Archív značiek: rybárske revíry

VN Ružiná

– platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny.
Počas tej mimoriadnej udalosti vykonáva užívateľ – SRZ, každodenný odlov rýb od 01.06.2020 do odvolania v čase od 05:00 hod do 22:00 hod
Pravidlá odlovu rýb v rámci mimoriadnej udalosti na VN Ružiná

 • § 15 ods. 2 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve- Zákazy podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 10 ods. 5, § 13 ods. 1 až 3, § 14 písm. a) až e) a § 15 ods. 1 písm. b) až i), § 16 písm. j), § 17 písm. k) a § 18 písm. l) sa nevzťahujú na: užívateľa, ktorý vykonáva záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odlov rýb a zber ikier v súvislosti s hospodárením v rybárskych revíroch, ichtyologický prieskum alebo odlov inváznych nepôdných druhov rýb
 • užívateľ podľa § 16 písm. a) vyhlášky 381//2018 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality

Pokyny pri odlove rýb z VN Ružiná

 • pri príchode na miesto odlovu je každý člen SRZ povinný nahlásiť svoju prítomnosť osobne alebo telefonicky užívateľom poverenej osobe (rozpis uvedený nižšie)
 • účastník odlovu musí mať pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov oprávňujúce na lov rýb na VN Ružiná
 • odlov bude povolený len vo vyznačenom úseku VN Ružinná (viď mapka)
 • zákaz používania kŕmenia a vnadidlá
 • zákaz vjazdu motorovým vozidlom do vypustených častí vodnej nádrže
 • zákaz stanovania a bivakovania v blízkosti vodnej nádrže
 • zákaz klásť oheň v obnažených častiach nádrže
 • zákaz odlovu z člna alebo iného plavidla
 • povinnosť dodržiavať rozostupy vo vzdialenosti min. 5 m medzi účastníkmi odlovu
 • účastník odlovu si môže ponechať denný úlovok v rámci §14 vyhlášky MŽPSR č.381/2018
 • každú odlovenú rybu nad rámec denného úlovku alebo nedosahujúcu najmenšiu lovnú mieru je povinný umiestniť podľa pokynov zástupcu užívateľa
 • každý účastník odlovu musí byť vybavený zariadením na prechovanie úlovku v živom stave
 • každá odlovená ryba nad rámec denného úlovku musí byť umiestnená do tohto viditeľne označeného zariadenia, následne  ju účastník podľa pokynov zástupcu užívateľa premiestni do centrálnej priechovnice
 • každý účastník odlovu je povinný dodržiavať všeobecne platné opatrenia na zabránenie šírenia vírusového ochorenia

Aktualizované – Vodná nádrž Orava

VN Orava – 3-5530-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný)
Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo – Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO (celoročný zákaz lovu rýb – viď. priložená mapka). Bobrovská zátoka a Hraničná zátoka od miest vyznačených tabuľami po prítoky predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO (celoročný zákaz lovu rýb – viď. priložená mapka). V lokalite „Za Jelešňou“ je vyznačený zákaz plavby akéhokoľvek plavidla – viď. priložená mapka. Vo vzdialenosti 200 metrov od telesa hrádze – nad a pod ním (úsek vyznačený tabuľami) platí celoročný zákaz lovu rýb. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Upozorňujeme, že na niektorých lokalitách rybárskeho revíru platia z dôvodu vyhláseného chráneného vtáčieho územia Horná Orava, v ktorom platia 2., 3. a 4. stupne ochrany niektoré obmedzenia a zákazy (viď. priložená mapka). Zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady, loviť prívlačou v okruhu 50 metrov od aktuálneho stavu brehovej čiary Vtáčieho ostrova a na lokalite Murgaše, vymedzenej na juhovýchode ústim potoka Chyžník vrátane ústia Čiernej Oravy, až po ústie potoka Kriváň na severozápade. Zakazuje sa budovať a umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na VN Orava.
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný x/70.
Hospodár:
Ondrej Gavenda: e-mail: gavenda@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 549
 
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný x/70.
Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno x na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného nebola zmenená. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 40 centimetrov a maximálne 69 centimetrov.
Druhy rýb
Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria zubáč veľkoústy, šťuka severná a v poslednej dobe sa dobre darí sumcovi veľkému. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý, boleň dravý. Sporadicky sa lovia aj lososovité druhy rýb.
Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..
Povolenky
Povolenky sa predávajú denné a týždenné.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov:

Ondrej Gavenda, Adresa: Nové Ústie nad Priehradou, 028 01, t.č.: 0918 711 549
Ján Hrkeľ, Adresa: Bernolákova 389/4, Námestovo, 029 01, t.č.: 0905 963 143
Jozef Hnojčík, Adresa: Camping Stará Hora, Vasiľov 97, 029 51, t.č.: 0911 226 936
Ľubomír Sobkovčík, Adresa: Rybárske potreby, Hviezdoslavovo Námestie 1,
Námestovo, 029 01, t.č.: 0944 604 498

Iné obmedzenia rybolovu
Všetky potrebné informácie o obmedzeniach nájdete v priložených mapkách.
Viac o VN Orava (zdroj: sk.wikipedia.org)
VN Orava má rozlohu 35 km², objem 350 miliónov m³ vody, priemernú hĺbku 15 metrov a maximálnu hĺbku 38 metrov – pri priehradnom múre. Prvé práce na projekte sa začali 24. júla 1941 a do prevádzky bola priehrada uvedená v roku 1954. Po napustení ostali pod vodnou hladinou obce SlanicaOsadaHámreĽavkovoÚstie, dolná časť obce Bobrov a 2/3 Námestova. Práve preto sa v Námestove nenachádza historické centrum mesta. Nad hladinou ostal po zatopenej obci Slanica malý vrch, čím vznikli Slanický ostrov nazývaný aj Ostrov umenia a Vtáčí ostrov, ktoré sú pri nízkej hladine vody spojené úzkym prechodom.
Priehrada so svojimi brehmi a ostrovmi patrí k najvýznamnejším lokalitám výskytu vodných vtákov na Slovensku, leží na migračnej trase vodného a pri vode žijúceho vtáctva v cezhraničnej polohe pri hraniciach s Poľskom.
História budovania VN Orava
Oravská kotlina, v ktorej ležali obce Slanica, Ľavkovo, ÚstieOsada a Oravské Hámre bola už v časoch valaskej kolonizácie v 16. storočí značne odlesnená a počas prudkých lejakov silný prúd vody v rieke Orava ohrozoval ľudské obydlia a polia. V snahe využiť tento nespútaný živel boli vypracované viaceré projekty na výstavbu priehrady. Prvý vznikol už v časoch Uhorska v roku 1870, kedy bola vypracovaná štúdia a projekt železobetónovej priehrady na Orave. Ďalší projekt priehrady bol vypracovaný počas prvej svetovej vojny. V období prvej republiky bol zahrnutý do vodohospodárskeho plánu rieky Váh. Po skončení druhej svetovej vojny bol v oblasti uskutočnený aj prvý rozsiahly geologický prieskum. Odborníci odporučili vybudovať zemnú hrádzu, ktorú však Ministerstvo verejných prác v Prahe zamietlo pre nedostatok skúseností. Zemnú hrádzu preto opäť nahradil ďalší projekt betónovej priehrady.
K prvému výkopu základov došlo 11. októbra 1941. Práce na stavbe však nepokračovali, pretože vznikol celý rad problémov v súvislosti s objavením minerálnej vody, ktorá rozleptávala betón. Ďalšie problémy boli spojené so zlomovou poruchou v podloží, vyplnenou mäkkou ílovou, neúnosnou zeminou. Následne došlo k opätovnému prepracovaniu projektov a na základe nového projektu z roku 1943 sa začalo s betónovaním jamy. Napriek všetkým ťažkostiam stavbu vodného diela slávnostne dokončili a prvá turbína bola spustená 2. mája 1953. S dokončovaním stavebných prác sa pokračovalo až do roku 1954.
Turistika
Oravská priehrada patrí medzi obľúbené turistické strediská. Každoročne sem prichádzajú tisícky turistov. V lete je turistami najvyhľadávanejšia južná a západná časť priehrady. V zimných mesiacoch je v obdobiach silných mrazov využívaná nielen domácim obyvateľstvom na rozvíjanie zimných športov a na prechádzky po zamrznutej vodnej ploche.
Na jej brehoch je viacero rekreačných oblastí s možnosťami kúpania, jachtinguvodného bicyklovania, člnkovania, windsurfingu, iných vodných športov a atrakcií. Ubytovanie poskytujú ubytovacie zariadenia v meste Námestovo alebo niekoľko hotelov, množstvo chát a miest určených na kempovanie v tesnej blízkosti brehov priehrady. V lete sa organizujú vyhliadkové plavby loďou okolo ostrova. Najvýznamnejšími rekreačnými strediskami sú Slanická Osada, Prístav, Studnička a pláže pri Námestove.
Na Slanickom ostrove umenia, ktorý je pozostatkom zaplavenej obce Slanica, sa nachádza slanický rímskokatolícky Kostol Povýšenia svätého Kríža postavený v 18. storočí a lapidárium. V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála expozícia oravského ľudového umenia, plastiky a maľby a občasne sú v ňom organizované slávnostné koncerty.
Pre rybárov nádrž ponúka pestrý lov sladkovodných rýb najmä zubáčakaprašťuky a hlavátky, no vyskytujú sa tu i úhory, či sumce. Vo vtoku rieky Oravy je obľúbený lov jalcov.
 

