Archív značiek: rada srz

Zápisnice a uznesenia Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 15. júna 2019 v Žiline.

Dokumenty sú na stiahnutie v tabuľke.


Prijaté uznesenia a zápisnice

dokument_iddokument_codokument_rocnikROKdokument_ciastkaDÁTUMdokument_subor_docxdokument_subor_docx_urldokument_subor_pdfDOKUMENTdokument_obsahdokument_prilohadokument_obsah_fulldokument_sort
1 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.010 2010 04.12.2010 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2010/12/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2010-12-04.pdf     prijaté dňa 04.12.2010 2010_12
2 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.011 2011 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2011/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2011.pdf     prijaté v roku 2011 2011
3 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.012 2012 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2012/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2012.pdf     prijaté v roku 2012 2012
4 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.013 2013 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2013/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2013.pdf     prijaté v roku 2013 2013
5 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.014 2014 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2014/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2014.pdf     prijaté v roku 2014 2014
6 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 13.02.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/02/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-02-13.pdf     prijaté dňa 13.02.2015 2015_02
7 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 17.04.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/04/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-04-17.pdf     prijaté dňa 17.04.2015 2015_04
17 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 11.09.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/09/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-09-11.pdf     prijaté dňa 11.09.2015 2015_09
19 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 12.06.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/06/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-06-12.pdf     prijaté dňa 12.06.2015 2015_06
20 Prezídium Rady SRZ - Uznesenia 2.015 2015 11.12.2015 prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/ 2015/12/prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.docx prezidium_rady_SRZ-uznesenia-2015-12-11.pdf     prijaté dňa 11.12.2015 (70 - 86) 2015_12


Smernice Rady SRZ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu – smernice, ktoré prijíma Rada SRZ v súlade so Stanovami SRZ.
Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.


Smernica č. 54/3/24-Opo. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ


Smernica č. 770/73/24-Sekr. o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 9.4.2024

Prílohy k smernici č. 770/73/24-Sekr.:

Príloha č. 1
Príloha č. 1a
Príloha č. 1b
Príloha č. 1c
Príloha č. 2 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Zvlastne povolenie
Príloha č. 3 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – DUNAJ
Príloha č. 4 – VZOR – Tlacivo ziadosti na Ceren – MORAVA


Smernica č. 1683/294/23-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ, platná od 1.11.2023


Smernica č. 1682/293/23-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 2023, platná od 1.11.2023


Smernica č.159/47/21 – Sekr. o odmeňovaní funkcionárov a členov SRZ, platná od 1.2.2021


Smernica č. 41/826/23-Sekr. na prerozdeľovanie finančných prostriedkov z predaja povolení na rybolov do zarybňovacích fondov, platná od 11.4.2023

Príloha k smernici č. 41/826/23-Sekr.:

Príloha č. 1 – Postup pri žiadaní finančných dotácií z rezervného fondu.pdf


Smernica č. 158/46/21-Sekr. pre organizovanie rybárskych pretekov alebo športových rybárskych
pretekov v rybárskych revíroch RADY SRZ, platná od 1.2.2021

Príloha k smernici č. 158/46/21-Sekr.:

Príloha – Žiadosť o usporiadanie športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri Rady SRZ


Smernica č. 1433/31/20-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.12.2020


  Smernica č. 1835/361/15-Sekr. o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác


  Usmernenie č. 1658/92/21- Sekr. pre vymenovanie, odvolanie a činnosť rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu

  Smernica č. 2606/678/16-Sekr. o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

  Smernica č. 2027/596/17-Sekr. o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina

  Smernica č. 1279/388/17-Sekr o podpore športového rybárstva

  Smernica č. 1755/517/17-Sekr. o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ

Prílohy k smernici č. 2027/596/17-Sekr.:

  Príloha č. 1, 2 – Cestovný príkaz

   Príloha č. 3 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa

   Príloha č. 4 – Súhlas na použitie osobného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca  Smernica č. 417/88/15-OO pre činnosť komisií zriadených Radou SRZ

  Smernica č. 2605/677/16-Sekr. pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ

  Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ


  Smernica č. 879/221/10-OO upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré obhospodaruje SRZ


  Smernica č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní


  Smernica č. 250/56/17-Sekr. o poskytovaní ubytovania v zariadeniach Rady SRZ


  Smernica č. 388/107/17-Sekr. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

Príloha k smernici č. 388/107/17-Sekr.:

  Príloha č. 1 – Prehľad osobných ochranných pracovných prostriedkov


Vestníky Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina

Zoznam vestníkov

vestnik_idROČNÍKROKČIASTKAMESIACvestnik_subor_docxvestnik_subor_docx_urlvestnik_subor_pdfDOKUMENTOBSAHPrílohyvestnik_obsah_fullvestnik_sort
vestnik_idROČNÍKROKČIASTKAMESIACvestnik_subor_docxvestnik_subor_docx_urlvestnik_subor_pdfDOKUMENTOBSAHPrílohyvestnik_obsah_fullvestnik_sort
1 IV 2002 2/2002 apríl vestnik_SRZ-2002_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_02/vestnik_SRZ-2002_02_april.docx vestnik_SRZ-2002_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2002_02_april.pdf
Z-2 Ročná účtovná závierka za rok 2001
Z-3 Plán zarybnenia na rok 2002
Z-4 Plán športovej činnosti na rok 2002
Z-5 Systém zabezpečenia ochrany revírov Rady SRZ na rok 2002
Z-6 Úprava Cenníka rybích násad Rady SRZ, platného od 1. 1. 2002
Z-7 Cenník rýb pre výpočet náhrad škôd
Z-8 Dodatok na rok 2002 ku Zväzovému rybárskemu poriadku
O-1 Nový zákon o rybárstve - č. 139/02 Z.z.
O-2 Revírovanie pre rok 2002
O-3 Odznak"Čestný člen SRZ ZO SRZ"
O-4 Hosťovacie povolenie na rybolov výmenné bezplatné
O-5 Zníženie hladiny VN Žilina a vypustenie kanálovej sústavy Hričov-Mikšová-Pov.Bystrica
O-6 Krádež cenín v MsO SRZ Záhorie
O-7 Zriadenie www stránky SRZ
O-8 Vydávanie Rybárskych lístkov
O-9 Nový Zákon o vodách
bez príloh 2002_02
2 IV 2002 3/2002 máj vestnik_SRZ-2002_03_maj.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_03/vestnik_SRZ-2002_03_maj.docx vestnik_SRZ-2002_03_maj.pdf   vestnik_SRZ-2002_03_maj.pdf
O-10 Povolenie výnimky zo zákazu lovu kapra
O-11 Pokyny pre členov rybárskej stráže
O-12 Vydanie Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a vykonávacej vyhlášky k zákonu
O-13 Záznam o úlovkoch
bez príloh 2002_03
3 IV 2002 4/2002 jún vestnik_SRZ-2002_04_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_04/vestnik_SRZ-2002_04_jun.docx vestnik_SRZ-2002_04_jun.pdf   vestnik_SRZ-2002_04_jun.pdf
O-14 Usmernenie - aplikácia výkonu rybárskeho práva v prechodnom období, t.j. do 31.12.2002
O-15 Povolenia na rybolov pre deti do 10 rokov
O-16 Rybárska stráž - upozornenie
bez príloh 2002_04
4 IV 2002 5/2002 júl vestnik_SRZ-2002_05_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_05/vestnik_SRZ-2002_05_jul.docx vestnik_SRZ-2002_05_jul.pdf   vestnik_SRZ-2002_05_jul.pdf
Z-9 Disciplinárny poriadok SRZ
Z-10 Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže
Z-11 Príručka - Ustanovenie a činnosť rybárskej stráže
Z-12 VIII. Snem SRZ
Z-13 Rozsah platnosti detského povolenia na rybolov počas prázdnin júl-august
Z-14 Zákaz používania rybárskych člnov na vod.nádržiach s rozlohou menšou ako 70 ha
Z-15 Lov v lipňových vodách od 1.11. do 31.12.
O-17 Výklad § 13 ods. 4. vyhlášky č. 238/2002 Z.z.
O-18 Vydávanie rybárskych lístkov - usmernenie
O-19 Mimoriadne veterinárne opatrenia na Zemplínskej Šírave
bez príloh 2002_05
5 IV 2002 6/2002 september vestnik_SRZ-2002_06_september.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_06/vestnik_SRZ-2002_06_september.docx vestnik_SRZ-2002_06_september.pdf   vestnik_SRZ-2002_06_september.pdf
Z-16 Zrušenie uznesenia č. 81/02
Z-17 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-18 Prehľad druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2003
Z-19 Zmena zarybňovacieho plánu na VN Zemplínska Šírava
Z-20 Smernice pre vydávanie povolení a zásady lovu rýb čereňom na rieke Morava
Z-21 Smernice pre vydávanie povolení a zásady lovu rýb čereňom na rieke Dunaj
Z-22 Zväzový rybársky poriadok pre vody kaprové
Z-23 Rybársky poriadok pre držiteľov zvláštneho povolenia na všetky revíry SRZ
O-20 Žiadosti ZO SRZ o vydanie povolení na lov hlavátok v roku 2002
O-21 Žiadosti ZO SRZ o úpravu lovných mier na rok 2003-2005
O-22 Schvaľovanie miestnych rybárskych poriadkov
bez príloh 2002_06
6 IV 2002 7/2002 december vestnik_SRZ-2002_07_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2002_07/vestnik_SRZ-2002_07_december.docx vestnik_SRZ-2002_07_december.pdf   vestnik_SRZ-2002_07_december.pdf
Z-24 Rozpočet Rady SRZ na rok 2003
Z-25 Použitie podielu prijatých zaplatených daní v zmysle Smernice o použití podielov zaplatených daní z januára 2002
Z-26 Vydanie bezplatných povolení na rybolov
O-23 Zákaz prevádzkovať plavidlá na nádrži Bešeňová a VVN Tvrdošín
O-24 Vydávanie sezónnych povolení
O-25 Súhlas vlastníka pozemku pri osádzaní tabúl označujúcich rybársky revír
O-26 Návrh komisií ako pomocných orgánov Rady SRZ
O-27 Členské schôdze ZO SRZ - doplnenie programu
O-28 Termíny porád predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ v roku 2003
O-29 Bankové spojenie v oblasti športovej činnosti
O-30 Usmernenie k Zákonu o ochrane osobných údajov
O-31 Skúšky rybárskej stráže
O-32 Rybárska uniforma

1.    Návrh na rozdelenie získaných finančných prostriedkov
2.   Usmernenie k Zákonu o ochrane osobných údajov
3.    Tlačivo - Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov
4.    Záväzná objednávka – Veľkostné skupiny pre uniformy členov Slovenského rybárskeho zväzu
5.   Expozícia rybárstva v Múzeu vo sv. Antone
2002_12
7 V 2003 1/2003 február vestnik_SRZ-2003_01_februar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2003_01/vestnik_SRZ-2003_01_februar.docx vestnik_SRZ-2003_01_februar.pdf   vestnik_SRZ-2003_01_februar.pdf
O-1 Nový telefónny zoznam Sekretariátu Rady SRZ v Žiline
O-2 Aktivisti pre výročné členské schôdze ZO SRZ
O-3 Hlavné smery činnosti SRZ na roky 2002 - 2006, Uznesenie z VIII. Snemu SRZ
O-4 Zaradenie VN Kozmálovce do zväzového povolenia na vody kaprové
O-5 Ochranné známky SRZ
O-6 Vzor prihlášky za člena SRZ
O-7 Poistenie rybárskej stráže
O-8 Rybárska uniforma - urgencia
O-9 Upozornenia pre ZO SRZ
O-10 Školenie rybárskych hospodárov
O-11 Odznaky rybárskej stráže
O-12 Objednávky násadových rýb

1.   Hlavné smery činnosti SRZ na roky 2002 – 2006
2.   Uznesenie z VIII. Snemu SRZ
3.    Prihláška za člena SRZ – vzor
4.    Zoznam členov rybárskej stráže pre účely poistenia – vzor
2003_01
8 V 2003 2/2003 apríl vestnik_SRZ-2003_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2003_02/vestnik_SRZ-2003_02_april.docx vestnik_SRZ-2003_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2003_02_april.pdf
O-13 Nové telefónne číslo referátu členskej základne a povolení na rybolov na Sekretariáte Rady SRZ v Žiline
O-14 Poistenie rybárskej stráže
O-15 Ročná účtovná závierka za rok 2002
Z-1 Zaradenie Oravy č. 1 a 3 do zväzového povolenia na vody lipňové
Z-2 Zaradenie VN Kozmálovce do zväzového povolenia na vody kaprové
Z-3 Povinnosť ZO SRZ zaslať aktuálne listy vlastníctva a nahlásiť zástupcov ZO SRZ zodpovedných za nehnuteľný majetok organizácie
Z-4 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov - doplnenie

1.    Oznámenie poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti RS
2a.    Oznámenie o úraze
2b.   Oznámenie o úmrtí
3.   Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2002
4.   Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2003
2003_02
9 V 2003 3/2003 jún vestnik_SRZ-2003_03_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2003_03/vestnik_SRZ-2003_03_jun.docx vestnik_SRZ-2003_03_jun.pdf   vestnik_SRZ-2003_03_jun.pdf
O-16 Konanie mimoriadneho snemu SRZ
Z-5 Pripomienky k Stanovám SRZ
Z-6 Novela zákona o rybárstve
Z-7 Prehľad druhov a cien povolení a odvodov pre rok 2004
Z-8 Doplnenie dodatku č. 2 k Rybárskemu poriadku pre vody lipňové pre držiteľov zväzových lipňových povolení platného od 1.1.2003
bez príloh 2003_03
10 V 2003 4/2003 september vestnik_SRZ-2003_04_september.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2003_04/vestnik_SRZ-2003_04_september.docx vestnik_SRZ-2003_04_september.pdf   vestnik_SRZ-2003_04_september.pdf
O-17 Ponuka násadových rýb
O-18 Úhorie monté
O-19 Školenie členov rybárskej stráže
O-20 Upozornenie členom rybárskej stráže
O-21 Osvetlenie miesta lovu
O-22 Rampy na VN Kozmálovce
Z-9 Povolenia na lov hlavátky v roku 2003
Z-10 Zníženie ceny zväzového povolenia na vody lipňové
Z-11 Záznam o úlovkoch (tlačivo)
Z-12 Dodatok k Smernici o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov
Z-13 Smernica - Pravidlá pre zarybňovanie rybárskych revírov SRZ
Z-14 Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov ZO SRZ
bez príloh 2003_04
11 VI 2004 1/2004 január vestnik_SRZ-2004_01_januar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_01/vestnik_SRZ-2004_01_januar.docx vestnik_SRZ-2004_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2004_01_januar.pdf
O-1 Použitie prijatých podielov zaplatených daní /1%/
O-2 Poistenie členov rybárskej stráže
O-3 Žiadosti o výnimky - skorší lov kapra
O-4 Ponuka počítačových programov
O-5 Centrálna evidencia členskej základne
O-6 Zoznam osôb pre nevydanie povolení na rybolov v roku 2004
O-7 Školenie rybárskych hospodárov a rybárskej stráže
O-8 Prevodník rybích násad
O-9 Povolenie na rybolov pre deti do 6 rokov
O-10 Použitie starých tlačív - Záznamov o úlovkoch pre kategóriu detí
O-11 Vydávanie rybárskych lístkov - usmernenie
O-12 Vypisovanie čísel rybárskych revírov do záznamu o úlovkoch
O-13 Objednávky násadových rýb
Z-1 Dodatok ku Zväzovému kaprovému rybárskemu poriadku na rok 2004
Z-2 Zákon o správnych poplatkoch
Z-3 Dodatok k Smernici o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov
Z-4 Zákaz lovu rýb - upozornenie

1.    Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2003
2.    Prevodník rybích násad
2004_01
12 VI 2004 1/2004 apríl vestnik_SRZ-2004_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_01/vestnik_SRZ-2004_01_april.docx vestnik_SRZ-2004_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2004_01_april.pdf
Z-1 Dodatok k Organizačnému poriadku SRZ
Z-2 Dodatok k Disciplinárnemu poriadku SRZ
Z-3 Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-4 Výnimka zo zákazu lovu na hraničné úseky riek Dunajec a Poprad
Z-5 Metodický pokyn k úprave množstva privlastnených si úlovkov kapra rybničného na jedno povolenie v jednom roku
O-1 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu lovu na kaprové vody
O-2 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2003 a Rozpočet na rok 2004
O-3 Nahlásenie úlovkov a jednotný postup pri sumarizácii úlovkov v rámci SRZ
O-4 Žiadosť o udelenie výnimky na plašenie a odstrel kormoránov
O-5 Školenie rybárskych hospodárov, rybárskej stráže a obsluhu el. agregátom
O-6 Výzva na doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov
O-7 Lov rýb čereňom na rieke Morava
O-8 Upresnenie podmienok lovu na rieke Dunaj
O-9 Nákup úhora (monté)
O-10 Upozornenie ZO SRZ (komunikácia s MŽP SR)
bez príloh 2004_01
13 VI 2004 2/2004 jún vestnik_SRZ-2004_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_02/vestnik_SRZ-2004_02_jun.docx vestnik_SRZ-2004_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2004_02_jun.pdf
O-11 Upozornenie ZO SRZ na porušovanie pravidiel listového styku s Ministerstvom životného prostredia SR
O-12 Seminár o škodách spôsobených kormoránom
O-13 Výnimka na skorší lov kapra na rok 2005 - výzva na podanie žiadosti
O-14 Pozvánka na 24. Majstrovstvá sveta národov v LRU - muška
O-15 Informácia o príprave zmien vykonávacej vyhlášky k Zákonu o rybárstve
O-16 Informácia o pripravovanom Zákone o hospodárskom chove rýb
O-17 Dopoistenie nových členov rybárskej stráže
O-18 Doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov

1.    Dotazník
2.    Pozvánka na 24. Majstrovstvá sveta národov v LRU - muška
3.    Program 24. Majstrovstiev sveta národov v LRU - muška
2004_02
14 VI 2004 3/2004 október vestnik_SRZ-2004_03_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_03/vestnik_SRZ-2004_03_oktober.docx vestnik_SRZ-2004_03_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2004_03_oktober.pdf
Z-6 Schválenie cien povolení na rok 2005
Z-7 Dohoda o výkone rybárskeho práva v hraničných vodách uzavretá medzi Slovenským rybárskym zväzom a Poľským rybárskym zväzom
Z-8 Dohoda o spoločnom obhospodarovaní rieky Ipeľ uzavretá medzi Slovenským rybárskym zväzom a Maďarským rybárskym zväzom
O-19 Zákaz lovu rýb na VN Teplý Vrch
O-20 Konferencia na tému"Kormorán veľký a rybárstvo na Slovensku"
O-21 Doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov
O-22 Sumarizácia úlovkov v roku 2004 a ponuka počítačového programu
O-23 Telefónny zoznam Sekretariátu Rady SRZ
O-24 Informácia ZO SRZ - výnimka na skorší lov kapra
O-25 Informácia o Majstrovstvách sveta v LRU-M 2004
O-26 Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve
O-27 Ponuka videokaziet a DVD z MS LRU-P 2003 a MS LRU-M 2004
O-28 Návrh zákona o akvakultúre
bez príloh 2004_03
15 VI 2004 4/2004 december vestnik_SRZ-2004_04_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2004_04/vestnik_SRZ-2004_04_december.docx vestnik_SRZ-2004_04_december.pdf   vestnik_SRZ-2004_04_december.pdf
Z-9 Plnenie plánu zarybnenia revírov Rady SRZ za rok 2004
Z-10 Rozpočet Rady SRZ na rok 2005
Z-11 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2004 /2%/
Z-12 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2004
Z-13 Vyhodnotenie ochrany revírov Rady SRZ za rok 2004
O-29 Informácia o konferencii Kormorán a rybárstvo na Slovensku
O-30 Termíny aktívov predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ
O-31 Informácia o zákone o akvakultúre
O-32 Informácia o sústave NATURA 2000
O-33 Konanie členských schôdzí ZO SRZ v roku 2005
O-34 Poskytnutie 2% zaplatených daní za rok 2004 SRZ na osobitné účely
O-35 Informácia o aktualizácii databázy rybárskych revírov
bez príloh 2004_04
16 VII 2005 1/2005 apríl vestnik_SRZ-2005_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2005_01/vestnik_SRZ-2005_01_april.docx vestnik_SRZ-2005_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2005_01_april.pdf
Z-1 Registratúrny poriadok ZO SRZ
Z-2 Výzva na doplnenie údajov do databázy rybárskych revírov
Z-3 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
Z-4 Žiadosť o zaslanie údajov
O-1 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2004
O-2 Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2005
O-3 Školenie rybárskych hospodárov, rybárskej stráže
O-4 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána na revíroch SRZ
O-5 Akcia"Čisté brehy rybárskych revírov"
O-6 Doplnenie rybárskych revírov do Zvláštneho povolenia na rybolov na rok 2005 s režimom"bez privlastnenia si úlovku"
O-7 Výzva akcionárom Slovryb, a.s.

1. chyba na www.srzrada.sk
2005_01
17 VII 2005 2/2005 jún vestnik_SRZ-2005_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2005_02/vestnik_SRZ-2005_02_jun.docx vestnik_SRZ-2005_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2005_02_jun.pdf
Z-5 Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o príspevok z prijatých podielov zaplatených daní
Z-6 Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2006 - 2008
Z-7 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2006 - 2008
Z-8 Zákaz lovu rýb na časti rybárskeho revíru č. 2-4430-2-1 Váh č. 8, č. 2-4420-1-1 Váh č. 7 a č. 2-0880-1-1 Jazero Skalka
O-8 Príprava zmien vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve
O-9 XI. ME 05 v LRU - plávaná na Vážskom kanáli v Maduniciach
O-10 Pripravovaný zákon o akvakultúre
O-11 Informácia o pripravovaných vyhláškach chránených vtáčích území
O-12 Informácia o kvalite vody v rieke Váh pod VD Žilina
O-13 VN Sĺňava - informácia o aktuálnych aktivitách SRZ
O-14 VN Duchonka - informácia o aktuálnych aktivitách SRZ
O-15 Školenie RS a rybárskych hospodárov
O-16 Cena kapra
bez príloh 2005_02
18 VII 2005 3/2005 október vestnik_SRZ-2005_03_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2005_03/vestnik_SRZ-2005_03_oktober.docx vestnik_SRZ-2005_03_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2005_03_oktober.pdf
Z-9 Schválenie cien povolení na rok 2006
Z-10 Zväzové povolenie na vody kaprové
Z-11 Žiadosti o vydanie povolení na lov hlavátky v roku 2005
Z-12 Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2005, 2006, 2007
O-17 Informácia o príprave zmien vykonávacej vyhlášky k zákonu o rybárstve
O-18 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-19 Zákon o akvakultúre
O-20 Porady predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ
O-21 Sumarizácia úlovkov za rok 2005
O-22 Zoznam rybárov, ktorým Rada SRZ nedoporučuje vydať povolenie na rybolov pre rok 2006
O-23 Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-24 Aktualizované rybárske poriadky k zväzovým povoleniam na rok 2006
bez príloh 2005_03
19 VII 2005 4/2005 december vestnik_SRZ-2005_04_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2005_04/vestnik_SRZ-2005_04_december.docx vestnik_SRZ-2005_04_december.pdf   vestnik_SRZ-2005_04_december.pdf
Z-13 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2006
Z-14 Rozpočet Rady SRZ na rok 2006
Z-15 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2005
Z-16 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely za rok 2005 (2%)
Z-17 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydaní povolení na rybolov platná od 1.1.2006
O-35 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2005
O-36 Plán organizačného zabezpečenia VČS
O-37 Zoznam osôb, ktorým Rada nedoporučuje vydať povolenie na rybolov
O-38 Ponuka vydavateľstva časopisu Poľovníctvo a rybárstvo
O-39 Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách
bez príloh 2005_04
20 VIII 2006 1/2006 marec vestnik_SRZ-2006_01_marec.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2006_01/vestnik_SRZ-2006_01_marec.docx vestnik_SRZ-2006_01_marec.pdf   vestnik_SRZ-2006_01_marec.pdf
Z-1 Správa o hospodárení Rady SRZ za rok 2005 a Rozpočet hospodárenia Rady SRZ na rok 2006
Z-2 Plán zarybnenia revírov Rady SRZ na rok 2006
Z-3 Vyhláška MŽP SR č.185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve č.139/2002 Z.z.
Z-4 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2006-2008
Z-5 Platnosť Rybárskych poriadkov k zväzovým povoleniam na rok 2006
O-1 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-2 Školenie rybárskych hospodárov, rybárskej stráže
O-3 VN Duchonka - informácia o aktuálnych aktivitách SRZ
O-4 Akcia:"Čisté brehy rybárskych revírov"
O-5 Zmluvu o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov SRZ : Hron č.4,6,7,8 a jazerá Rychnavské
O-6 Označenie rybárskych revírov
bez príloh 2006_01
21 VIII 2006 2/2006 jún vestnik_SRZ-2006_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2006_02/vestnik_SRZ-2006_02_jun.docx vestnik_SRZ-2006_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2006_02_jun.pdf
Z-6 Schválenie povolení na rybolov pre rok 2007
Z-7 Pravidlá vydávania povolení na lov hlavátky
O-7 Zmluva o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov SRZ : Hron č.4,6,7,8 a jazerá Rychnavské - doplnenie o Hron č.5 v obhospodarovaní MO SRZ Žarnovica
O-8 Rozsah pôsobnosti členov rybárskej stráže
O-9 Školenie rybárskej stráže a rybárskych hospodárov
O-10 Informácia o oprave rozhodnutia, ktorým je povoelná výnimka zo zákazov na VN Orava uverejnená v rybárskych poriadkoch
O-11 Oznámenie

1.    Usmernenie k vydávaniu preukazov rybárskej stráže a podnet na začatie správneho konania vo veci uloženia pokuty
2006_02
22 VIII 2006 3/2006 júl vestnik_SRZ-2006_03_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2006_03/vestnik_SRZ-2006_03_jul.docx vestnik_SRZ-2006_03_jul.pdf   vestnik_SRZ-2006_03_jul.pdf
Z-8 Všeobecne záväzná vyhláška KÚŽP v Trenčíne č.2/2006

1.    Návrh - Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne
2006_03
23 VIII 2006 4/2006 december vestnik_SRZ-2006_04_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2006_04/vestnik_SRZ-2006_04_december.docx vestnik_SRZ-2006_04_december.pdf   vestnik_SRZ-2006_04_december.pdf
Z-9 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2007
Z-10 Rozpočet Rady SRZ na rok 2007
Z-11 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely za rok 2006 (2%)
Z-12 Pripomienky k Disciplinárnemu poriadku SRZ
Z-13 Termíny členských schôdzí
Z-14 Mimoriadna známka
O-12 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2006
O-13 Zoznam osôb, ktorým Rada SRZ neodporúča vydať povolenie na rybolov
O-14 Zmluva o spoločnom obhospodarovaní rybárskeho revíru č.3-1540-4-1 Klastavský potok
O-15 Zoznam novozvolených členov Prezídia a Rady SRZ
O-16 Zoznam novozvolených členov Kontrolnej komisie Rady SRZ
O-17 Zoznam aktivistov pre jednotlivé ZO SRZ podľa krajov
O-18 Zoznam garantov zarybňovania revírov Rady SRZ
O-19 Zimné sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách - január 2007
O-20 Schvaľovanie miestnych rybárskych poriadkov
O-21 Školenie rybárskych hospodárov
O-22 Sumarizácia úlovkov
O-23 Výmena preukazov rybárskej stráže - upozornenie

1.    Sčítanie kormoránov - formulár
2.    Sčítanie kormoránov - podrobná metodika
2006_04
24 IX 2007 1/2007 apríl vestnik_SRZ-2007_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2007_01/vestnik_SRZ-2007_01_april.docx vestnik_SRZ-2007_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2007_01_april.pdf
Z-1 Schválenie zvýšenia odvodov ZO SRZ z členských známok
Z-2 Ročná účtovná závierka za rok 2006
Z-3 Plnenie plánu zarybnenia revírov Rady SRZ v roku 2006
Z-4 Plán zarybnenia revírov Rady SRZ na rok 2007
Z-5 Vyhodnotenie diskusných vystúpení z IX. snemu SRZ
bez príloh 2007_01
25 IX 2007 2/2007 október vestnik_SRZ-2007_02_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2007_02/vestnik_SRZ-2007_02_oktober.docx vestnik_SRZ-2007_02_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2007_02_oktober.pdf
Z-7 Schválenie cien povolení na rybolov na rok 2008
Z-8 Zmena spôsobu rozšírenia platností povolení na rybolov
Z-9 Zníženie rozsahu platnosti povolení na vody kaprové
Z-10 Zmeny v Rybárskom poriadku pre vody kaprové Rady SRZ na rok 2008
Z-11 Novela Disciplinárneho poriadku SRZ platná od 1.januára 2008
O-14 Udelenie výnimky na odstrel a plašenie kormoránov
O-15 Upozornenie o potrebe vykonania technicko-bezpečnostného dohľadu vodných stavieb
O-16 Objednávka úhorieho monté
O-17 Podklady pre potreby štatistického zisťovania
O-18 Upozornenie na nepoužívanie neplatných záznamov o úlovkoch

