Archív značiek: právny referát

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-15/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Štefanom K. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-15/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 6S/1/2013-118 zo dňa 23. mája 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 6S/1/2013-122 zo dňa 23. mája 2013 bolo zároveň konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 6S/1/2013-191 zo dňa 08. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 13. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. januára 2018.

Podľa § 186 ods. 1 Správneho súdneho poriadku nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu podľa § 185 sa pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 186 ods. 2 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok zaniká právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-15/12 opäť vykonateľné, a teda Štefan K. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.

Súdny spor o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012.

V rámci priebehu súdneho konania boli uskutočnené nasledovné právne úkony:

 • návrh žalobcu na pozastavenie výkonu rozhodnutí Prezídia a Rady SRZ zo dňa 16.05.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice o postúpení veci Krajskému súdu Košice ako miestne a vecne príslušnému zo dňa 14.06.2012
 • vyjadrenie nesúhlasu Krajského súdu Košice s postúpením veci zo dňa 27.06.2012
 • uznesenie NS SR, že nesúhlas Krajského súdu Košice je dôvodný zo dňa 10.07.2012
 • návrh žalobcu na pristúpenie Rady SRZ ako účastníka do konania zo dňa 07.08.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice o nepripustení vstupu Rady SRZ do konania zo dňa 27.08.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice zo dňa 05.10.2012 o zamietnutí návrhu na pozastavenie výkonu rozhodnutí
 • súdne pojednávanie dňa 25.10.2012, 24.11.2012
 • súdne pojednávanie zo dňa 07.02.2013 odročené na neurčito
 • návrh žalobcu na pristúpenie ďalších účastníkov konania na strane žalobcu zo dňa 16.01.2013
 • uznesenie Okresného súdu Košice o nepripustení ďalších osôb do konania zo dňa 13.02.2013
 • súdne pojednávanie dňa 20.06.2013, 03.04.2014

Dňa 03. apríla 2014 bol vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 a v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 bolo konanie zastavené, nakoľko samotné uznesenie malo len odporúčací charakter.

Proti uvedenému rozsudku podal žalobca odvolanie, na základe ktorého Krajský súd Košice potvrdil rozsudok v zamietavom výroku a zrušil rozsudok vo výroku o zastavení konania z dôvodu, že súd dostatočne neodôvodnil zastavenie konania a z dôvodu procesných chýb vrátil vec v tejto časti na nové rozhodnutie.

Nakoľko bolo zrejmé, že výrok rozhodnutia bude rovnaký, Okresný súd Košice I. vyzval žalobcu na vyjadrenie sa, ktorý však na výzvu nereagoval a bola mu uložená poriadková pokuta.

Po druhej výzve zaslal súdu vyjadrenie, že v predmetnej časti berie žalobu späť.

Dňa 16. novembra 2017 sa konalo súdne pojednávanie, na ktorom Okresný súd Košice I. vydal rozhodnutie o zastavení konania v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 a žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 100 %.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU

Súdny spor o zaplatenie 2 718,21 Eur s príslušenstvom ukončený v prospech SRZ

Dňa 13. marca 2012 bola podaná žalobkyňou Máriou P. žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške  s príslušenstvom.

Súdne pojednávania sa uskutočnili 15.01.2013, 28.05.2013 a 18.06.2013. Dňa 18. júna 2013 bol vydaný rozsudok o zamietnutý žaloby, voči ktorému sa žalobkyňa odvolala. Krajský súd rozsudok zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Ďalšie súdne pojednávania prebehli 07.06.2016 a 13.09.2016.

Dňa 13. septembra 2016 Okresný súd Rimavská Sobota vydal uznesenie o zastavení konania, nakoľko bola žaloba vzatá späť v celom rozsahu na základe všetkých predložených dôkazov, ktoré boli v prospech SRZ.

Dňa 21. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota o povinnosti žalobkyne nahradiť trovy konania vo výške 241,78 Eur. Uvedená suma bola pripísaná na účet SRZ dňa 21. septembra 2017.


Uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota o zastavení konania zo dňa 13.09.2017

Uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota o povinnosti žalobcu nahradiť trovy konania Slovenského rybárskeho zväzu zo dňa 24.08.2017


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU

Súdny spor o zaplatenie 18 298,97 Eur s príslušenstvom ukončený v prospech SRZ

Dňa 13. marca 2012 bola podaná žalobkyňou Máriou M. žaloba o zaplatenie 18 298,97 Eur s príslušenstvom ako vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov, na ktorých sa nachádza VN Tachty.

Okresný súd Rimavská Sobota rozsudkom sp.zn. 16C/26/2012 zo dňa 24. októbra 2012 žalobu zamietol.

Žalobkyňa využila možnosť podania opravného prostriedku, odvolania, v ustanovenej lehote.

V rámci odvolacieho konania boli organizačno-právnym referentom vypracované tri vyjadrenia, zo dňa 28.01.2013, 19.09.2016 a 21.11.2016.

Dňa 29. júna 2017 Krajský súd v Banskej Bystrici vydal rozsudok sp.zn. 12Co/58/2013, ktorým rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota potvrdil.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že Slovenský rybársky zväz sa bezdôvodne neobohacuje na úkor žalobkyne, nakoľko vykonáva rybárske právo v zmysle zákona o rybárstve a nie je pasívne vecne legitimovaný v danom konaní.

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici si môžete pozrieť na nižšie uvedenej prílohe:

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici o potvrdení rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 29. júna 2017


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU

Protest prokurátora proti VZN obce Kvakovce, ktoré obmedzuje rybárov

V „Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň“ sme vás informovali, že bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Vranov nad Topľou na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce Kvakovce.

Vydané VZN č. 1/2017 je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bol ním porušený najmä zákon o rybárstve.

Vo VZN 1/2017 sa v článku V. bod 6 uvádza, že v dobe letnej turistickej sezóny, t.j. od 1. júla do 31. augusta sa zakazuje chytať ryby z pláží určených na verejné kúpanie (pozemky v Územnom pláne obce Kvakovce zadefinované ako plochy športu a pláží), t.j. v zátoke na Dobrej, konkrétne od lodenice jacht klubu po koniec zosuvu, v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

Obec Kvakovce rovnaké všeobecne záväzné nariadenie, resp. podobného obsahu vydala aj v roku 2016 pod č. 2/2016, proti ktorému bol podaný protest prokurátora a na základe podaného protestu bolo VZN č. 2/2016 zrušené dňa 21.11.2016.

Aj napriek vyššie uvedenému a už raz podanému protestu prokurátora, obec Kvakovce opätovne vydala VZN č. 1/2017, ktoré je v rozpore so zákonom o rybárstve.

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou vyhovela nášmu podnetu a podala protest prokurátora podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 ods. 1 zákona o prokuratúre.

Odvolaní členovia RS neodovzdali odznaky a preukazy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01. júna 2017, ktoré bolo doručené MsO SRZ Bratislava V. dňa 14. júna 2017, boli z funkcie členov rybárskej stráže odvolaní:

 • p. Andrej B. – odznak č. 0132, preukaz č. 2006/09400-14/CS, vydaný dňa 12.12.2006
 • p. Pavol R. – odznak č. 0126, preukaz č. 2006/09400-26/CS vydaný dňa 12.12.2006
 • p. Marek T. – odznak č. 0503, preukaz č. RS/2015/32133-6/LET/V, vydaný dňa 8.4.2015

Vzhľadom k tomu, že menovaní neodovzdali odznaky a preukazy rybárskej stráže, boli vyzvaní OÚ Bratislava na ich odovzdanie. Nakoľko tak neučili, boli menovaní vyzvaní taktiež na ich odovzdanie tunajšou organizáciou, MsO SRZ Bratislava V.
Menovaní na výzvy nereagovali a do dnešného dňa odznaky ani preukazy OÚ Bratislava ani MsO SRZ Bratislava V. neodovzdali.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaných týmito odznakmi a preukazmi, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Zároveň vám dávame na vedomie, že nie ste povinní uposlúchnuť akýkoľvek pokyn, príkaz alebo požiadavku menovaných na základe preukázania sa odznakom a preukazom člena rybárskej stráže, nakoľko nie sú na takéto konanie menovaní oprávnení z dôvodu odvolania z funkcie členov rybárskej stráže a neplatnosti preukazov a odznakov.

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/2/2016 a 2S/1/2015

V novembri minulého roka sme Vás informovali, že dňa 07. novembra 2016 sa konalo súdne pojednávanie vo veci žaloby o preskúmanie uznesenia č. 113/2014 – Rada Žilina zo dňa 13.12.2014, ktorej žalobcom je Miloš O. a spol.

V tejto veci vydal Okresný súd Žilina rozsudok o zrušení uznesenia č. 113/2014 a vrátení veci na ďalšie konanie. Predmetný rozsudok bol na Sekretariát Rady SRZ doručený dňa 24. januára 2017. Proti rozsudku bolo Slovenským rybárskym zväzom podané odvolanie.

Dňa 10. júla 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že podané odvolanie bolo postúpené na ďalšie konanie Okresnému súdu ako súdu vecne a miestne príslušnému.


Vo veci žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ bol dňa 07. marca 2017 vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá. Žalobca v ustanovenej lehote podal proti rozsudku odvolanie, ku ktorému podal SRZ vyjadrenie dňa 02. mája 2017.

Dňa 10. júla 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené upovedomenie, že podané odvolanie bolo postúpené na ďalšie konanie Okresnému súdu ako súdu vecne a miestne príslušnému.

 


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU