Archív značiek: Prezídium Rady SRZ

Zápisnice a uznesenia Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 15. júna 2019 v Žiline.

Dokumenty sú na stiahnutie v tabuľke.


Prijaté uznesenia a zápisnice

dokument_iddokument_codokument_rocnikROKdokument_ciastkaDÁTUMdokument_subor_docxdokument_subor_docx_urldokument_subor_pdfDOKUMENTdokument_obsahdokument_prilohadokument_obsah_fulldokument_sort
1 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.010 2010 04.12.2010 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2010/12/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.pdf     prijaté dňa 04.12.2010 2010_12
2 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.011 2011 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2011/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.pdf     prijaté v roku 2011 2011
3 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.012 2012 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2012/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.pdf     prijaté v roku 2012 2012
4 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.013 2013 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2013/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.pdf     prijaté v roku 2013 2013
5 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.014 2014 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2014/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.pdf     prijaté v roku 2014 2014
6 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 13.02.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/02/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.pdf     prijaté dňa 13.02.2015 2015_02
7 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 17.04.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/04/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.pdf     prijaté dňa 17.04.2015 2015_04
17 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 11.09.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/09/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.pdf     prijaté dňa 11.09.2015 2015_09
19 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 12.06.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/06/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.pdf     prijaté dňa 12.06.2015 2015_06
20 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 11.12.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/12/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.pdf     prijaté dňa 11.12.2015 (70 - 86) 2015_12


Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2016

Programy zasadnutí

 

PROGRAM PREDKLADATEĽ
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2016
PREZÍDIUM, 27.08.2016 – 08,30 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia Mgr. Roobová
3. Informácia o dotáciach tajomník
4. Vyznamenania tajomník
5. Iné
RADA, 27.08.2016 – 11,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-6/2016 a 1-6/2015
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov k 8/2016
EO
3. Vyhodnotenie XIV.MS v LRU-prívlač OŠČ
4. Príprava Mimoriadneho snemu SRZ tajomník
5. Príprava osláv 90.výročia SRZ tajomník
6. Návrh marketingového plánu na rok 2017 asistent tajomníka
7. Iné (informácie o práci sekretariatu od posledného zasadnutia Rady) tajomník
PREZÍDIUM, 09.12.2016 – 13,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia Mgr. Roobová
3. Informácie o dotáciach tajomník
4. Vyznamenania tajomník
5. Iné
RADA, 10.12.2016 – 9,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2016 a 1-10/2015
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov 12/2016
Predbežný HV SRZ Rady za rok 2016
EO
3. Návrh plánu investícií na rok 2017 asistent tajomníka
4. Plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2017 tajomník
5. Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2016 OSČ
6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016 Ing. Hlavatý
7. Predbežné vyhodnotenie mimoriadneho snemu SRZ a osláv 90. výročia založenia SRZ tajomník
8. Iné (informácie o práci sekretariatu od posledného zasadnutia Rady) tajomník
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2016
(V Žiline dňa 08.06.2015, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník)
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2016
PREZÍDIUM, 12.02.2016 – 13,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia org.-právny ref.
3. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov (program LIFE) Ing. Seman
4. Vyznamenania tajomník
5. Návrh Novely Stanov SRZ Leg.komisia Rady
6. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2016 tajomník
7. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledneho zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 13.02.2016 – 9,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2015 s koment. EO
3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2016 s komentárom EO
4. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2015 OTV
5. Návrh plánu jarného zarybnenia na rok 2016 OTV
6. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2015 a plán inv. na rok 2016 SM
7. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2016 a priebežná správa o príprave XIV.MS v LRU-prívlač 2016 OŠČ
8. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov bilancia roka 2015 Ing.Seman
9. Iné
PREZÍDIUM, 29.04.2016 – 13,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia org.-právny ref.
3. Vyznamenania tajomník
4. Priebežná informácia o pripravenosti Mimoriad.snemu SRZ a osláv 90. založenia SRZ tajomník
5. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2016 tajomník
6. Priebežná správa o príprave XIV.MS v LRU-prívlač 2016 OŠČ
7. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledneho zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 30.04.2016 – 9,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-2/2016 a 1-2/2015
Stav pohľadávok a záväzkov k 31.3.2016
Správa audítora k účt.závierke za rok 2015
EO

 

zástupca audítora

3. Správa o hospodárení Slovryb,a.s., za rok 2015 zástupca Slovryb
4. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2016 OV
5. Návrh plánu celoročného zarybnenia na rok 2016 OTV
6. Priebežná informácia o pripravenosti Mimoriad.snemu SRZ a osláv 90. výročia založenia SRZ tajomník
7. Iné
PREZÍDIUM, 17.06.2016 – 13,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia org.-právny ref.
3. Vyznamenania tajomník
4. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2016 tajomník
5. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov Ing.Seman
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 18.06.2016 – 9,00 h
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2016 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2016 a 1-4/2015
Stav pohľadávok a záväzkov k 31.5.2016
EO
3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2016 EO
4. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2017 OTV
5. Finančná bilancia rozpočtu XIV. MS v LRU-prívlač 2016 OŠČ
6. Správa o pripravenosti Mimoriad.snemu SRZ a 90.výr. SRZ tajomník
7. Iné
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2016
(V Žiline dňa 05.12.2015, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník)