Archív značiek: oznamy

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Ružiná

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, odst. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, platí od 26. 12. 2019 na rybárskom revíri č. 3-5700-1-1 VN Ružiná zákaz lovu rýb z dôvodu ich nazhromaždenia na zostávajúcej vodnej ploche nádrže, ktorá z dôvodu vypúšťania nádrže dosiahla minimálnu prevádzkovú hladinu. Lov rýb bude zakázaný do odvolania.

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 14. decembra 2019

Dňa 14. decembra  2019 sa konalo zasadnutie Rady SRZ.

Program:

 1. Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ
 2. Kontrola uznesení
 3. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom
  Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018
  Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 4. Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica
 5. Návrh plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2020
 6. Návrh plánu investícií na rok 2020
 7. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti a SZŠR za rok 2019
 8. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2019
 9. Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou
 10. Iné
  10.1. Návrh na odvolanie p. M. Pavelkovej z funkcie člena Disciplinárnej komisie SRZ Rady
  10.2. Žiadosť MsO SRZ Michalovce – schválenie pretekov Zemplínsky kapor 2020
  10.3. Návrh dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu
  10.4. Návrh nového Disciplinárneho poriadku predložený dočasnou Legislatívnou komisiou Rady SRZ
  10.5. Návrh na vyznamenania
  10.6. Žiadosť MO SRZ Dolný Kubín – prenájom vody
  10.7. Žiadosť MO SRZ Žarnovica – prehodnotenie identifikácie vodných útvarov
  10.8. Obec Dolná Streda – pokus o zmier
 11. Rôzne

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ túto záväznú smernicu:

Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov s dodatkom


Vzory základných druhov povolení:

Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 23. novembra 2019 sa konal v Žiline XIII. Mimoriadny Snem Slovenského rybárskeho zväzu s hlavnými bodmi rokovania:

 1. Odvolanie tajomníka SRZ
 2. Novela Stanov SRZ
 3. Voľba tajomníka SRZ

Prítomných bolo 243 z pozvaných 244 delegátov OZ SRZ.

Ing. Ľuboš Javor bol odvolaný z funkcie tajomníka, keď za jeho odvolanie hlasovalo 207 z 243 delegátov Snemu. Hlavným dôvodom jeho odvolania bolo podpísanie nevýhodnej zmluvy o predaji výrobného strediska SRZ v Považskej Bystrici.

O post nového tajomníka SRZ sa uchádzalo päť kandidátov:

 • Ing. Peter Beleš, PhD. (MO SRZ Čadca),
 • Ing. Róbert Kadnár (MO SRZ Záhorie),
 • Ing. Pavol Korčok (MsO SRZ Martin),
 • Ing. Ján Kohút (MO SRZ Turčianske Teplice),
 • Ing. Juraj Staško (MsO SRZ Žilina), ktorý sa ešte pred samotnou voľbou kandidatúry vzdal.

Na základe výsledkov volieb sa novým tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu stal 55-ročný Ing. Ján Kohút, ktorý uspel už v prvom kole voľby, keď v konkurencii ďalších troch protikandidátov získal nadpolovičnú väčšinu – 128 z 232 platných hlasovacích lístkov.

Prílohy k článku:

Zápisnica z XIII. Snemu SRZ 2019

Udelenie Ceny mesta Michalovce a primátora mesta Michalovce

Včera vo večerných hodinách na návrh zastupiteľstva mesta Michalovce boli udelené za rok 2019 ceny mesta Michalovce a primátora mesta organizáciám a jednotlivcom. Ceny odovzdával pan primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák. Najvyššie vyznamenanie Cena mesta Michalovce ,udelené bolo 5 ,bola udelená aj Mestskej organizácii SRZ Michalovce pri príležitosti 80 výročia vzniku organizácie a za prácu s mládežou, zarybňovanie vôd a zviditeľňovanie Zemplína organizovaním pretekov. Cenu za organizáciu prevzal predseda organizácie p. Vladimír Šaffa.

Takýmto ocenením organizácia dostala pravom odmenu za prácu a zviditeľnenie SRZ v okrese Michalovce a Sobrance.


Dňa 9. novembra 2019 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ

Program:

 1. Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 2. Organizácia XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ
 3. Novela Stanov SRZ
 4. Rôzne
  4.1. Jaroslav Mužík- odobratie čestného členstva- odvolanie
  4.2. Mikuláš Hruštinec- Žiadosť o prenájom sádok strediska Bytča“