 8. 2015 sa účastníci protestného splavu rieky Hron zastavili v Jalnej a v Žiari nad Hronom. Obyvatelia tu mohli zároveň podporiť petičnú akciu proti výstavbe MVE.

(24.08.2015) Aktuálne k protestnému splavu Hrona


Včera 23.8.2015 bolo pri prameni Hrona odštartované putovanie „Dole Hronom“.
Súčasťou programu je v pondelok 24.8.2015 akcia „Vypusti si svoju hlavátku“, kde sme ZO SRZ ponúkli mimoriadne zarybnenie cca 100 ks na jednu ZO SRZ. Bude sa jednať o cca 35 cm násady z nášho strediska vo Svite.

Chceme Vás ešte raz požiadať o podporu celej akcie, súčasťou ktorej je aj Petícia proti nekoncepčnej výstavbe MVE s cieľom ich zastavenia. Budeme radi ak aj túto podporíte skopírovaním hárkov a zbieraním podpisov. Petíciu nájdete TU. Vyplnené petičné hárky môžete zasielať do konca septembra na adresu Sekretariátu Rady SRZ alebo priamo na adresu Združenia Slatinka, P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen.

V prípade potreby kontaktujte svojho ichtyológa. Veríme, že sa nám podarí osloviť čo najviac ľudí na Slovensku.

(14.08.2015) Protestný splav Hrona

Na konci mesiaca august 2015 sa pripravuje protestná akcia s názvom “ Za živé rieky 2015 – Dole Hronom“, kde prostredníctvom hromadného splavu rieky Hron a rôznymi diskusiami a sprievodnými aktivitami organizátorov chceme poukázať na potrebu akútnej ochrany našich slovenských riek. Pozvánku na túto akciu nájdete TU!

 Pozvánka na protestný splav Hrona

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina uvedenú akciu oficiálne podporuje a pridáva sa k nej. Zároveň vyzývame všetkých našich členov a funkcionárov našich základných organizácií aby ju takisto podporili či už svojou priamou účasťou alebo vyjadrením svojej podpory formou pridania sa k spisovanej petícii na ochranu rieky Hron, prípadne prezdieľaním informácie o akcii na facebooku, či prostredníctvom mailu. Prihlášku na akciu nájdete v prílohe. Odkaz na hlavného organizátora akcie: http://www.slatinka.sk/

Dolu Hronom pozvanka

 

Prihláška a program

Bude sa jednať o 300 km dlhé putovanie dolu Hronom. Chceme cestou upozorňovať na ohrozenie rieky existujúcimi aj plánovanými vodnými stavbami (MVE) na celom Slovensku. Začíname v nedeľu 23. 8. 2015 pod Kráľovou hoľou, pri prameni rieky Hron, odkiaľ odchádza o 11,00 h skupina bicyklistov. Od ďalšieho dňa potom splavujeme Hron na člnoch, aby sme po deviatich dňoch dorazili do Štúrova na ústie rieky do Dunaja. Tu budeme v utorok 1. 9. 2015 o cca 12,00 h. Medzitým sa budeme zastavovať v mestách a obciach, kde hrozí výstavba hrádzí a hatí, kde existujú prehradenia rieky alebo výrazné znečistenie. Súčasťou expedície budú viaceré sprievodné akcie, napr. mapovanie biotopov rieky deťmi resp. mladými ľuďmi, akcia s názvom „Vypusti si svoju hlavátku“ a iné.

 Prihláška na splav

 Za živé rieky – program putovania

Kontaktnou osobou pre túto akciu je Richard Štencl a Tibor Krajč – odbor tečúcich vôd (Telefónny zoznam SRZ Rada Žilina – Sekretariát)

Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí obmedziť nekoncepčné a nebezpečné budovanie Malých Vodných Elektrární v ďalších rokoch na Slovensku.

Za Vašu podporu Vám ďakujeme.

Petícia proti nekoncepčnej výstavbe MVE

Súčasťou prebiehajúcej akcie Za živé rieky 2015 – Dole Hronom je aj Petícia proti nekoncepčnej výstavbe MVE s cieľom ich zastavenia. Budeme radi ak aj túto podporíte skopírovaním hárkov a zbieraním podpisov. Petíciu nájdete TU. Vyplnené petičné hárky môžete zasielať do konca septembra na adresu Sekretariátu Rady SRZ alebo priamo na adresu Združenia Slatinka, P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen.