Archív značiek: obmedzenie

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Ružiná

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, odst. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, platí od 26. 12. 2019 na rybárskom revíri č. 3-5700-1-1 VN Ružiná zákaz lovu rýb z dôvodu ich nazhromaždenia na zostávajúcej vodnej ploche nádrže, ktorá z dôvodu vypúšťania nádrže dosiahla minimálnu prevádzkovú hladinu. Lov rýb bude zakázaný do odvolania.

Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva kaprových revíroch MO SRZ Banská Štiavnica

Na základe výsledkov vyšetrení odobratých vzoriek rýb z Jazera Počúvadlo /MO SRZ Banská Štiavnica/ a potvrdenia nákazy koi herpes virus /KHV/ nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia sa nákazy, medzi ktorými je zákaz lovu rýb v ohnisku nákazy a ochrannej zóne.
Zákaz lovu rýb sa vzťahuje na nasledujúce rybárske revíry:

 • Jazerá pri Banskej Štiavnici 3-1380-1-1,
 • Jazerá Rychnavské 3-1390-1-1,
 • Jazero Belianske 3-1410-1-1,
 • Jazero Evička 3-1420-1-1,
 • Jazero Halčianske 3-1430-1-1,
 • Jazero Klinger 3-1440-1-1,
 • Jazero Počúvadlianske 3-1450-1-1,
 • Jazero Winšachtské 3-1460-1-4,
 • Komorovské rybníky 3-1630-1-1,
 • Veľké Kolpašské jazero 3-4820-1-1,
 • VN Banská Belá 3-4900-1-1.

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva bude trvať do odvolania – na základe informácií od ŠVPS.

Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na energetickom kanáli Váhu a príslušných rybárskych revíroch.

Na základe plánovanej revízie a opráv na energetickom kanáli Váhu pod VN Hričov a nutnosti jeho vypustenia, bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na príslušných rybárskych revíroch.
Jedná sa o nasledujúce revíry, ktoré sú aj súčasťou kaprového zväzového povolenia na rybolov:

 • Váh č. 13 3-4620-1-1 od železničného mosta pri ústí Rajčianky po cestný most Žilina – Budatín,
 • VN Hričov 3-5090-1-1,
 • Hričovský kanál č. 2a 3-1031-1-1,
 • Hričovský kanál č. 2b 3-1030-1-1,
 • VN Mikšová 3-5400-1-1,
 • Hričovský kanál č. 1 3-1040-1-1.

Plánovaný začiatok vypúšťania kanála a príslušných vodných nádrží je plánované na 12.8.2019, ukončenie prác a naplnenie sústavy je plánované na 6.11.2019.

Zníženie hladiny a obmedzenie lovu – 3-4580-2-1 Váh č. 10 a 3-2520-1-1 Nosicko – Kočkovský kanál

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Púchov Vám oznamuje, že podľa § 20 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov platí na rybárskom revíre č. 3-4580-2-1 Váh č. 10 od hrádze pri benzínových pumpách Slovnaft v Púchove po hať v Dolných Kočkovciach a na rybárskom revíre č. 3-2520-1-1 Nosicko – Kočkovský kanál

 

zákaz lovu a privlastňovania si rýb


z dôvodu zníženia vodnej hladiny -2m pod minimálnu prevádzkovú hladinu a následnej opravy hrádze.

Zákaz lovu a privlastňovania si rýb platí od 1.10.2018 do 20.10.2018.

V prípade skoršieho ukončenia prác na oprave hate, bude lov a privlastňoanie si rýb opätovne umožnené.

 

Zákaz lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava naďalej pretrváva

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Michalovce listom zo dňa 02. júla 2018 požiadala Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca o prehodnotenie lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava z nasledovných dôvodov:

 • lov bol obmedzený pre členov SRZ do vzdialenosti 50m od telesa hrádze, čo je vyznačené na tabuli zákazu lovu a farebnými čiarami na hrádzi, čo už trvá dlhší čas,
 • po stavebných úpravách Výpustného kanála veľká časť rýb ostáva v takzvanom “bazéne“ a nemá možnosť odplávať do Laborca.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca listom zo dňa 11. júla 2018 zaujal nasledovné stanovisko:

 • prevádzkový poriadok VN Zemplínska Šírava zakazuje z bezpečnostných dôvodov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti objektov vodnej stavby (bezpečnostný prepad),
 • na bezpečnostnom prepade sú namontované kamerové systémy a iné zariadenia, ktoré sa pri love rýb môžu poškodiť,
 • rekonštrukciou prepadu neboli urobené také zásahy, ktoré by bránili pohybu rýb za segmentom výpustného objektu.

Na základe vyššie uvedených skutočností vám oznamujeme, že lov rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava je naďalej zakázaný, a teda nie je možné jeho uskutočňovanie v zmysle zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

 

VN Palcmanská Maša – obmedzenie rybolovu počas pretekov

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

na základe návrhu kalendára súťaží Odboru športovej činnosti pri RADE SRZ boli schválené kvalifikačné – postupové preteky na VN Palcmanská Maša-Dedinky v technike LRU – MUCHA.

Z tohto dôvodu vás chceme požiadať o ohľaduplnosť voči pretekárom počas pretekov pri love rýb na VN Palcmanská Maša-Dedinky.

Zároveň si vás dovoľujeme požiadať o dodržanie obmedzenia rybolovu z člnov dňa 19.5.2018 v čase od 7:30 do 17:30

Sekcia LRU – MUCHA  pri OŠČ Rady SRZ

Zaznamenaný zvýšený obsah ortuti v svalovine boleňa a zubáča na VN Liptovská Mara

Oznamujeme všetkým rybárom (držiteľom platných povolení na lov rýb na rok 2018), že z dôvodu zaznamenaného zvýšeného obsahu ortuti v svalovine boleňa dravého a zubáča veľkoústeho Regionálna veterinárna a potravinová  správa v Liptovskom Mikuláši vydaným opatrením č. č. 1649/2017 zo dňa 14.12.2017 zakázala privlastňovanie týchto druhov rýb od 1.1.2018 na rybárskom revíri č. 3-5340- 1-1 VN Liptovská Mara až do jeho odvolania.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje členom SRZ, že lov týchto druhov nie je zakázaný, avšak lov je možné realizovať výhradne formou lovu „Chyť a pusť“.

VD Gabčíkovo – oprava asfaltovej pečate na svahoch prívodného kanála

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

na základe informácie SVP, š.p. Bratislava sa uskutoční na VD Gabčíkovo oprava asfaltovej pečate na svahoch prívodného kanála (celoročný zákaz lovu rýb) od 02.09.2017 do 16.10.2017.

Z toho dôvodu bude v uvedenom termíne znížená hladina vody na úroveň 129,5 m. n. m. v zmysle DMPSVDG-N X.

Na základe danej informácie SRZ na rybárskych revíroch č. 2-0610-1-1 Dunaj č.3 Zdrž VD Čunovo a revíroch Dunaja v obhospodarovaní MsO SRZ Bratislava V. v termíne od 04.09.2017 do 19.10.2017:

 • nezakazuje lov rýb
 • nedoporučuje lov rýb z malých plavidiel
 • zvyšuje ochranu revírov RS
 • v prípade mimoriadnej situácie uplatní § 20 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

Prietoky vody, ktoré nebude možné spracovať na VD Gabčíkovo budú prepustené do starého koryta Dunaja (rybársky revír č. 2-0510-1-1).

Aktuálne informácie budeme priebežne poskytovať počas uvedeného termínu.

Protest prokurátora proti VZN obce Kvakovce, ktoré obmedzuje rybárov

V „Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň“ sme vás informovali, že bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Vranov nad Topľou na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce Kvakovce.

Vydané VZN č. 1/2017 je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bol ním porušený najmä zákon o rybárstve.

Vo VZN 1/2017 sa v článku V. bod 6 uvádza, že v dobe letnej turistickej sezóny, t.j. od 1. júla do 31. augusta sa zakazuje chytať ryby z pláží určených na verejné kúpanie (pozemky v Územnom pláne obce Kvakovce zadefinované ako plochy športu a pláží), t.j. v zátoke na Dobrej, konkrétne od lodenice jacht klubu po koniec zosuvu, v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

Obec Kvakovce rovnaké všeobecne záväzné nariadenie, resp. podobného obsahu vydala aj v roku 2016 pod č. 2/2016, proti ktorému bol podaný protest prokurátora a na základe podaného protestu bolo VZN č. 2/2016 zrušené dňa 21.11.2016.

Aj napriek vyššie uvedenému a už raz podanému protestu prokurátora, obec Kvakovce opätovne vydala VZN č. 1/2017, ktoré je v rozpore so zákonom o rybárstve.

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou vyhovela nášmu podnetu a podala protest prokurátora podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 ods. 1 zákona o prokuratúre.

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva počas 37. MS v LRU-mucha

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v dňoch od 28. augusta 2017 do 9. septembra 2017 bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva tým, že všetkým držiteľom platných povolení na rybolov, okrem súťažiacich počas pretekov 37. majstrovstiev sveta v love rýb udicou na umelú mušku, sa zakazuje lov rýb vo vymedzených častiach rybárskych revírov:

 • č. 4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša
 • č. 3-2710-6-1 Orava č. 1a
 • č. 3-2720-6-2-1 Orava č. 2
 • č. 4-2020-4-1 Poprad č. 9
 • č. 4-2021-4-4 Poprad č. 10
 • č. 3-4730-4-1 Váh č. 22
 • č. 3-0040-4-4 Belá č. 1a
 • č. 3-0041-4-1 Belá č. 1b

na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 3647/2017-4.1 zo dňa 27. marca 2017.

Popis pretekárskych tratí so situačnými nákresmi sa nachádza v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia MŽP SR.

Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR si môžete pozrieť na nižšie uvedenej prílohe:

 

Rozhodnutie MŽP SR o obmedzení výkonu rybárskeho práva počas MS v LRU-mucha