1.   Záväzná objednávka"Úhor európsky - monté"na rok 2008
2007_02
26 IX 2007 3/2007 december vestnik_SRZ-2007_03_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2007_03/vestnik_SRZ-2007_03_december.docx vestnik_SRZ-2007_03_december.pdf   vestnik_SRZ-2007_03_december.pdf
Z-12 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2008
Z-13 Rozpočet Rady SRZ na rok 2008
Z-14 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely za rok 2007 (2%)
Z-15 Termíny členských schôdzí
Z-16 Termíny aktívov predsedov, tajomníkov a hospodárov ZO SRZ
Z-17 Úprava Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-18 Zákaz kumulácie funkcie člena rybárskej stráže a člena disciplinárnej komisie
Z-19 Zoznam osôb, ktorým Rada SRZ neodporúča vydať povolenie na rybolov
O-19 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2007
O-20 Zmluva o spoločnom obhospodarovaní rybárskych revírov Laborec č.2 a Ondava č.1
O-21 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-22 Zimné sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách - január 2008
O-23 Upozornenie na spôsob vydávania miestnych bezplatných povolení na rybolov
O-24 Školenie predsedov ZO SRZ, predsedov disciplinárnych komisií a vedúcich rybárskej stráže
O-25 Školenie členov rybárskej stráže
O-26 Informácia - stredisko Považská Bystrica
bez príloh 2007_03
27 X 2008 1/2008 február vestnik_SRZ-2008_01_februar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_01/vestnik_SRZ-2008_01_februar.docx vestnik_SRZ-2008_01_februar.pdf   vestnik_SRZ-2008_01_februar.pdf
O-1 Stanovisko Rady SRZ k anonymnej VÝZVE
bez príloh 2008_01
28 X 2008 2/2008 marec vestnik_SRZ-2008_02_marec.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_02/vestnik_SRZ-2008_02_marec.docx vestnik_SRZ-2008_02_marec.pdf   vestnik_SRZ-2008_02_marec.pdf
O-2 Informácia pre Základné organizácie SRZ k Operačnému programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013
O-3 Informácia o vypúšťaní chovných nádrží a rybníkov
O-4 Publikácia"Lov rýb elektrickým agregátom"- informácia
O-5 Školenie rybárskej stráže
O-6 Nové"Chránené vtáčie územia"
Z-1 Smernica o použití podielov zaplatených daní
Z-2 Zoznam funkcionárov ZO SRZ
Z-3 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na lovných revíroch
Z-4 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na chovných revíroch
bez príloh 2008_02
29 X 2008 3/2008 apríl vestnik_SRZ-2008_03_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_03/vestnik_SRZ-2008_03_april.docx vestnik_SRZ-2008_03_april.pdf   vestnik_SRZ-2008_03_april.pdf
O-7 Nevydávanie duplikátov za poškodené alebo odcudzené povolenia
O-8 Školenie rybárskej stráže a rybárskych hospodárov
O-9 Požiadavka na skorší lov kapra v rokoch 2009 - 2011
O-10 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2009 - 2011
O-11 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-12 Akcia"Čisté brehy rybárskych revírov"
O-13 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov - podklady na vypracovanie správy
O-14 Školenie na obsluhu elektrických agregátov
O-15 Informácia o rybolove na rybárskom revíri Dunaj č. 3 - Materiálová jama A (2-0530-1-1)
O-16 Školenie ZO SRZ o možnosti čerpania eurofondov
Z-5 Úprava"Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydaní povolení na rybolov"č. 2628/610/07-OO
Z-6 Zákaz kumulácie funkcie člena rybárskej stráže a člena disciplinárnej komisie - zrušenie
Z-7 Úprava"Smernice pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže"č. 670/219/08-OO
Z-8 Spôsob vyradenia osôb zaradených do"Zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov"
Z-9 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov
Z-10 Ročná účtovná závierka za rok 2007

1.    Tabuľka - Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2007
2.    Tabuľka - Rozpočet Rady SRZ na rok 2008
2008_03
30 X 2008 4/2008 júl vestnik_SRZ-2008_04_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_04/vestnik_SRZ-2008_04_jul.docx vestnik_SRZ-2008_04_jul.pdf   vestnik_SRZ-2008_04_jul.pdf
Z-11 Schválenie cien povolení na rybolov na rok 2009
Z-12 Povinnosť duálneho zobrazovania cien na povoleniach
Z-13 Metodický list pre vedúcich útvarov mladých rybárov
Z-14 Aktuálne zoznamy osôb ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb pre rok 2008
O-17 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na chovných revíroch
O-18 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov - pracovné porady
O-19 Záväzné objednávky na povolenia na rybolov na rok 2009 - informácia
O-20 Výnimky na skorší lov kapra, úpravy v revírovaní a úpravy lovných mier - informácia
O-21 VN Kráľová - informácia o prístupe motorovými vozidlami
O-22 Vypúšťanie chovných vodných nádrží v správe SVP, š.p. Žilina
O-23 Manažment hlavátky podunajskej v podmienkach SRZ
O-24 Metodická pomôcka pre ZO SRZ"Základné otázky týkajúce sa zavedenia EURA"

1.    Tabuľka - Duálne zobrazenie cien povolení na rybolov pre rok 2008 (SK- Euro)
2.    Metodická pomôcka pre ZO SRZ"Základné otázky týkajúce sa zavedenia EURA"
2008_04
31 X 2008 5/2008 október vestnik_SRZ-2008_05_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_05/vestnik_SRZ-2008_05_oktober.docx vestnik_SRZ-2008_05_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2008_05_oktober.pdf
O-25 Výnimka na skorší lov kapra na obdobie rokov 2009 - 2011
O-26 Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2009 - 2011
O-27 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov na lovných revíroch - výzva
O-28 Aktualizácia databázy rybárskych revírov pre rok 2009
O-29 Informácia o klietkovom chove na VN Liptovská Mara
O-30 Informácia o vylúčení z členstva v SRZ - Ing. Jaroslav Hlavatý
O-31 Upozornenie
Z-15 Zväzový poriadok pre vody kaprové
Z-16 Zväzový poriadok pre vody lipňové
Z-17 Zmena cien násadových rýb
Z-18 Zákaz lovu rýb z telesa hrádze vodnej stavby a z jej funkčných objektov na revíroch Rady SRZ
Z-19 Aktuálny zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na základe disciplinárnych rozhodnutí
Z-20 Aktuálny zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

1.    Rozhodnutie č. 36981/2008-8.1 vrátane zoznamu revírov
2.    Rybárske revíry SRZ s úpravou lovných mier rýb na obdobie rokov 2009 – 2011
2008_05
32 X 2008 6/2008 november vestnik_SRZ-2008_06_november.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_06/vestnik_SRZ-2008_06_november.docx vestnik_SRZ-2008_06_november.pdf   vestnik_SRZ-2008_06_november.pdf
Z-21 Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2009
O-32 Objednávka na medikované krmivo Rupín - špeciál

1.    Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2009
2.    Objednávka na medikované krmivo Rupín - špeciál
2008_06
33 X 2008 7/2008 december vestnik_SRZ-2008_07_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2008_07/vestnik_SRZ-2008_07_december.docx vestnik_SRZ-2008_07_december.pdf   vestnik_SRZ-2008_07_december.pdf
Z-22 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2009
Z-23 Rozpočet Rady SRZ na rok 2009
Z-24 Zoznam osôb, ktorým Rada SRZ neodporúča vydať povolenie na rybolov
Z-25 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2008 (2 %)
O-33 Zimné sčítanie kormoránov veľkých na nocoviskách - január 2009
O-34 Nové Záznamy o dochádzke k vode a úlovkoch
O-35 Program na evidenciu členskej základne a úlovkov
O-36 Poistenie členov rybárskej stráže - upozornenie
O-37 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2008
O-38 Publikácia „ Pre rybárov “
O-39 Stanovenie ceny pre publikácie - Lov rýb elektrickým agregátom a Metodický list pre deti a mládež

1.    Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách
2.    Formulár - Európske zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – 17. január 2009
2008_07
34 XI 2009 1/2009 marec vestnik_SRZ-2009_01_marec.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_01/vestnik_SRZ-2009_01_marec.docx vestnik_SRZ-2009_01_marec.pdf   vestnik_SRZ-2009_01_marec.pdf
Z-1 Prevencia a monitorovanie Vírusovej homoragickej septikémie v rybárskych revíroch SRZ
bez príloh 2009_01
35 XI 2009 2/2009 apríl vestnik_SRZ-2009_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_02/vestnik_SRZ-2009_02_april.docx vestnik_SRZ-2009_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2009_02_april.pdf
Z-2 Nové informácie o vírusovom ochorení (VHS)
Z-3 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-4 Slovenský rybársky zväz a podmienky nákupu násadových rýb z iných členských štátov EÚ z pohľadu ustanovení zákona č. 224/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
O-1 Odcudzenie povolení na rybolov - oznámenie
O-2 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-3 Invázne druhy - monitoring
O-4 Školenie rybárskej stráže
O-5 Školenie rybárskych hospodárov
O-6 Informácia o vysadení značkovaných násad kapra na hraničnom úseku rieky Ipeľ
O-7 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký
O-8 Kúpnopredajné zmluvy na násadové ryby
O-9 Informácia ichtyológov o plánovaných výstavbách malých vodných elektrárni (MVE) a o plánovaných ťažbách riečnych materiálov
O-10 Termínový kalendár súťaží pre rok 2009
O-11 Informácia o rybolove na rybárskom revíri Dunaj č. 3 - Materiálová jama A
O-12 Informácia o revíroch Odstavné rameno Oborín a Oborín - Kucany
O-13 Dovoz úhorieho monté

1.    Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dolný Kubín
2.    Opatrenia Regionálnej a potravinovej správy Martin
3.    Slovenský rybársky zväz a podmienky nákupu násadových rýb z iných členských štátov EÚ z pohľadu ustanovení zákona č. 224/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
4.    Zoznam inváznych druhov rýb na Slovensku + tabuľka
5.    Dotazník - Kormorán 2009
2009_02
36 XI 2009 3/2009 jún vestnik_SRZ-2009_03_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_03/vestnik_SRZ-2009_03_jun.docx vestnik_SRZ-2009_03_jun.pdf   vestnik_SRZ-2009_03_jun.pdf
Z-5 Doplnenie Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-6 Ročná účtovná závierka za rok 2008
O-14 Informácia - vstup na poľné cesty PD Trsteník v Trstenej
O-15 Nové informácie o Vírusovej hemoragickej septikémii (VHS)
O-16 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ
O-17 Ponuka násadových rýb (Pd2) z Klietkového chovu Liptovská Mara

1.    Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2008
2.    Rozpočet Rady SRZ na rok 2009
3.    Záväzná objednávka na mimoriadnu ponuku Pd2 v roku 2009
2009_03
37 XI 2009 4/2009 október vestnik_SRZ-2009_04_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_04/vestnik_SRZ-2009_04_oktober.docx vestnik_SRZ-2009_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2009_04_oktober.pdf
Z-7 Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2010
Z-8 Preukaz mladého rybára - úprava
Z-9 Hosťovacie povolenia pre deti na kaprové vody ZO SRZ
Z-10 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov - nové znenie
Z-11 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb na základe právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
Z-12 Aktuálny zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb pre rok 2009 na základe disciplinárnych rozhodnutí
O-18 Školenie na lov elektrickým agregátom a školenie rybárskych hospodárov
O-19 Výnimka na odstrel, rušenie a plašenie kormorána veľkého
O-20 Vyhodnotenie MS klubov 2009 v LRU - plávaná
O-21 Vírusová hemoragická septikémia (VHS)
O-22 Seminár - VHS v slovenských chovoch
O-23 Ponuka násadových rýb pstruha dúhového v roku 2009
O-24 Úprava zväzového kaprového poriadku na rok 2010

1.    Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
2.    Záznam o love kormoránov veľkých a nakladaní s usmrtenými jedincami – 2009/2010
3.    Záväzná objednávka na mimoriadnu ponuku násady pstruha dúhového v roku 2009
2009_04
38 XI 2009 5/2009 október II vestnik_SRZ-2009_05_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_05/vestnik_SRZ-2009_05_oktober.docx vestnik_SRZ-2009_05_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2009_05_oktober.pdf
Z-13 Prevencia zavlečenia Koi herpes vírusovej infekcie (KHV) na Slovensko
bez príloh 2009_05
39 XI 2009 6/2009 december vestnik_SRZ-2009_06_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2009_06/vestnik_SRZ-2009_06_december.docx vestnik_SRZ-2009_06_december.pdf   vestnik_SRZ-2009_06_december.pdf
Z-13 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2010
Z-14 Rozpočet Rady SRZ na rok 2010
Z-15 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2009
Z-16 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenia na rybolov
Z-17 Použitie podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2009 (2 %)
Z-18 Opravy v rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení
Z-19 Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí (VČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2010
Z-20 Voľba delegátov na X. Snem SRZ
Z-21 Mimoriadna členská známka
O-25 Ponuka vydavateľstva PaRPRESS, s.r.o.
O-26 Nahlásenie aktuálneho bankového spojenia
O-27 Celoslovenské sčítanie kormoránov
O-28 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2009
O-29 Poistenie členov rybárskej stráže - upozornenie
O-30 Záväzná objednávka násadových rýb pre ZO SRZ

1.    Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí (VČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2010 s prílohami :
1a.    Zoznam funkcionárov
1b.    Správa VČS
2.    Európske zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – 16. január 2010
3.    Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ – záväzná objednávka na rok 2010
2009_06
40 XII 2010 1/2010 apríl vestnik_SRZ-2010_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_01/vestnik_SRZ-2010_01_april.docx vestnik_SRZ-2010_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2010_01_april.pdf
Z-1 Aktuálna informácia o vírusovej hemoragickej septikémii (VHS)
Z-2 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-3 Ročná účtovná závierka za rok 2009
Z-4 Plnenie uznesení z IX. Snemu SRZ - žiadosť o predloženie správy
Z-5 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-1 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-2 Školenie rybárskej stráže
O-3 Školenie rybárskych hospodárov
O-4 Informácia o rybolove na rybárskom revíri Dunaj č. 3 - Materiálová jama A
O-5 Termínový kalendár súťaží OŠČ na rok 2010
O-6 Objednávka povolenia na lov hlavátky - upozornenie
O-7 Akcia „ Čisté brehy rybárskych revírov “

1.    Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2009
2.    Rozpočet Rady SRZ na rok 2010
2010_01
41 XII 2010 2/2010 jún vestnik_SRZ-2010_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_02/vestnik_SRZ-2010_02_jun.docx vestnik_SRZ-2010_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2010_02_jun.pdf
O-8 Mimoriadna povodňová situácia
bez príloh 2010_02
42 XII 2010 3/2010 júl vestnik_SRZ-2010_03_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_03/vestnik_SRZ-2010_03_jul.docx vestnik_SRZ-2010_03_jul.pdf   vestnik_SRZ-2010_03_jul.pdf
Z-6 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenia na lov rýb
Z-7 Schválenie cien povolení na rybolov pre rok 2011
Z-8 Detské povolenie na miestne pstruhové vody
Z-9 Predloženie správy o plnení uznesení IX. snemu Slovenského rybárskeho zväzu - urgencia
O-9 MS LRU - mucha 2010 - informácia
O-10 Konanie X. snemu Slovenského rybárskeho zväzu
O-11 Mimoriadna povodňová situácia - upozornenie

1.    Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2011
2.    Záväzná objednávka tlačív povolení na rok 2011
2010_03
43 XII 2010 4/2010 október vestnik_SRZ-2010_04_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_04/vestnik_SRZ-2010_04_oktober.docx vestnik_SRZ-2010_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2010_04_oktober.pdf
Z-10 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-11 Pokračujúca nákazová situácia s VHS (vírusová hemoragická septikémia)
O-12 Úprava zväzových rybárskych poriadkov
O-13 Náhrada škôd na rybách
O-14 Výsledok vyšetrovania vo veci zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona - „ Výzva z decembra 2007 o sprenevere 32 mil. Sk “
O-15 Výnimka na odstrel, rušenie a plašenie kormorána veľkého - upozornenie
O-16 Zarybňovanie rybárskych revírov ZO SRZ

1.   Smernica upravujúca postup pri používaní elektrického agregátu v rybárskych revíroch, ktoré obhospodaruje Slovenský rybársky zväz
2010_04
44 XII 2010 5/2010 december vestnik_SRZ-2010_05_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2010_05/vestnik_SRZ-2010_05_december.docx vestnik_SRZ-2010_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2010_05_december.pdf
Z-12 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2011
Z-13 Rozpočet Rady SRZ na rok 2011
Z-14 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-15 Použitie podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2010 (2 %)
Z-16 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2011
Z-17 Smernica o použití podielov zaplatených daní
Z-18 Záväzná objednávka násadových rýb pre ZO SRZ
O-17 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2010
O-18 Poistenie členov rybárskej stráže-upozornenie
O-19 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2010
O-20 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-21 Zaslanie štatistických tlačív za rok 2010-upozornenie
O-22 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-23 Výberové konanie-reprezentační tréneri OŠČ
O-24 Výkon TBD vodných stavieb-upozornenie
O-25 Zoznam aktivistov pre jednotlivé ZO SRZ podľa krajov

1.   Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK)
2.   Správa o konaní ČS (MK)
3.   Smernica o použití podielov zaplatených daní č. 2285/613/10 – OO
4.   Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ – záväzná objednávka na rok 2011
2010_05
45 XIII 2011 1/2011 apríl vestnik_SRZ-2011_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_01/vestnik_SRZ-2011_01_april.docx vestnik_SRZ-2011_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2011_01_april.pdf
Z-1 Pokračujúca nákazová situácia v chovoch lososovitých druhov rýb na Slovensku (vírusová hemoragická septikémia)
Z-2 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na revíri č. 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce
Z-3 Požiadavka na skorší lov kapra v rokoch 2012-2014
Z-4 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2012 - 2014
Z-5 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2012 - 2014
Z-6 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-7 Ročná účtovná závierka za rok 2010
Z-8 Úprava Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-9 Vykonávanie TBD na vodných stavbách
O-1 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-2 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-3 Školenie rybárskych hospodárov
O-4 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-5 Čisté brehy rybárskych revírov
O-6 Petícia „ Chráňme vodné toky “
O-7 Investičný zámer na rozšírenie rybochovného zariadenia v Nových Zámkoch
O-8 Petícia „ Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody v Slovenskej republike “
O-9 Jarné zarybňovanie rybárskych revírov SRZ
O-10 Stanovisko k obmedzeniu lovu v CHVÚ Záhorské Pomoravie
O-11 Informácia o zamedzení čerpania z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007-2013
O-12 Ponuka spoločnosti Stella Slovakia s.r.o.
O-13 Informácia o zverejnení uznesení z rokovania Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ
O-14 Výzva akcionárom Slovryb, a.s.

1.    Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2010
2.    Rozpočet Rady SRZ na rok 2011
3.    Ponuka spoločnosti Stella Slovakia s.r.o.
4.    Petícia „Za spravodlivú a ekonomicky udržateľnú ochranu prírody v Slovenskej republike“ + petičný hárok
5.    Petícia „Chráňme vodné toky“ + petičný hárok
2011_01
46 XIII 2011 2/2011 máj vestnik_SRZ-2011_02_maj.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_02/vestnik_SRZ-2011_02_maj.docx vestnik_SRZ-2011_02_maj.pdf   vestnik_SRZ-2011_02_maj.pdf
O-15 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-16 Zmeny rybárskych hospodárov - upozornenie
O-17 Upozornenie pre ZO SRZ k pripravovanej novele zákona o rybárstve
bez príloh 2011_02
47 XIII 2011 3/2011 júl vestnik_SRZ-2011_03_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_03/vestnik_SRZ-2011_03_jul.docx vestnik_SRZ-2011_03_jul.pdf   vestnik_SRZ-2011_03_jul.pdf
Z-10 Upozornenie na porušovanie zákona
Z-11 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-12 Výzva na úhradu nedoplatkov
O-18 Školenie rybárskych hospodárov
O-19 Petícia „ Chráňme vodné toky “
O-20 Bioremendácia vodných plôch a odstránenie organických segmentov (odbahnenie)
O-21 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 536/2011-100 - výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory
O-22 Ponuka na odpredaj motorových vozidiel

1.   Zoznam MO a MsO SRZ, ktoré nepoukázali do 30.6.2011 Rade SRZ1. odvod z predaných členských známok
2011_03
48 XIII 2011 4/2011 október vestnik_SRZ-2011_04_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_04/vestnik_SRZ-2011_04_oktober.docx vestnik_SRZ-2011_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2011_04_oktober.pdf
Z-13 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-14 Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2012 - 2014
Z-15 Vydávanie duplikátov
Z-16 Zmeny vo zväzovom kaprovom povolení
Z-17 Výzva na úhradu nedoplatkov
Z-18 Cenník násadových rýb na rok 2012
Z-19 Nové predpisy pre športovú činnosť
Z-20 Obmedzenie počtu úlovkov na pstruhových a lipňových vodách
O-23 Školenie rybárskych hospodárov
O-24 Miestne rybárske poriadky - usmernenie
O-25 Výnimka na skorší lov kapra
O-26 Výnimka na lov a plašenie kormoránov
O-27 Oslavy 85. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu - upozornenie

1.   Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierou rýb1. na obdobie rokov 2012 - 2014
2011_04
49 XIII 2011 5/2011 december vestnik_SRZ-2011_05_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2011_05/vestnik_SRZ-2011_05_december.docx vestnik_SRZ-2011_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2011_05_december.pdf
Z-21 Schválenie plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2012
Z-22 Rozpočet Rady SRZ na rok 2012
Z-23 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-24 Použitie podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2011 (2 %)
Z-25 Smernica o použití podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2011
Z-26 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-27 Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov ZO SRZ
Z-28 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2012
O-28 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2011
O-29 Poistenie členov rybárskej stráže - upozornenie
O-30 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-31 Podpora petície „Chráňme vodné toky“
O-32 Malé vodné elektrárne
O-33 Zaslanie štatistických tlačív a zarybňovacích plánov - upozornenie
O-34 Ponuka násadových rýb pre rok 2012
O-35 Správa o činnosti odboru pre športovú činnosť za rok 2011
O-36 Miestne rybárske poriadky - urgencia

1.   Smernica o použití podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2011
2.   Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
3.   Smernica o odmeňovaní funkcionárov a členov ZO SRZ
4.   Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK)
5.   Správa o konaní členskej schôdze (ČS) – mestskej konferencie (MK)
6.   Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok ...
7.   Ponuka násadových rýb pre rok 2012 (objednávka)
8.   Petícia Chráňme vodné toky + petičný hárok
2011_05
50 XIV 2012 1/2012 apríl vestnik_SRZ-2012_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_01/vestnik_SRZ-2012_01_april.docx vestnik_SRZ-2012_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2012_01_april.pdf
Z-1 Ročná účtovná závierka za rok 2011
Z-2 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-3 Zarybňovacie plány
Z-4 Informácia o zmene poistenia rybárskej stráže
O-1 Začiatok pstruhovej rybárskej sezóny
O-2 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-3 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-4 Čisté brehy rybárskych revírov
O-5 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-6 Zníženie prevádzkovej hladiny VVN Bešeňová
O-7 Informácia k mimoriadnej manipulácii s vodou na VN Domaša
O-8 Odstavenie ČOV Liptovský Mikuláš
O-9 Miestne rybárske poriadky - oznámenie
O-10 Odmeňovanie funkcionárov ZO SRZ
O-11 Krmivo RUPÍN - ponuka

1.   Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2011
2.   Rozpočet Rady SRZ na rok 2012
3.   Tlačivo - Zodpovednosť za škodu z výkonu rybárskej stráže (hlásenie škodovej udalosti)
2012_01
51 XIV 2012 2/2012 júl vestnik_SRZ-2012_02_jul.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_02/vestnik_SRZ-2012_02_jul.docx vestnik_SRZ-2012_02_jul.pdf   vestnik_SRZ-2012_02_jul.pdf
Z-5 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-6 Prepracovanie zarybňovacích plánov
Z-7 Výzva na úhradu nedoplatkov
O-12 Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení na rybolov pre rok 2013
O-13 Školenie rybárskej stráže a školenie rybárskych hospodárov
O-14 Chyba v rybárskom poriadku pre držiteľov Zvláštneho povolenia na rybolov
O-15 Petícia „Chráňme vodné toky“
O-16 Mimoriadna ponuka násadových rýb pre ZO SRZ - pstruh dúhový

1.   Druhy, ceny a odvody z povolení pre rok 2013
2.   Záväzná objednávka tlačív povolení na rok 2013
2012_02
52 XIV 2012 3/2012 október vestnik_SRZ-2012_03_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_03/vestnik_SRZ-2012_03_oktober.docx vestnik_SRZ-2012_03_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2012_03_oktober.pdf
Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-9 Schválenie mimoriadnej známky
Z-10 Upozornenie na splnenie povinnosti uloženej zákonom č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave enviromentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Z-11 Výzva na úhradu nedoplatkov
O-17 Povolenie lovu kormorána
O-18 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva
O-19 Odmietnutie dodávky násadových rýb
O-20 Vyhodnotenie petície
O-21 PCB látky na VN Zemplínska Šírava
O-22 Nepovolená plavba VN Krpeľany a VVN Tvrdošín - upozornenie
O-23 Zmena v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - vydanie rybárskeho lístka
O-24 Rozšírenie platnosti detských povolení
bez príloh 2012_03
53 XIV 2012 4/2012 november vestnik_SRZ-2012_04_november.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_04/vestnik_SRZ-2012_04_november.docx vestnik_SRZ-2012_04_november.pdf   vestnik_SRZ-2012_04_november.pdf
O-25 Osvedčenie na výkon chovu rýb
bez príloh 2012_04
54 XIV 2012 5/2012 december vestnik_SRZ-2012_05_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2012_05/vestnik_SRZ-2012_05_december.docx vestnik_SRZ-2012_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2012_05_december.pdf
Z-12 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2013
Z-13 Rozpočet Rady SRZ na rok 2013
Z-14 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-15 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2013
O-26 Ponuka násadových rýb pre rok 2013
O-27 Sčítanie kormoránov
O-28 Zaslanie štatistických výkazov
O-29 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2012
O-30 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2012

1.   Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ na rok 2013
2.   Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách - tlačivo
2012_05
55 XV 2013 1/2013 január vestnik_SRZ-2013_01_januar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_01/vestnik_SRZ-2013_01_januar.docx vestnik_SRZ-2013_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2013_01_januar.pdf
O-1 Oznámenie o úmrtí Ing. Dušana Tomeka
O-2 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
Z-1 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2013 - zaslanie správy

1.   Správa o konaní členskej schôdze (ČS) – mestskej konferencie (MK)
2013_01
56 XV 2013 2/2013 apríl vestnik_SRZ-2013_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_02/vestnik_SRZ-2013_02_april.docx vestnik_SRZ-2013_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2013_02_april.pdf
Z-2 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
O-3 Začiatok pstruhovej rybárskej sezóny
O-4 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-5 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-6 Čisté brehy rybárskych revírov
O-7 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-8 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-9 Školenie rybárskych hospodárov
O-10 Rybárska stráž - poistenie a centrálna evidencia
bez príloh 2013_02
57 XV 2013 3/2013 jún vestnik_SRZ-2013_03_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_03/vestnik_SRZ-2013_03_jun.docx vestnik_SRZ-2013_03_jun.pdf   vestnik_SRZ-2013_03_jun.pdf
Z-3 Ročná účtovná závierka za rok 2012
Z-4 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-5 Anketa
O-11 Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ - pstruh dúhový
O-12 Vydávanie Osvedčení na hospodársky chov rýb
O-13 Upozornenie
O-14 Prehľad o poskytnutých dotáciách z Environmentálneho fondu na rok 2013

1.   Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2012
2.   Rozpočet Rady SRZ na rok 2013
3.   Anketový lístok
2013_03
58 XV 2013 4/2013 august vestnik_SRZ-2013_04_august.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_04/vestnik_SRZ-2013_04_august.docx vestnik_SRZ-2013_04_august.pdf   vestnik_SRZ-2013_04_august.pdf
Z-6 Vrátenie cenín - upozornenie
bez príloh 2013_04
59 XV 2013 5/2013 október vestnik_SRZ-2013_05_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_05/vestnik_SRZ-2013_05_oktober.docx vestnik_SRZ-2013_05_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2013_05_oktober.pdf
Z-7 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-8 Rozšírenie platnosti detských povolení
O-15 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva
O-16 Školenie rybárskych hospodárov
O-17 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-18 Informácia o riziku prenosu vírusového ochorenia
O-19 Prehľad neuhradených zostatkov platieb k 15.10.2013 za odvody z povolení na rybolov a členských príspevkov za rok 2013
O-20 Zoznam ZO SRZ, ktoré nezaslali záväznú objednávku do 15.10.2013
bez príloh 2013_05
60 XV 2013 6/2013 december vestnik_SRZ-2013_06_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2013_06/vestnik_SRZ-2013_06_december.docx vestnik_SRZ-2013_06_december.pdf   vestnik_SRZ-2013_06_december.pdf
Z-9 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2014
Z-10 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-11 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2014
Z-12 Voľba delegátov na XI. Snem SRZ
Z-13 Uznávanie brigád hospodárov a členov rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ
Z-14 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-15 Smernica o použití podielov zaplatených daní
O-21 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2013
O-22 Poistenie rybárskej stráže - upozornenie
O-23 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-24 Malé vodné elektrárne
O-25 Zaslanie štatistických výkazov
O-26 Návrh revírovania pre roky 2015 - 2017
O-27 Miestne rybárske poriadky
O-28 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej činnosti
O-30 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2013
O-31 Upozornenie na nový zákon o ochrane osobných údajov
O-32 Ponuka násadových rýb pre rok 2014

1.   Organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí (VČS) a mestských konferencií (MK) v1. roku1. 2014
2.   Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok ...
3.   Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS) – mestskej konferencie (MK)
4.   Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov4. č. 3139/706/13 – OO
5.   Smernica o použití podielov zaplatených daní č. 3140/707/13 – OO platná od 1.4.2014
6.   Vzor „Záznamu o poučení oprávnenej osoby“ vrátane poučenia
7.   Ponuka násadových rýb pre rok 2014
2013_06
61 XVI 2014 1/2014 apríl vestnik_SRZ-2014_01_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_01/vestnik_SRZ-2014_01_april.docx vestnik_SRZ-2014_01_april.pdf   vestnik_SRZ-2014_01_april.pdf
Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-2 Požiadavka na skorší lov kapra v rokoch 2015 - 2017
Z-3 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2015 - 2017
Z-4 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2015 - 2017
Z-5 Ročná účtovná závierka za rok 2013
O-1 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-2 Čisté brehy rybárskych revírov
O-3 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký - urgencia
O-4 Školenie rybárskych hospodárov
O-5 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-6 Vývesné tabule obcí a miest
O-7 Informácia o stroji TRUXOR
O-8 Mimoriadna ponuka násadových rýb

1.   Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2013
2.   Rozpočet Rady SRZ na rok 2014
2014_01
62 XVI 2014 2/2014 jún vestnik_SRZ-2014_02_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_02/vestnik_SRZ-2014_02_jun.docx vestnik_SRZ-2014_02_jun.pdf   vestnik_SRZ-2014_02_jun.pdf
Z-6 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-7 Centrálna evidencia členskej základne SRZ
Z-8 Analýza vydávania povolení na lov hlavátky podunajskej za roky 2011 až 2013
O-9 Zoznam organizácií, ktoré porušili Smernicu o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov č. 3139/706/13 - OO
O-10 Konanie XI. snemu Slovenského rybárskeho snemu
O-11 Návrh cien povolení na rybolov na rok 2015 - oznam
O-12 Informácia o návrhu zákona o akvakultúre
O-13 Novela zákona o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacej vyhlášky - upozornenie
bez príloh 2014_02
63 XVI 2014 3/2014 august vestnik_SRZ-2014_03_august.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_03/vestnik_SRZ-2014_03_august.docx vestnik_SRZ-2014_03_august.pdf   vestnik_SRZ-2014_03_august.pdf
Z-9 Centrálna evidencia členskej základne SRZ - zoznam a spôsob doručenia požadovaných údajov
Z-10 Ceny povolení na rybolov pre rok 2015

1.   Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2015
2.   Evidencia
2014_03
64 XVI 2014 4/2014 október vestnik_SRZ-2014_04_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_04/vestnik_SRZ-2014_04_oktober.docx vestnik_SRZ-2014_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2014_04_oktober.pdf
Z-11 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-12 Zmeny vo zväzovom kaprovom povolení
Z-13 Zmeny vo zväzovom lipňovom povolení
O-14 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-15 Výnimka na skorší lov kapra
O-16 Úprava lovných mier rýb na obdobie rokov 2015 - 2017
O-17 Miestne rybárske poriadky - usmernenie
O-18 Nepotvrdenie nového vírusového ochorenia rýb na Slovensku. Herpesviróza kaprov koi, popis, prevencia a opatrenia na zníženie rizika prenosu.
O-19 Informácia o nedočerpaní dotácie z Environmentálneho fondu pre SRZ
O-20 Ochrana osobných údajov členov SRZ
O-21 Sociálne a zdravotné poistenie štatutárnych zástupcov ZO SRZ

1.   Zoznam rybárskych revírov SRZ so zvýšenou najmenšou lovnou mierov rýb na obdobie rokov 2015 – 2017
2.   Ponuka spoločnosti EuroTRADING, s.r.o.
3.   List - Dodanie Li13. v roku 2014
4.   List od spoločnosti Slovryb, a.s. zo dňa 15.10.2014
2014_04
65 XVI 2014 5/2014 december vestnik_SRZ-2014_05_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2014_05/vestnik_SRZ-2014_05_december.docx vestnik_SRZ-2014_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2014_05_december.pdf
Z-14 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov
Z-15 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
Z-16 Zaslanie štatistických výkazov
Z-17 Zaslanie zarybňovacích plánov
Z-18 Miestne rybárske poriadky - urgencia
Z-19 Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2014 (2%)
Z-20 Smernica o použití podielov zaplatených daní
Z-21 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2015
O-22 Vyhodnotenie nákladov XI. Snemu SRZ
O-23 Schválené uznesenia Rady SRZ zo dňa 13.12.2014
O-24 Oznam - ponuka násadových rýb pre rok 2015

1.      Tlačivo: zarybňovací plán - kaprové, pstruhové, lipňové vody
2.      Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2014
3.      Metodický pokyn
4.      Smernica o použití podielov zaplatených daní
2014_05
66 XVII 2015 1/2015 január vestnik_SRZ-2015_01_januar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_01/vestnik_SRZ-2015_01_januar.docx vestnik_SRZ-2015_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2015_01_januar.pdf
O-1 Ochrana osobných údajov členov SRZ
O-2 Poistenie a evidencia rybárskej stráže
bez príloh 2015_01
67 XVII 2015 2/2015 február vestnik_SRZ-2015_02_februar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_02/vestnik_SRZ-2015_02_februar.docx vestnik_SRZ-2015_02_februar.pdf   vestnik_SRZ-2015_02_februar.pdf
Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-2 Smernica - Pravidlá poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym zväzom Rada Žilina základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu
O-3 Poistenie a evidencia rybárskej stráže - urgencia
O-4 Informácia o zarybňovaní lipňom v roku 2015
O-5 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký
O-6 Vodný plán Slovenska

1.      Smernica - Pravidlá poskytovania pôžičiek Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina základným organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu
2015_02
68 XVII 2015 3/2015 marec vestnik_SRZ-2015_03_marec.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_03/vestnik_SRZ-2015_03_marec.docx vestnik_SRZ-2015_03_marec.pdf   vestnik_SRZ-2015_03_marec.pdf
O-7 Pripomienky ZO SRZ k zákonu o rybárstve č. 139/2002 Z.z., k vykonávacej vyhláške k zákonu o rybárstve č. 185/2006 Z.z. a k Stanovám SRZ

1.      Zákon o rybárstve - doposiaľ spracované návrhy zmien
2.      Vykonávacia vyhláška - doposiaľ spracované návrhy zmien
2015_03
69 XVII 2015 4/2015 apríl vestnik_SRZ-2015_04_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_04/vestnik_SRZ-2015_04_april.docx vestnik_SRZ-2015_04_april.pdf   vestnik_SRZ-2015_04_april.pdf
Z-3 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-4 Vyhodnotenie diskusných príspevkoch prednesených na XI. Sneme SRZ
Z-5 Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 a ročná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2014
O-8 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie
O-9 Čisté brehy rybárskych revírov
O-10 Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia
O-11 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-12 Školenie rybárskych hospodárov
O-13 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-14 Vodný plán Slovenska
O-15 Monitoring neresísk a zimovísk
O-16 Informácia o nákupe monté úhora európskeho
O-17 Predbežná informácia o plánovaných prácach a možnom obmedzení výkonu rybárskeho práva na revíri VN Kráľová

1.      Vyhodnotenie diskusných príspevkoch prednesených na XI. Sneme SRZ
2.      Rozpočet 2015, náklady a výnosy
3.      Správa nezávislého audítora
4.      Správa Kontrolnej komisie
5.      Záznam o love kormoránov veľkých a nakladaní s usmrtenými jedincami
2015_04
71 XVII 2015 5/2015 máj vestnik_SRZ-2015_05_maj.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_05/vestnik_SRZ-2015_05_maj.docx vestnik_SRZ-2015_05_maj.pdf   vestnik_SRZ-2015_05_maj.pdf
O-18 Informácia o rybožravých predátoroch
O-19 Žiadosť o spoluprácu ZO SRZ – vlastné rybochovné zariadenia
O-20 Výklad k niektorým zisteniam pri vydávaní bezplatných povolení na rybolov
O-21 Predbežná informácia o plánovaných prácach a možnom obmedzení výkonu rybárskeho práva na revíri VN Teplý Vrch
O-22 Odlov rýb - upozornenie
bez príloh 2015_05
72 XVII 2015 6/2015 jún vestnik_SRZ-2015_06_jun.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_06/vestnik_SRZ-2015_06_jun.docx vestnik_SRZ-2015_06_jun.pdf   vestnik_SRZ-2015_06_jun.pdf
Z-6 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
O-23 Kormorán – informácia a správa o výnimke
O-24 Poďakovanie ZO SRZ za aktívny prístup
O-25 Informácia pre ZO SRZ o „FITNESS CHECK“
O-26 Vrátenie finančných prostriedkov za vydané sezónne povolenia na VN Teplý Vrch a VN Kráľová
O-27 Vykonávanie TBD na vodných stavbách vo vlastníctve ZO SRZ
bez príloh 2015_06
75 XVII 2015 7/2015 október vestnik_SRZ-2015_07_oktober.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_07/vestnik_SRZ-2015_07_oktober.docx vestnik_SRZ-2015_07_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2015_07_oktober.pdf
Z-7 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
O-28 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov
O-29 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-30 Školenie rybárskych hospodárov
O-31 Medzirezortné pripomienkovanie Vodného plánu Slovenska
O-32 Predbežné objednávky na práce s multifunkčným strojom TRUXOR
O-33 Petícia proti MVE na rieke Hron
O-34 Návrh organizácie školení pre vedúcich krúžkov mladých rybárov v rámci SRZ
O-35 Objednávka cenín a tlačív na rok 2016

1.  Návrh organizácie školení pre vedúcich krúžkov mladých rybárov v rámci SRZ
2015_07
80 XVII 2015 8/2015 december vestnik_SRZ-2015_08_december.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_08/vestnik_SRZ-2015_08_december.docx vestnik_SRZ-2015_08_december.pdf   vestnik_SRZ-2015_08_december.pdf
Z-3 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-4 Vyhodnotenie diskusných príspevkoch prednesených na XI. Sneme SRZ
Z-5 Rozpočet Rady SRZ na rok 2015 a ročná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2014
O-8 Objednávka povolení na lov hlavátky – upozornenie
O-9 Čisté brehy rybárskych revírov
O-10 Podklady na vypracovanie správy – kormorán veľký – urgencia
O-11 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-12 Školenie rybárskych hospodárov
O-13 Začiatok kaprovej rybárskej sezóny
O-14 Vodný plán Slovenska
O-15 Monitoring neresísk a zimovísk
O-16 Informácia o nákupe monté úhora európskeho
O-17 Predbežná informácia o plánovaných prácach a možnom obmedzení výkonu rybárskeho práva na revíri VN Kráľová

1.      ROČNÝ VÝKAZ O VODNÝCH PLOCHÁCH A ICH RYBÁRSKOM VYUŽITÍ za rok 2015 - metodické vysvetlivky a pokyny k poskytnutiu údajov pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky
2.      Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2015
3.      Kormorán – formulár – zimné sčítanie 2016
4.      Kormorán - záznam o love a nakladaní s usmrtenými jedincami 2015-2016
5.      Organizačné zabezpečenie ČS a MK
6.      Správa o konaní ČS a MK
7.      Zoznam funkcionárov
2015_08
81 XVIII 2016 1/2016 február vestnik_SRZ-2016_01_februar.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_01/vestnik_SRZ-2016_01_februar.docx vestnik_SRZ-2016_01_februar.pdf   vestnik_SRZ-2016_01_februar.pdf
Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-2 Výnimka na skorší lov kapra
Z-3 Záväzný výklad pojmov
Z-4 Analýza hospodárenia Rady SRZ za roky 2010-2013 - opatrenia
O-1 Podklady na vypracovanie správy - kormorán veľký
O-2 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-3 Školenie rybárskych hospodárov
O-4 Školenie rybárskej stráže
O-5 Petícia Za živé rieky a čistú vodu
O-6 Zvýšenie lovnej miery lipňa
O-7 Usmernenie pre ZO SRZ vo veciach správnych konaní
O-8 Ponuka násadových rýb
O-9 Dočasná komisia pre prácu s mládežou
O-10 Hosťovacie povolenia - upozornenie na neplatnosť

1.      Kormorán - záznam o love a nakladaní s usmrtenými jedincami 2015-2016
2.      Petícia Za živé rieky a čistú vodu
3.      Elektronická objednávka násadových rýb 2016
4.      Manuál k vypĺňaniu elektronických objednávok
5.      Poštová objednávka násadových rýb 2016 (lososovité + reofilné)
6.      Poštová objednávka násadových rýb 2016 (nížinné + Rupín)
2016_01
82 XVIII 2016 2/2016 apríl vestnik_SRZ-2016_02_april.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_02/vestnik_SRZ-2016_02_april.docx vestnik_SRZ-2016_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2016_02_april.pdf
Z-5 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-6 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
Z-7 Výstup z kontroly rybárskych poriadkov
Z-11 Čisté brehy rybárskych revírov
O-12 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-13 Vypracovanie správy – kormorán veľký
O-14 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ – čo sa doteraz podarilo
O-15 Objednávka – kokosové vlákno na rok 2017 - ponuka
O-16 Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1
O-17 Rozbor hospodárenia Rady SRZ

1.      Disciplinárny poriadok – dodatok č. 1
2.      Výstup z kontroly rybárskych poriadkov
3.      Účtovná závierka Rady SRZ za rok 2015
4.      Výrok audítora
5.      Analýza výsledkov hospodárenia za účtovné roky 2010-2013
6.      Rozpočet Rady SRZ na rok 2016
2016_02
83 XVIII 2016 3/2016 jún vestnik_SRZ-2016_03_jun.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_03/vestnik_SRZ-2016_03_jun.doc vestnik_SRZ-2016_03_jun.pdf   vestnik_SRZ-2016_03_jun.pdf
Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva
O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie
O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť
O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún
O-21 Zvýšená pozornosť na tokoch
O-22 Školenie rybárskych hospodárov
O-23 Školenie rybárskej stráže
O-24 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ má 20 tisíc podpisov a pokračuje ďalej
O-25 Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1

1.      Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1
2.      Petičný hárok – Petícia Za živé rieky a čistú vodu
2016_03
84 XVIII 2016 4/2016 september vestnik_SRZ-2016_04_september.docx http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_04/vestnik_SRZ-2016_04_september.docx vestnik_SRZ-2016_04_september.pdf   vestnik_SRZ-2016_04_september.pdf
Z-10 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-11 Právna subjektivita základných organizácií SRZ a konanie pred orgánmi verejnej správy
Z-12 Povinné elektronické schránky pre právnické osoby
O-26 Školenie rybárskych hospodárov
O-27 Medzirezortné pripomienkovanie Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu Slovenska
O-28 Petícia za živé rieky
O-29 Výnimka na plašenie a odstrel kormoránov

1.      Elektronické schránky a ich aktivácia
2.      Žiadosť o pridelenie IČO a zoznam ZO SRZ
2016_04
85 XVIII 2016 5/2016 október vestnik_SRZ-2016_05_oktober.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_05/vestnik_SRZ-2016_05_oktober.doc vestnik_SRZ-2016_05_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2016_05_oktober.pdf
Z-13 Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu
Z-14 Záväzná objednávka cenín a tlačív a predpisov SRZ
O-30 Usporiadanie svetových športovo – rybárskych podujatí
O-31 Prihlášky do súťaže pre rok 2017 a žiadosť o registráciu nových pretekárov
O-32 Potvrdený výskyt KHV na juhu Čiech
O-33 Pripomienky SRZ k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
O-34 Školenie rybárskych hospodárov
O-35 Pôsobnosť zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.      Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu
2016_05
86 XVIII 2016 6/2016 december vestnik_SRZ-2016_06_december.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2016_06/vestnik_SRZ-2016_06_december.doc vestnik_SRZ-2016_06_december.pdf   vestnik_SRZ-2016_06_december.pdf
Z-15 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-16 Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu
Z-17 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-18 Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
Z-19 Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
Z-20 Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ
Z-21 Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ a Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ
Z-22 Zaslanie štatistických výkazov
Z-23 Povinnosť ZO SRZ vydať každému členovi tlačivo „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“
O-36 Výberové konanie na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá
O-37 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií odboru športovej činnosti
O-38 Seminár o lipňovi
O-39 MVE a petícia Za živé rieky
O-40 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách

1.       Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu
2.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
3.       Príloha č.1 Vzory povolení na rybolov
4.       Príloha č.2 Prehľad druhov, cien povolení a odvodov pre rok 2017
5.       Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
6.       Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
7.       Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ
8.       Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ
9.       Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ
10.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2016
11.       Ročný výkaz - metodika 2016
12.       Výberové konanie – reprezentační tréneri Odboru ŠČ pre roky 2017-2018
13.       Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií OŠČ 2017
14.       Závery zo Seminára k problematike lipňových vôd konaného dňa 07.09.2016
15.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách
16.       Záznam o love kormorána veľkého
17.       Zimné sčítanie kormoránov - formulár 2017
2016_06
87 XIX 2017 1/2017 január vestnik_SRZ-2017_01_januar.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2017_01/vestnik_SRZ-2017_01_januar.doc vestnik_SRZ-2017_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2017_01_januar.pdf
Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-2 Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na rybolov
Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
Z-4 Metodický pokyn – konanie členských schôdzí a mestských konferencií
Z-5 Účtovná závierka za rok 2016
Z-6 Platnosť hosťovacích týždenných povolení na rybolov z roku 2016
O-1 Ponuka násadových rýb pre rok 2017
O-2 Nárast hrúbky ľadu na stojatých vodách počas extrémne nízkych teplôt
O-3 Kormorán veľký – aktuálny počet odlovených jedincov
O-4 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-5 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska bola schválená!

1.       Metodický pokyn k priebehu ČS a MK
2.       Správa o konaní členskej schôdze/mestskej konferencie
3.       Elektronická objednávka 2017
4.       Poštová objednávka 2017 lososovité + reofilné
5.       Poštová objednávka 2017 nížinné + Rupín
2017_01
88 XIX 2017 2/2017 apríl vestnik_SRZ-2017_02_april.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2017_02/vestnik_SRZ-2017_02_april.doc vestnik_SRZ-2017_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2017_02_april.pdf
Z-7 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z-8 Výnimka na VN Orava
Z-9 Úprava lovných mier na obdobie rokov 2018 – 2020
Z-10 Zmeny v revírovaní na obdobie rokov 2018 – 2020
Z-11 Objednávka povolení na lov hlavátky - upozornenie
O-6 Rozbor hospodárenia Rady SRZ za rok 2016
O-7 Doplnenie organizačnej štruktúry Sekretariátu Rady SRZ o referenta pre prácu s deťmi a mládežou
O-8 Kormorán veľký - naplnenie limitu odlovených jedincov
O-9 Skorší lov kapra - predĺženie aktuálne platnej výnimky
O-10 Petícia „ ZA ŽIVÉ RIEKY A ČISTÚ VODU“ – informácia
O-11 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
O-12 Všetky potrebné informácie z Odboru športovej činnosti nájdete na stránke www.srzrada.sk

1.       Rozbor hospodárenia za rok 2016
2.       Audítorská správa SRZ
3.       Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
4.       Súvaha k 31.12.2016
5.       Rozpočet Rady SRZ na rok 2017
6.       Tlačová správa - Odovzdanie petície – Za živé rieky
2017_02
89 XIX 2017 3/2017 október vestnik_SRZ-2017_03_oktober.doc vestnik_SRZ-2017_03_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2017_03_oktober.pdf
Z-12 Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného
Z-13 Miestne rybárske poriadky - usmernenie
O-13 Elektronizácia Slovenského rybárskeho zväzu
O-14 Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2018
O-15 Kormorán veľký – plašenie do konca roka 2017
O-16 Oznam o termíne školenia rybárskej stráže
O-17 Oznam o možnosti prihlásenia členov na školenia rybárskeho hospodára

1.      Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného
2017_03
90 XIX 2017 4/2017 október vestnik_SRZ-2017_04_aoktober.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2017_04/vestnik_SRZ-2017_04_oktober.doc vestnik_SRZ-2017_04_oktober.pdf   vestnik_SRZ-2017_04_oktober.pdf Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve
1.       Pripomienky k doložke vybraných vplyvov
2.       Otvorený list prezidentovi SR
3.       Otvorený list predsedovi vlády SR
4.       Otvorený list predsedovi NR SR
2017_04
91 XIX 2017 5/2017 december vestnik_SRZ-2017_05_december.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2017_05/vestnik_SRZ-2017_05_december.doc vestnik_SRZ-2017_05_december.pdf   vestnik_SRZ-2017_05_december.pdf
Z-14 Volebný poriadok základných organizácií SRZ
Z-15 Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov
Z-16 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-17 Miestne rybárske poriadky ZO SRZ a ich schválenie
Z-18 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2017
Z-19 Cenník násadových rýb pre rok 2018
O-18 Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
O-19 Výnimka na odstrel kormorána - informácia
O-20 Informácia o zimnom sčítaní kormoránov na nocoviskách
O-21 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií Odboru športovej činnosti

1.       Volebný poriadok ZO SRZ
2.       Príloha č. 1 - Vzor návrhu kandidáta
3.       Príloha č. 2 - Potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta
4.       Príloha č. 3 - Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie
5.       Príloha č. 4 - Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre tajné hlasovanie
6.       Príloha č. 5 - Vzor zápisnice volebnej komisie MO/MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou
7.       Príloha č. 6 - Vzor zápisnice volebnej komisie ObO MsO SRZ z volieb pre voľbu aklamáciou
8.       Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferencií a priebeh a spôsob voľby do orgánov ZO SRZ a delegátov
9.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
10.       Cenník násadových rýb 2018 – lososovité a reofilné druhy
11.       Cenník násadových rýb 2018 – nížinné druhy
12.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok
13.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách
14.       Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách – formulár
15.       Záznam o love 2018 - formulár
2017_05
92 XX 2018 1/2018 január vestnik_SRZ-2018_01_januar.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2018_01/vestnik_SRZ-2018_01_januar.doc vestnik_SRZ-2018_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2018_01_januar.pdf
Z-1 Záväzné usmernenie k Volebnému poriadku ZO SRZ
Z-2 Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018 a Dodatok č. 1 k lipňovému zväzovému poriadku pre rok 2018
Z-3 Zoznam členov rybárskej stráže
O-1 Usmernenie k Petícii za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
O-2 Ponuka násadových rýb pre rok 2018
O-3 Usmernenie pre použitie 2% zaplatených daní za rok 2017
O-4 Ponuka na kokosové vlákno na výrobu umelých hniezd

1.       Výzva na podporu petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
2.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok
3.       Elektronická objednávka 2018 - lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín
4.       Poštová objednávka 2018 - lososovité, reofilné, nížinné druhy a Rupín
5.       Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017
2018_01
93 XX 2018 2/2018 apríl vestnik_SRZ-2018_02_april.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2018_02/vestnik_SRZ-2018_02_april.doc vestnik_SRZ-2018_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2018_02_april.pdf
Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ z VČS/MK 2018
O-5 Novela zákona o vodách
O-6 Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku – zber podpisov pokračuje
O-7 Elektronizácia SRZ – aktuálna informácia
O-8 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého - oznam
O-9 Oznam o predložených zarybňovacích plánoch na roky 2018-2020
O-10 Informácia o schválenom zarybňovaní rybárskych revírov zo zarybňovacích fondov SRZ
O-11 Závierka Rady SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
O-12 Rybárska stráž – informácia o školení
O-13 Kontakty na vedúcich rybárskej stráže
O-14 Ponuka nočných videní pre rybársku stráž
O-15 Oznam o pripravovaných odborných seminároch a školeniach
O-16 Čistenie brehov vodných nádrží
O-17 Príslušnosť ZO SRZ k oblastným ichtyológom SRZ podľa krajov
O-18 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
O-19 Ochrana osobných údajov GDPR – informácia

1.       Správa VČS 2018
2.       Účtovná závierka 2017
3.       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
4.       Rozpočet na rok 2018 – náklady a výnosy
5.       Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok
2018_02
94 XX 2018 3/2018 september vestnik_SRZ-2018_03_september.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2018_03/vestnik_SRZ-2018_03_september.doc vestnik_SRZ-2018_03_september.pdf   vestnik_SRZ-2018_03_september.pdf
Z-6 Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019
Z-7 Elektronizácia SRZ – pozvánka na školenie
Z-8 Zníženie množstva privlastnených rýb na jedno povolenie – platné od r. 2019
O-20 Ponuka vozidiel Mahindra
O-21 Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého - oznam
O-22 Rybárska stráž – informácia o školení
O-23 Ponuka kokosového vlákna na výrobu umelých hniezd
O-24 Prihlášky do postupových súťaží SRZ pre rok 2019
O-25 Termín konania XII Snemu SRZ
O-26 Informácia o bakteriálnom obahnení rybárskych revírov
O-27 Miestne rybárske poriadky – usmernenie
O-28 Školenia k rybárskej legislatíve

1.       Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019
2.       Prihlášky do súťaží SRZ 2019
2018_03
95 XXI 2019 1/2019 január vestnik_SRZ-2019_01_januar.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2019_01/vestnik_SRZ-2019_01_januar.doc vestnik_SRZ-2019_01_januar.pdf   vestnik_SRZ-2019_01_januar.pdf
Z-2 Ponuka násadových rýb pre rok 2019
O-1 Ponuka na kokosové vlákno pre výrobu umelých hniezd
O-2 Nový zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve, vyhláška č. 381/2018 Z.z. a Stanov SRZ
O-3 Nové znenie Stanov SRZ
O-4 Spracovanie dodatku k Spoločnému rybárskemu poriadku pre rok 2019
O-5 Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
O-6 Lov rýb pod ľadom (§ 18, písm. m)) podľa zákona o rybárstve
O-7 Lov rýb z rybárskeho člna a pomocou zavážacej loďky na rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha
O-8 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2018
O-9 Lovné miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery
O-10 Oznam o plánovanej inventarizácii rybárskych revírov SRZ
O-11 Zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ
O-12 Zarybňovacie plány na rok 2019
O-13 Televízna relácia „ NA RYBÁCH – PETROV ZDAR!“ – informácia
O-14 Účasť Slovenského rybárskeho zväzu na výstavách v roku 2019
O-15 Vyhlásenie zimoviska rýb na rieke Hron č. 6A 3-1070-2-1
O-16 Vznik Slovenského zväzu športového rybolovu
O-17 Pozvánka na výročné zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

1.       Manuál k objednávke rýb - 2019
2.       Elektronická objednávka - 2019
3.       Poštová objednávka – 2019
4.       Cenník lososovité 2019
5.       Cenník nížinné 2019
6.       Pozvánka na výročné zasadnutie a školenie komisie rozhodcov 2019
7.       Ročný výkaz
8.       Stanovy SRZ
2019_01
96 XXI 2019 2/2019 apríl vestnik_SRZ-2019_02_april.doc http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2019_02/vestnik_SRZ-2019_02_april.doc vestnik_SRZ-2019_02_april.pdf   vestnik_SRZ-2019_02_april.pdf
Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ z ČS/MK 2019
O-18 Účtovná závierka SRZ Rady za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
O-19 Informácie Odboru športovej činnosti a Slovenského zväzu športového rybolovu
O-20 Úhrada štartovného poplatku do dlhodobých postupových súťaží OŠČ
O-21 Čistenie brehov vodných nádrží
O-22 Rybárska stráž - informácia o treťom termíne
O-23 Informácia o termíne kurzu rybárskeho hospodára
O-24 Zoznam členov rybárskej stráže
O-25 Oznam o realizácii udržiavacích prác vykonaných správcom SVP, š.p. Banská Štiavnica v roku 2019
O-26 Prebiehajúce a pripravované podujatia a aktivity referenta pre prácu s deťmi a mládežou

1.       Tlačivo - Správa o konaní ČS/MK
2.       Účtovná závierka 2018
3.       Rozpočet na rok 2019 – náklady a výnosy
4.       Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
5.       List od SVP, š.p. - plánované udržiavacie práce na rybárskych revíroch 2019
2019_02
97 XXII 2020 1/2020 január VESTNÍK-Január-2020.docx https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2020/01/VESTNÍK-Január-2020.docx VESTNÍK-Január-2020.docx   VESTNÍK-Január-2020.docx
 • Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ
 • Z-2 Smernica  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • Z-3 Informácia o termíne konania ČS/MK OZ SRZ 2020
 • Z-4 Zaslanie správ z konania ČS/MK OZ SRZ 2020
 • Z-5 Cenník násadových rýb
 • Z-6 Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
 • Z-7 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2019
 • Z-8 Zarybňovacie plány na rok 2020-2022
 • O-1 Sčítanie kormorána 2020
 • O-2 Zoznam členov RS - zaslanie
 • O-3 Kokosové vlákno - objednávka
 • O-4 Spracovanie dodatku k Zväzovému Kaprovému Poriadku pre rok 2020
 • O-5 Pozvánka na výstavu Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo
 • O-6 Pozvánka na výročné zasadnutia športových sekcií 2020
1.      Sčítanie kormorána tlačivo 2020/MK
2.       Zoznam_členov_RS_podklad_2020
3.       Správa z konania členskej schôdze - mestskej konferencie
4.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití
2020_01
98 XXII 2020 4/2020 apríl VESTNÍK-Apríl-2020.docx https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2020/04/VESTNÍK-SRZ-2-2020-apríl-1.pdf VESTNÍK-Apríl-2020.docx   VESTNÍK-SRZ-2-2020-apríl-1.pdf 1.      Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
2.       Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ
3.       Organizačný poriadok SRZ
4.      Dodatok-č.-1-ku-Kaprovému-zväzovému-rybárskemu-poriadku-2020
5.      Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020
6.      Opatrenie UVZSR povinnosť nosiť rúška 24032020
7.      Usmernenie Ministerstva školstva 27 _3_2020
2020_04
99 XXII 2020 9/2020 september VESTNIK-SRZ-SEPTEMBER-2020.pdf   VESTNIK-SRZ-SEPTEMBER-2020.pdf 1.      Disciplinárny poriadok SRZ účinný do 1.10.2020
2.       Disciplinárny poriadok SRZ so zapracovanou novelou účinný od 1.10.2020
3.       Novela Disciplinárneho poriadku SRZ 2020
4.      Smernica č. 1433/31/20-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, platná od 1.12.2020
5.      Zoznam rybárskej stráže pre rok 2021
2020_09
100 XXIII 2021 1/2021 január VESTNIK-1-2021.pdf   VESTNIK-1-2021.pdf 2021_01
101 XXIV 2022 1/2022 január VESTNIK-1-2022-januar.pdf Vestník 1/2022 1.    Usmernenie pre RS
2.    Komentár MŽP
3.    Elektronická objednávka 2022
4.    Poštová objednávka 2022
5.    Manuál vypĺňania objednávok 2022
6.    Prihláška na kurz rybárskej stráže
7.    Zoznam rybárskej stráže pre rok 2022
8.    Koncepcia vodnej politiky 2022
9.    Ročný výkaz o vodných plochách 2021
10.    Výkaz o úlovkoch - kaprové vody
11.    Výkaz o úlovkoch - lipňové vody
12.    Výkaz o úlovkoch - pstruhové vody
13.    Výkaz o zarybnení - lipňové vody
14.    Výkaz o zarybnení - pstruhové vody
15.    Výkaz o zarybnení - kaprové vody
16.    Prevodník násad rýb na prepočítavanie vekových kategórií násad rýb pri zarybňovaní rybárskych revírov
17.    Záznam o love kormorána veľkeho
18.    Zoznam zoológov
19.    Zmluva o spolupráci pri realizácii výnimky na úmyselné usmrcovanie a úmyselné plašenie kormoránov veľkých
20.    Metodika sčítania kormoránov velkých
21.    Vzor formulára na sčitanie kormoránov veľkych
22.    Dodatok ku RP pre držiteľov Zväzového kaprovéha povolenia na rok 2022
23.    Dodatok ku RP pre držiteľov Zvláštneho povolenia na rok 2022
24.    Smernica o použití podielov zaplatených daní
25.    Tlačivo „Správa z konania výročnej ČS/MK“
2022_01
102 XXIV 2022 2/2022 máj VESTNIK-2-2022-maj.pdf Vestník 2/2022 1.    Správa o konaní výročnej členskej schôdze (ČS) - mestskej konferencie (MK)
2.    Usmernenie MZP
3.    Prihláška na kurz RS
4.    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti člena RS
5.    OÚ sprievodný dopis výmena odznakov
6.    Súhlas so spracovaním osobných údajov
7.    Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
8.    Čestné prehlásenie RS
2022_05
103 XXV 2023 1/2023 január VESTNIK-1-2023-januar.pdf Vestník 1/2023 1.    Cenník násadových rýb 2023- lososovité a reofilné druhy
2.    Cenník násadových rýb 2023- nížinné druhy
3.    Cenník násadových rýb 2023
4.    Elektronická objednávka 2023
5.    Manuál vypĺňania objednávok 2023
6.    Poštová objednávka 2023
7.    Výkaz o úlovkoch K
8.    Výkaz o úlovkoch L
9.    Výkaz o úlovkoch P
10.    Výkaz o zarybnení L
11.    Výkaz o zarybnení P
12.    Výkaz o zarybnení K
13.    Prevodník násad na prepočítavanie vekových kategórií násad
14.    Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití 2022
15.    Správa z konania členskej schôdze - mestskej konferencie
16.    Zoznam členov RS podklad 2023
17.    Prihláška kurz RS
18.    Prihláška kurz RH
2023_01
104 XXV 2023 3/2023 október VESTNIK-SRZ-3-2023-oktober.pdf Vestník 3/2023 1.    Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
2.    VZOR - Tlacivo ziadosti na Zvlastne povolenie
3.    VZOR - Tlacivo ziadosti na Ceren - DUNAJ
4.    VZOR - Tlacivo ziadosti na Ceren - MORAVA
5.    Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
6.    Smernica o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 2023
7.    Tlačivo ZP 2024 OZ SRZ podľa uznesenia Rady SRZ 46 2021
8.    Záznam o love KV 23-24
9.    Žiadosť o zaslanie pripomienok k zákonu o rybárstve a jeho vykonávaciemu predpisu
10.    Postup výmeny RS-RH
11.    OÚ sprievodný dopis výmena odznakov
12.    Údaje na výpis OÚ
13.    Čestné prehlásenie RS
14.    Súhlas so spracovanim osobných údajov pre FO
15.    Zdravotná spôsobilosť RS
16.    Prihláška kurz RS
17.    Prihláška kurz RH
2023_10


Členovia Prezídia a Rady SRZ

V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táloch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Členmi Prezídia Rady SRZ na nasledujúce volebné obdobie sa stali:

Zvolení členovia Prezídia

PORČÍSMENOFUNKCIAKRAJE-MAILMOBILMO/MsOORGANIZÁCIAFUNKCIA V ORG
1 OROVČÍK Ivan Prezident prezident@srzrada.sk +421 911 150 467
2 CINTULA Bohuš, Ing. tajomník tajomnik@srzrada.sk +421 41 507 36 11
+421 908 740 426
MsO Sereď účtovník
3 MACÚŠ Igor, Ing. viceprezident - Žilinský kraj Žilinský kraj remacus@gmail.com +421 905 428 272 MO Kysucké Nové Mesto rybársky hospodár
4 HAMRAN Attila, Bc. viceprezident - Nitriansky kraj Nitriansky kraj srzmsolevice@gmail.com +421 949 218 410 MO Štúrovo predseda
5 JANKOVIČOVÁ Marianna, Mgr. viceprezident - Bratislavský kraj Bratislavský kraj marianna.jankovicova@gmail.com +421 908 717 023 MsO Bratislava V tajomník
6 LAUŠ Jozef, Ing. viceprezident - Trenčiansky kraj Trenčiansky kraj landera.tn@gmail.com +421 905 496 619 MsO Trenčín predseda
7 CUKER Ľubor, Ing. viceprezident - Košický kraj Košický kraj slovpol@kromsat.sk +421 905 171 057 MO Rožňava predseda
8 MIŠECH Igor, Ing. viceprezident - Trnavský kraj Trnavský kraj predseda@mosrzvrbove.sk +421 905 900 064 MO Vrbové predseda
9 VACULČIAK Pavel viceprezident - Banskobystrický kraj Banskobystrický kraj palovaculciak@gmail.com +421 903 543 988 MsO Zvolen predseda
10 ZAJTKO Gabriel, Ing. viceprezident - Prešovský kraj Prešovský kraj gabrielzajtko7@gmail.com +421 919 148 311 MO Stropkov predseda


Tlačivá pre organizačné zložky SRZ

Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre OZ SRZ, týkajúce sa konania členských schôdzí a mestských konferencií, funkcionárov a návrhu na udelenie vyznamenania.

tlaciva_idtlaciva_druhtlaciva_nazovTlačivá
42 Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
41 Tlačivá Záväzná objednávka cenín a tlačív pre rok 2024   Záväzná objednávka cenín a tlačív pre rok 2024
40 Tlačivá Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára   Návrh na vymenovanie rybárskeho hospodára
12 Tlačivá Návrh na udelenie vyznamenania   Návrh na udelenie vyznamenania
11 Tlačivá Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok .....   Zoznam funkcionárov ZO SRZ na rok .....
10 Tlačivá Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS), MK   Správa o konaní výročnej členskej schôdze (VČS), MK
9 Tlačivá Správa o konaní členskej schôdze (ČS), MK   Správa o konaní členskej schôdze (ČS), MK


Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 1.8. do 5.8.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy)
 • Kompletné organizačné zastrešenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch 18.8 až 21.8.2016, kde bude mať Slovenský rybarsky zväz svoj stánok. Účasť na výstave je financovaná z pridelenej dotácie z environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR v roku 2016.
 • Porada tajomníka s ekonomickým odborom k predbežnej mesačnej závierke za 1-6/2016, rozpracovanosť ekonomických výstupov pre augustové zasadnutie Rady SRZ, priebežné plnenie Uznesení Rady SRZ, riešenie systému obehu účtovných dokladov v rámci odborov sekretariátu.
 • Rokovanie so zástupcami ZO Svit a Ružomberok (obsahom rokovaní bol návrh novely zákona a vyhlášky, spôsob a podpora zarybňovania lipňom tymiánovým a pstruhom potočným).
 • Rokovanie so zástupcami firiem KAPA Studio s.r.o. a SAP Slovensko, s.r.o. k problematike elektronizácie SRZ, návrh postupov jednak vo vzťahu k základným organizáciám ako i samotného sekretariátu, elektronický predaj hosťovacích povolení pre členov a nečlenov SRZ.
 • Návšteva stredísk Liptovská Mara, Svit a Košarovce zameraná na obhliadku, prerokovanie stavu ich obnovy v rámci plánu pre 2016 a potreby opráv a investícií s dôrazom na obnovu a vylepšenie výrobných kapacít.
 • Rokovanie – Rybníky Brčná – riešenie údržby elektrického vedenia do strediska v Slovianskej doline.
 • Zabezpečenie miesta a termínu konania športových dní pre zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Právny referát:

 • Zaslanie listu mestu Košice s nesúhlasným stanoviskom k odobratiu rybárskeho revíru č. 4-0840-1-1 Jazero Košice.
 • Zaslanie odpovede na upomienku spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom automobilov, v ktorej nesúhlasíme s úhradou faktúry za opravu na vozidle, nakoľko sme presvedčení, že išlo o opravu v zmysle záručných podmienok.
 • Zamietnutie podaného odvolania na Radu SRZ, nakoľko v predmetnej disciplinárnej veci je príslušným druhostupňovým orgánom výbor ZO SRZ, ktorému už odvolanie bolo postúpené
 • Podanie žiadosti na MV SR o zmenu sídla miestnej organizácie Medzilaborce.
 • Dňa 29. júla bola zaslaná žiadosť o výklad spôsobu lovu osôb od 6 do 15 rokov, či môžu tieto osoby loviť na živú rybku a prívlač, na ktorú bola zaslaná odpoveď dňa 2. augusta. Týmto si dovoľujeme všetkých informovať, že spôsob lovu osôb od 6 do 15 rokov je vymedzený v § 14 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že osoba môže loviť s jedným prútom s navijakom alebo bez navijaku, a teda je oprávnená loviť na živú rybku aj prívlač, výlučne v sprievode dospelej osoby, pričom je povinná dodržiavať ostatné ustanovenia zákona a vyhlášky.
 • Konečná úprava pozvánky na Mimoriadny snem SRZ, ktorá bola dňa 3. augusta zaslaná všetkým členom Rady SRZ na elektronické hlasovanie a schválenie.
 • Dňa 3. augusta bol zaslaný list pozemkovému spoločenstvu Komposesorát Vojka, ktoré požaduje uzatvorenie nájomnej zmluvy na rybársky revír Materiálová jama „B“. Z dôvodu, že do dnešného dňa nedošlo k finančnému vyrovnaniu za rybársky revír Materiálová jama „A“, a zároveň neboli splnené podmienky na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo iného právneho vzťahu, z našej strany sme zaujali nesúhlasné stanovisko.
 • Dňa 3. augusta bolo na Sekretariát zaslané oznámenie ZO SRZ, ktorá chce začať disciplinárne konanie za neodovzdanie povolenia na rybolov voči osobe, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva SRZ. Týmto by sme chceli všetkých usmerniť, že ZO SRZ nie je oprávnená odobrať povolenie na rybolov, aj keď sa to javí ako účelné a efektívné, osobe, ktorá bola dočasne vylúčená z členstva SRZ, nakoľko odobratie povolenia je ďalším disciplinárnym opatrením a Disciplinárny poriadok SRZ v znení Dodatku č. 1 neumožňuje orgánom vydať dve disciplinárne opatrenia v tej istej veci.
 • Dňa 4. augusta, reakciou na zaslané listy od spoločnosti Hotel Kormorán, s.r.o., sme spoločnosť listom požiadali o konkretizovanie ustanovenia, na základe ktorého sú oprávnení zakázať lov rýb v rybárskom revíre č. 2-0520-1-1 Dunaj č. 3. V prípade existencie takéhoto ustanovenia, sme ochotní akceptovať dané obmedzenie. Do preukázania tejto skutočnosti sme však oprávnení, ako užívateľ, využívať pobrežné pozemky na výkon rybárskeho práva, ktoré nám bolo derivatívne pridelené príslušným ministerstvom.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok za účasti tajomníka Ing. Javora, odborných pracovníkov Sekretariátu a vedúcich pstruhových výrobných stredísk SRZ Rady.
 • Terénne prehliadky priečnych bariér na tokoch Hornád, Slovinský potok, Levočský potok  za účelom ich spriechodnenia.
 • Pracovné stretnutie so SIŽP IOV Košice ohľadom zabezpečenia protokolov z vyšetrovania mimoriadnych znečistení vôd spojených s hromadnými úhynmi rýb na tokoch Jakubianka č.1 a Topľa č.5a.
 • Prebratie násady Pd2 na Klietkovom chove SRZ Liptovská Mara a zarybnenie VVN Bešeňová.
 • Príprava pozvánky na seminár týkajúci sa lipňa tymiánového a lipňových vôd SRZ.
 • Spracovanie správy z ichtyologického prieskumu Prochotského potoka.
 • Služobná cesta do Banskej Bystrice za účelom oboznámenia sa s prostredím na využitie gisových vrstiev (RNDr. Mužík) v rybárskom dome MsO SRZ Banská Bystrica za účasti rybárskeho hospodára p. Styka, pracovné stretnutie s technicko-prevádzkovým riaditeľom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Ing. Rybárom za účelom prekonzultovania pripravovanej publikácie SRZ, pracovné stretnutie s krajinným ekológom RNDr. Drugom z dôvodu objasnenia problematiky spriechodnenia migračných bariér na toku Čremošná.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou na rybárskych revíroch VN Orava a VN Nosice.
 • Pracovné stretnutie s rybárskym hospodárom na VN Kráľová p. Klimekom a so zastupujúcim rybárskym hospodárom na VN Sĺňava p. Rajčanom s cieľom prediskutovať aktuálne problémy na týchto revíroch.
 • Terénna prehliadka priečnych bariér na toku Teplička (Trenčianske Teplice) za účelom ich spriechodnenia.
 • Zabezpečenie zvýšenej kontroly a ochrany rybárskeho revíru Dunaj č.3 – OR horná inundácia z dôvodu zistenia kladenia žiabrových sietí.
 • Uzavretie zmluvy s firmou BIONIK a zabezpečenie vstupu do oploteného areálu v blízkosti rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD na základe preukázania platného povolenia na rybolov.

Odbor výroby:

 • Príprava rozdeľovníkov na rok 2016.
 • Tvorba harmonogramu výlovov výrobných stredísk SRZ v roku 2016.
 • Zasielanie žiadostí na príslušný O.Z. SVP ohľadom vypúšťania chovných VN v roku 2016.
 • Zarybnenie VVN Bešeňová násadou Pd2 v množstve 600kg.
 • Kontrola priebežného zarybnenia.
 • Objednávky krmív pre výrobné strediská SRZ.

Ekonomický odbor:

 • Spracovanie mesačných podkladov za 7/2016 k výpočtu miezd a odvodov od vedúcich výrobných stredísk.
 • Sumarizácia mesačných drobných výdavkov za 7/2016 za jednotlivé strediská, ich kontrola a zaslanie finančných náhrad.
 • Likvidácia a úhrada cestovných náhrad.
 • Ukončenie spracovania predbežnej mesačnej uzávierky za 6/2016 a hlavne distribúcia jednotlivých výstupov z nej kompetentným pracovníkom.
 • Fakturácia predaných povoleniek vydaných za obdobie 11.7. – 31.7.2016
 • V rámci zastupiteľnosti jednotlivých pracovníkov ekonomického odboru zabezpečenie nevyhnutných činností za pracovníkov čerpajúcich dovolenky na zotavenie.

Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok

Pracovné stretnutie a prehliadka pstruhového strediska Slovryb a.s. Biely Potok

Násada lipňa tymiánového na Bielom Potoku

Násada lipňa tymiánového na Bielom Potoku

Vysadenie násady pstruha dúhového do VN Bešeňová

Vysadenie násady pstruha dúhového do VN Bešeňová

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 30. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 30. pracovnom týždni (od 25.7. do 29.7.2016):

Sekretariát SRZ:

 • Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŠOP,š.p., Ing. Milanom Borošom zamerané na podmienky návrhu dodatku k nájomnej zmluve na priestory v Informačnom centre – Ústie nad Priehradou a spolupráca pri využití finančných prostriedkov z eurofondov (operačné programy).
 • Rokovania s technicko-prevádzkovým riaditeľom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica – Ing. M. Rybárom k biologickým prietokom z VN Ružiná k navýšeniu prietokov v Krivánskom potoku a VN Tomášovce, ktoré sú v obhospodarovaní SRZ MsO Lučenec.
 • Pracovné porady s vedúcou odboru tečúcich vôd s Ing. Strihovou a vedúcim odboru výroby Ing. Cintulom.
 • Rokovanie s firmou MARKO1938, s.r.o., – marketingová spolupráca na rybárske oblečenie pre rybárov (oblečenie pre výrobu aj pre rybolov).
 • Návšteva stredísk Lučenec, Uzovská Panica, Brzotín a Dedinky – obhliadka majetku, prerokovanie stavu jeho obnovy v rámci plánu pre 2016, potreby opráv a investícií  s dôrazom na obnovu a vylepšenie výrobných kapacít.
 • Rokovanie s firmou RESPECT, s.r.o. – riešenie poistenia zodpovednosti zamestnancov.
 • MYMA s.r.o. – podpis zmluvy o parkovaní nákladného vozidla v Žiline.
 • Riešenie údržby elektrického vedenia do strediska v Slovianskej doline.
 • Kompletná inventúra správ zo zasadnutí výročných členských schôdzí všetkých organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu. Cieľom bolo overenie právoplatnosti riadnej voľby delegáta a náhradníka členskou schôdzou, čo je podľa platných Stanov podmienkou pre zastúpenie organizácie na Mimoriadnom sneme Slovenského rybárskeho zväzu.

Právny referát:

 • V dňoch 25. – 28. júla bol rozpracovaný návrh Stanov SRZ so zapracovaním pripomienok ZO SRZ, ktorý bude následne zasielaný delegátom a náhradníkom  na Mimoriadny snem SRZ.
 • Dňa 25. júla bola vypracovaná a zaslaná výzva na predloženie dôkazových materiálov vo veci podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia. Bližšie Vás budeme môcť informovať až po ukončení šetrenia celého konania.
 • Dňa 25. júla bola doručená žiadosť v súvislosti s činnosťou rybárskej stráže. Žiadosť sa týkala Vyhlášky MŽP SR č. 32/2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava a oprávnenia rybárskej stráže odobrať povolenie na rybolov. Týmto by sme Vám chceli dať na vedomie, že predmetná vyhláška bola vydaná v súvislosti  zo zákonom o ochrane prírody a krajiny, a nie zo zákonom o rybárstve. Z tohto dôvodu, je rybárska stráž oprávnená vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania,     ak je podozrenie, že pácha trestný čin alebo priestupok. Nie je však oprávnená na odobratie povolenia na rybolov, nakoľko nebol porušený zákon o rybárstve ani vnútorné predpisy zväzu. Pokiaľ však bude vyhláška zakomponovaná do rybárskeho poriadku, zo strany osoby, ktorá bude podozrivá zo spáchania protiprávneho konania, pôjde o disciplinárne previnenie v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ.
 • Dňa 25. júla bol vypracovaný podklad k žalobe vo veci odobratia rybárskeho revíru, na základe ktorého by bolo možné získať rybársky revír späť. Nakoľko však súdne konanie stále trvá a nevieme ani potvrdiť, či budú podklady postačovať na rozhodnutie v náš prospech, nie je vhodné, aby sme podrobnejšie informácie poskytli širokej verejnosti.
 • Dňa 26. júla bol vypracovaný a zaslaný na MŽP SR podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci povolenia osobitného užívania vôd a vodnej stavby „Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“.

Odbor tečúcich vôd a rybárska stráž:

 • Terénne obhliadky tokov Kokávka, Klenovská Rimava a Lukva s SVP, š.p. za účelom spriechodnenia migračných bariér.
 • Prebratie násady pstruha dúhového (Pd2) v množstve 1000 kg na výrobnom stredisku SRZ Klietky Liptovská Mara a vysadenie do rybárskeho revíru VN Liptovská Mara, obhliadka revíru.
 • Spracovanie informácie o vyhodnotení dotazníka týkajúceho sa obhospodarovania lipňových vôd.
 • Spracovanie návrhu aktualizácie smernice Zarybňovanie rybárskych revírov SRZ.
 • Spracovanie návrhu aktualizácie Smernice o platení zápisného, členských príspevkoch a o vydávaní povolení na rybolov a Prehľadu druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2017 na základe schváleného uznesenia Rady.
 • Vypracovanie stanoviska k integrovanému povoleniu Skládka TKO Turzovka – Semeteš.
 • Príprava povolení na lov hlavátky podunajskej do tlače.
 • Účasť na územnom konaní k VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron rkm 73,400.
 • Spoločná kontrola rybárskou strážou na rybárskych revíroch Rady SRZ Gôtovany zátoka a Liptovská Mara, kde bolo skontrolovaných 64 loviacich rybárov.
 • Vyčíslenie predbežnej priamej škody  na  revíri Jakubianka č. 1 (MO SRZ Stará Ľubovňa) na základe uskutočneného ichtyologického prieskumu pre potreby  polície v Starej Ľubovni.
 • MVE Margecany – pokračujúce kolaudačné konanie zvolané kvôli kolaudácii hate a nového rybovodu  – predošlý v mesiaci február 2016 zdeštruovala voda.
 • Terénne obhliadky tokov Súľovský, Štítnický potok a Čermošňa   s SVP, š.p., a  ŠOP SR  kvôli spriechodňovaniu  priečnych prekážok na týchto  tokoch.
 • Riešenie problému týkajúceho sa vypúšťania rybárskych revírov na Železnej studničke v Bratislave.
 • Kontrola a terénna obhliadka rybárskeho revíru Dunaj č. 3 – Zdrž VD (Hrušov – Čunovo).

Odbor výroby:

 • Príprava smernice Zarybňovanie rybárskych revírov aj s OTV.
 • Tvorba rozdeľovníkov (harmonogramu zarybnenia) na jesenné zarybnenie.
 • Zarybnenie L. Mara pstruhom dúhovým Pd2 v množstve 1000kg o priem. hmotnosti 0,35 dkg zo strediska Klietkový chov L. Mara.
 • Príprava podkladov na školenie vodičov  „Ochrana zvierat pri preprave“ školenie prebehne 8.8.2016 na RVPS Žilina.

Ekonomický odbor:

 • Ekonomický odbor a jeho činnosť bola poznačená v 30. týždni čerpaním dovoleniek.
 • Zabezpečovanie v rámci zastupiteľnosti úlohy ako predaj povolení a známok, evidencia a úhrada faktúr a ostatné špecifické úlohy ekonomického odboru.

Zarybnenie Liptovskej Mary pstruhom dúhovým

Zarybnenie Liptovskej Mary pstruhom dúhovým

Kontrola rybárskou strážou na VN Liptovská Mara

Kontrola rybárskou strážou na VN Liptovská Mara

03 - Počas kontroly sa mimo iného aj premeriavali úlovky rybárov

Počas kontroly sa mimo iného aj premeriavali úlovky rybárov

09. Obhliadka rekreačného zariadenia v Dedinkách

Obhliadka rekreačného zariadenia v Dedinkách

10. Obhliadka výrobného strediska v Lučenci

Obhliadka výrobného strediska v Lučenci

„Revolúcia pokračuje…“ a „Piešťanská odysea“

V júlovom vydaní časopisu Nové Rybičky (7/2016) boli uverejnené dva články s názvom „Revolúcia pokračuje…“ a „Piešťanská odysea“, atakujúce činnosť ústredných orgánov Slovenského rybárskeho zväzu.
Redakciou časopisu Nové Rybičky sme boli požiadaní o zaslanie stanovísk k uvedeným článkom, ktoré sme sa rozhodli zverejniť aj na našej webovej stránke.


Články si môžete prezrieť na nižšie uvedených odkazoch:

  Nové Rybičky – žiadosť o stanovisko

  Nové Rybičky – žiadosť o stanovisko – článok „Piešťanská odysea“

  Nové Rybičky – žiadosť o stanovisko – článok „Revolúcia pokračuje…“

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016)


Obsah:


Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb

Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva

O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie

O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť

O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún

O-21 Zvýšená pozornosť na tokoch

O-22 Školenie rybárskych hospodárov

O-23 Školenie rybárskej stráže

O-24 Petícia „Za živé rieky a čistú vodu“ má 20 tisíc podpisov a pokračuje ďalej

O-25 Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1


Dokument si môžete stiahnúť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – jún 2016


Prílohy k vestníku:


1.      Disciplinárny poriadok v znení Dodatku č. 1


2.      Petičný hárok – Petícia Za živé rieky a čistú vodu


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz