Archív značiek: predpisy

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre ústredné orgány zväzu, orgány organizačných zložiek a všetkých členov SRZ.

Tento disciplinárny poriadok s účinnosťou od 1. januára 2020 Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 Stanov SRZ.

Smernice Rady SRZ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu – smernice, ktoré prijíma Rada SRZ v súlade so Stanovami SRZ.
Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.


Smernica č. 1433/31/20-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.12.2020


  Smernica č. 1947/624/19-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.1.2020


  Smernica č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ – dodatok č. 1

  Smernica č. 1835/361/15-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác

  Smernica č. 846/390/18-Sekr. pre detskú rybársku súťaž Zlatý blyskáč


  Usmernenie č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ

  Smernica č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

  Smernica č. 2027/596/17-Sekr. o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina

  Smernica č. 1279/388/17-Sekr o podpore športového rybárstva

  Smernica č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ

  Smernica č. 2497/753/17-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

Prílohy k smernici č. 2497/753/17-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Vzory povolení na rybolov

  Príloha č. 2 – Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2018

Prílohy k smernici č. 2027/596/17-Sekr.:

  Príloha č. 1, 2 – Cestovný príkaz

   Príloha č. 3 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa

   Príloha č. 4 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca  Smernica č. 417/88/15-OO pre činnosť komisií zriadených Radou SRZ

  Smernica č. 2605/677/16-Sekr. pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ

  Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ


  Smernica č. 879/221/10-OO upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré obhospodaruje SRZ


  Smernica č. 998/221/16-Sekr. na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov

Prílohy k smernici č. 998/221/16-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Postup pri žiadaní finančných dotácií z rezervného fondu Rady SRZ

  Príloha č. 2 – Usmernenie k obhospodarovaniu rybárskych revírov Rady SRZ v režime „CHAP“

  Príloha č. 3 – Zoznam rybárskych revírov s režimom „CHAP“ podľa krajov


  Smernica č. 479/102/15-OO Pravidlá poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina základným organizáciám SRZ


  Smernica č. 2282/523/11-OO o odmeňovaní funkcionárov a členov základných organizácií SRZ


  Smernica č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní

  Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane pre SRZ


  Smernica č. 250/56/17-Sekr. o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ


  Smernica č. 388/107/17-Sekr. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

Príloha k smernici č. 388/107/17-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Prehľad osobných ochranných pracovných prostriedkov


  Smernica č. 1781/537/09-OO upravujúca postup pri uzatváraní dohody o finančom vyrovnaní podľa § 4 ods. 9 písm. e) zákona č. 139-2002 Z.z. o rybárstve v platnom znení


Predpisy a pravidlá LRU-plávaná

Medzinárodné pravidlá

Modifikácia medzinárodných pravidiel LRU-P 2018

 Medzinárodné pravidlá LRU-plávaná (slovensky)
 Medzinárodné pravidlá LRU-plávaná (english)

 

Predpisy a pravidlá

 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie
 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 1/2013
 Predpisy pre športovú činnosť 3. vydanie – doplnok č. 2/2014

Dodatky k zväzovým rybárskym poriadkom SRZ pre rok 2018

Informujeme držiteľov zväzových povolení na rybolov o nasledovných zmenách vo zväzových rybárskych poriadkoch, ktoré sú vyznačené červenou farbou oproti pôvodnému zneniu:


Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

 2-0540-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama B   SRZ RADA

Vodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. – do 31.5. Revír nie je hraničná voda.

 

3-1840-2-1 Kysuca č. 2a (H)       MO Kysucké Nové Mesto

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina – Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec – Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.

Lovná miera: lipeň 33 cm, pstruh potočný 35 cm, jalec hlavatý 30 cm.


Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému rybárskemu poriadku pre rok 2018

Dopĺňa sa revír:

 3-2730-6-1 Orava č. 3  (H)                              MO Trstená

Čiastkové povodie rieky Orava od cestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín.

Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHaP).

Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.


 V Žiline dňa 08. januára 2018

Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 1. októbra 2017

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že v rámci organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ boli prijaté zmeny týkajúce sa najmä zlúčenia odborov, vzniku nových pracovných miest a úpravy jednotlivých pracovných náplní zamestnancov.

Prezídium Rady SRZ v súlade s § 22 ods. 8 Stanov SRZ prijalo na zasadnutí konaného dňa 09.06.2017 a 23.09.2017 nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 13/2017:
Prezídium Rady SRZ schvaľuje predložený návrh zmeny organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 1. júla 2017.

Uznesenie č. 25/2017:
Prezídium Rady SRZ schvaľuje predložený návrh Organizačného poriadku Sekretariátu Rady SRZ s účinnosťou od 01. októbra 2017.

Na základe prijatých uznesení nadobudol účinnosť od 1. októbra 2017 nový Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ, ktorý si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:


Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ č. 2026/595/17-Sekr.

Organizačná schéma Sekretariátu Rady SRZ a jednotlivých odborov


Ostatné predpisy SRZ si môžete pozrieť TU

Tlačivá pre organizačné zložky SRZ

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre OZ SRZ, týkajúce sa konania členských schôdzí a mestských konferencií, funkcionárov a návrhu na udelenie vyznamenania.Lov rýb na Slovensku – pravidlá rybolovu

Na území Slovenskej republiky sa výkon rybárskeho práva, a teda aj lov rýb riadi najmä zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhláškou č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Každý, kto má záujem loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať pri sebe platný rybársky lístokplatné povolenie na rybolov. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu sú povinný mať pri sebe aj členský preukaz.

 • Rybársky lístok vydávajú obce, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je nasledovná:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3 €
Ročný 7 €
Trojročný 17 €

Od poplatku za vydanie rybárskeho lístka sú oslobodené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov tieto osoby:

 • osoby do pätnásť rokov
 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
 • rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky

Vzhľadom k tomu, že obecné a mestské úrady sú otvorené iba v pracovné dni, odporúčame žiadateľom, aby si rybársky lístok vybavili v časovom predstihu.

Povolenie na rybolov vydáva:

 • Užívateľ rybárskeho revíru.
 • V rámci Slovenského rybárskeho zväzu vydávajú povolenie na rybolov podľa príslušnosti rybárskych revírov základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (122 ZO SRZ) a Sekretariát Rady SRZ so sídlom v Žiline na rybárske revíry Rady SRZ.

Postup pri vybavovaní povolenia na rybolov

 • Žiadateľ o povolenie na rybolov musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka. V prípade, že ide o člena SRZ, musí byť držiteľom aj členského preukazu.
 • Žiadateľ požiada o vydanie povolenia na rybolov na príslušnom predajnom mieste (ZO SRZ, Sekretariát Rady SRZ, príp. predajcovia povolení na jednotlivých rybárskych revíroch Rady
 • Po zaplatení ceny, žiadateľ obdrží povolenie na rybolov spolu s príslušným rybárskym poriadkom.
 • Na vydanie povolenia žiadateľ nemá právny nárok (§ 10 ods. 9 zákona).
 • Po skončení platnosti povolenia je držiteľ povinný odovzdať ho užívateľovi, ktorý povolenie vydal, a to s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch (§ 14 ods. 16 vyhlášky).

Čas lovu rýb:

Druh vody podľa účelu Lov rýb povolený
pstruhové vody od 16. apríla do 30. septembra
kaprové vody
(vodné toky, okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku)
celoročne
kaprové vody
(vodné nádrže, štrkoviská a iné rybárske revíry, ktoré nie sú vodným tokom)
od 1. januára do 14. marca
od 1. júna do 31. decembra
lipňové vody od 1. júna do 31. decembra