Archív značiek: rybári

Stretnutie kvôli Jazeru Košice

Na košickom magistráte sa 13. októbra 2016 konalo pracovné stretnutie pracovníkov magistrátu, mestskej časti Jazero, zástupcov spoločnosti zabezpečujúcej čistenie vody v Jazere Košice  a zástupcov MsO SRZ Košice a Rady SRZ Žilina kvôli spôsobu ďalšieho obhospodarovania kaprového rybárskeho revíru r.č. 4-0840-1-1 Jazero Košice, ktorý obhospodaruje MsO SRZ Košice.

Obe strany sa zhodli na tom, že pre zlepšenie situácie na tejto vodnej ploche je potrebná užšia spolupráca. V súvislosti so snahou mesta a mestskej časti o zlepšenie čistoty v tomto štrkovisku bola riešená problematika spôsobu výkonu rybárskeho práva v revíri, konkrétne obmedzenia vnadenia, likvidácie nahlásených drobných úhynov rýb, čistoty brehov, zvýšenie zarybňovania revíru dravými druhmi na úkor bentofágnych rýb a nešvárov, ktoré idú ruka v ruke s obdobnými revírmi, ktoré sú v podobne veľkých mestských aglomeráciách prednostne navštevované rybármi.

Dôležité pre členov SRZ v Košiciach je, že mesto Košice, ani jeho mestská časť nemajú ambíciu odobrať tento revír rybárom, ale samospráva očakáva, že situácia na tomto rybárskom revíri sa bude postupne zlepšovať.


p1010089

Vodohospodári s rybármi na Ružinej

Zamrznutá hladina vodnej nádrže Ružiná neďaleko Lučenca robila kulisu výnimočnému stretnutiu pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica na čele s jeho generálnym riaditeľom Ing. Mariánom Supekom, s pracovníkmi sekcie vôd Ministerstva ŽP SR pod vedením generálneho riaditeľa sekcie Ing. Vladimíra Nováka a za odbor tečúcich vôd boli prítomní ichtyológovia Rady SRZ Žilina, ktorých viedol tajomník Ing. Ľuboš Javor.
Program, na ktorom sa zúčastnili pracovníci z podnikového riaditeľstva a odštepných závodov od Košíc po Bratislavu bol bohatý a riešili sa otázky týkajúce sa plánov údržieb a opráv vodných tokov, ktoré sú zároveň rybárskymi revírmi, ťažieb riečneho materiálu, včasného nahlasovania termínov údržieb a ťažieb, aby sa podľa týchto plánov vedeli zariadiť jednotlivé rybárske organizácie. Stávalo sa totiž, že potom, čo rybári nasadili do revírov ryby, vodohospodári začali na nich údržby.
Ichtyológovia navrhli, aby sa plán opráv a údržieb tokov podľa možnosti riadil na základe biologického cyklu rýb t.j. podľa obdobia ich neresu, tak aby sa pstruhové revíry udržiavali mimo prirodzeného neresu pstruha potočného, aby sa ochránili nakladené ikry a to isté platí aj pre ochranu rýb a rodiaceho sa života pod vodou na kaprových revíroch v jarných mesiacoch.
Vôľa vyjsť v ústrety rybárom zo strany vedenia vodohospodárskeho podniku bola a už bude len závisieť na tom ako sa príslušní ichtyológovia dohodnú na konkrétnych riešeniach s pracovníkmi odštepných závodov v prospech ochrany rýb a základných organizácií SRZ.
Pracovníci Rady SRZ zase ponúkli spoluprácu pri prehodnotení a aktualizácii migračných bariér, pri spriechodňovaní bariér napr. poskytnutím výsledkov ichtyologických prieskumov a podobne.