Archív značiek: právo

VN Tesárske Mlyňany-boj o revír, ktorý bol odobratý zväzu kvôli dotáciám pre starostu

Spoločnosť EUROPA HOLDING SK, s.r.o. listom zo dňa 27. februára 2018 požiadala MŽP SR o odobratie VN Tesárske Mlyňany Slovenskému rybárskeho zväzu, aby jej ju mohlo MPaRV SR prideliť do užívania na hospodársky chov rýb a aby mohla na MPRV SR predložiť projekt v súvislosti so získaním finančných prostriedkov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020.


Spoločnosť EUROPA HOLDING SK, s.r.o. vznikla 15. júna 2017, pričom jej jediným spoločníkom je Ing. Valkovič, starosta obce Tesárske Mlyňany a konateľom je Mgr. Valkovičová. V súvislosti s rybárstvom v rámci jej podnikateľskej činnosti je len poskytovanie služieb v rybárstve.

Dňa 26. júla 2017, mesiac po založení sro-čky, bola na SRZ doručená žiadosť o vysporiadanie rybárskeho revíru č. 2-5370-1-1 VN Tesárske Mlyňany pre potreby podania žiadosti o pridelenie vodnej plochy do užívania na účely podnikania v osobitnom režime.

V tejto veci bolo zo strany SRZ zaslané zamietavé stanovisko s odôvodnením, že v prípade VN Tesárske Mlyňany sa jedná o vodný tok, nakoľko revír spadá do povodia hlavného toku Váhu, ktorého hlavným prítokom je Majerský potok a výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch prideľuje Ministerstvo životného prostredia SR Slovenskému rybárskemu zväzu v súlade s § 4 ods. 3 zákona o rybárstve.

Dňa 08. marca 2018 sa SRZ, prostredníctvom pozvánky na ústne pojednávanie už na nasledujúci deň, dozvedel o žiadosti spoločnosti o odobratie VN Tesárske Mlyňany Slovenskému rybárskeho zväzu, aby jej ju mohlo MPaRV SR prideliť do užívania na hospodársky chov rýb zo dňa 27. februára 2018. Z dôvodu , že nebolo pojednávanie oznámené včas, SRZ požiadal o nový termín.

Dňa 27. apríla 2018 MŽP SR vydalo Rozhodnutie č. 4532/2018-4.1.1 o odobratí výkonu rybárskeho práva Slovenskému rybárskemu zväzu na VN Tesárske Mlyňany a jeho vyradení z evidencie rybársky revírov.

Aj napriek tomu, že na ústnom pojednávaní dňa 16. marca 2018 SRZ nepriamo odobril odobratie revíru, využil možnosť podania rozkladu proti uvedenému rozhodnutiu z nasledovných dôvodov:

 • predmetná vodná plocha je súčasťou Zmluvy o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach v správe SVP, š.p. zo dňa 5.10.2004, pričom v zmysle článku IV. bod 3 tejto zmluvy v prípade, že správca dá vodnú nádrž do prenájmu právnickej alebo fyzickej osobe, výkon rybárskeho práva podľa tejto zmluvy bude nájomcovi nádrže uložený ako vecné bremeno až do času existencie rybárskeho revíru
 • správcom tejto vodnej nádrže by mal byť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., nakoľko sa jedná o vodný tok, čo vyplýva aj zo samotnej Zmluvy o podmienkach výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach v správe SVP, š.p. zo dňa 5.10.2004, keďže v rámci ustanovení zmluvy sa uvádza, že SVP, š.p. môže vodné plochy prenajať, pričom nájom je možný len v prípade, že predmetné vodné plochy má vo vlastníctve
 • vlastníkom vodnej nádrže je fyzická osoba a nie štát, ktorý nerieši vysporiadanie vlastníckych vzťahov zo strany štátu, pričom sa jedná o vodný tok, ktorý má byť vo vlastníctve SR a v správe SVP, š.p. a vychádzajúc z Ústavy SR, že vodné toky sú vo vlastníctve štátu, preto štátu prostredníctvom jeho správcu vodného toku prináleží právo ako aj povinnosť usporiadať vlastnícke právo podľa v súčasnosti platnej legislatívy v oblasti vodného hospodárstva
 • z listov vlastníctva č. 2344 a 2434 vedených Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor vyplýva, že v prípade pozemkov, na ktorých leží vodná nádrž, sa jedná o vodný tok a vodnú nádrž, ktorá by mala byť pod správou SVP, š.p.
 • SVP, š.p. vo svojom stanovisku uviedol, že ako správca (aj keď nie je evidovaný na liste vlastníctva) súhlasí s hospodárskym chovom rýb, nakoľko nemá majetkovoprávne vysporiadané pozemky, a zároveň uvádza, že uzatvorí so spoločnosťou zmluvný vzťah, aj keď nie je zrejme aký, nakoľko zo zákona o rybárstve z § 33 ods. 3 vyplýva, že správca uzatvorí s chovateľom nájomnú zmluvu, pričom zástupca SVP, š.p. p. Ing. Virág sa vyjadril, že „podmienky sú splnené nad rámec zákona, pričom nielenže sa nemusia s vlastníkom dotknutých pozemkov majetkovoprávne vysporiadať, ale navyše môžu získať finančné prostriedky z prenájmu“
 • máme za to, že žiadosť spoločnosti EUROPA HOLDING SK, s.r.o. bola podávaná účelovo s cieľom získať vodnú plochu pridelením podľa zákona o rybárstve a získať dotácie v rámci poľnohospodárskej činnosti, čo sa uvádza aj v samotnom rozhodnutí, pričom prvotný záujem mala o podnikanie v osobitnom režime o čom svedčí aj fakt, že spoločnosť EUROPA HOLDING SK, s.r.o. vznikla len 15. júna 2017, pričom v rámci predmetu činnosti má evidované poskytovanie služieb v rybárstve, ktoré je postačujúce na podnikanie v osobitnom režime
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva osvedčenie na chov rýb na základe žiadosti chovateľa a na základe stanoviska uznávacej komisie, pričom žiadosť musí okrem iného obsahovať kópiu živnostenského listu, výpisu z obchodného registra alebo iného dokladu, ktorý oprávňuje na vykonávanie chovu rýb
 • rozhodnutie MŽP SR bolo vydané účelovo s cieľom získania finančných prostriedkov o čom svedčí aj vyjadrenie Mgr. Orlíka, kde sa v rámci odôvodnenia uvádza, že žiadateľ mieni v nadväznosti na právoplatné a účinné rozhodnutie požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o vydanie osvedčenia, taktiež požiadať SVP, š.p. o uzatvorenie zmluvy, aby mohol na MPRV SR predložiť projekt v súvislosti so získaním finančných prostriedkov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020
 • na ústnom pojednávaní Ing. Hajňuk ako ichtyológ, uviedol, že vodná nádrž nie je vhodná na chov rýb z dôvodu, že v nej vrchom prepadá voda už cca 15 rokov a všetky splachy idú do vodnej nádrže
 • na ústnom pojednávaní zamestnanec MŽP SR uviedol, že na predmetnú vodnú nádrž bolo vydaných už mnoho povolení na rybolov, a preto by odobratie výkonu rybárskeho práva mohlo vyvolať u rybárov značnú nevôľu a z tohto dôvodu Orlík uviedol, že požadujú vydanie rozhodnutia, a že MO SRZ Zlaté Moravce umožní žiadateľ užívanie VN do konca roka, čo je v rozpore so zákonom o rybárstve
 • v rámci výroku rozhodnutia sa uvádza len odobratie revíru a jeho vyradenie z evidencie rybárskych revírov, pričom z § 33 ods. 1 jasne vyplýva, že na základe žiadosti môže ministerstvo rozhodnúť o vyradení malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na hospodársky chov rýb z rybárskeho revíru a prideliť ju do užívania na hospodársky chov rýb chovateľovi
 • MŽP SR žiadateľovi nepridelilo vodnú plochu do užívania na hospodársky chov rýb, a práve naopak v závere odôvodnenia rozhodnutia uviedol, že do užívania na hospodársky chov rýb ju pridelí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Máme za to, že nie je vhodné odobrať rybársky revír Slovenskému rybárskemu zväzu, ktorý ho spravuje vo verejnom záujme na základe pridelenia výkonu rybárskeho práva, vyradiť ho z evidencie a prideliť ho subjektu, ktorý nemá s rybárstvom žiadne prepojenie, na účel užívania na hospodársky chov rýb so zámerom získania finančných prostriedkov z Operačného programu rybné hospodárstvo 2014-2020, nakoľko len táto skutočnosť bola v rámci žiadosti žiadateľa deklarovaná.