Vodná nádrž Kráľová

VN Kráľová – 2-4930-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný)

Vodná nádrž (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová, na ktorom platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie č. 21/2008 Z.z. – vyhláška MŽP SR.

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný 45/70, zubáč veľkoústy x/80.

Zakázané činnosti na VN Kráľová:

 1. Lov rýb z ostrovov (na vtáčom ostrove a na ostrovoch v hornej časti VN pri obci Váhovce).
 2. Stavať akékoľvek prístrešky, dočasné stavby a móla (štégy) po celej nádrži aj na vodnej ploche nádrže a okolo ostrovov podľa ustanovenia §15 písm. h) 216/2018 Z.z. zákon o rybárstve.
 3. Parkovanie obytných prívesov a karavanov okolo celej vodnej nádrže, okrem kazety „C“ pri cestnom moste Váhovce zo Šoporňanskej strany, viď. mapy.
 4. Zákaz lovu rýb v priestore areálu Kameňolomy a štrkopiesky Zlaté Moravce, a.s. (Štrkopiesky).
 5. Vjazd motorovými vozidlami na návodnú stranu, korunu hrádze a na pätu hrádze po celej nádrži v zmysle ustanovení §55 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách.
 6. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.
 7. Zákaz lovu rýb v odberovom objekte závlah (Močenok – Hájske) a jeho funkčných objektov, vrátane ľavostranného a pravostranného násypu hrádze (k. ú. Šoporňa) od 4,650 km do 4,850 km, podľa ustanovenia §15 písm. e) zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.
 8. Zákaz uloženia bójok a plavákov (prekážky) do vyznačenej plavebnej dráhy v zmysle CEVNI / 2015, VII. Osobitné pravidlá, čl. 6.36 odst. 2.
 9. Zakazuje sa loviť ryby z brehovej časti hrádze a z vodnej hladiny (za červené bójky, viď. mapa) podľa ustanovenia §15 písm. e) zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.
  na úseku:
 • Pravostranná hrádza zdrže: od 0,000 km do 0,200 km (napojenie vodného stupňa na pravostrannú hrádzu zdrže, povodňové prietoky cez plavebnú komoru. To platí aj pri love z vody!),
 • Ľavostranná hrádza zdrže: od 0,000 km do 0,350 km (napojenie vodného stupňa na ľavostrannú hrádzu zdrže, prevádzka VE a povodňové prietoky cez haťové polia. To platí aj pri love z vody!).

Hospodár:

Gabriel Klimek: e-mail: g.klimek@mail.t-com.sk; t.č.: 0905 362 200

 

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný 45/70.

Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno 45 na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného bola zvýšená na 45 cm. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 45 centimetrov a maximálne 70 centimetrov.

Druhy rýb

Vo vodnej nádrži Kráľová sa nachádzajú všetky nížinné druhy rýb. Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria zubáč veľkoústy, sumec veľký a šťuka severná. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý, boleň dravý a zubáč volžský.

Spôsob lovu

Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenky

Povolenky sa predávajú denné a týždenné.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov:

Anna Galbavá, Adresa: A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, t.č.: 0948 231 967

Iné obmedzenia rybolovu

Tento rybársky revír je vyhlásený za Chránené vtáčie územie Kráľová, na ktorom platí vyhláška ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie č. 21/2008 Z.z. – vyhláška MŽP SR.
Používanie rybárskych plavidiel je povolené podľa zákona o vnútrozemskej plavbe č.338/2000 Z.z. a v súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy.
Všetky potrebné informácie o obmedzeniach nájdete v priložených mapkách.

Viac o VN Kráľová (zdroj: sk.wikipedia.org)

VN Kráľová je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh, medzi Sereďou a Šaľou na riečnom kilometri 44,2 – 78,6.

Dielo bolo dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu, protipovodňovej ochrany priľahlého územia, na ťažbu štrkopieskov, ako zásobník zavlažovacej vody, na splavnenie daného úseku Váhu, na chov rýb a ako prostredie na rekreáciu a vodné športy. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády.

 

Turistika

VN Kráľová patrí medzi obľúbené športové lokality. Vodná nádrž je preslávená predovšetkým lovom kapitálnych úlovkov kapra, sumca a zubáča. Každoročne sem prichádzajú tisícky rybárov či už zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pre priaznivcom riečneho lovu je dostupná rieka Váh nad a pod VN Kráľová. Pomerne časté veterné počasie zas nahráva priaznivcom windsurfingu či kiteboardingu. Sklamaní však nezostanú ani korčuliari a bicyklisti, keďže priamo po brehu vedie Vážska cyklomagistrála. V tesnej blízkosti nádrže je možnosť ubytovania v hotely Kaskády, ktorý okrem ubytovania ponúka aj ďalšie možnosti športového vyžitia.

V dosahu je samozrejme aj viacero možností na turistiku či výlet, medzi ktoré patria napríklad: Svoradova jaskyňa (27km), Hradisko Zobor (27km), Žibrica – 617 m.n.m. (31km), Studený hrad (38km), Hrad Gýmeš (38km). Pokiaľ sa zaujímate o históriu, bohaté možnosti ponúkajú neďaleké mestá Nitra a Trnava.

 

 

Vodná nádrž Zemplínska Šírava

Názov revíru: Zemplínska Šírava
Číslo revíru: 4-4030-1-4
Charakter revíru: kaprový lovný s režimom
bez privlastnenia si úlovku
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru

Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom až po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a je funkčných objektov. V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany). V tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V ostatných častiach revíru platí tretí stupeň územnej ochrany. Na tomto rybárskom revíri platí režim „ bez privlastnenia si úlovku “ , to znamená, že rybár si lovenú rybu nesmie privlastniť!

