Archív značiek: plašenie

Výnimka na plašenie a odlov kormorána veľkého – revíry SRZ

Slovenský rybársky zväz obdržal dňa 16.09.2015 rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 4949/2015-1.10.2 (10/2015-rozkl.), ktorým sa SRZ – Rada Žilina povoľuje úmyselne usmrcovať a rušiť jedince chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého.

 

 Rozhodnutie

 Rybárske revíry s neudelenou výnimkou – Príloha č. 1

 Rybárske revíry s udelenou výnimkou – Príloha č. 2

 Záznam o love 2015

 

Výnimka sa vzťahuje na všetky lovné rybárske revíry SRZ okrem revírov uvedených v prílohe č. 1 rozhodnutia a na rybárskych revíroch Dunaj č. 4 (2-0620-1-1), Dunaj č. 2 (2-0490-1-1) a Dunaj č. 1 (2-0480-1-1) sa povoľuje táto výnimka len vo vzdialenosti 100 m v smere toku a 100 m proti prúdu od ústí riek Morava, Váh, Hron a Ipeľ. Na lovných rybárskych revíroch je možné realizovať výnimku v období od 01.09. do 31.03. a to opakovane až do 31.03.2020 (obdobie 5 rokov).

Na vybraných chovných rybárskych revíroch, ktoré tvoria prílohu č. 2 uvedeného rozhodnutia, je možné výnimku realizovať celoročne. V rybárskych revíroch Číčovské rybníky (2-0310-1-2), VN Bátka (3-4910-1-2), VN Martinová (3-5380-1-2) a Rybníky Brzotín (4-2210-1-2) sa výnimka môže realizovať od 01.07. do 31.03., a to s platnosťou do 31.03.2020 (obdobie 5 rokov).

Odlov a plašenie kormoránov veľkých na uvedených rybárskych revíroch bude možné vykonávať iba pri splnení nasledujúcich podmienok.

1.) Každý odlov alebo plašenie spolu so zoznamom lokalít je potrebné oznámiť písomne alebo elektronickou poštou najneskôr 1 deň pred realizáciou povolených činností príslušnému organizačnému útvaru Štátnej ochrany prírody SR. Zoznam príslušných správ NP a CHKO pre každú základnú organizáciu SRZ je uvedený na webovej stránke Rady. V prípade nejasností o príslušnom útvare ŠOP SR kontaktujte prosím svojho oblastného ichtyológa.

2.) Odstrel kormoránov je možné realizovať len na pobrežných pozemkoch, t.j. najviac 100 m od brehovej čiary.

3.) Na kormorány veľké možno strieľať len za podmienky, že nebudú letieť v kŕdli s inými druhmi vtákov.

4.) Počet odstrelených jedincov kormorána veľkého v jednom roku bude max. 1300 ks (počíta sa kalendárny rok).

5.) Vykonaný odstrel s uvedeným počtom usmrtených jedincov kormorána je potrebné bezprostredne ohlásiť  (najneskôr do 5 dní) územne príslušnému organizačnému útvaru ŠOP SR, a zároveň na Radu SRZ (poštou alebo elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk), a to z dôvodu operatívneho sčítavania odlovených kormoránov, aby nebol prekročený povolený počet odlovených jedincov. Na nahlasovanie ulovených jedincov je potrebné použiť formulár „Záznam o odlove kormoránov a nakladaní s nimi“, ktorý je umiestnený na webovej stránke Rady SRZ v sekcii Rada SRZ, Kormorán – výnimka. Pre efektívnejšie spracovanie údajov odporúčame všetkým ZO, ktoré sa budú aktívne zúčastňovať plašenia a odlovu kormoránov veľkých, aby  nahlasovanie odlovov a ulovených jedincov prebiehalo elektronickou formou.

6.) Ulovené a dohľadané kormorány je potrebné odovzdať príslušnému útvaru ŠOP SR, v prípade nezáujmu bude potrebné kadávery zlikvidovať podľa platných veterinárnych predpisov. Tiež je možné ulovené jedince odovzdať na študijné účely odborným organizáciám alebo je možné ich použiť na preparáciu. Tieto skutočnosti je potrebné uviesť do formulára o odlove kormoránov.

Rozhodnutie MŽP SR v plnom znení, ako aj obidve prílohy tohto rozhodnutia, formulár o odlove a nakladaní s ulovenými kormoránmi a zoznam územne príslušných útvarov ŠOP SR s kontaktmi sú umiestnené na webovej stránke Rady SRZ v sekcií Rada SRZ, Kormorán výnimka.