O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme naďalej informovať.

Banská činnosť na štrkovisku Mojzesovo-Lipová – Minister hospodárstva vyhovel protestu prokurátora

Na rybárskom revíre č. 2-3730-1-1, štrkovisko Mojzesovo-Lipová vykonáva ťažbu na základe povolenia banského úradu spoločnosť Limestone SK, s.r.o.

Spoločnosť Limestone SK, s.r.o. pravdepodobne porušuje zákon o rybárstve, nakoľko neumožňuje vstup na rybársky revír a stým spojený výkon rybárskeho práva.

Dňa 22. júna 2017 bol podaný na Obvodný banský úrad v Bratislave návrh na obnovu konania vo veci rozhodnutia o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Šurany, nakoľko SRZ nebol účastníkom konania, aj keď ním mal byť na základe existencie iného práva, ktorým je výkon rybárskeho práva a právo vstupu na pobrežné pozemky.

Banský úrad však rozhodol, že SRZ nie je účastníkom konania, voči čomu bolo podané odvolanie.

Hlavný banský úrad odvolanie SRZ zamietol, a preto bol dňa 05. októbra 2017 podaný na Krajskú prokuratúru Banská Bystrica podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Hlavného banského úradu č. 839-1492/2017 vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov na pozemkoch s parc.č. KN-C 4806/4, 4810/2, 4810/3, 4810/5, 4810/6, 4810/7 a 4811/1 v katastrálnom území Šurany.

Dňa 30. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené od krajskej prokuratúry upovedomenie, že proti rozhodnutiu Hlavného banského úradu bol podaný protest prokurátora.

Hlavný banský úrad z dôvodu, že nevyhovel protestu sám, predložil ho na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré vydalo rozhodnutie o nevyhovení protestu prokurátora.

Slovenský rybársky zväz proti rozhodnutiu podal rozklad, nakoľko nesúhlasil so stanoviskom MH SR.

Dňa 14. mája 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Rozhodnutie ministra hospodárstva SR z 02. mája 2018, ktorým zmenil rozhodnutie MHSR zo dňa 19. februára 2018 tak, že vyhovel protestu prokurátora a zrušil protestom napadnuté rozhodnutie Hlavného banského úradu zo dňa 29. septembra, ktorým bolo rozhodnuté, že SRZ nie je účastníkom konania.

 

Ministrom ustanovená rozkladová komisia konštatovala,  že SRZ je užívateľom predmetného revíru a námietka SRZ uvedená v rozklade, ako aj to, že námietka prokurátora je dôvodná.

Hlavný banský úrad a MH SR vo svojich odôvodneniach tvrdili, že SRZ nie je účastníkom konania, pretože výkon rybárskeho práva nie je iným právom, ktoré môže byť dotknuté negatívnymi vplyvmi dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov.

Rozkladová komisia však mala za to, že SRZ je nositeľom oprávnenia v danom revíre chrániť, chovať a loviť ryby, ako aj oprávnenia užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Zároveň v dôsledku neprávneho právneho posúdenia postavenia SRZ, v danom prípade absentuje posúdenie, či vo vzťahu k výkonu rybárskeho práva SRZ môže byť činnosť banským spôsobom predmetom ich záujmu, ktorý by bol premietnutý do postavenia účastníka konania vo veci povolenia dobývania ložiska.

V ďalšom konaní bude preto úlohou príslušných orgánov banskej správy rozhodnúť o návrhu SRZ na obnovu konania.

Čilistovský kanál II. Lagúna – Odobratie revíru v rozpore so zákonom? A čo na to správne orgány?

Dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, o jeho vyradení, o zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.

Zápis podnikateľskej činnosti „poskytovanie služieb v rybárstve“ do ORSR bol vykonaný len 21. decembra 2016, teda deň pred vydaním rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu bol podaný rozklad, avšak ten bol rozhodnutím ministra MŽP SR č. 3370/2017-9.2 zo dňa 12. mája 2017 zamietnutý a rozhodnutie o odobratí Čilistovského kanálu II. Lagúna bolo potvrdené.

Nakoľko sme mali za to, že správny orgán sa dostatočne nezaoberal našimi pripomienkami, najmä neboli brané do úvahy rozdielne stanoviská SVP, š.p. a VV, š.p. vo veci určenia či sa jedná o vodný tok, požiadali sme o vypracovanie znaleckého posudku, ktorý potvrdil, že v prípade Čilistovského kanálu II. Lagúna sa jedná o vodný tok a dali sme návrh na obnovu konania, ktorý sme opreli o vypracovaný znalecký posudok, prebiehajúce správne konanie na Okresnom úrade Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie a skutočnosť, že podnikanie v osobitnom režime nemožno uskutočňovať na vodnom toku, nakoľko tie sú vo vlastníctve SR a výkon rybárskeho práva vo verejnom záujme má pridelený SRZ.

Návrh na obnovu konania bol podávaný v októbri 2017. Do dnešného dňa neprišlo žiadne vyjadrenie.

V rámci správneho konania o určenie, či sa jedná o vodný tok, bolo presne o rok neskôr, 22. decembra 2017 doručené na SRZ rozhodnutie o zastavení konania, pričom Okresný úrad Bratislava v odôvodnení len konštatoval, že vo veci bolo už vydané rozhodnutie č. ZPS 2012/277-GGL zo dňa 07.03.2012 na základe stanoviska Vodohospodárskej výstavby, š.p. zo dňa 16.03.2012 a stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Bratislava zo dňa 09.03.2012 a nevysporiadal sa s našimi pripomienkami.

Nakoľko bolo rozhodnutie doručené len dva dni pred vianočnými sviatkami, odvolanie bolo podané po lehote so žiadosťou o odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu vyššieho počtu dní pracovného pokoja (celkovo 9 – 23.12., 24.12., 25.12., 26.12., 30.12., 31.12., 01.01., 06.01. a 07.01.) a s tým súvisiacej dovolenky.

Dňa 29. januára 2018 bolo na Sekretariát doručené oznámenie zo dňa 22. januára 2018, že naše odvolanie bolo postúpené na nadriadený orgán ako podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania nie je možné vyhovieť, nakoľko lehota je ustanovená zákonom a správny orgán ju nemôže predĺžiť ani skrátiť.

Následne dňa 09. apríla 2018 bolo na Sekretariát doručené Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2018/032870-GGL ešte zo dňa 20. februára 2018, ktorým bola zamietnutá žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty s odôvodnením, že čerpanie dovolenky nie je závažným dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty.

Následne, dňa 02. mája 2018 na Sekretariát opätovne doručené oznámenie zo dňa 25. apríla, že naše odvolanie bolo postúpené na nadriadený orgán ako podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania nie je možné vyhovieť, nakoľko lehota je ustanovená zákonom a správny orgán ju nemôže predĺžiť ani skrátiť.

Správny orgán rozhodol o zamietnutí odvolania až mesiac potom ako „odvolanie“ postúpil na nariadený orgán, pričom odvolanie zamietol z iného dôvodu ako sme žiadali, a to o čerpanie dovolenky.

O skutočnosti, či sa v prípade Čilistovského kanála II. Lagúna jedná o vodný tok, a či okresný úrad postupoval správne, bude rozhodovať MŽP SR, a teda ten istý orgán, ktorý rozhodol o odobratí revíru, a ktorý už v rámci svojho konania nebral do úvahy pripomienky SRZ.


Dôvody, na základe ktorých máme za to, že odobratie revíru bolo v rozpore so zákonom:

 • Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Bratislava zo dňa 23.02.2012, v ktorom sa uvádza, že sa jedná o vodný tok – vydané až po rozhodnutí Krajského úradu životného prostredia v Bratislave zo dňa 16.03.2012, že nejde o vodný tok
 • Stanovisko Vodohospodárskej výstavby, š.p. zo dňa 28.08.2012, v ktorom sa uvádza, že sa jedná o vodný tok, pričom pôvodné stanovisko je potrebné považovať za bezpredmetné – vydané až po rozhodnutí Krajského úradu životného prostredia v Bratislave zo dňa 16.03.2012, že nejde o vodný tok
 • zápis podnikateľskej činnosti „poskytovanie služieb v rybárstve“ až 21. decembra 2016, a teda nedostatočná odbornosť na poskytovanie služieb v rybárstve
 • nájomná zmluva
 • znalecký posudok, ktorý potvrdil, že v prípade Čilistovského kanálu II. Lagúna sa jedná o vodný tok
 • nájomná zmluva na predmetnú vodnú plochu uzatvorená na iný účel a nie na podnikanie v osobitnom režime
 • Čilistovský kanál II. sa z pravej strany nachádza v tesnej blízkosti vodného diela Gabčíkovo a po jeho ľavej strane sa nachádza priesakový kanál, do ktorého neskôr zaúsťuje a posudzovaná časť Čilistovského kanála II. sa takmer v plnom rozsahu prekrýva s bývalým ramenom Dunaja
 • predmetný objekt je súčasťou stavebných objektov VD Gabčíkovo a na Čilistovskom kanáli je situovaná vodná stavba za účelom regulácie hladinového režimu v lagúne

O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-10/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Martinom H. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-10/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-10/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 25S/1/2013-110 zo dňa 28. februára 2013 bol pozastavený výkon rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 25S/1/2013-120 zo dňa 17. apríla 2013 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 14. mája 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 25S/1/2013-185 zo dňa 15. marca 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-103 o zastavení konania

Súd vo veci určenia porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a neplatného skončenia pracovného pomeru rozhodol

Dňa 28. novembra 2013 bola bývalým zamestnancom SRZ Ing. Petrom B., PhD. podaná žaloba, v ktorej žiadal, aby súd určil, že odmeňovanie žalobcu žalovaným – zamestnávateľom (bývalým tajomníkom p. Balážom) je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Ďalej žiadal, aby mu SRZ zaplatil nemajetkovú ujmu vo výške 24 000 Eur, a aby bolo určené, že okamžité skončenie pracovného pomeru je neplatné.

Zároveň žiadal, aby mu SRZ vyplatiť trinásty plat za rok 2013 a nahradil mzdu vo výške jeho priemerného zárobku.

V rámci súdneho konania prebehli súdne pojednávania v dňoch 04.03.2015, 03.06.2015, 01.03.2017, 21.06.2017, 14.03.2018 a 16.04.2018, na ktorom bol zároveň vyhlásený rozsudok.

Okresný súd rozsudkom sp.zn. 27Cpr/7/2013-483 rozhodol nasledovne:

– okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 20. novembra 2013 je neplatné

– určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, zaplatenie nemajetkovej ujmy vo výške 24 000 Eur a vyplatenie trinásteho platu za rok 2013 bolo zo strany súdu zamietnuté

– žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania


V rámci odôvodnenia súd konštatoval, že zo strany SRZ nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania a žalobca Ing. Peter B., PhD. dané porušenie ani nepreukázal, a preto nie je možné vyhovieť žalobcovi vo veci návrhu vyplatenia nemajetkovej ujmy vo výške 24 000 Eur.

Rovnako súd konštatoval, že žalobca nemá nárok na vyplatenie trinásteho platu za rok 2013, nakoľko nespĺňal podmienky stanovené kolektívnou zmluvou v tom čase platnou.

Vo veci určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru súd konštatoval, že neboli žiadne formálne nedostatky, na základe ktorých by bolo možné určiť, že okamžité skončenie je neplatné, ale podľa názoru súdu neboli splnené podmienky na okamžité skončenie pracovného pomeru, nakoľko mal za to, že neuposlúchnutie pokynu zamestnávateľa opustiť kanceláriu a presunúť sa do zasadacej miestnosti a pokus o opustenie priestorov zamestnávateľa spolu so spisovými materiálmi nie je porušením pracovnej disciplíny.

Slovenský rybársky zväz má za to, že okamžité skončenie pracovného pomeru je platné, a preto v ustanovenej lehote bolo podané odvolanie.


Žaloba v časti o povinnosti zaplatiť náhradu mzdu vo výške 1 195,20 Eur odo dňa doručenia žaloby až do skončenia súdneho sporu bola vylúčená na samostatné konanie.

V súvislosti s náhradou mzdy môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať, pričom náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

O ďalšom priebehu súdneho sporu Vás budeme priebežne informovať.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU

 

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-7/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Miroslavom K. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-7/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-7/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-75 zo dňa 14. mája 2013 bol pozastavený výkon rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-79 zo dňa 14. mája 2013bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 24. apríla 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-103 zo dňa 11. apríla 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 8S/1/2013-103 o zastavení konania

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-12/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Ing. Vladimírom B. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-12/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-12/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 14S/1/2013-124 zo dňa 25. novembra 2013 bolo konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 14S/1/2013-127 zo dňa 25. novembra 2013 bol pozastavený výkon rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 5. februára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 14S/1/2013-166 zo dňa 26. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 14S/1/2013-166 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 12. marca 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. februára 2018, a teda odkladný účinok vykonateľnosti rozhodnutia OP-12/12 zanikol právoplatnosťou rozhodnutia súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-12/12 opäť vykonateľné, a teda Ing. Vladimír B. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-16/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Ing. Jozefom H. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-16/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-16/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-93 zo dňa 15. júla 2013 bolo zároveň konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-96 zo dňa 15. júla 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-191 zo dňa 31. októbra 2017 súd rozhodol o pokračovaní v konaní.

Dňa 16. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-234 zo dňa 08. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 18C/117/2013-234 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 22. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. januára 2018, a teda odkladný účinok vykonateľnosti rozhodnutia OP-16/12 zanikol právoplatnosťou rozhodnutia súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-16/12 opäť vykonateľné, a teda Ing. Jozef H. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-8/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Petrom G. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-8/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-8/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 4S/1/2013 zo dňa 10. apríla 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 4S/1/2013-94 zo dňa 21. mája 2013 bolo zároveň konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 17. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 4S/1/2013-123 zo dňa 22. decembra 2017, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 4S/1/2013-123 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 20. februára 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. februára 2018.

Podľa § 186 ods. 1 Správneho súdneho poriadku nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu podľa § 185 sa pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 186 ods. 2 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok zaniká právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-8/12 opäť vykonateľné, a teda Peter G. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.

MVE Liptovský dvor – minister zrušil rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 24. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR č. 4/2018 o zrušení rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19172/2017/SV/44111, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania Slovenskému rybárskeho zväzu – Rada Žilina.

Minister dopravy a výstavby SR zrušením rozhodnutia vyhovel protestu prokurátora Generálnej prokuratúry SR a vrátil vec na opätovné konanie a rozhodnutie v súlade so zákonom.

Rozhodnutie ministra č. 4/2018 si môžete prezrieť na nižšie uvedenej prílohe:

Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR č. 4/2018


O ďalšom priebehu konania vás budeme priebežne informovať.