Archív značiek: právo

Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012.

Dňa 03. apríla 2014 bol vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 a v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 bolo konanie zastavené, nakoľko samotné uznesenie malo len odporúčací charakter.

Proti uvedenému rozsudku podal žalobca odvolanie, na základe ktorého Krajský súd Košice potvrdil rozsudok v zamietavom výroku a zrušil rozsudok vo výroku o zastavení konania z dôvodu, že súd dostatočne neodôvodnil zastavenie konania a z dôvodu procesných chýb vrátil vec v tejto časti na nové rozhodnutie.

Nakoľko bolo zrejmé, že výrok rozhodnutia bude rovnaký, Okresný súd Košice I. vyzval žalobcu na vyjadrenie sa, ktorý však na výzvu nereagoval a bola mu uložená poriadková pokuta.

Po druhej výzve zaslal súdu vyjadrenie, že v predmetnej časti berie žalobu späť.

Dňa 16. novembra 2017 sa konalo súdne pojednávanie, na ktorom Okresný súd Košice I. vydal rozhodnutie o zastavení konania v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 a žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 100 %.

Samotné uznesenie Okresného súdu Košice I. o zastavení konania bolo doručené na Sekretariát Rady SRZ dňa 08. decembra 2017.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU

Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 30S/50/2016

Dňa 05. októbra 2016 bola podaná Mgr. Ing. Pavlom M. žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-5/16 zo dňa 27.08.2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe.

Dňa 08. novembra 2016 vydal Krajský súd Žilina uznesenie o priznaní odkladného účinku správnej žalobe s odôvodnením, že napadnutým rozhodnutím a jeho okamžitým výkonom hrozí žalobcovi ujma spočívajúca v nerealizovaní výkonu rybárskeho práva až na dobu troch rokov a v príčinnej súvislosti aj znemožnenie výkonu funkcie tajomníka, ktorá tiež dočasným vylúčením automaticky zanikla, a tým nemožnosť účasti žalobcu na volených funkciách zväzu.

Po vyjadrení SRZ k predmetnému uzneseniu vydal Krajský súd Žilina dňa 27. februára 2017 nové uznesenie o zrušení uznesenia o priznaní odkladného účinku správnej žalobe.

Dňa 28. novembra 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený rozsudok Krajského súdu Žilina zo dňa 24. októbra 2017, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-5/16 a rozhodnutie Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina č.k. DK 2/16-7 a vec vrátená na ďalšie konanie.

V odôvodnení rozsudku sa uvádza, že SRZ je orgánom záujmovej samosprávy a jeho rozhodnutie o disciplinárnom opatrení – vylúčení z členstva v združení bolo rozhodnutím orgánu záujmovej samosprávy, ktoré sa bezprostredne dotklo ústavou garantovaného práva žalobcu slobodne sa združovať, a teda podľa vyjadrenia súdu je SRZ správnym orgánom.

Nakoľko s predmetným rozsudok SRZ nesúhlasí, v ustanovenej lehote bude proti rozsudku podaná kasačná sťažnosť.


O ďalšom priebehu súdneho konania vás budeme priebežne informovať.

OR Dolnostredské – Okresný úrad Trnava zrušil vlastné rozhodnutie na základe protestu prokurátora

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 13. novembra 2017 sme vás v článku OR Dolnostredské – protest prokurátora informovali, že dňa 7. septembra 2017 bol podaný proti rozhodnutiu Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017 protest prokurátora, ktorý nám bol v plnom znení doručený dňa 06. novembra 2017.

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-00P3-2017/026902 zo dňa 17.11.2017, ktorým zrušil vlastné právoplatné rozhodnutie č. OU-TT-00P3-2017/022193 zo dňa 10.07.2017.

V odôvodnení rozhodnutia sa zároveň uvádza, že po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydá nové rozhodnutie, ktoré nahradí zrušené rozhodnutie.


O ďalšom priebehu správneho konania vo veci OR Dolnostredské vás budeme priebežne informovať.

Protest prokurátora – banská činnosť na štrkovisku Mojzesovo-Lipová (MsO SRZ Šurany)

Dňa 24. januára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená Vaša žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v spore o rybársky revír č. 2-3730-1-1, štrkovisko Mojzesovo-Lipová, na ktorej spoločnosť Limestone SK, s.r.o. vykonáva ťažbu na základe povolenia banského úradu a neumožňuje vstup na pozemky.

Dňa 22. júna 2017 bol podaný na Obvodný banský úrad v Bratislave návrh na obnovu konania vo veci rozhodnutia o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v k.ú. Šurany, nakoľko SRZ nebol účastníkom konania, aj keď ním mal byť na základe existencie iného práva, ktorým je výkon rybárskeho práva a právo vstupu na pobrežné pozemky.

Banský úrad však rozhodol, že SRZ nie je účastníkom konania, voči čomu bolo podané odvolanie.

Hlavný banský úrad odvolanie SRZ zamietol, a preto bol dňa 05. októbra 2017 podaný na Krajskú prokuratúru Banská Bystrica podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Hlavného banského úradu č. 839-1492/2017 vo veci povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov na pozemkoch s parc.č. KN-C 4806/4, 4810/2, 4810/3, 4810/5, 4810/6, 4810/7 a 4811/1 v katastrálnom území Šurany.

Dňa 30. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené od krajskej prokuratúry upovedomenie, že proti rozhodnutiu Hlavného banského úradu bol podaný protest prokurátora.


O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.

MVE Krížová Ves – rozhodnutie o nevydaní súhlasu na stavu zmenu mokrade a nepovolení výnimky

Dňa 21. marca 2016 vydal Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-PO-OSZP1-2016/003342-026, ktorým podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny vydal súhlas na zmenu stavu mokrade činnosťou, ktorou je realizácia zásahov do reálneho vodného toku – pravostranného ramena rieky Poprad v súvislosti so stavbou MVE Krížová Ves.

Dňa 11. apríla 2016 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina podal proti rozhodnutiu okresného úradu v ustanovenej lehote odvolanie.

Ministerstvo životného prostredia SR ako odvolací orgán rozhodnutie okresného úradu zrušil a vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Dňa 24. novembra 2016 okresný úrad postúpil žiadosť na ministerstvo ako vecne príslušnému orgánu štátnej správy na rozhodovanie.

Dňa 21. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 2465/2017-6.3 zo dňa 14. novembra 2017, ktorým nevydalo súhlas na zmenu stavu mokrade v súvislosti so stavbou MVE Krížová Ves a nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených v zákone o ochrane prírody a krajiny.


Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR si môžete pozrieť na nižšie v prílohe:


Rozhodnutie o nevydaní súhlasu na zmenu stavu mokrade a nepovolení výnimky

Čilistovský kanál II. Lagúna – začatie konania vo veci vydania rozhodnutia v pochybnostiach, či ide o vodný tok

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, jeho vyradení, zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.

Dňa 27. októbra 2017 sme podali na Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie rozhodnutia o vodnej ploche Čilistovský kanál II. Lagúna na pozemkoch parc. č. KN-C 3351/8 v k.ú. Šamorín a parc. č. KN-C 320/2 v k.ú. Čilistov, že sa jedná o vodný tok, na základe znaleckého posudku č. 5/2017.

Dňa 30. októbra 2017 sme zároveň podali návrh na Ministerstvo životného prostredia SR na na obnovu konania vo veci rozhodnutia č. 8649/2016-4.1 a 3370/2017-9.2 (2/2017 – rozkl.) o odobratí rybárskeho revíru – Čilistovský kanál II. a jeho pridelení na účely podnikania v osobitnom režime.

Dňa 21. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia v pochybnostiach a žiadosť o stanovisko, ktorá bola zaslaná na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Vodohospodársku výstavbu, š.p.

O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.

Súdny spor o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ

Dňa 11. mája 2012 bola podaná, za bývalého tajomníka SRZ, žalobcom Štefan K. a spol. žaloba o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a 12/2012 zo dňa 13.04.2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 zo dňa 22.06.2012.

V rámci priebehu súdneho konania boli uskutočnené nasledovné právne úkony:

 • návrh žalobcu na pozastavenie výkonu rozhodnutí Prezídia a Rady SRZ zo dňa 16.05.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice o postúpení veci Krajskému súdu Košice ako miestne a vecne príslušnému zo dňa 14.06.2012
 • vyjadrenie nesúhlasu Krajského súdu Košice s postúpením veci zo dňa 27.06.2012
 • uznesenie NS SR, že nesúhlas Krajského súdu Košice je dôvodný zo dňa 10.07.2012
 • návrh žalobcu na pristúpenie Rady SRZ ako účastníka do konania zo dňa 07.08.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice o nepripustení vstupu Rady SRZ do konania zo dňa 27.08.2012
 • uznesenie Okresného súdu Košice zo dňa 05.10.2012 o zamietnutí návrhu na pozastavenie výkonu rozhodnutí
 • súdne pojednávanie dňa 25.10.2012, 24.11.2012
 • súdne pojednávanie zo dňa 07.02.2013 odročené na neurčito
 • návrh žalobcu na pristúpenie ďalších účastníkov konania na strane žalobcu zo dňa 16.01.2013
 • uznesenie Okresného súdu Košice o nepripustení ďalších osôb do konania zo dňa 13.02.2013
 • súdne pojednávanie dňa 20.06.2013, 03.04.2014

Dňa 03. apríla 2014 bol vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 11/2012 a uznesenia Rady SRZ č. 26/2012 a v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 bolo konanie zastavené, nakoľko samotné uznesenie malo len odporúčací charakter.

Proti uvedenému rozsudku podal žalobca odvolanie, na základe ktorého Krajský súd Košice potvrdil rozsudok v zamietavom výroku a zrušil rozsudok vo výroku o zastavení konania z dôvodu, že súd dostatočne neodôvodnil zastavenie konania a z dôvodu procesných chýb vrátil vec v tejto časti na nové rozhodnutie.

Nakoľko bolo zrejmé, že výrok rozhodnutia bude rovnaký, Okresný súd Košice I. vyzval žalobcu na vyjadrenie sa, ktorý však na výzvu nereagoval a bola mu uložená poriadková pokuta.

Po druhej výzve zaslal súdu vyjadrenie, že v predmetnej časti berie žalobu späť.

Dňa 16. novembra 2017 sa konalo súdne pojednávanie, na ktorom Okresný súd Košice I. vydal rozhodnutie o zastavení konania v časti o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 12/2012 a žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 100 %.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU

Čilistovský kanál II. Lagúna – Bojujeme ďalej (návrh na obnovu konania)

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 dňa 22. decembra 2016 bolo vydané rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru SRZ, jeho vyradení, zmene a pridelení Čilistovského kanálu II. Lagúna spoločnosti Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. na účely podnikania v osobitnom režime.

Proti uvedenému rozhodnutiu bol podaný rozklad, avšak ten bol rozhodnutím ministra MŽP SR č. 3370/2017-9.2 zo dňa 12. mája 2017 zamietnutý a rozhodnutie o odobratí Čilistovského kanálu II. Lagúna bolo potvrdené.

Nakoľko sme mali za to, že minister a ním ustanovená osobitná komisia sa dostatočne nezaoberali našimi pripomienkami, najmä neboli brané do úvahy rozdielne stanoviská SVP, š.p. a VV, š.p. vo veci určenia či sa jedná o vodný tok, požiadali sme o vypracovanie znaleckého posudku, ktorý potvrdil, že v prípade Čilistovského kanálu II. Lagúna sa jedná o vodný tok.

Dňa 30. októbra 2017 bol podaný na MŽP SR návrh na obnovu konania a to z nasledovných dôvodov:

 • vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania podľa § 62 ods. 1 písm. a) správneho poriadku,
 • rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak podľa § 62 ods. 1 písm. b) správneho poriadku,
 • rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé podľa § 62 ods. 1 písm. e) správneho poriadku a
 • na preskúmaní rozhodnutia je všeobecný záujem podľa § 62 ods. 2 správneho poriadku.

Odôvodnenie návrhu na obnovu konania sme opreli najmä o vypracovaný znalecký posudok, prebiehajúce správne konanie v zmysle § 43 ods. 7 vodného zákona a rozhodnutie ministra, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o odobratí rybárskeho revíru OR Dolnostredské, v ktorom sa uvádza, že v odôvodnení rozhodnutia musí byť zdôvodnenie postupu podľa § 34 zákona o rybárstve, inak dochádza k porušeniu § 47 ods. 3 správneho poriadku, a zároveň vyhodnotenie uzatvorených nájomných zmlúv.

Tieto skutočnosti však neboli uvedené v rozhodnutí vo veci Čilistovského kanálu II. Lagúna, a preto máme za to, že došlo k porušeniu § 3 ods. 5 správneho poriadku, v zmysle ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.


O ďalšom priebehu vás budeme priebežne informovať.

Súdny spor o zaplatenie 18 298,97 Eur s príslušenstvom ukončený v prospech SRZ

Dňa 13. marca 2012 bola podaná žalobkyňou Máriou M. žaloba o zaplatenie 18 298,97 Eur s príslušenstvom ako vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov, na ktorých sa nachádza VN Tachty.

Okresný súd Rimavská Sobota rozsudkom sp.zn. 16C/26/2012 zo dňa 24. októbra 2012 žalobu zamietol.

Žalobkyňa využila možnosť podania opravného prostriedku, odvolania, v ustanovenej lehote.

V rámci odvolacieho konania boli organizačno-právnym referentom vypracované tri vyjadrenia, zo dňa 28.01.2013, 19.09.2016 a 21.11.2016.

Dňa 29. júna 2017 Krajský súd v Banskej Bystrici vydal rozsudok sp.zn. 12Co/58/2013, ktorým rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota potvrdil.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že Slovenský rybársky zväz sa bezdôvodne neobohacuje na úkor žalobkyne, nakoľko vykonáva rybárske právo v zmysle zákona o rybárstve a nie je pasívne vecne legitimovaný v danom konaní.

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici si môžete pozrieť na nižšie uvedenej prílohe:

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici o potvrdení rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 29. júna 2017


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU

Protest prokurátora proti VZN obce Kvakovce, ktoré obmedzuje rybárov

V „Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň“ sme vás informovali, že bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Vranov nad Topľou na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce Kvakovce.

Vydané VZN č. 1/2017 je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bol ním porušený najmä zákon o rybárstve.

Vo VZN 1/2017 sa v článku V. bod 6 uvádza, že v dobe letnej turistickej sezóny, t.j. od 1. júla do 31. augusta sa zakazuje chytať ryby z pláží určených na verejné kúpanie (pozemky v Územnom pláne obce Kvakovce zadefinované ako plochy športu a pláží), t.j. v zátoke na Dobrej, konkrétne od lodenice jacht klubu po koniec zosuvu, v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

Obec Kvakovce rovnaké všeobecne záväzné nariadenie, resp. podobného obsahu vydala aj v roku 2016 pod č. 2/2016, proti ktorému bol podaný protest prokurátora a na základe podaného protestu bolo VZN č. 2/2016 zrušené dňa 21.11.2016.

Aj napriek vyššie uvedenému a už raz podanému protestu prokurátora, obec Kvakovce opätovne vydala VZN č. 1/2017, ktoré je v rozpore so zákonom o rybárstve.

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou vyhovela nášmu podnetu a podala protest prokurátora podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 ods. 1 zákona o prokuratúre.