Archív značiek: pripomienka

Vláda SR schválila „Vodný plán“

(22.01.2016)
Oznamujeme ZO SRZ, že materiál „Vodný plán“ schválila dňa 13. januára 2016 vláda SR s nasledovným uznesením.

zabezpečiť v záujme dosiahnutia environmentálnych cieľov plnenie opatrení, ktoré sú súčasťou Vodného plánu Slovenska v rámci svojich ustanovených pôsobností a zabezpečiť, aby orgány štátnej správy pri vydávaní povolení, súhlasov, vyjadrení a inom rozhodovaní vychádzali z princípov Vodného plánu Slovenska

Termín: do 22. decembra 2021, resp. 2027.

Tento materiál si je možné pozrieť na stránke : http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25259

Slovenský rybársky zväz k tomuto materiálu zasielal viaceré svoje pripomienky a niektoré sa nám podarilo do tohto materiálu presadiť a boli zapracované. Viaceré ZO SRZ sa aktívne do pripomienkovania Vodného plánu zapojili. Otáznou stále zostáva výstavba MVE (malých vodných elektrární na Slovensku), nakoľko plánovaná Aktualizácia využitia hydroenergetického potenciálu, ktorá mala byť súčasťou schváleného Vodného plánu sa presunula na mesiac marec 2016. Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zriadenie dočasnej pracovnej skupiny (PS) k tomuto materiálu. Slovenský rybársky zväz bude mať v tejto skupine taktiež svojho zástupcu. O výsledkoch rokovaní o ďalšej výstavbe MVE na Slovensku budeme členov SRZ priebežne informovať.

(02.12.2015)
Oznamujeme ZO SRZ, že dňa 01.12.2015 sme odovzdali pripomienku SRZ k Vodnému plánu Slovenska, zverejnenému na Portály právnych predpisov. Spolu s touto pripomienkou sme odovzdali aj hromadnú pripomienku, ktorú sme spracovali k najdôležitejším problémom ako ich vnímajú najmä členovia SRZ. V blízkej dobe budú zástupcovia SRZ a spoluautori hromadnej pripomienky prizvaní ministerstvom na rozporové konanie. O jeho výsledku Vás budeme informovať.
  Pripomienky SRZ k Vodnému plánu Slovenska

(26.11.2015)
Oznamujeme členom SRZ, že k avizovanému strategickému dokumentu „Vodný plán Slovenska“ boli vytvorené 2 hromadné pripomienky, ktoré sa snažia získať našu podporu.
Ich autori sa snažia získať minimálne 500 podporovateľov, tak aby Ministerstvo životného prostredia SR malo povinnosť sa s nimi zaoberať. Vyzývame návštevníkov tejto stránky, ak sa stotožňujete s ich obsahom, aby ste ich podporili vyplnením základných údajov.
Odkazy na hromadné pripomienky nájdete tu:
http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan-rybari/
http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan-slatinka
Termín na podporu hromadných pripomienok je do utorka 01.12.2015.

Upozorňujeme našich členov, že SRZ spracuje samostatnú pripomienku k Vodnému plánu v pondelok 30.11.2015.
Do tohto dátumu majú ZO SRZ možnosť zaslať svoje pripomienky na adresu: krajc@srzrada.sk

Pripomienkovaný dokument:
  Vodný plán Slovenska na roky 2016-2021

Pripomienky:
  Hromadná pripomienka verejnosti k Vodnému Plánu Slovenska
  Pripomienky odborníkov a občanov k materiálu „Vodný plán Slovenska“

Vláda SR schválila "Vodný plán"

(22.01.2016)
Oznamujeme ZO SRZ, že materiál „Vodný plán“ schválila dňa 13. januára 2016 vláda SR s nasledovným uznesením.

zabezpečiť v záujme dosiahnutia environmentálnych cieľov plnenie opatrení, ktoré sú súčasťou Vodného plánu Slovenska v rámci svojich ustanovených pôsobností a zabezpečiť, aby orgány štátnej správy pri vydávaní povolení, súhlasov, vyjadrení a inom rozhodovaní vychádzali z princípov Vodného plánu Slovenska

Termín: do 22. decembra 2021, resp. 2027.

Tento materiál si je možné pozrieť na stránke : http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25259
Slovenský rybársky zväz k tomuto materiálu zasielal viaceré svoje pripomienky a niektoré sa nám podarilo do tohto materiálu presadiť a boli zapracované. Viaceré ZO SRZ sa aktívne do pripomienkovania Vodného plánu zapojili. Otáznou stále zostáva výstavba MVE (malých vodných elektrární na Slovensku), nakoľko plánovaná Aktualizácia využitia hydroenergetického potenciálu, ktorá mala byť súčasťou schváleného Vodného plánu sa presunula na mesiac marec 2016. Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zriadenie dočasnej pracovnej skupiny (PS) k tomuto materiálu. Slovenský rybársky zväz bude mať v tejto skupine taktiež svojho zástupcu. O výsledkoch rokovaní o ďalšej výstavbe MVE na Slovensku budeme členov SRZ priebežne informovať.
(02.12.2015)
Oznamujeme ZO SRZ, že dňa 01.12.2015 sme odovzdali pripomienku SRZ k Vodnému plánu Slovenska, zverejnenému na Portály právnych predpisov. Spolu s touto pripomienkou sme odovzdali aj hromadnú pripomienku, ktorú sme spracovali k najdôležitejším problémom ako ich vnímajú najmä členovia SRZ. V blízkej dobe budú zástupcovia SRZ a spoluautori hromadnej pripomienky prizvaní ministerstvom na rozporové konanie. O jeho výsledku Vás budeme informovať.
  Pripomienky SRZ k Vodnému plánu Slovenska
(26.11.2015)
Oznamujeme členom SRZ, že k avizovanému strategickému dokumentu „Vodný plán Slovenska“ boli vytvorené 2 hromadné pripomienky, ktoré sa snažia získať našu podporu.
Ich autori sa snažia získať minimálne 500 podporovateľov, tak aby Ministerstvo životného prostredia SR malo povinnosť sa s nimi zaoberať. Vyzývame návštevníkov tejto stránky, ak sa stotožňujete s ich obsahom, aby ste ich podporili vyplnením základných údajov.
Odkazy na hromadné pripomienky nájdete tu:
http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan-rybari/
http://www.ekoforum.sk/peticia/vodny-plan-slatinka
Termín na podporu hromadných pripomienok je do utorka 01.12.2015.
Upozorňujeme našich členov, že SRZ spracuje samostatnú pripomienku k Vodnému plánu v pondelok 30.11.2015.
Do tohto dátumu majú ZO SRZ možnosť zaslať svoje pripomienky na adresu: krajc@srzrada.sk
Pripomienkovaný dokument:
  Vodný plán Slovenska na roky 2016-2021
Pripomienky:
  Hromadná pripomienka verejnosti k Vodnému Plánu Slovenska
  Pripomienky odborníkov a občanov k materiálu „Vodný plán Slovenska“