Archív značiek: návrh

Návrh zákona o rybárstve v prvom čítaní

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 24. apríla 2018 predseda NR SR prijal rozhodnutie, ktorým navrhol prideliť návrh zákona o rybárstve na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, a zároveň navrhol určiť k návrhu ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní  a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Dňa 10. mája 2018 bolo na parlamentnej schôdzi v rámci prvého čítania schválené prerokovanie návrhu zákona o rybárstve v druhom čítaní.

Na parlamentnej schôdzi bolo prítomných 144 poslancov s nasledovným hlasovaním:

Za – 86          Proti – 8          Zdržalo sa – 51          Neprítomní – 6

Informáciu o hlasovaní nájdete TU.


Následne sa hlasovalo o pridelení návrhu zákona o rybárstve výborom a určení lehoty na prerokovanie.

Na parlamentnej schôdzi bolo prítomných 144 poslancov s nasledovným hlasovaním:

Za – 125          Proti – 0          Zdržalo sa – 17          Nehlasovalo – 2          Neprítomní – 6

Informáciu o hlasovaní nájdete TU.


Všetky dokumenty k predloženému návrhu zákona o rybárstve nájdete TU.

O ďalšom priebehu legislatívneho procesu vás budeme naďalej informovať.

 

Rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. januára 2018 sa konalo na Ministerstve životného prostredia SR rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve k vzneseným zásadným pripomienkam SRZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Rokovanie bolo celodenné a obojstranne vecné a konštruktívne.

Zásadné pripomienky SRZ najmä k existenčnému § 4 ods. 4 a ods. 6 boli MŽP SR a štátnymi organizáciami ŠOP SR a SVP,š.p. AKCEPTOVANÉ, t.j. obe štátne inštitúcie nemajú záujem na výkone rybárskeho práva a upúšťajú od uvedenej požiadavky vznesenej po internom pripomienkovom konaní.

Zásadné pripomienky SRZ, ktoré neboli v rámci rozporového konania akceptované (týkajúce sa najmä § 34 a finančných prostriedkov získaných napr. z predaja rybárskych lístkov) budú predmetnom ďalšieho rozporového konania.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam oznamuje, že PETÍCIA POKRAČUJE, nakoľko legislatívny proces k návrhu zákona o rybárstve naďalej prebieha a z tohto dôvodu vás prosíme o spoluprácu na získavaní podpory PETÍCIE ZA ZÁCHRANU VŠEĽUDOVÉHO RYBÁRSTVA, REKREAČNÉHO A ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA na Slovensku!

Ďakujeme.

Úplne znenie pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

V rámci podpory, ktorú vyjadrujete prostredníctvom hromadného zbierania podpisov, Vám prinášame kompletné znenie pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu k návrhu zákona o rybárstve, ktoré tvoria pripomienky ZO SRZ, pripomienky vypracované zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ a podnety i Vás rybárov.

V priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa zverejníme všetky pripomienky SRZ na webovej stránke SLOV-LEX, pričom väčšina bude zásadných a budeme sa ich snažiť presadiť v rámci rozporového konania na MŽP SR.

 

Naďalej Vás prosíme o Vašu podporu a zdieľanie nižšie uvedeného linku:

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

 

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred, alebo smerom k roztriešteniu všeľudového rybárstva na Slovensku v takej podobe, ako ho všetci poznáme.

Vyhodnotenie pripomienok ZO SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 21. októbra 2017 boli na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 104/2017:

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii eLegislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu).

Uznesenie č. 105/2017:

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením zaslaným na príslušnú ZO SRZ.


V súlade s prijatými uzneseniami zaslalo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu pripomienky k návrhu zákona o rybárstve 19 základných organizácií SRZ.

Vyhodnotenie pripomienok si môžete pozrieť na nižšie priloženej prílohe:

Pripomienky ZO SRZ, ktoré boli akceptované, budú spracované spolu s pripomienkami vypracovanými zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ do jednotného stanoviska a dňa 20. novembra 2017 budú zverejnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania na stránke SLOV-LEX.

