Archív značiek: PCB

Pozitívne vzorky z kanálov

V roku 2015 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach posudzovaných 17 vzoriek rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava z ktorých bolo 9 pozitívnych na nadlimitný obsah PCB. Od vtedy sa vzorky rýb na tomto rybárskom revíri v režime „chyť a pusť“ neodoberali.

Odlov vzoriek rýb v spolupráci s MsO SRZ Michalovce a Radou SRZ Žilina prebehol v roku 2017 na nápustnom a výpustnom kanáli z VN Zemplínska šírava.
Na základe predložených vzoriek rýb z napájacieho kanála, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru Rady SRZ Žilina  č. 4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava a z Výpustného kanála VN Zemplínska Šírava, r.č. 4-4140-1-1 obhospodarovanom MsO SRZ Michalovce, dala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Michalovciach spracovať vzorky rýb na Štátny veterinárny a potravinový ústav, skúšobné laboratórium Košice.

Zo 6 vyšetrených vzoriek boli 4 vzorky nevyhovujúce. Všetky tri nadlimitné hodnoty PCB boli zistené v rybách odlovených v napustnom kanáli do Zemplínskej šíravy. U šťuky severnej a jalca hlavatého bolo zaznamenaných od 295 do 297 nanogramov PCB na gram živej hmotnosti, ale rekordérom sa stal úhor európsky s výsledkom 4335 nanogramov PCB na gram čistej hmotnosti. Takýto vysoký údaj PCB tu ešte nebol zaznamenaný.
Boleň dravý vo veku 6 rokov odlovený z Výpustného kanála VN Zemplínska Šírava prekročil obsah sumy PCB a zistené množstvo dosiahlo 1507,8 ng/g čistej hmotnosti (limit je 125 ng/g čistej hmotnosti). Ďalšie dva vzorky, približne jeden kilogram ťažká šťuka severná a zubáč veľkoústy o hmotnosti 2,2 kg, boli podlimitné.

Vyšetrenia rýb budú pokračovať aj v tomto roku na celom Slovensku. Záleží od ŠVPS, z ktorých vodných tokov, prípadne nádrží budú ryby odoberané na vyšetrenia.


Napustný kanál do VN Zemplínska šírava


Úhor – PCB rekordér

4-4030-1-4 VN Zemplínska šírava – odlov rýb na analýzy PCB

(22.09.2015) Odlov rýb na určenie obsahu PCB látok v svalovine rýb ukončený

Na základe požiadavky ministerstva pôdohospodárstva, rybári v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach aj v tomto roku v letných mesiacoch postupne odlovovali vzorky rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava za účelom zistenia obsahu PCB látok v svalovine rýb.

V priebehu letných mesiacov sa postupne podarilo odloviť 17 rôznych druhov rýb o hmotnosti nad 1,5 kg z ktorých prevažnú časť tvorili dravé druhy rýb. Jedenásť vzoriek už bolo vyšetrených a zbytok bude podrobený vyšetreniu na sledované polychlorované bifenyly v košickom veterinárnom ústave.

Nápomocní pri odlove boli najmä rybári z Michaloviec, Ing. Slavomír Kelemen, Milan Koščák, MsO SRZ Michalovce a jej hospodár Rastislav Kačmarský a hospodár na nádrži Milan Tegi.

Nakoľko ešte chýbalo vyšetriť šesť vzoriek, informáciu o dielčich výsledkoch zatiaľ nezverejníme. Bude potrebné počkať na oficiálne vyhodnotenie buď zo Štátnej veterinárnej správy v Bratislave, alebo z príslušného ministerstva.


 

(06.07.2015) Odlov rýb na analýzy PCB zo Zemplínskej šíravy

Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sekcia potravinárstva a obchodu odbor  bezpečnosti potravín a výživy  aj v tomto roku požiadalo  SRZ Rada Žilina o spoluprácu a súčinnosť  s pracovníkmi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce pri realizácii úradného odberu vzoriek rýb na analýzy PCB zo Zemplínskej šíravy.

Pre úradnú kontrolu PCB vydala  ŠVPS SR usmernenie na odber 17 vzoriek prednostne dravých druhov rýb starších ako 3 roky, pričom jedna vzorka musí obsahovať iba jeden druh ryby.  Hmotnosť nepitvanej vzorky ryby  musí byť  1 500 g. Ak sa jedna o menšie ryby  ich celková hmotnosť musí dosiahnuť aspoň 2 500 g.

Zatiaľ  sa odlovili štyri vzorky rýb  pozostávajúce  z troch druhov a to  pleskáča vysokého, sumca veľkého a zubáča veľkoústeho. Vzorky boli odobraté z rôznych lokalít vodnej nádrže Zemplínska šírava a v ich odberoch sa bude pokračovať v mesiacoch júl až august.