Archív značiek: rybárske poriadky

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre ústredné orgány zväzu, orgány organizačných zložiek a všetkých členov SRZ.

Tento disciplinárny poriadok s účinnosťou od 1. januára 2020 Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 Stanov SRZ.

Záväzné právne predpisy

V tejto sekcii si môžete stiahnuť právne predpisy upravujúce výkon rybárskeho práva a právne predpisy upravujúce činnosť a fungovanie Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek.
V rámci jednotlivých príloh nájdete výklad niektorých ustanovení, ktoré sa týkajú výkonu rybárskeho práva.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na organizačno-právnych referentov.
Pokračovať v čítaní

Lov rýb na Slovensku – pravidlá rybolovu

Na území Slovenskej republiky sa výkon rybárskeho práva, a teda aj lov rýb riadi najmä zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhláškou č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Každý, kto má záujem loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať pri sebe platný rybársky lístokplatné povolenie na rybolov. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu sú povinný mať pri sebe aj členský preukaz.

 • Rybársky lístok vydávajú obce, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je nasledovná:

Týždenný 1,50 €
Mesačný 3 €
Ročný 7 €
Trojročný 17 €

Od poplatku za vydanie rybárskeho lístka sú oslobodené v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov tieto osoby:

 • osoby do pätnásť rokov
 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
 • rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky

Vzhľadom k tomu, že obecné a mestské úrady sú otvorené iba v pracovné dni, odporúčame žiadateľom, aby si rybársky lístok vybavili v časovom predstihu.

Povolenie na rybolov vydáva:

 • Užívateľ rybárskeho revíru.
 • V rámci Slovenského rybárskeho zväzu vydávajú povolenie na rybolov podľa príslušnosti rybárskych revírov základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (122 ZO SRZ) a Sekretariát Rady SRZ so sídlom v Žiline na rybárske revíry Rady SRZ.

Postup pri vybavovaní povolenia na rybolov

 • Žiadateľ o povolenie na rybolov musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka. V prípade, že ide o člena SRZ, musí byť držiteľom aj členského preukazu.
 • Žiadateľ požiada o vydanie povolenia na rybolov na príslušnom predajnom mieste (ZO SRZ, Sekretariát Rady SRZ, príp. predajcovia povolení na jednotlivých rybárskych revíroch Rady
 • Po zaplatení ceny, žiadateľ obdrží povolenie na rybolov spolu s príslušným rybárskym poriadkom.
 • Na vydanie povolenia žiadateľ nemá právny nárok (§ 10 ods. 9 zákona).
 • Po skončení platnosti povolenia je držiteľ povinný odovzdať ho užívateľovi, ktorý povolenie vydal, a to s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch (§ 14 ods. 16 vyhlášky).

Čas lovu rýb:

Druh vody podľa účelu Lov rýb povolený
pstruhové vody od 16. apríla do 30. septembra
kaprové vody
(vodné toky, okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku)
celoročne
kaprové vody
(vodné nádrže, štrkoviská a iné rybárske revíry, ktoré nie sú vodným tokom)
od 1. januára do 14. marca
od 1. júna do 31. decembra
lipňové vody od 1. júna do 31. decembra

VN Zemplínska Šírava – zníženie hladiny

Zníženie hladiny na VN Zemplínska Šírava

V súvislosti s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu v Zalužiciach bude počas doby trvania rekonštrukcie znížená prevádzková hladina na vodnej nádrži Zemplínska Šírava na úroveň 111,00 m n.m.

Stavba „Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečnostného priepadu Zálužice“ bude financovaná z Operačného programu MŽP SR -5.výzva s termínom plnenia do 30.09.2015.Predpokladaný termín zahájenia prác je apríl 2015.

Žiadosť SRZ Rada Žilina o odklad zníženia hladiny vody o dva mesiace kvôli umožneniu reprodukcie rýb bola zamietnutá, keďže sa jedna o verejnoprospešný záujem s cieľom zabezpečiť protipovodňovú ochranu v regióne Zemplína a posunutie termínu by vážne ohrozilo čerpanie pridelených finančných prostriedkov.

Nepredpokladá sa, že výkon rybárskeho práva by mal byť obmedzený z dôvodu uvedenej opravy.

Zásady bezpečného správania cudzích osôb pri výkone rybárskeho práva v areáli výrobného strediska Liptovská Mara

Priľahlé pobrežné pozemky v okolí Liptovskej Mary využívajú okrem nás športových rybárov aj iné organizácie. Jednou z nich je organizácia EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice, ktorej predmetom činnosti je ťažba štrkopieskov a ktorá v Palúdzke pôsobí už dlhší čas. A keďže v minulosti viackrát došlo ku kolíznym, niekedy až nebezpečným situáciám, spomínaná organizácia odvolávajúc sa na zákon NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., v znení zákona č. 158/2001 Z. z. a v znení zákona č. 215/2004 Z. z. (ďalej len BOZP) po prerokovaní so Slovenským rybárskym zväzom Radou Žilina vypracovala Zmluvu o výkone rybolovu v dobývacom priestore Liptovská Mara. Predmetom zmluvy je na strane prvej zabezpečenie racionálneho využívania výhradného ložiska štrkopieskov v dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara v súlade so zákonom č. 44/1998 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva tzv. banský zákon v znení neskorších predpisov a na strane druhej zabezpečenie výkonu rybárskeho práva v súlade so zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov v priľahlej časti vodnej nádrže Liptovská Mara pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a rybárov, ako aj bezpečnosti prevádzky vo výrobni Liptovská Mara, resp. dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara. Ďalej jej účelom je vytvoriť základné podmienky pre banskú činnosť a rybolov na vyznačených miestach v dobývacom priestore Palúdzka – stredisko Liptovská Mara vo vzájomnej súčinnosti oboch zmluvných partnerov v nadväznosti na vyššie uvedené zákonné ustanovenie. Súčasťou zmluvy sú zásady bezpečného správania cudzích osôb pri výkone rybárskeho práva v areáli výrobného strediska Liptovská Mara. Tie by mali garantovať bezpečnosť cudzích osôb, resp. športových rybárov pri výkone rybárskeho práva v tomto areáli. Pri ich koncipovaní sa vychádzalo z posúdenia možných rizík ako napríklad – (kontakt vozidla s osobou, s iným vozidlom alebo pevnou prekážkou – dopravné nehody, náraz vozidla na prekážku, prevrátenie vozidla, zídenie vozidla mimo vozovku, pokĺznutie, pád osoby a pod.). Vstup na pracoviská výrobne, kde sa nachádzajú aj lovné miesta je povolený rybárom výlučne na výkon rybárskeho práva.

 1. Povinnosťou každého kto vstúpi na pracoviská výrobne je:
  1. Ohlásiť sa u vedúceho výrobne alebo ním poverenému zástupcovi – určenému zamestnancovi. Tento zamestnanec po ohlásení sa rybára zapíše meno a priezvisko, číslo rybárskeho povolenia, číslo povolenia EUROVIE – Kameňolomy s.r.o. na vstup a parkovanie vozidlom, dátum a čas príchodu rybára a počet dospelých osôb v jeho doprovode do evidenčnej knihy návštev, príp. aj počet maloletých osôb, ktoré sú pod dozorom dospelej osoby. Ďalej pri prvom vstupe preukázateľne proti podpisu odovzdá cudzím osobám tieto zásady pre ich oboznámenie, cudzie osoby sú povinné potom tieto zásady dodržiavať. Určený zamestnanec pri vstupe do priestorov výrobne poučí rybára o priestoroch, v ktorých je lov rýb zakázaný. Zaevidovane cudzie osoby dbajú o vlastnú bezpečnosť a zodpovedajú za bezpečnosť ostatných osôb v zmysle týchto zásad, ktoré sú v ich doprovode.
  2. V prípade, že dôjde k zmene hladiny vody vo vodnej nádrži, alebo k inej nepredvídateľnej situácii, ktorá súvisí s ťažbou štrkopieskov, môže vedúci výrobne alebo ním poverený zástupca stanoviť pre lov rýb iné upravené miesta. Miesta vyznačené oranžovou farbou v mape povrchovej situácie výrobne nie sú upravené, môžu byť nebezpečné, a preto sa tam lov rýb zakazuje.
  3. Pri kontrole rybárov preukázať sa platným povolením na lov rýb a povolením vstupu do areálu výrobného strediska.
  4. Rešpektovať nariadenia na výstražných tabuľkách a pokyny vedúceho výrobne alebo ním povereného zástupcu.
  5. Parkovanie vozidiel je stanovené mimo areál výrobného strediska pozdĺž prístupovej cesty v dobe od 6.00 do 14.00 hod.
  6. Podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov užívateľ SRZ (rybársky zväz) označí rybársky revír tabuľou v rámci stanovených podmienok v týchto zásadách.
 2. V areáli výrobne rybárom a osobám v ich doprovode nie je dovolené:
  1. vstupovať do manipulačných priestorov, objektov a prevádzkových zariadení výrobne,
  2. poškodzovať ochranné zariadenia, výstražné tabuľky, dopravné značky a ostatný majetok výrobne,
  3. stanovať, klásť oheň, donášať a konzumovať alkoholické nápoje, príp. vstupovať do areálu pod ich vplyvom,
  4. rybári, ktorí nedodržia stanovené podmienky budú z predmetnej lokality vykázaní,
  5. podľa zákona SNR č. 51/1998 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, banský inšpektor uloží pokutu v blokovom konaní až do 1000,- Sk zamestnancom organizácie, ktorí zavinenie porušili, resp. povinnosti vyplývajúce z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky alebo zamestnancovi, ktorý svojim konaním sťažil výkon hlavného dozoru Štátnej banskej správy, túto pokutu môže uložiť aj cudzím osobám, ktoré sa so súhlasom organizácie zdržujú na jej pracoviskách.
  6. EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice v súčinnosti so Slovenským rybárskym zväzom Rada Žilina zabezpečí dodržiavanie týchto zásad v areáli výrobne so svojimi kontrolnými orgánmi.Kontaktné osoby SRZ – Rada Žilina:
   Tibor Ilavský – 0903/848635

   Kontaktná osoba EUROVIA – Kameňolomy s.r.o.:
   Vedúci výrobne Ing. Miroslav Mudroň – 044/5292254

 3. Odchod z areálu:
  Pred odchodom z miesta lovu rýb sú rybár a osoby v jeho doprovode povinní zabezpečiť poriadok. Odchod z areálu výrobne sa hlási určenému zamestnancovi, ktorý zapíše dátum a čas odchodu do knihy návštev. Dodržiavanie týchto zásad kontrolujú určení zamestnanci Eurovie – Kameňolomy s.r.o. a rybárska stráž.
 4. Záver:
  Povolenie k vstupu do areálu výrobne je možné obdržať na základe písomnej žiadosti, ktorá bude adresovaná na organizáciu EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Hlinská 40, 010 01 Žilina alebo nasekrek@eurovia.sk .
  Žiadateľ v žiadosti uvedie:

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • trvalé bydlisko

  Povolenie k vstupu si je možné vyzdvihnúť najskôr 14 dní po zaslaní žiadosti na vrátnici výrobne Liptovská Mara. Platnosť tohto povolenia je jeden rok odo dňa vydania.
  Povolenie neslúži na vstup motorovým vozidlom do areálu výrobne.

  Slovenský rybársky zväz sa zaviazal tieto zásady dodržiavať, vhodnou formou ich zverejňovať svojim členom, označiť oblasti rybolovu a zabezpečiť prostredníctvom rybárskej stráže kontrolu dohodnutých podmienok zmluvy. Za všetky mimoriadne udalosti a škody spôsobené pri výkone rybárskeho práva zodpovedá konkrétna fyzická osoba, ktorá ju spôsobila. Na druhej strane zase EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice je povinná vytvárať podmienky pre rybolov v rozsahu zabezpečovania nerušeného výkonu tejto činnosti vo vymedzených hraniciach dobývacieho priestoru, kontrolovať činnosť výkonu rybolovu a zistené nedostatky nahlasovať rybárskej stráži a zabezpečovať bezpečný prístup k vyhradeným priestorom na rybolov.

  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že sa každý rok do 28.2. príslušného roka vyhodnotí a v prípade potrebných zmien sa tieto budú riešiť dodatkom k tejto zmluve písomnou dohodou zmluvných strán.

  Na záver je potrebné zdôrazniť, aby všetci tí, ktorí navštívia výrobný areál, dodržiavali predmetné zásady z dôvodu svojej bezpečnosti, ale aj preto, že pri ich nedodržaní ju môže jedna zo zmluvných strán vypovedať.

VN Krpeľany

Číslo revíru:
3-5240-1-1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
Vodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie menného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa – nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm:mrena x/60.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/vn-krpelany

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Druhy rýb
Najčastejšie lovené ryby sú: šťuka severná, jalec hlavatý, mrena severná a pleskáč vysoký. Samozrejme nechýbajú úlovky kapra.

Najznámejšie lokality
Najznámejšia lokalita je od ústia bezmenného potoka pri parkovisku v dĺžke cca 1 km po obidvoch stranách vodnej nádrže. Priemerná hĺbka vody je tu asi 3 m. Dno je zabahnené.

Viac o VN Krpeľany
Krpeľany je vodná nádrž na rieke Váh, pod jeho sútokom s riekou Oravou, pri obci Krpeľany. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. Bola vybudovaná v rokoch 1952-1957. Pred nádržou (proti smeru toku) sa Váh kľukatí a vytvára Kraľoviansky meander. Na brehoch vodnej nádrže pri obci Šútovo sa nachádza Šútovská epigenéza. Účelom vodnej stavby Krpeľany je akumulácia vody pre špičkovú prevádzku celej kaskády, denné vyrovnávanie prietokov a výroba elektriny vo Vodnej elektrárni Krpeľany. Súčasťou nádrže je aj vodná elektráreň, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1957. Elektráreň má nainštalované tri Kaplanove turbíny s celkovým výkonom 24,75 MW (3 x 8,25 MW). Tvorí prvý stupeň derivačného kanálu a priemerne vyrobí 59,4 GWh ročne.
Vzdúva vodu rieky Váh do výšky približne 10 m na 422,2 – 425,7 m n. m., čím vzniká nádrž s objemom približne 8,3 mil. m3 so zatopenou plochou 1,26 km2. Výstavba si vyžiadala 1,6 mil. m3 výkopov a 1,3 mil. m3 násypov. Pri výstavbe bolo zabudovaných 160 tis. m3 betónu.
Vodné elektrárne Krpeľany – Sučany – Lipovec tvoria v smere toku Váhu v poradí prvú, najvyššie položenú kaskádu vodných elektrární. Od vodnej elektrárne Krpeľany sa voda vedie umelým derivačným kanálom k elektrárni Sučany. Od elektrárne Sučany sa voda vedie odpadným kanálom k elektrárni Lipovec a odtiaľ späť do rieky Váh.

Turistika
Okolie VN Krpeľany poteší predovšetkým turistov, nakoľko priehradu obklopujú pohoria Malá a Veľká Fatra. Môžete sa vybrať na turistiku napríklad na: Šútovský vodopád, vrch Kopa (1187m.n.m.), Veľký Kriváň (1708m.n.m.), Sklabinký hrad či vrch Chleb (1645m.n.m.). Kúpajúcich určite poteší známy zatopený povrchový lom v Kraľovanoch. Neďaleko sa nachádza aj známa obec Terchová – rodisko Juraja Jánošíka. Nájdete tu kopec atrakcií, ktoré sú venované práve jeho osobnosti – Jánošíkové diery, expozícia Jánošík, nerezová socha Jánošíka.

Informácia o vypustení Hodrušského jazera – zákaz rybolovu

Rada SRZ informuje držiteľov kaprových zväzových povolení a zvláštnych povolení na rybolov, že na rybárskom revíri č. 3-0950-1-1 Hodrušské jazero bude prebiehať rekonštrukcia dnového výpustu.

Rekonštrukcia si vyžaduje úplné vypustenie nádrže, takže od 1.9.2013 bude na tomto rybárskom revíri zákaz rybolovu. Stavebné práce budú trvať aj v roku 2014 s výhľadom na opätovné napustenie nádrže v roku 2015.

2-0530-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama "A" – Areál Vojkanské jazero

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odobratí rybárskeho revíru 2-0530-1-1 Materiálová jama A (Dunaj č. 3) k 01.01.2015 upozorňujeme, že uvedený revír nie je súčasťou povolení na rybolov pre rok 2015 vydaných Slovenským rybárskym zväzom. Vec je v štádiu riešenia.

2-0530-1-1 Dunaj č. 3 – Materiálová jama „A“ – Areál Vojkanské jazero

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odobratí rybárskeho revíru 2-0530-1-1 Materiálová jama A (Dunaj č. 3) k 01.01.2015 upozorňujeme, že uvedený revír nie je súčasťou povolení na rybolov pre rok 2015 vydaných Slovenským rybárskym zväzom. Vec je v štádiu riešenia.