Archív značiek: predpisy

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre ústredné orgány zväzu, orgány organizačných zložiek a všetkých členov SRZ.

Tento disciplinárny poriadok s účinnosťou od 1. januára 2020 Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 Stanov SRZ.

Smernice Rady SRZ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu – smernice, ktoré prijíma Rada SRZ v súlade so Stanovami SRZ.
Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.


Smernica č. 54/3/24-Opo. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ


Smernica č. 770/73/24-Sekr. o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 9.4.2024

Prílohy k smernici č. 770/73/24-Sekr.:

Príloha č. 1
Príloha č. 1a
Príloha č. 1b
Príloha č. 1c
Príloha č. 2 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Zvlastne povolenie
Príloha č. 3 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – DUNAJ
Príloha č. 4 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – MORAVA


Smernica č. 1683/294/23-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ, platná od 1.11.2023


Smernica č. 1682/293/23-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 2023, platná od 1.11.2023


Smernica č.159/47/21 – Sekr. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ, platná od 1.2.2021


Smernica č. 41/826/23-Sekr. na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov, platná od 11.4.2023

Príloha k smernici č. 41/826/23-Sekr.:

Príloha č. 1 – Postup pri žiadaní finančných dotácií z rezervného fondu.pdf


Smernica č. 158/46/21-Sekr. pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych
pretekov v rybárskych revíroch RADY SRZ, platná od 1.2.2021

Príloha k smernici č. 158/46/21-Sekr.:

Príloha – Žiadosť o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri Rady SRZ


Smernica č. 1433/31/20-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.12.2020


  Smernica č. 1835/361/15-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác


  Usmernenie č. 1658/92/21- Sekr. pre vymenovanie, odvolanie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu

  Smernica č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

  Smernica č. 2027/596/17-Sekr. o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina

  Smernica č. 1279/388/17-Sekr o podpore športového rybárstva

  Smernica č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ

Prílohy k smernici č. 2027/596/17-Sekr.:

  Príloha č. 1, 2 – Cestovný príkaz

   Príloha č. 3 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa

   Príloha č. 4 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca  Smernica č. 417/88/15-OO pre činnosť komisií zriadených Radou SRZ

  Smernica č. 2605/677/16-Sekr. pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ

  Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ


  Smernica č. 879/221/10-OO upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré obhospodaruje SRZ


  Smernica č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní


  Smernica č. 250/56/17-Sekr. o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ


  Smernica č. 388/107/17-Sekr. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

Príloha k smernici č. 388/107/17-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Prehľad osobných ochranných pracovných prostriedkov


Predpisy a pravidlá LRU-plávaná

Medzinárodné pravidlá

Modifikácia medzinárodných pravidiel LRU-P 2018

 Medzinárodné pravidlá LRU-plávaná (slovensky)
 Medzinárodné pravidlá LRU-plávaná (english)

 

Predpisy a pravidlá

 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie
 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 1/2013
 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 2/2014

Dodatky k zväzovým rybárskym poriadkom SRZ pre rok 2018

Informujeme držiteľov zväzových povolení na rybolov o nasledovných zmenách vo zväzových rybárskych poriadkoch, ktoré sú vyznačené červenou farbou oproti pôvodnému zneniu:


Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

 2-0540-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama B   SRZ RADA

Vodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. – do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

 

3-1840-2-1 Kysuca č. 2a (H)       MO Kysucké Nové Mesto

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina – Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec – Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.

Lovná miera: lipeň 33 cm, pstruh potočný 35 cm, jalec hlavatý 30 cm.


Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

Dopĺňa sa revír:

 3-2730-6-1 Orava č. 3  (H)                              MO Trstená

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín.

Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHaP).

Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.


 V Žiline dňa 08. januára 2018

Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 1. októbra 2017

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že v rámci organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ boli prijaté zmeny týkajúce sa najmä zlúčenia odborov, vzniku nových pracovných miest a úpravy jednotlivých pracovných náplní zamestnancov.

Prezídium Rady SRZ v súlade s § 22 ods. 8 Stanov SRZ prijalo na zasadnutí konaného dňa 09.06.2017 a 23.09.2017 nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 13/2017:
Prezídium Rady SRZ schvaľuje predložený návrh zmeny organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 1. júla 2017.

Uznesenie č. 25/2017:
Prezídium Rady SRZ schvaľuje predložený návrh Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 01. októbra 2017.

Na základe prijatých uznesení nadobudol účinnosť od 1. októbra 2017 nový Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ, ktorý si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:


Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ č. 2026/595/17-Sekr.

Organizačná schéma Sekretariátu Rady SRZ a jednotlivých odborov


Ostatné predpisy SRZ si môžete pozrieť TU

Tlačivá pre organizačné zložky SRZ

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre OZ SRZ, týkajúce sa konania členských schôdzí a mestských konferencií, funkcionárov a návrhu na udelenie vyznamenania.

tlaciva_idtlaciva_druhtlaciva_nazovTlačivá
42 Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
41 Tlačivá Záväzná objednávka cenín a tlačív pre rok 2024   Záväzná objednávka cenín a tlačív pre rok 2024
40 Tlačivá Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára   Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára
12 Tlačivá Návrh na udelenie vyznamenania   Návrh na udelenie vyznamenania
11 Tlačivá Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok .....   Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok .....
10 Tlačivá Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS), MK   Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS), MK
9 Tlačivá Správa o konaní členskej schôdze (ČS), MK   Správa o konaní členskej schôdze (ČS), MK


Lov rýb na Slovensku – pravidlá rybolovu

Na území Slovenskej republiky sa výkon rybárskeho práva, a teda aj lov rýb riadi najmä zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhláškou č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Každý, kto má záujem loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať pri sebe platný rybársky lístokplatné povolenie na rybolov. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu sú povinný mať pri sebe aj členský preukaz.

 • Rybársky lístok vydávajú obce, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je nasledovná:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3 €
Ročný 7 €
Trojročný 17 €

Od poplatku za vydanie rybárskeho lístka sú oslobodené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov tieto osoby:

 • osoby do pätnásť rokov
 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
 • rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky

Vzhľadom k tomu, že obecné a mestské úrady sú otvorené iba v pracovné dni, odporúčame žiadateľom, aby si rybársky lístok vybavili v časovom predstihu.

Povolenie na rybolov vydáva:

 • Užívateľ rybárskeho revíru.
 • V rámci Slovenského rybárskeho zväzu vydávajú povolenie na rybolov podľa príslušnosti rybárskych revírov základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (122 ZO SRZ) a Sekretariát Rady SRZ so sídlom v Žiline na rybárske revíry Rady SRZ.

Postup pri vybavovaní povolenia na rybolov

 • Žiadateľ o povolenie na rybolov musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka. V prípade, že ide o člena SRZ, musí byť držiteľom aj členského preukazu.
 • Žiadateľ požiada o vydanie povolenia na rybolov na príslušnom predajnom mieste (ZO SRZ, Sekretariát Rady SRZ, príp. predajcovia povolení na jednotlivých rybárskych revíroch Rady
 • Po zaplatení ceny, žiadateľ obdrží povolenie na rybolov spolu s príslušným rybárskym poriadkom.
 • Na vydanie povolenia žiadateľ nemá právny nárok (§ 10 ods. 9 zákona).
 • Po skončení platnosti povolenia je držiteľ povinný odovzdať ho užívateľovi, ktorý povolenie vydal, a to s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch (§ 14 ods. 16 vyhlášky).

Čas lovu rýb:

Druh vody podľa účelu Lov rýb povolený
pstruhové vody od 16. apríla do 30. septembra
kaprové vody
(vodné toky, okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku)
celoročne
kaprové vody
(vodné nádrže, štrkoviská a iné rybárske revíry, ktoré nie sú vodným tokom)
od 1. januára do 14. marca
od 1. júna do 31. decembra
lipňové vody od 1. júna do 31. decembra