Zároveň si vás dovoľujeme opätovne požiadať o podporu hromadnej pripomienky k ustanoveniu § 4 návrhu zákona o rybárstve, ktorá bola uverejnená na webovej stránke SLOV-LEX v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o rybárstve.

K predmetnej hromadnej pripomienke je potrebné zozbierať 500 podpisov, aby bola hromadná pripomienka akceptovaná na MŽP SRZ ako zásadná.

Informáciu ako môžete hromadnú pripomienku podporiť nájdete v nižšie priloženom článku:


O ďalšom priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít, stojí v súčasnej dobe z dôvodu novo pripravovaného zákona o rybárstve na rázcestí.

Pre mnohých z vás to nie je nová informácia, že už v počiatočnom štádiu prípravy nového zákona o rybárstve došlo k návrhom, ktoré vôbec nie sú posunom vpred, ale naopak ich akceptovanie by mohlo spôsobiť postupný zánik všeľudového rybárstva v jeho súčasnej podstate, ktorú reprezentuje najmä Slovenský rybársky zväz.

Dovoľujeme si vás preto požiadať o podporu hromadnej pripomienky k ustanoveniu § 4 návrhu zákona o rybárstve, ktorá bola uverejnená na webovej stránke SLOV-LEX v rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o rybárstve.


Postup ako podporiť hromadnú pripomienku k návrhu zákona o rybárstve

 1. Zobrazte si stránku Slov-Lex (Legislatívny proces – SLOV-LEX) – https://www.slov-lex.sk
 2. Na pravej stránke kliknete na tlačítko „Prihlásenie“

 1. Následne kliknite na „Registrácia menom a heslom“

 1. Vyplníte požadované údaje (Meno, Priezvisko, E-mail sú povinné údaje, ostatné polia môžu ostať prázdne) a nižšie kliknete na tlačítko „Registrovať“
 2. Na zadaný e-mail pri registrácii vám príde e-mail na overenie. Potvrdíte kliknutím na link a vaša registrácia bola úspešná
 3. Opäť na pravej stránke kliknete na tlačítko „Prihlásenie“ a vyplníte e-mail a heslo, ktoré ste pri registrácii použili a kliknete na tlačítko „Prihlásiť“
 4. V hornom menu kliknite na položku „e-Legislatíva“
 5. Do poľa „Hľadaný výraz“ napíšte číslo legislatívneho procesu „2017/751“ a kliknite na tlačítko „vyhľadať“

 1. Nižšie sa Vám zobrazí právny predpis s názvom „Zákon o rybárstve“ a kliknite na názov

 1. Následne kliknite na položku „zobraziť hromadné pripomienky“

 1. Jednotlivé pripomienky podporíte tak, že kliknete na každú zelenú bublinu/pripomienku SRZ zvlášť. Po jej otvorení vľavo dole kliknete na tlačítko „Podporiť túto pripomienku“. Postup je potrebné opakovať ku každej jednej bubline/pripomienke SRZ. Po podpore pripomienky, sa môže stať, že jednotlivé bubliny/pripomienky zmenia poradie, takže ich treba vyhľadať. Pripomienok SRZ k § 4 je celkovo 9.

 


V prípade otázok sa obráťte na Mgr. Roobovú (organizačno-právny referent, +421 948 151 657) alebo Ing. Krajča, PhD. (referent ichtyológa a ekológie tečúcich vôd, +421 918 711 520).
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Správa o uskutočnených rokovaniach zástupcov SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v rámci priebežného informovania k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, si vám dovoľujeme zaslať na vedomie informáciu o rokovaniach zástupcov SRZ, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch.

Dňa 25. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora s podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Ing. Muškom k návrhu zákona o rybárstve a aktuálnemu prebiehajúcemu legislatívnemu procesu s hlavnou témou zachovania rybárstva na Slovensku vo forme ako je riešená v súčasnom znení zákona o rybárstve, na ktorom zástupca Združenia miest a obcí Slovenska vyjadril plnú podporu SRZ a zároveň vyhlásil zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania.

Dňa 8. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora a zamestnanca Odboru tečúcich vôd a výroby Ing. Krajča PhD so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva, odboru živočíšnej výroby s riaditeľom odboru Ing. Juhászom, pracovníkom odboru Ing. Sukovským, za účasti zástupcu Združenia chovateľov rýb Ing. Hrčom. V rámci stretnutia bol prerokovaný prístup zúčastnených strán k aktuálnemu návrhu zákona o rybárstve, ktorý je zaradený do medzirezortného pripomienkového konania. Na stretnutí bola prezentovaná podpora postavenia SRZ zástupcom Združenia chovateľov rýb, ktorý prisľúbil zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania s podporou § 4 v takom znení aké platí v súčasnosti.

Dňa 9. novembra 2017 sa v Bratislave konalo pracovné rokovanie za účasti prezidenta SRZ RSDr. Boroša a tajomníka SRZ Ing. Javora s riaditeľom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Ing. Semančíkom. V rámci stretnutia štatutárni zástupcovia SRZ informovali o aktuálnej situácii k navrhovaného zneniu zákona o rybárstve v prebiehajúcom legislatívnom procese, kde jasne vysvetlili postavenie a úlohy rybárstva na Slovensku. Po priamej a otvorenej debete Ing. Semančík deklaroval podporu SRZ zapojením sa do medzirezortného pripomienkového konania v intenciách dosiahnuť želateľný zámer v zachovaní súčasného znenia § 4 s tým, že takýto postup t.j. zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania, bude garantovať aj prostredníctvom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorej je SPPK členom.

Informácia o pripomienkach k návrhu zákona o rybárstve a zasadnutí petičného výboru

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci možnosti pripomienkovať návrh zákona o rybárstve v súlade s prijatým uznesením Rady SRZ č. 104/2017 a 105/2017 boli na Sekretariát Rady SRZ zaslané pripomienky od 19 základných organizácií SRZ.

V dňoch od 6. – 9. novembra 2017 boli vypracované pripomienky organizačno-právnym referentom a zamestnancami Odboru tečúcich vôd a výroby.

V najbližších dňoch budú spracované pripomienky zaslané od ZO SRZ, o ktorých akceptovaní alebo neakceptovaní aj s odôvodnením budete informovaní.

Vo veci pripomienkovania si Vás opätovne dovoľujeme požiadať, aby do MPK neboli pridávané pripomienky jednotlivcami, či už zo strany štatutárnych zástupcov ZO SRZ alebo členov iných orgánov (disciplinárna komisia, kontrolná komisia a pod.). Je dôležité, aby sme na MŽP SR vystupovali jednotne a spoločne.

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 09. novembra 2017 sa uskutočnilo zasadnutie petičného výboru v zložení Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent, Mgr. Roobová.

Na predmetnom zasadnutí bol prerokovaný návrh petície vypracovaný Mgr. Ondrejovičom, ktorý po drobných úpravách bude predložený na decembrovom zasadnutí Rady SRZ na schválenie. Následne sa dohodne ďalší postup v súvislosti s danou petíciou ako preventívnym opatrením, ktorú v prípade potreby budeme môcť použiť.

V rámci diskusie bolo zároveň prerokované získanie podpory pre SRZ od osobností verejného a spoločenského života, najmä známych športovcov, hercov a zástupcov odbornej verejnosti a občianskych združení.

O ďalšom postupe Vás budeme naďalej priebežne informovať.

Rozhovor so zástupcami SRZ k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v tomto krátkom videozázname vám prinášame všetky doteraz aktuálne informácie ohľadom problematiky vo veci návrhu zákona o rybárstve.
Rozhovor je vedený so štatutárnymi zástupcami Slovenského rybárskeho zväzu Ing. Javorom a RSDr. Borošom a viceprezidentom Rady SRZ za Trnavský kraj a členom expertnej komisie Ing. Mišechom.

 

Vyjadrenie hovorcu MŽP SR Mgr. Ferenčáka k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 31. októbra 2017 (14:12) vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje“ v nasledovnom znení:

Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prichádza s návrhom nového zákona o rybárstve. Tento týždeň ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

„Zákon o rybárstve nebol novelizovaný 15 rokov. Všetky dotknuté strany a subjekty sa zhodli, že je nutné legislatívu modernizovať, aby zákon lepšie reflektoval súčasné podmienky. Napríklad v oblasti kontroly výkonu rybárskeho práva, čo bola požiadavka aj Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ),“ povedal hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Ako poukázalo ministerstvo, z dôvodu nie celkom zrozumiteľnej formulácie sa právna norma mnohokrát diametrálne interpretovala a chápala. To spôsobovalo problémy s výkonom rybárskeho práva.

„Návrh zákona reflektuje potreby širokej rybárskej základne, ktorá v súčasnosti výrazne presahuje počet 110.000 registrovaných členov SRZ okrem iného aj zachovaním jeho významného postavenia v zákone, ktorému ministerstvo pridelí výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch, ale aj značného počtu ďalších rybárov, ktorým sú povolenia na rybolov vydávané ostatnými užívateľmi rybárskych rybárov,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových. Novinkou má byť napríklad možnosť vzniku rybárskych revírov s režimom účelového rybárskeho hospodárenia. Má sa využívať pri revíroch, ako sú vodárenské nádrže a ich prítoky, ktoré sú zdrojom pitnej vody.

„Je známe, že obsádky rýb ovplyvňujú kvalitu vodného prostredia a zároveň pôsobia ako indikátor prípadného znečistenia, respektíve neželaného zásahu do kvality vody,“ ozrejmil envirorezort. Lov rýb v takýchto revíroch má byť preto možný len vo výnimočných, zákonom stanovených prípadoch so súhlasom ministerstva.

V lovných revíroch majú zase pribudnúť oznámenia o prípadných ťažkých kovoch v rybách. Pokiaľ sa limit ťažkých kovov v svalovine rýb prekročí, majú sa na mieste objaviť tabuľky s touto informáciou, ako aj odporúčaním mäso nekonzumovať. „Loviaci akceptujúci odporúčanie užívateľa môžu ulovené ryby v takomto revíri buď púšťať späť do vody, alebo v prípade väčších exemplárov je ich možné vypreparovať na účely trofeje. Konzumácia takýchto rýb tak bude na vlastné nebezpečenstvo,“ konštatuje sa v návrhu zákona.

Významným posunom oproti súčasnému právnemu stavu je podľa ministerstva aj zavedenie sankčného postihu za neoprávnené nakladanie s výkonom rybárskeho práva a taktiež úprava ustanovení o rybárskych pretekoch ako športovej rybárskej činnosti. Právna norma okrem iného aj sprísňuje kritéria výberu členov rybárskej stráže.

Návrh nového zákona už kritizoval Slovenský rybársky zväz, obával sa prideľovania výkonu rybárskeho práva aj Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) a Štátnej ochrane prírody (ŠOP).

„Ide o nedorozumenie. Pripomienkujúce strany, SVP a ŠOP, navrhli zmenu, ktorá narazila na nesúhlas rybárov. Čo je pri príprave akéhokoľvek zákona absolútne bežné. No aby sa predišlo podobným nedorozumeniam, do procesu vstúpil aj minister životného prostredia László Sólymos. Ten sa stretol so zástupcami SRZ, vec si vyjasnili a dohodli sa na ďalšom postupe. A keďže zákon len ide do medzirezortného pripomienkového konania, ešte je ďalší priestor na diskusiu,“ zhrnul Ferenčák.

Návrh nového zákona musí ešte prerokovať vláda a parlament, odobriť ho musí aj prezident. Jeho účinnosť sa predpokladá od januára 2019.


Článok si môžete prečítať aj na nižšie uvedenej prílohe:
Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje