Archív značiek: rybárska stráž

Správa o činnosti rybárskej stráže SRZ za rok 2017

Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil odbor tečúcich vôd a výroby cez referenta pre rybársku stráž a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ.

Činnosť rybárskej stráže za I – X 2017:

Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcimi mrazmi. Vodné nádrže začali rozmŕzať až v druhej polovici februára aj to len v oblasti prítokov. Rybožravým predátorom sa zúžil lovný areál, a tak sa sústredili najmä na tečúce podhorské pásma riek a na úseky pod výpustami z vodných nádrží.

Výnimka s MŽP SR na odstrel kormoránov v počte 1 300 ks bola naplnená už v druhej dekáde marca. Škody na rybej obsádke spôsobili aj ľadové povodne. Náhrada uhynutých generačných rýb bude trvať niekoľko rokov.

V prvej polovici apríla boli vysoké stavy až povodňové stavy prietokov, ktoré splavili ryby nasadené pred sezónou na pstruhových vodách. Leto bolo poznačené vysokými teplotami, nízkymi prietokmi s deficitom kyslíka. Na vodných nádržiach pri množstve kúpajúcich neraz rybári ťahali za kratší koniec. Po teplom lete prišla chladnejšia a sychravá jeseň. Na vodných nádržiach kaprového charakteru ryby brali menej ako v roku predchádzajúcom.

V rámci rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ boli uskutočnené nasledovné činnosti:

 • uzatvorené dohody o zabezpečení ochrany na kontroly revírov Rady SRZ na rok 2017 – spolu 17 dohôd z toho 5 nových – MsO SRZ Dunajská Streda, MO SRZ Veľký Meder, MO SRZ Šamorín, MsO SRZ Bratislava V. a MsO SRZ Vranov nad Topľou
 • zabezpečenie nákupu a distribúcie kokosového vlákna určeného na podporu neresu pre 15 ZO SRZ, revíry Rady SRZ a výrobné strediská Rady SRZ – spolu 500 kg, na revíroch Rady SRZ bolo vyrobených 668 ks umelých hniezd na podporu neresu, obsadenosť hniezd bola cca 60 %, najefektívnejší priebeh neresu na hniezdach bol zaznamenaný na VN Zemplínska Šírava a VN Sĺňava
 • aktualizácia zoznamov členov rybárskej stráže SRZ za účelom poistenia na rok 2017, k 31.03.2017 evidoval SRZ 2 224 členov rybárskej stráže
 • v prvej dekáde mesiaca apríl, pred začiatkom rybárskej sezóny bola uskutočnená porada členov rybárskej stráže a hospodárov na revíroch Rady SRZ
 • v rámci spolupráce s SVP š.p. bola organizovaná akcia čisté brehy na vodných nádržiach Rady SRZ, ktorej sa zúčastnilo 846 brigádnikov, ktorí vyzbierali 1 450 vriec a 3 nákladné autá odpadu, za čo všetkým zúčastneným ďakujeme, osobitne MsO SRZ Žilina a MsO SRZ Michalovce
 • spoločné kontroly boli od apríla do augusta vykonané na VN Dedinky, VN Domaša, VN Orava, VN Liptovská Mara, zátoke Gôtovany, VN Ružiná, VN Kráľová, Dunaji č. 2, 3 a 4
 • vykonaná návšteva u partnerského ČRZ za účelom výmeny informácií o činnosti, metódach a technickom vybavení rybárskej stráže
 • pravidelné zasielanie disciplinárnych previnení na ZO SRZ a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie z dôvodu právoplatných disciplinárnych rozhodnutí
 • porady s funkcionármi a členmi rybárskej stráže ZO SRZ, ktoré zabezpečujú plnenie dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly revírov SRZ
 • účasť referenta pre rybársku stráž na inventarizácii pri výlovoch chovných rybníkov 10 dní a preberanie násadových rýb od dodávateľov podľa potreby
 • spracovanie materiálov na septembrové a decembrové zasadnutia Rady SRZ
 • uzatvorené dohody o zabezpečení kontroly a ochrany revírov s 20 – timi ZO SRZ na rok 2018, nové dohody s MO SRZ Gelnica, MsO SRZ Žilina a MO SRZ Malé-Veľké Leváre

V rámci rybárskej stráže boli pre ZO SRZ zabezpečené nasledovné činnosti: 

 • zabezpečené preškolenie vedúcich rybárskych stráží ZO SRZ trenčianskeho a banskobystrického kraja, ktorými bola ukončená prvá etapa preškolení v rámci SRZ
 • vykonané školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže, ktoré úspešne absolvovalo 81 adeptov
 • aktualizácia poistenia ustanovených členov rybárskej stráže a zrušenie poistenia členov, ktorí ukončili výkon činnosti
 • metodická pomoc štatutárnym zástupcom a vedúcim rybárskej stráže ZO SRZ pri riešení aktuálnych problémov vzniknutých pri výkone činnosti
 • odpovedanie na časté otázky členov rybárskej stráže a rybárov pri riešení konkrétnych situácií súvisiacich s výkonom činnosti RS a výkonom rybárskeho práva

Skutočné náklady na vybraných revíroch Rady SRZ za rok 2016 a za 01 – 10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie Dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly revírov Rady SRZ s dotykovými ZO SRZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodárska činnosť

V rámci zabezpečenia hospodárskej činnosti bola zabezpečená výroba a osadenie umelých hniezd na podporu neresu zubáča a iných druhov rýb. Na všetkých väčších vodných nádržiach bolo zabezpečené v rámci spolupráce so správcom toku podržanie (neznižovanie) hladín vodných plôch v čase jarného neresu. V mesiaci november bolo úspešne ukončené zarybňovanie všetkých revírov Rady SRZ v zmysle zarybňovacích plánov. V roku 2017 bolo zaznamenané havarijné znečistenie vody na rieke Váh pod obcou Nemšová spôsobené pravdepodobne vypúšťaním vôd z miestnej čističky bez biologického čistenia, tiež bol zaznamenaný úhyn rýb na rieke Morava pri meste Holíč a na rieke Hron pod MVE v Želiezovciach. Zaznamenaný bol aj zvýšený obsah ortuti v svalovine Boleňa dravého a Zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara.


Prílohy k článku:

Vyhodnotenie podľa činností RS za rok 2017


VD Domaša v polovici augusta

Kontrola loviacich rybárov dňa 17. augusta 2017 na Domaši prebehla bez väčších problémov. Zdá sa, že v dennú dobu sú rybári disciplinovaní.
Či sú aj za súmraku, to odhalia kontroly rybárskej stráže v spolupráci s políciou, ktoré sa budú realizovať v neskorých večerných, alebo nočných hodinách. Preto by mali byť rybári v strehu a mali by dodržiavať rybársku legislatívu, ak sa nechcú dostať do problémov s kontrolnými orgánmi.

Kontrolovaní rybári mali ulovené najmä pleskáče vysoké, kaprov tesne nad 40 cm, aj keď sa našiel rybár z Medzilaboriec, ktorý deň predtým dal slobodu kaprovi o dĺžke nad 90 cm, ktorý mohol vážiť okolo 15 až 17 kg.
Kontrolovaní boli najčastejšie rybári z Bardejova, Giraltoviec a Svidníka. Ako sme sa dozvedeli od loviacich, najčastejšie im brali podmierečné kapry. Sumce si dali prestávku a na Domaši úlovky tohto druhu ryby stagnujú už dva týždne.

Súčasťou kontroly bolo aj sledovanie fyzikálno-chemických parametrov vody. Tá na prítoku mala o niečo nižšiu teplotu a nižší obsah kyslíka ako voda meraná priamo v nádrži. Rozdiel bol 1,5 °C a takmer 2 mg kyslíka menej ako v nádrži. Pri Valkove a v zátoke pri Novej Kelči bola teplota vody okolo 23,7 °C, obsah kyslíka bol nad 8 miligramov na liter a reakcia vody (pH) sa blížila až k hodnote 8.Rybár si dal záležať, aby rybu zbavil háčika priamo vo vode bez jej traumatizovania na brehu.Dennodenná rutinná činnosť rybárskej stráže – kontrola rybárov.

Odvolaní členovia RS neodovzdali odznaky a preukazy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01. júna 2017, ktoré bolo doručené MsO SRZ Bratislava V. dňa 14. júna 2017, boli z funkcie členov rybárskej stráže odvolaní:

 • p. Andrej B. – odznak č. 0132, preukaz č. 2006/09400-14/CS, vydaný dňa 12.12.2006
 • p. Pavol R. – odznak č. 0126, preukaz č. 2006/09400-26/CS vydaný dňa 12.12.2006
 • p. Marek T. – odznak č. 0503, preukaz č. RS/2015/32133-6/LET/V, vydaný dňa 8.4.2015

Vzhľadom k tomu, že menovaní neodovzdali odznaky a preukazy rybárskej stráže, boli vyzvaní OÚ Bratislava na ich odovzdanie. Nakoľko tak neučili, boli menovaní vyzvaní taktiež na ich odovzdanie tunajšou organizáciou, MsO SRZ Bratislava V.
Menovaní na výzvy nereagovali a do dnešného dňa odznaky ani preukazy OÚ Bratislava ani MsO SRZ Bratislava V. neodovzdali.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaných týmito odznakmi a preukazmi, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Zároveň vám dávame na vedomie, že nie ste povinní uposlúchnuť akýkoľvek pokyn, príkaz alebo požiadavku menovaných na základe preukázania sa odznakom a preukazom člena rybárskej stráže, nakoľko nie sú na takéto konanie menovaní oprávnení z dôvodu odvolania z funkcie členov rybárskej stráže a neplatnosti preukazov a odznakov.

Školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže

V dňoch 17. – 19.03.2017 sa uskutočnilo v SOŠ Ivanka pri Dunaji školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže.

Z prihlásených 82 záujemcov úspešne ukončilo skúšky záverečným testom 81.

81 členom bolo vydané osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v odbore Rybárstvo modul Rybárska stráž.

Úspešní absolventi môžu požiadať prostredníctvom výboru príslušnej ZO SRZ o ich ustanovenie do funkcie, na ktorú splnili požadované predpoklady.


Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016

Činnosť rybárskej stráže v roku 2016 na rybárskych revíroch Rady SRZ riadil Odbor tečúcich vôd a vedúci rybárskej stráže Rady SRZ, ktorý zároveň metodicky usmerňoval aj činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ.

Rok 2016 bol poznamenaný nasledovnými skutočnosťami:

Po horúcom a suchom roku 2015 bola zima pomerne mierna a vlhká, teploty len ojedinele poklesli pod -10 °C. Zrážky boli v priebehu roka pomerne rovnomerné, čím boli zabezpečené zvýšené prietoky vo vodných tokoch, a tiež zvýšené stavy hladín vodných nádrží. Tieto faktory mali veľmi priaznivý vplyv na prirodzený neres rýb, ktorý sme na väčšine vodných nádrží podporili výrobou a osadením umelých hniezd na podporu neresu. Z dôvodu povolenej výnimky na skorší lov kapra na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava na roky 2016 a 2017 sa hlavná sezóna lovu na týchto revíroch začala už 15. mája. V roku 2016 neboli zaznamenané žiadne zásadné obmedzenia pre rybárov loviacich na rybárskych revíroch Rady SRZ.

Príloha k článku:

 

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2016V rámci rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ boli uskutočnené nasledovné činnosti:

 • Uzatvorené nové formy dohôd s dotykovými ZO SRZ o zabezpečení ochrany a kontroly revírov Rady SRZ na VN Zemplínska Šírava, VN Ružín, VN Ružiná a VN Kráľová, ktorých cieľom bolo zlepšenie kontrolnej činnosti a úspora nákladov
 • Nový elektronický spôsob podávania mesačných hlásení o výkone činnosti rybárskej stráže a hospodárení na pridelenom revíri – sumarizácia na webovej stránke Rady SRZ
 • Ukončené vybavenie členov rybárskej stráže oblečením a technickými prostriedkami nadobudnutými z environmentálneho fondu MŽP SR (nové člny a motory aj na VN Ružiná a VN Nosice), na projekte vybavenia členov RS bola uskutočnená kontrola zo strany MŽP SR a KK SRZ
 • Zlepšenie dokumentácie zarybňovania – z každého zarybňovania revírov je vyhotovená písomná správa, fotodokumentácia a zabezpečená informovanosť členov zarybňovacej komisie a prípadná účasť členov Rady, rybárskej stráže a funkcionárov dotykových ZO SRZ
 • Podpora prirodzeného neresu zabezpečením výroby a osadenia 695 kusov umelých hniezd na podporu prirodzeného neresu, na ktorých bolo spotrebované 220 kg kokosového vlákna
 • Dňa 06.04. vykonaná porada členov RS a hospodárov za účasti tajomníka a prezidenta SRZ – usmernenia a pokyny pred sezónou
 • Uskutočnená akcia „čisté brehy“, pri ktorej bolo vyzbieraných viac ako 750 ks vriec odpadu
 • Z dôvodu úspory nákladov vykonaný obnovný náter chaty na VN Palcmanská Maša (Dedinky) v spolupráci s členmi MsO SRZ Martin
 • Vykonané spoločné kontroly loviacich na VVN Bešeňová, VN Palcmanská Maša (Dedinky), VN Kráľová, VN Nosice, VN Sĺňava, VN Liptovská Mara, Gôtovany – zátoka, VN Ružiná, VN Zemplínska Šírava, rieka Morava a spoločná kontrola s príslušníkmi PZ SR na VN Orava – zistených 9 previnení a zdokumentovaných 16 nelegálnych stavieb
 • Dňa 8. – 9. septembra sa v rámci športových hier zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ uskutočnila porada rybárskych hospodárov a rybárskej stráže, kde bola najmä prebratá činnosť na rybárskych revíroch Rady SRZ, priebežné plnenie zarybnenia, aktualizácia Smernice Pravidlá zarybňovania v súvislosti so zarybnením počas jesenných výlovov

V rámci rybárskej stráže boli pre ZO SRZ uskutočnené nasledovné činnosti:

 • Preškolenie vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ Žilinského, Trnavského, Nitrianskeho, Košického a Prešovského kraja, členov RS MsO SRZ Žilina, MO SRZ Svit a MsO SRZ Martin. Vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ Bratislavského, Trenčianskeho a Banskobysrického kraja plánujeme preškoliť do 28.02.2017
 • Uzatvorené nové poistenie pre 2230 členov RS na celom Slovensku s úsporou nákladov 2,50 EUR na člena od 01.04.2016 – 31.03.2017
 • Uskutočnené školenie nových členov rybárskej stráže v dňoch 18. – 20.03. na základe požiadaviek ZO SRZ – vyškolených 55 adeptov
 • Zabezpečenie kokosového vlákna pre organizácie, ktoré požiadali o jeho zakúpenie
 • Na základe pripomienok bolo vydané nové usmernenie pre všetkých členov rybárskej stráže týkajúce sa predovšetkým postupu pri odoberaní povolení na rybolov
 • Pravidelná aktualizácia zoznamu členov, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov, na základe disciplinárnych rozhodnutí
 • Pravidelné zasielanie disciplinárnych previnení z revírov Rady SRZ a odpovedanie na časté otázky členov RS a rybárov
 • Na decembrovom zasadnutí Rady SRZ schválená Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže

 

 V Žiline 25.01.2017

Spracoval: Ing. Jaroslav Hlavatý, vedúci RS Rady SRZ

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac december 2016

Mesiac december je prvým zimným mesiacom. V prvej polovici decembra bolo možné loviť ryby na všetkých kaprových revíroch Rady SRZ. Rybárov však s postupujúcim mesiacom a príchodom chladných dní ubúdalo. Ku koncu mesiaca boli zamrznuté takmer všetky vodné nádrže. Prevažujúce úlovky rybárov boli šťuky, zubáče, jalce a ostrieže a sporadicky aj kapor.

Rybárska stráž sa okrem kontroly revírov zameriavala aj na monitoring, plašenie a odstrel kormorána v zmysle schválenej výnimky.

Upozorňujeme ZO SRZ aby pri predaji povolení na rybolov na rok 2017 nezabudli na zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí alebo rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní.


Príloha k článku:

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac december 2016

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac október 2016

Mesiac október bol poznačený pomerne daždivým a chladným počasím. Stavy vodných hladín na väčšine revírov stúpali, prítoky sa zakaľovali. V úlovkoch rybárov sa viac začali okrem kaprovitých rýb objavovať aj dravce – ostriež, šťuka, zubáč aj sumec.

Na pstruhových revíroch platí od 1. októbra všeobecný zákaz lovu rýb. Pozornosť je potrebné venovať ochrane prirodzeného neresu pstruha potočného.

Z dôvodu skončenia plavebnej sezóny prestali platiť obmedzenia plavby pre rybárov, predovšetkým na VN Orava.

V priebehu mesiaca október sa na kaprových revíroch intenzívne zarybňovalo hlavne kaprom, šťukou, zubáčom, amurom zo zarybňovacích fondov Rady a z environmentálneho fondu.

V októbrovom vestníku Rady SRZ bolo vydané dôležité usmernenie pre členov rybárskej stráže.


Prílohy k článku:

  Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac október 2016

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac máj 2016

V mesiaci máj pokračoval lov rýb na pstruhových revíroch Rady SRZ a na základe schválenej výnimky sa od 16. mája začalo loviť na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava. Na podporu prirodzeného neresu boli osadené na vodných nádržiach umelé hniezda v počte 542 kusov. Hniezda boli umiestnené na všetkých vodných nádržiach okrem VN Teplý Vrch, Sĺňava a Krpeľany. Úspešnosť neresu na hniezdach je cca 60 %. Stav vodných hladín bol veľmi priaznivý z dôvodu zrážok a tiež z dôvodu zabezpečenia ich neznižovania. Je možné konštatovať, že prirodzený neres na revíroch Rady bol v roku 2016 veľmi úspešný. Oproti roku 2015 nie sú žiadne zmeny v obmedzeniach pre rybárov, len na VN Liptovská Mara je uzatvorená Ratkovská zátoka do 30.06.2016 z dôvodu prebiehajúceho neresu. V mesiaci máj prebehli na jednotlivých VN akcie čisté brehy a bolo vyzbieraných viac ako 750 vriec odpadu.


Prílohy k článku:

  Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac máj 2016