Archív značiek: návrh

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme Vás informovať, že dňa 30. októbra 2017 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve.

Na nižšie uvedenom linku nájdete všetku sprievodnú dokumentáciu aj so znením návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu:

Na základe uznesenia č. 104/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017 budú zo strany štatutárnych zástupcov ZO SRZ na Sekretariát Rady SRZ zasielané pripomienky (návrh zmeny konkrétneho ustanovenia so zdôvodnením) v termíne do 04. novembra 2017 vrátane, pričom na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

Všetky pripomienky budú spracovaného do jedného stanoviska a predložené na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky budeme reagovať spolu s odôvodnením na základe uznesenia č. 105/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017.

Konečné znenie pripomienok bude zverejnené na našej webovej stránke.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že pre tzv. hromadnú pripomienku budeme potrebovať zabezpečiť minimálne 500 podpisov prostredníctvom elektronického formulára. Podrobnejší postup zverejníme v najbližších dňoch.

Znenie návrhu zákona o rybárstve si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej prílohe:

V tejto veci ďalej uvádzame, že aj napriek tomu, že je v navrhovanom znení § 4 upravené pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. a ŠOP SR, naďalej platia ich stanoviská, na základe ktorých stiahli svoje požiadavky na výkon rybárskeho práva, a preto budeme požadovať stiahnutie týchto ustanovení aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Predmetné stanoviská si môžete pozrieť na nižšie uvedených prílohách:


O ďalšom postupe vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.

Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

v poslednej dobe sa na rôznych webových stránkach a diskusných fórach objavujú rôzne vyjadrenia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a samotnému postupu SRZ – Rada Žilina, ktoré sú z neoficiálnych zdrojov a sú zavádzajúce, klamlivé a v niektorých prípadoch až na hranici urážania a poškodzovania Slovenského rybárskeho zväzu.

Opätovne si vám dovoľujeme zaslať stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina od samotného začiatku až doteraz:

 

1)  Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila dočasnú Legislatívnu komisiu Rady SRZ v zložení Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor a tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana.

Dočasná legislatívna komisia Rady SRZ aj za účasti Ing. Dobiaša, vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva vypracovala nový návrh zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

 

2)  Prvé pracovné stretnutie vo veci prípravy nového zákona o rybárstve sa uskutočnilo dňa 14. júla 2016 s ministrom životného prostredia SR, Ing. Lászlóm Sólymosom. Zo strany SRZ sa rokovania zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš, viceprezident za Trnavský kraj Ing. Igor Mišech a predseda SRZ MO Sládkovičovo, Bc. Béla Zsille. Po tomto úvodnom stretnutí bola ministrom životného prostredia SR vymenovaná Expertná skupina (JUDr. Ladislav Hanniker, JUDr. Matej Sudor, Ing. Martin Rybár, za SRZ Ing. Ľuboš Javor a Ing. Igor Mišech, za MŽP SR Ing. Tibor Dobiaš a Ing. Marek Hausman), ktorá sa prvý krát stretla dňa 22. septembra 2016 na pôde sekcie vôd MŽP SR v Bratislave.

Ďalšie rokovania sa uskutočnili dňa 19. – 21. októbra 2016, 14. – 16. novembra 2016, 11. – 13. januára 2017, 7. februára 2017 a 25. – 26. marca 2017, z ktorých vzišiel prvý návrh zákona o rybárstve, do ktorého boli zakomponované aj niektoré návrhy vypracované Dočasnou legislatívnou komisiou Rady SRZ. Tento návrh bol zaslaný všetkým členom Rady SRZ v rámci zasadnutia konaného dňa 10. júna 2017.

 

3)  Dňa 14. júna 2017 sme elektronickou formou obdŕžali informáciu o začatí interného pripomienkového konania prostredníctvom Sekcie vôd MŽP SR, Oddelenia štátnej správy rybárstva v nasledovnom znení:

„Chcem Vás informovať, že dnes 14.06.2017 bol návrh zákona o rybárstve zaradený do interného pripomienkového konania s možnosťou pripomienkovať predmetný materiál do 21.06.2017. V tejto chvíli ťažko predpokladať kedy bude predmetný materiál po vyhodnotení pripomienok vznesených v IPK zaradený do porady vedenia a predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. V každom prípade očakávam Vašu účasť na vyhodnotení pripomienok, pričom predpokladáme, že Vaša účasť môže byť vzhľadom na blížiace sa dovolenkové obdobie ohrozená. S ohľadom na vyššie uvedené sa budeme v tejto veci s Vami ešte kontaktovať.“

Predmetnú informáciu obdŕžali všetci členovia Expertnej skupiny, pričom prílohou mailu bol aj návrh zákona o rybárstve pred IPK, ktorý bol prerokovaný v júni na výjazdovom zasadnutí Rady SRZ.

Zo strany MŽP SR po tomto termíne neprišla žiadna informácia o možnosti vyhodnotenia pripomienok vznesených v IPK zaradených do porady vedenia.

 

4)  Dňa 23. septembra 2017 na zasadnutí boli členovia Rady informovaní o obsahu mailu, ktorí sme obdŕžali od Ing. Dobiaša, vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva, v nasledovnom znení:

„V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu materiál prešiel interným pripomienkovým konaním. Najviac pripomienok, hlavne zásadných si uplatnila tunajšia sekcia legislatívy a práva a sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (v spolupráci so ŠOP SR) a SVP, š.p. Legislatívci mali legislatívno technické pripomienky, ktoré mi vecniari tak nemusíme vidieť. V každom prípade ich hodnotím, že boli v prospech skvalitnenia návrhu. Podobne to vidím aj v prípade „prírodniarov“. V niektorých ohľadoch sme v návrhu doriešili aj nevyhnutný súlad s „ochranárskou legislatívou“, ako napr. nepôvodné invázne druhy rýb a pod.
Najzložitejšie rozporové konanie bolo s SVP, š.p. S viacerými jeho pripomienkami sme nesúhlasili, od ktorých po našom vysvetlení odstúpili. Niektoré boli značne prepracované aj s prispením Ing. Rybára (ten bol aj na rozporovom konaní), ktoré už boli akceptovateľné.
V každom prípade je materiál pripravený bez rozporov na prerokovanie do porady vedenia ministerstva, ktorá už bola po sebe viac krát zrušená. Keď sa nestane nič neočakávané, mala by byť tento štvrtok. Potom proces pokračuje štandardnou legislatívnou cestou, t. j. materiál bude dopracovaný v zmysle pripomienok z porady vedenia – ak nejaké vznesené budú a pôjde na predbežné medzirezortné pripomienkové konanie, potom na medzirezortné pripomienkové konanie, atď.“

Petrov zdar!

P.S. Dnes som bol u p. štátneho taj. Kurillu aj spolu s GR SV a riaditeľkou OŠVSaR a na jeho požiadanie som ho informoval o stave zákona, jeho zámere atď.

Ing. Tibor Dobiaš

 

5)  Dňa 28. septembra 2017 sme obdŕžali návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, v rámci ktorého bolo možné pripomienkovať len Doložku vplyvov a analýzu dopadov na rozpočet v termíne do 08. októbra 2017.

Znenie predloženého návrhu zákona o rybárstve bolo koncepčne úplne iné ako toho, na ktorom sme pracovali, najmä čo sa týkalo znenia ustanovenia § 4, ktorý by mal umožňovať pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. na významných vodných tokov a drobných vodných tokov a ŠOP SR v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie.

 

6)  Dňa 29. septembra 2017 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ na deň 04. októbra 2017 s tým, že sa pripravili pripomienky k doložke vybraných vplyvov, ktoré boli následne doplnené o ďalšie návrhy, ktoré vyplynuli z tohto zasadnutia.

Po prerokovaní problematiky, ktorá vznikla s predloženým návrhom zákona o rybárstve boli prijaté uznesenia č. 26 až 29, na základe ktorých boli uskutočnené nasledovné kroky:

  • dňa 5.10.2017 bola telefonicky oslovená kancelária ministra ŽP SR o stanovenie termínu stretnutia zástupcov SRZ – Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ s pánom ministrom s jediným bodom rokovania „návrh zákona o rybárstve“ – termín rokovania bude oznámený kanceláriou ministerstva
  • spracovanie pripomienok k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve, ktorý bol dňa 06. októbra 2017 zaslaný Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
  • vypracovanie otvoreného listu prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR, ktorý im bol zaslaný dňa 11. októbra 2017.

 

7)  Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník SRZ, Ing. Javor, prezident SRZ, RSDr. Boroš, viceprezident za bratislavský kraj, Ing. Gajdošík a viceprezident za trnavský kraj, Ing. Mišech a zástupcovia MŽP SR, a to minister, Ing. Sólymos, štátny tajomník I., Ing. Kurilla, PhD., generálna riaditeľka kancelárie ministra, Kováčová M.A., riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, Ing. Gaálová a vedúci oddelenia štátnej správy rybárstva, Ing. Dobiaš.

Na základe vyjadrení jednotlivých zástupcov, pán minister MŽP SR, Ing. Sólymos uprednostnil rokovania so zástupcami štátnych inštitúcií (ŠOP SR, SVP, š.p.) a zástupcami SRZ s tým, že svoje legitímne pripomienky si môže SRZ uplatniť v prebiehajúcom legislatívnom procese v rámci medzirezortného pripomienkového konania alebo mimo neho.

Pre účely prerokovania návrhu zákona o rybárstve a ďalších krokov bolo na 21. októbra 2017 zvolané mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.

 

8)  V dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o rybárstve.

Na základe obsiahlej diskusie zástupcov jednotlivých členských štátov EAF (Francúzska, Belgicka, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska a pôvodne aj Rakúska, ktoré sa zatiaľ členstva vzdalo) bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané predsedovi vlády SR, Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc.

 

9)  Dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastnených osôb zo strany ŠOP SR vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 6 v zmysle ktorého ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Po objasnení problematiky výkonu rybárskeho práva pozície Slovenského rybárskeho zväzu ŠOP SR stiahla požiadavku nového znenia § 4 ods. 6 zákona o rybárstve.

Zo záznamu z pracovného stretnutia vyplynulo nasledovné: „Prerokovali sa sporné body novely zákona o rybárstve § 4 ods. 6 a dohodlo sa, že ŠOP SR nebude požadovať výkon rybárskeho práva v 3. a nižšom stupni ochrany. SRZ súhlasí so správou v 5. stupni ochrany, organizáciou ochrany prírody. V územiach so 4. stupňom ochrany sa dohodne osobitý režim, podľa špecifických podmienok ochrany.“.

 

10)  Dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 4, v zmysle ktorého správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva v ním spravovaných vodných tokoch, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Ing. Gáborík, generálny riaditeľ SVP, š.p. nás informoval, že v rámci danej problematiky zaslali dňa 16. októbra 2017 oficiálne stanovisko k návrhu zákona o rybárstve na Ministerstvo životného prostredia SR, pričom uviedol, že cieľom nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve nebol záujem, resp. ambícia SVP, š.p. prebrať výkon rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach (rybárskych revíroch) pridelený SRZ ministerstvom ale vytvoriť účinný nástroj štátu na komplexné zabezpečenie ochrany vôd, správy majetku štátu, ako aj rybárskeho práva a ichtyofauny, či zabezpečovanie vodohospodárskych služieb a plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívnych koncepčných a plánovacích dokumentov predpisov SR, uznesení vlády SR a medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti vôd, a zároveň dodal, že Slovenský rybársky zväz vníma ako skúseného a osvedčeného partnera, a preto požiadavku nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve SVP, š.p. stiahne.

 

11)  Dňa 21. októbra 2017 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom bolo prerokované aj prípadné zvolanie mimoriadneho snemu, ktoré však v tomto štádiu považovala Rada SRZ za zbytočné, nakoľko je situáciu možné riešiť aj inou formou.

 Na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 100/2017

Rada SRZ schvaľuje zloženie petičného výboru takto: Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Bc. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent.

Uznesenie č. 101/2017

Rada SRZ schvaľuje petičný výbor SRZ v zložení podľa uznesenia č. 100/2017, ktorý zaháji svoju činnosť v prípade nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Uznesenie č. 102/2017

Rada SRZ schvaľuje doterajší postup poverených zástupcov Rady SRZ pri uskutočnených rokovaniach vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Uznesenie č. 103/2017

Rada SRZ vyhlasuje, že iné medializované názory vo veci návrhu zákona o rybárstve nie sú oficiálnym stanoviskom Rady SRZ.

Uznesenie č. 104/2017

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii e-Legislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu).

Uznesenie č. 105/2017

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením.

Termín: do ukončenia MPK

Uznesenie č. 106/2017

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ informovať ZO SRZ o doterajšom postupe štatutárnych zástupcov Rady SRZ v legislatívnom procese vo veci návrhu zákona o rybárstve ku dňu 21. októbra 2017 a naďalej pokračovať v informovaní.

Uznesenie č. 107/2017

Rada SRZ schvaľuje, že oficiálne stanoviská k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve poskytujú výlučne štatutárni zástupcovia Rady SRZ alebo nimi poverené osoby.

Na základe vyššie uvedených skutočností máme za to, že doterajší postup Rady SRZ ako ústredného orgánu a štatutárnych zástupcov SRZ môžeme považovať za pozitívny a efektívny.

V prvom rade nám všetkým ide o spoločný cieľ, a to je zachovanie všeľudového rybárstva a súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu. Je potrebné poukázať na našu prácu, ktorá je v záujme celej spoločnosti , v záujme občanov Slovenska.

To však môžeme dosiahnuť len ak budeme jednotní na základe vzájomnej pomoci, spolupráce, porozumenia a tolerancie, čo môžeme dosiahnuť naozaj len spoločným úsilím všetkých základných organizácií SRZ.

Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky oficiálne vyjadrenia Rady SRZ vo veci návrhu zákona o rybárstve zdieľali, aby sa tak dostali do povedomia širšej rybárskej aj nerybárskej verejnosti, a aby sme tak zostali jednotní vo vnútri i navonok.

 

 

V nižšie uvedenej prílohe si zároveň môžete pozrieť oficiálne stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina:

 

  ZO SRZ-Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina

 

 

 

Mimoriadne zasadnutie Rady SRZ zo dňa 21.10.2017

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

dňa 21. októbra 2017 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom bola prerokovávaná problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Na zasadnutí bol opätovne zhrnutý doterajší postup štatutárnych zástupcov SRZ, nakoľko sa neustále objavujú rôzne zavádzajúce informácie z neoficiálnych zdrojov.

Prezident SRZ, RSDr. Boroš a tajomník SRZ, Ing. Javor informovali o stretnutiach na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Štátnej ochrany prírody SR a o zasadnutí Európskej rybárskej federácie (EAF – European Anglers Federation).

Na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 100/2017

Rada SRZ schvaľuje zloženie petičného výboru takto: Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent.

Uznesenie č. 101/2017

Rada SRZ schvaľuje petičný výbor SRZ v zložení podľa uznesenia č. 100/2017, ktorý zaháji svoju činnosť v prípade nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Uznesenie č. 102/2017

Rada SRZ schvaľuje doterajší postup poverených zástupcov Rady SRZ pri uskutočnených rokovaniach vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Uznesenie č. 103/2017

Rada SRZ vyhlasuje, že iné medializované názory vo veci návrhu zákona o rybárstve nie sú oficiálnym stanoviskom Rady SRZ.

Uznesenie č. 104/2017

Rada SRZ odporúča a žiada štatutárnych zástupcov ZO SRZ zaslať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve v rámci medzirezortného pripomienkového konania na webovej stránke www.slov-lex.sk v sekcii e-Legislatíva (https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu).

Uznesenie č. 105/2017

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ prostredníctvom Sekretariátu Rady SRZ spracovať pripomienky Rady SRZ a štatutárnych zástupcov ZO SRZ do jedného stanoviska a predložiť ich na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky reagovať odôvodnením zaslaným na príslušnú ZO SRZ.

Termín: do ukončenia MPK

Uznesenie č. 106/2017

Rada SRZ ukladá tajomníkovi SRZ informovať ZO SRZ o doterajšom postupe štatutárnych zástupcov Rady SRZ v legislatívnom procese vo veci návrhu zákona o rybárstve ku dňu 21. októbra 2017 a naďalej pokračovať v informovaní.

Uznesenie č. 107/2017

Rada SRZ schvaľuje, že oficiálne stanoviská k prebiehajúcemu legislatívnemu procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve poskytujú výlučne štatutárni zástupcovia Rady SRZ alebo nimi poverené osoby.

Termín: do ukončenia MPK

 

 

Zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej prílohe:

 Zápisnica z Rady SRZ zo dňa 21.10.2017

O ďalšom postupe vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve vás budeme naďalej priebežne informovať.

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 4, v zmysle ktorého správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva v ním spravovaných vodných tokoch, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Ing. Gáborík, generálny riaditeľ SVP, š.p. nás informoval, že v rámci danej problematiky zaslali dňa 16. októbra 2017 oficiálne stanovisko k návrhu zákona o rybárstve na Ministerstvo životného prostredia SR, pričom uviedol, že cieľom nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve nebol záujem, resp. ambícia SVP, š.p. prebrať výkon rybárskeho práva na vodných tokoch a vodných nádržiach (rybárskych revíroch) pridelený SRZ ministerstvom ale vytvoriť účinný nástroj štátu na komplexné zabezpečenie ochrany vôd, správy majetku štátu, ako aj rybárskeho práva a ichtyofauny, či zabezpečovanie vodohospodárskych služieb a plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívnych koncepčných a plánovacích dokumentov predpisov SR, uznesení vlády SR a medzinárodných zmlúv a dohôd v oblasti vôd, a zároveň dodal, že Slovenský rybársky zväz vníma ako skúseného a osvedčeného partnera, a preto požiadavku nového znenia § 4 ods. 4 zákona o rybárstve SVP, š.p. stiahne.

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastnených osôb zo strany ŠOP SR vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 6 v zmysle ktorého ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Po objasnení problematiky výkonu rybárskeho práva pozície Slovenského rybárskeho zväzu ŠOP SR stiahla požiadavku nového znenia § 4 ods. 6 zákona o rybárstve.

Zo záznamu z pracovného stretnutia vyplynulo nasledovné:

„Prerokovali sa sporné body novely zákona o rybárstve § 4 ods. 6 a dohodlo sa, že ŠOP SR nebude požadovať výkon rybárskeho práva v 3. a nižšom stupni ochrany. SRZ súhlasí so správou v 5. stupni ochrany, organizáciou ochrany prírody. V územiach so 4. stupňom ochrany sa dohodne osobitý režim, podľa špecifických podmienok ochrany.“


Vyhlásenie European Anglers Federation (EAF) k návrhu zákona o rybárstve

V dňoch od 13. októbra do 15. októbra 2017 sa v Prahe konalo zasadnutie European Anglers Federation (EAF – Európskej rybárskej federácie), najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, na ktorom podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanom návrhu zákona o rybárstve.

Na základe obsiahlej diskusie zástupcov jednotlivých členských štátov EAF (Francúzska, Belgicka, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Maďarska a Chorvátska) bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré bolo zaslané predsedovi vlády SR, Doc. JUDr. Robertovi Ficovi, CSc., v nasledovnom znení:

„Vážený pán predseda vlády,

 EAF (Európska rybárska federácia) sa vo svojej činnosti zaoberá okrem iného i legislatívnymi úpravami výkonu rybárskeho práva vo svojich členských krajinách.

 Na zasadnutí svojho najvyššieho orgánu Rady prezidentov EAF, konanom v Prahe dňa 14.10.2017, podal prezident Slovenského rybárskeho zväzu informáciu o pripravovanie novej kodifikácii výkonu rybárskeho práva v Slovenskej republike.

 Obsiahlu diskusiu vyvolalo oznámenie, že jedna z navrhovaných úprav smeruje k diskontinuite výkonu rybárskeho práva s možnosťou zveriť jeho výkon na revíroch SRZ niektorým verejnoprávnym subjektom. Súčasný Zákon o rybárstve, ako aj Stanovy SRZ kladú rovnaký dôraz na ochranu prírody, životné prostredie a k tomu smerujúcej výchove mládeže. SRZ je vnímaný ako rešpektovaný predstaviteľ športového rybárstva na Slovensku, ktorý všetky vyššie spomenuté úlohy plní. EAF vždy považovala SRZ za nanajvýš kompetentného predstaviteľa, ktorý zaisťoval požiadavky ochrany životného prostredia aj možnosť využitia rybárskych revírov pre svoju veľmi početnú členskú základňu. Preto nie je predstaviteľom členských krajín EAF zrozumiteľný legislatívny návrh, ktorý by mohol smerovať k obmedzeniu tejto činnosti v SRZ. Rada prezidentov EAF bola oboznámená s argumentáciou, ktorú v pripomienkovom konaní uplatnilo vedenie SRZ a plne sa s ním stotožňuje.

 Vážený pán predseda vlády,

dovoľujeme si Vás naliehavo požiadať, aby ste argumentáciu uplatnenú SRZ vnímal a zaujal stanovisko, ktoré bude tento názor rešpektovať.“

                                                                                          PhDr. Otakar Brož

  prezident EAF

 Praha, 14.10.2017


Aktuálna informácia k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o nových skutočnostiach a ďalšom vývoji k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník SRZ, Ing. Javor, prezident SRZ, RSDr. Boroš, viceprezident za bratislavský kraj, Ing. Gajdošík a viceprezident za trnavský kraj, Ing. Mišech a zástupcovia MŽP SR, a to minister, Ing. Sólymos, štátny tajomník I., Ing. Kurilla, PhD., generálna riaditeľka kancelárie ministra, Kováčová M.A., riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, Ing. Gaálová a vedúci oddelenia štátnej správy rybárstva, Ing. Dobiaš.

Na základe vyjadrení jednotlivých zástupcov, pán minister MŽP SR, Ing. Sólymos uprednostnil rokovania so zástupcami štátnych inštitúcií (ŠOP SR, SVP, š.p.) a zástupcami SRZ s tým, že svoje legitímne pripomienky si môže SRZ uplatniť v prebiehajúcom legislatívnom procese v rámci medzirezortného pripomienkového konania alebo mimo neho.

Vyjadril sa o návrhu zákona o rybárstve ako o potrebnej zmene zákona pre účely efektívnejšieho riadenia rybárstva zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako aj pre naplnenie oprávnených požiadaviek užívateľov rybárskych revírov a rybárskej obce a z dôvodu, že jednotlivé ustanovenia sú rôznorodo interpretované a chápané, čím spôsobujú problémy a úskalia spojené s výkonom rybárskeho práva.

Pre účely prerokovania návrhu zákona o rybárstve a ďalších krokov je na 21. októbra 2017 zvolané mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.

O ďalšom vývoji predmetnej problematiky Vás budeme naďalej priebežne informovať.

Vyhlásenie MŽP SR k vyjadreniam SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 11. októbra 2017 sme Vás informovali o priebehu mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ a prijatých uzneseniach, na základe ktorých Rada SRZ prijala niekoľko opatrení, najmä zaslanie otvorených listov najvyšším ústavným činiteľom SR.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 13. októbra 2017 vydalo oficiálne stanovisko k vyjadreniam SRZ a prijatým krokom v nasledovnom znení:

„Rezort životného prostredia so znepokojením vníma vyjadrenia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) po mimoriadnom zasadnutí Prezídia Rady SRZ, ktoré sa uskutočnilo 4. 10. 2017, na ktorom sa venovali návrhu zákona o rybárstve. Vyjadrenia predstaviteľov SRZ považujeme za nepochopiteľné, nakoľko celý návrh zákona je len na začiatku legislatívneho procesu a zároveň považujeme za nekorektné, že SRZ vyvíja tlak ešte predtým, ako prebehne medzirezortné pripomienkové konanie a k návrhu bude mať možnosť svoje pripomienky vyjadriť verejnosť, vrátane SRZ.

Minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos na začiatku realizácie legislatívneho zámeru zriadil expertnú skupinu, ktorá sa zaoberala prípravou návrhu zákona o rybárstve. Členmi tejto expertnej skupiny boli aj zástupcovia SRZ – tajomník Ľuboš Javor a viceprezident Rady SRZ Igor Mišech. Návrh zákona vypracovaný expertnou skupinou predložila Sekcia vôd ministerstva do interného pripomienkového konania, v rámci ktorého mali možnosť vyjadriť sa k návrhu všetky odborné útvary ministerstva, vrátane rezortných organizácií. SRZ nie je interným útvarom ministerstva a preto nebol zahrnutý do interného pripomienkového konania.

Ministerstvo následne predložilo materiál do predbežného pripomienkového konania a ako sme už vyššie uviedli – verejnosť a iné subjekty majú možnosť vyjadriť sa k návrhu v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo životného prostredia verí, že zo strany SRZ ide len o nepochopenie postupov v rámci legislatívneho procesu a vyjadrenia o „zániku všeľudového rybárstva“ považuje za klamlivé. Minister životného prostredia je otvorený diskusii s odbornou verejnosťou, o čom svedčí aj pracovné stretnutie s predstaviteľmi SRZ naplánované na 17. 10. 2017.

Rezort životného prostredia si ctí hodnoty otvorenej politiky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tvorby legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia. Inak tomu nie je ani v prípade prípravy nového zákona o rybárstve. Vždy nám ide o dobro veci a konzistentnosť hlavnej podstaty rybárstva. Ministerstvo prijalo ešte pred začatím prác týkajúcich sa vypracovania nového návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu filozofiu, že bude dbať na zachovanie postavenia SRZ v zákone tak, ako tomu bolo doteraz. Na tejto skutočnosti sa nič nemení.“


Napriek vyššie uvedenému vyhláseniu, Rada SRZ stojí za krokmi, ktoré uskutočnila, nakoľko sa problematika vo veci návrhu zákona o rybárstve, ktorý po predložení do predbežného pripomienkového konania v žiadnom prípade nepredstavoval kvalitatívne lepšiu právnu normu, zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom SR a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu, dostala do povedomia širšej verejnosti.

 

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli.

V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu zákona o rybárstve. Prvý návrh bol vypracovaný Legislatívnou komisiu SRZ v súčinnosti s Ing. Dobiašom, vedúcim oddelenia štátnej správy rybárstva na MŽP SR, ktorý bol do tejto komisie prizvaný, nakoľko bolo potrebné riešiť dlhodobé problémy, ktoré trápia rybárov a jednotlivé ustanovenia zákona, ktorých znenie bolo rozporuplné a zmätočné.

MŽP SR ako hlavný iniciátor nového návrhu zákona o rybárstve vytvorilo expertnú skupinu, do ktorej bol nominovaný ako zástupca SRZ – tajomník SRZ, Ing. Javor a viceprezident Ing. Mišech.
Expertná skupina vypracovala návrh zákona, do ktorého boli zakomponované niektoré pripomienky SRZ. Tento návrh bol zaslaný všetkým členom Rady SRZ v rámci zasadnutia konaného dňa 10. júna 2017.

Následne prebehlo interné pripomienkové konanie, o ktorom sme neboli vôbec informovaní, a aj napriek tomu, že bolo prisľúbené ešte stretnutie expertnej skupiny, toto stretnutie sa neuskutočnilo.

Dňa 23. septembra 2017 na zasadnutí boli členovia Rady informovaní o obsahu mailu, ktorí sme obdŕžali od Ing. Dobiaša, v nasledovnom znení:

V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu materiál prešiel interným pripomienkovým konaním. Najviac pripomienok, hlavne zásadných si uplatnila tunajšia sekcia legislatívy a práva a sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (v spolupráci so ŠOP SR) a SVP, š.p. Legislatívci mali legislatívno technické pripomienky, ktoré mi vecniari tak nemusíme vidieť. V každom prípade ich hodnotím, že boli v prospech skvalitnenia návrhu. Podobne to vidím aj v prípade „prírodniarov“. V niektorých ohľadoch sme v návrhu doriešili aj nevyhnutný súlad s „ochranárskou legislatívou“, ako napr. nepôvodné invázne druhy rýb a pod.
Najzložitejšie rozporové konanie bolo s SVP, š.p. S viacerými jeho pripomienkami sme nesúhlasili, od ktorých po našom vysvetlení odstúpili. Niektoré boli značne prepracované aj s prispením Ing. Rybára (ten bol aj na rozporovom konaní), ktoré už boli akceptovateľné.
V každom prípade je materiál pripravený bez rozporov na prerokovanie do porady vedenia ministerstva, ktorá už bola po sebe viac krát zrušená. Keď sa nestane nič neočakávané, mala by byť tento štvrtok. Potom proces pokračuje štandardnou legislatívnou cestou, t. j. materiál bude dopracovaný v zmysle pripomienok z porady vedenia – ak nejaké vznesené budú a pôjde na predbežné medzirezortné pripomienkové konanie, potom na medzirezortné pripomienkové konanie, atď.

Petrov zdar!

P.S. Dnes som bol u p. štátneho taj. Kurillu aj spolu s GR SV a riaditeľkou OŠVSaR a na jeho požiadanie som ho informoval o stave zákona, jeho zámere atď.

Ing. Tibor Dobiaš

Dňa 28. septembra 2017 sme obdŕžali návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, v rámci ktorého bolo možné pripomienkovať len Doložku vplyvov a analýzu dopadov na rozpočet v termíne do 08. októbra 2017.
Znenie predloženého návrhu zákona o rybárstve bolo koncepčne úplne iné ako toho, na ktorom sme pracovali, najmä čo sa týkalo znenia ustanovenia § 4, ktorý by mal umožňovať pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. na významných vodných tokov a drobných vodných tokov a ŠOP SR v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie.

Dňa 29. septembra 2017 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ na deň 04. októbra 2017 s tým, že sa pripravili pripomienky k doložke vybraných vplyvov, ktoré boli následne doplnené o ďalšie návrhy, ktoré vyplynuli z tohto zasadnutia.

Po prerokovaní problematiky, ktorá vznikla s predloženým návrhom zákona o rybárstve boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 26/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ vyvolať rokovanie z ministrom životného prostredia SR za účasti zástupcov Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 27/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ vypracovať otvorený list, na základe pripomienok členov Prezídia Rady SRZ z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ, prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi NR SR za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 28/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ zaslať Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pripomienky k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve doplnené o návrhy členov Prezídia Rady SRZ z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ pre potreby ich zaslania na predbežné pripomienkové konanie.
Termín: bezodkladne

Uznesenie č. 29/2017
Prezídium Rady SRZ ukladá štatutárnym zástupcom Rady SRZ zaslať členom Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ a štatutárnym zástupcom ZO SRZ sprievodný list k návrhu zákona o rybárstve spolu s prijatými uzneseniami z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Rady SRZ, pripomienkami k doložke vybraných vplyv k návrhu zákona o rybárstve a otvoreným listom určeným prezidentovi, predsedovi vlády a predsedovi NR SR a uvedenú informáciu zverejniť vo vestníku Rady SRZ.
Termín: bezodkladne

Na základe prijatých uznesení boli uskutočnené nasledovné kroky:

1. Dňa 5.10.2017 bola telefonicky oslovená kancelária ministra ŽP SR o stanovenie termínu stretnutia zástupcov SRZ – Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ s pánom ministrom s jediným bodom rokovania „návrh zákona o rybárstve“ – termín rokovania bude oznámený kanceláriou ministerstva.

2. Spracovanie pripomienok k doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o rybárstve, ktorý bol dňa 06. októbra 2017 zaslaný Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

3. Vypracovanie otvoreného listu prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR, ktorý im bol zaslaný dňa 11. októbra 2017.

Na základe vyššie uvedených skutočností si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste o aktuálnej situácii k návrhu zákona o rybárstve informovali čo najširšiu verejnosť, aby sme tak spoločne a jednotne mohli uskutočniť ďalšie spoločné kroky pre zastavenie návrhu zákona o rybárstve v znení, ktorý v žiadnom prípade nepredstavuje kvalitatívne lepšiu právnu normu, zodpovedajúcu súčasným spoločenským pomerom, záujmom SR a spoločenských záujmov na ochranu vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.

O ďalšom vývoji predmetnej problematiky Vás budeme priebežne informovať.


Dokument si môžete stiahnuť tu:

Mimoriadny vestník SRZ Rady Žilina – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstvePripomienky k doložke vybraných vplyvov a otvorené listy trom najvyšším ústavným činiteľom SR si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:

Pripomienky k doložke vybraných vplyvov

Otvorený list prezidentovi SR

Otvorený list predsedovi vlády SR

Otvorený list predsedovi NR SR

Informácie o príprave nového zákona o rybárstve

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

 

O príprave nového zákona o rybárstve vás  priebežne informujeme na našej webovej stránke v sekcii Činnosť Sekretariátu Rady SRZ v rámci jednotlivých pracovných týždňov.

Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 14. júla 2016 s ministrom životného prostredia SR, Ing. Lászlóm Sólymosom. Zo strany SRZ sa rokovania zúčastnili tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, prezident SRZ RSDr. Rudolf Boroš, viceprezident za Trnavský kraj Ing. Igor Mišech a predseda SRZ MO Sládkovičovo, Bc. Béla Zsille.

Po tomto úvodnom stretnutí bola ministrom životného prostredia SR vymenovaná Expertná skupina, ktorá sa prvý krát stretla dňa 22. septembra 2016 na pôde sekcie vôd MŽP SR v Bratislave.

Za členov Expertnej skupiny boli vymenovaní JUDr. Ladislav Hanniker, JUDr. Matej Sudor, Ing. Martin Rybár, za SRZ Ing. Ľuboš Javor a Ing. Igor Mišech, za MŽP SR Ing. Tibor Dobiaš a Ing. Marek Hausman.

Obsahom rokovania boli informácie o zabezpečení podmienok na rokovanie expertnej skupiny, filozofii spracovania predmetných návrhov (spôsob spracovania, prizývanie zástupcov zainteresovaných inštitúcií – nečlenov expertnej skupiny), vyjadrenie členov expertnej skupiny k najvýznamnejším novelizačným bodom, termínoch spracovania návrhov noviel a ich predloženie do legislatívneho procesu.

 

Dňa 23. septembra 2016 sa uskutočnilo krátke informatívne rokovanie s predsedom dočasnej legislatívnej komisie pri Rade SRZ Ing. Mihaldom o priebehu rokovania Expertnej skupiny k novele rybárskych právnych predpisov, zo dňa 22.9.2016.

 

Následne, sa v dňoch od 19. októbra do 21. októbra 2016 konalo zasadnutie Expertnej skupiny k návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a viceprezidenta za TT-kraj Ing. Mišecha a štyroch členov v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná, s programom tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona a jeho vykonávacieho predpisu. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali 21 ustanovení. Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie bolo naplánované na druhú polovicu mesiaca november.

 

V dňoch od 14. novembra do 16. novembra 2016 sa konalo II. zasadnutie Expertnej skupiny k návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora,  viceprezidenta za Trnavský kraj Ing. Mišecha a štyroch členov komisie v Príbovciach, s programom ďalšej tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona a jeho vykonávacieho predpisu. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali celé paragrafové znenie návrhu novely zákona o rybárstve. Ďalšie zasadnutie Expertnej skupiny bolo naplánované na druhú polovicu mesiaca december.

 

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti jednotlivých členov Expertnej skupiny sa zasadnutie presunulo na január.

Zasadnutie sa konalo od 11. januára do 13. januára 2017 v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali celý návrh novely zákona vrátane vyhlášky.

 

Dňa 7. februára 2017 sa uskutočnilo v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava ďalšie pracovné rokovanie členov Expertnej skupiny k legislatívnym úpravám  navrhovaných zmien novely zákona o rybárstve.

 

Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie sa uskutoční v priestoroch sekcie vôd MŽP SR dňa 14. marca 2017.

 

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že na zasadnutí Rady SRZ dňa 10. decembra 2016 tajomník SRZ, Ing. Javor informoval, že návrh nového zákona musí byť vypracovaný a predložený do konca februára 2017, ak by jeho účinnosť mala byť od 1. januára 2018.

Z dôvodu rozsiahlych navrhovaných zmien na novele zákona, naďalej pokračuje činnosť Expertnej skupiny na príprave nových rybárskych predpisov vrátane dôvodovej správy tak, aby boli zaradené do legislatívnych procesov vlády SR.

Aj napriek skutočnosti, že návrh zákona o rybárstve nie je súčasťou plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017, neznamená to, že sa návrhom zákona nebudeme naďalej zaoberať, práve naopak.

Návrh zákona môže byť vláde SR predložený aj mimo plánu legislatívnych úloh vlády. Aký postup však bude v tejto veci zvolený, je v kompetencii MŽP SR.