Archív značiek: právny referát

Aktuálne o súdnych sporoch – náhrada škody vo výške 30 884,50 Sk a 5 514,50 Sk mesačne titulom úrazovej renty

Dňa 24. mája 2006 bola žalobkyňou Eleonórou V. podaná žaloba o zaplatenie sumy 30 884,50 Sk ako náhrady škody, sumy 5 514,50 Sk mesačne titulom úrazovej renty a zaplatenie sumy 1 000 Sk titulom náhrady škody, ktorá vznikla na bicykli Júliusa V. v dôsledku dopravnej nehody spôsobenej zamestnancom Slovenského rybárskeho zväzu počas výkonu pracovnej činnosti.

Dňa 19. apríla 2018 bol vydaný Okresným súdom Žilina rozsudok, ktorým bola žaloba v časti zastavená a v časti zamietnutá. Zároveň uložil Slovenskému rybárskemu zväzu povinnosť zaplatiť sumu vo výške 33,19 Eur titulom náhrady škody, ktorá vznikla na bicykli.

V rámci odôvodnenia súd konštatoval, že žalobkyňa nemá nárok na vyplatenie náhrady škody a na vyplácanie pozostalostnej úrazovej renty, nakoľko pre vyčíslenie pozostalostnej úrazovej renty je potrebné vyčísliť úrazovú rentu. Z dôvodu, že poškodený bol ku dňu smrti poberateľom dôchodku, výška úrazovej renty bola 0 Sk.

V tejto veci si Slovenský rybársky zväz uplatní regresný nárok na sumu 33,19 Eur voči zamestnancovi, ktorú dopravnú nehodu zapríčinil.

O ďalšom priebehu súdneho sporu, v prípade podania odvolania zo strany žalobkyne, Vás budeme priebežne informovať.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-7/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Miroslavom K. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-7/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-7/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-75 zo dňa 14. mája 2013 bol pozastavený výkon rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-79 zo dňa 14. mája 2013bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 24. apríla 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-103 zo dňa 11. apríla 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-103 o zastavení konania

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-9/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Jaroslavom S. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-9/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu troch trokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-9/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 14C/362/2012-60 zo dňa 31. januára 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 14C/362/2012-94 zo dňa 7. marca 2013bolo zároveň konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 14C/362/2012-42 zo dňa 9. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 14C/362/2012-42 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 13. apríla 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. januára 2018, a teda odkladný účinok vykonateľnosti rozhodnutia OP-9/12 zanikol právoplatnosťou rozhodnutia súdu vo veci samej.

Podľa § 186 ods. 1 Správneho súdneho poriadku nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu podľa § 185 sa pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 186 ods. 2 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok zaniká právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-9/12 opäť vykonateľné, a teda Jaroslav S. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-14/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 9. októbra 2012 bola Martinom V. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-14/12 zo dňa 22.9.2012,  ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-14/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 2S/1/2013-104 zo dňa 17. júna 2015 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 17. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 2S/1/2013-136  zo dňa 10. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 2S/1/2013-136 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 27. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. februára 2018.

Nakoľko v prípade Martina V. nebol uznesením Okresného súdu Žilina pozastavený výkon Rozhodnutia odvolacieho orgánu sp.zn. OP-14/12, disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu troch rokov uplynulo 22.09.2015.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-6/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Igorom P. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-6/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-6/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 13S/1/2013-88 zo dňa 27. februára 2013 bol pozastavený výkon rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 13S/2/2013-101 zo dňa 17. apríla 2013 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 19. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 13S/2/2013-161 zo dňa 10. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 13S/2/2013-161 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 26. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. februára 2018, a teda odkladný účinok vykonateľnosti rozhodnutia OP-6/12 zanikol právoplatnosťou rozhodnutia súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-6/12 opäť vykonateľné, a teda Igor P. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia výboru MsO SRZ Košice 202-DK-II. stupňa ukončený v prospech SRZ

Dňa 04. februára 2013 bola Ing. Petrom H. podaná na Okresný súd Žilina žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu výboru MsO SRZ Košice sp.zn. 202-DK-II. stupňa, zo dňa 13.12.2021, ktorým bolo potvrdené disciplinárne rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia, dočasného vylúčenia z členstva vo zväze na dobu 2 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. 202-DK-II. stupňa

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 17S/1/2013-92 zo dňa 09. apríla 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 17S/1/2013-103 zo dňa 22. mája 2013 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 17S/1/2013-177 zo dňa 08. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 17S/1/2013-177 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 23. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. januára 2018.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. 202-DK-II. stupňa opäť vykonateľné, a teda Ing. Peter H. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu dvoch rokov.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-11/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Miroslavom M. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-11/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-11/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 27C/123/2014-88 zo dňa 30. júna 2014 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 11. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 27C/123/2014-106 zo dňa 04. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 27C/123/2014-106 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 23. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. januára 2018.

Nakoľko v prípade Miroslava M. nebol uznesením Okresného súdu Žilina pozastavený výkon Rozhodnutia odvolacieho orgánu sp.zn. OP-11/12, disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu troch rokov uplynulo 22.09.2015.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-13/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Mgr. Františkom Š. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-13/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-13/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 27C/89/2013-90 zo dňa 16. septembra 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 27C/89/2013-94 zo dňa 16. septembra 2013 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 12. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 27C/89/2013-121 zo dňa 05. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 27C/89/2013-121 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 23. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. januára 2018, a teda odkladný účinok vykonateľnosti rozhodnutia OP-13/12 zanikol právoplatnosťou rozhodnutia súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-13/12 opäť vykonateľné, a teda Mgr. František Š. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-16/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Ing. Jozefom H. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-16/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-16/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-93 zo dňa 15. júla 2013 bolo zároveň konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-96 zo dňa 15. júla 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-191 zo dňa 31. októbra 2017 súd rozhodol o pokračovaní v konaní.

Dňa 16. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-234 zo dňa 08. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-234 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 22. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. januára 2018, a teda odkladný účinok vykonateľnosti rozhodnutia OP-16/12 zanikol právoplatnosťou rozhodnutia súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-16/12 opäť vykonateľné, a teda Ing. Jozef H. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-8/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Petrom G. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-8/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-8/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 4S/1/2013 zo dňa 10. apríla 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 4S/1/2013-94 zo dňa 21. mája 2013 bolo zároveň konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 17. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 4S/1/2013-123 zo dňa 22. decembra 2017, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 4S/1/2013-123 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 20. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. februára 2018.

Podľa § 186 ods. 1 Správneho súdneho poriadku nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu podľa § 185 sa pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 186 ods. 2 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok zaniká právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-8/12 opäť vykonateľné, a teda Peter G. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.