Prístupové cesty

Celý revír je veľmi dobre prístupný s motorovým vozidlom(aj karavan). Prístupová cesta zo severnej strany Michaloviec- Jovsa. Počas letnej turistickej sezóny veľká časť brehov slúži na rekreačné účely. V tejto časti je veľmi dobrá možnosť ubytovania v hoteloch, chatkách alebo pod stanom. Južná časť VN je prístupná z hlavnej cesty, Michalovce- Sobrance. Prístup k nádrži z hlavnej cesty je možný len po poľných cestách a je sťažený počas nepriaznivého daždivého počasia (odporúča sa terénne vozidlo).

Druhy rýb

Všetky druhy nižinných rýb: – kapor, pleskáč, karas, plotica, červenica, lieň, šťuka, zubáč, sumec, boleň, ostriež.

Najznámejšie lokality:

V jarnom období: najlepšie úlovky sú v časti Prímestská oblasť, Lúčky, Zalužice.

V jesennom období: sa najviac rýb uloví v časti Lúč, Medvedia hora, Kamenec, Paľkov.

Úlovky

Nakoľko revír je v režime chyť a pusť, zarybňuje sa tu minimálne. V roku 2008 bola vysadená označkovaná násada kapra (mechanické značky vo svalovine ryby). Tieto značkové ryby slúžia na monitorovanie PCB látok v telách rýb.

Aj napriek menšiemu zarybňovaniu je VN Zemplínska Šírava známa kapitálnymi úlovkami kaprov, ten najväčší mal 27,6kg. Každoročne sú zdolané kapitálne ryby nad 15 kg. Na revíri sa okrem kapra veľmi často loví boleň a zubáč. Priaznivci lovu rýb na plávanú a feeder si prídu na svoje pri love pleskáča, ktorého tu je azda najviac zo všetkých revírov SRZ.

Povolenky

Revír je začlenený do zväzového kaprového povolenia s možnosťou zakúpenia hosťovacích povolení. Ceny hosťovacieho povolení:

člen SRZ Denná 10 €
Týždenná 30 €
nečlen SRZ
(cudzinci)
Denná 17 €
Týždenná 70 €

Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Ochrana a iné obmedzenia

Na tomto revíri je povolené vyvážanie a zavážanie nástrah a návnad z loďky.

V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany). V tejto lokalite platí zákaz lovu rýb.

Je zakázané loviť ryby z telesa hrádze. Počas letnej turistickej sezóny veľká časť VN zo severnej strany slúži ako rekreačné stredisko. Odporúčame lov rýb prevádzať od 19.00-07.00 hod. keďže počas dňa nemôže loviaci rybár obmedzovať kúpajúcich sa rekreantov. Nakoľko hladinu VN vo veľkej miere využívajú vodní skútristi, odporúča sa loviacim rybárom zvýšená pozornosť pri zavážaní a zanášaní nástrah.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Milan Tégi
tel.: 0918 711 543

Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách

Dňa 16. januára 2016 sa uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. SRZ v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko organizuje v tomto termíne sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na rybárskych revíroch v užívaní SRZ. Týmto žiadame ZO SRZ o účasť na sčítaní kormoránov v rybárskych revíroch, ktoré rybársky obhospodarujú. Metodika sčítania, ako aj sčítací formulár je uverejnený na stránke https://www.srzrada.sk v sekcii Kormorán – výnimka.

Výsledky sčítania zaznamenané v uvedených formulároch je potrebné zaslať do 12. februára 2016 na adresu Sekretariátu SRZ v Žiline alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu stencl@srzrada.sk.

V prípade nepriaznivého počasia je stanovený náhradný termín 23. januára 2016.

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – aktuálna situácia

(18.12.2015) Lov rýb povolený od 01. januára 2016

Informujeme držiteľov povolení na rybolov, že SRZ listom č. 2966/1785/15 zo dňa 15.12.2015 SRZ oznámil Ministerstvu životného prostredia SR, že na VN Teplý Vrch sa ukončila rekonštrukcia bezpečnostného priepadu, kvôli ktorej bolo nutné spustiť vodnú hladinu a následne obmedziť výkon rybárskeho práva a že stavba je v súčasnosti skolaudovaná a vodná hladina je na úrovni 3,5 m pod maximálnou prevádzkovou hladinou, pričom prebieha ďalšie plnenie nádrže na hladinu zimnej prevádzky. Keďže súčasné podmienky umožňujú bezproblémový výkon rybárskeho práva, ako užívateľ rybárskeho revíru umožníme jeho opätovný výkon od 01. januára 2016.
Rybársky revír bol v roku 2015 zarybnený v jarných mesiacoch násadou kapra K3 v množstve 3200 kg, plôdikom šťuky Š0 400000 ks a na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. násadou amura A2-3 v množstve 500 kg, ktorý bude plniť biomelioračnú funkciu v prvých rokoch po napustení. Ďakujeme za trpezlivosť v tomto roku a prajeme úspešný rybolov.


(11.11.2015) Možný začiatok lovu rýb

Podľa informácií z SVP, š.p. a obhliadky v teréne vykonanej v 45. týždni je aktuálne zatopených cca 40 ha plochy, z toho približne 20 ha je v pobrežnej vegetácií. Zatopená plocha je porastená okrem bylín aj náletom vŕby. Predpokladáme, že postupným zaplavovaním zavegetovaného dna nádrže sa bude do vody uvoľňovať veľké množstvo živín a následne vznikne veľké množstvo planktonu. Tento stav by sa využil na jar pri zarybnení rannými vekovými štádiami rýb (kapor, šťuka). Rybia obsádka bude mať ideálne podmienky na neres na zatopenej vegetácii, ryby v nej budú nachádzať dostatok úkrytov a prirodzenej potravy. Aktuálne by bolo využiteľných na rybolov asi 500 m pobrežia, ale rybolov by bol z dôvodu zaplavenej vegetácie problematický. Lov by bol možný hlavne z člna. Povolením rybolovu (najmä prívlačou) by v súčasnosti mohlo dôjsť ku stresovaniu aj nedravých druhov rýb nahromadených v koryte. Z uvedených dôvodov sa povolenie rybolovu predpokladá najskôr od 1. januára 2016. O prípadnej zmene termínu budeme držiteľov povolení včas informovať.


 

(06.10.2015) Prikrmovanie rýb

Dňa 01.10.2015 sa na VN Teplý Vrch uskutočnilo prvé prikrmovanie rýb s cieľom udržania rýb v dobrom kondičnom stave v zimných mesiacoch. Zároveň bol posúdený stav rybej obsádky v nádrži. Kondičný stav rýb zodpovedal podmienkam v nádrži a nahustenej obsádke. Ryby boli chudšie, ale nie vyslovene kachektické. V mesiaci október sa bude pokračovať s prikrmovaním a predpokladá sa skŕmením cca 2 ton pšenice. Vodná hladina stúpla o cca 50 cm ( aktuálna výška 213,16 m.n.m.) a začína zatápať vegetáciu, ktorou zarástlo dno nádrže.


 

(21.09.2015) Ukončovanie prác na VN Teplý Vrch

Práce na rekonštrukcii bezpečnostného prepadu na VN Teplý Vrch pokračujú podľa harmonogramu s termínom ukončenia 30. septembra 2015.

Už v súčasnosti dochádza k pozvoľnému plneniu vodnej nádrže, ale všetko záleží od lokálnych zrážok a od prítoku potokom Blh.

V súčasnosti je kóta vodnej hladiny na úrovni 212,91 m.n.m., t.j. 8 m pod hodnotu nového bezpečnostného prepadu a cca 7m pod prevádzkovú hladinu.

V nadchádzajúcom období budeme pozorovať najmä dokončovacie práce na nádrži a posúdime aktuálny stav rybej obsádky. Všetky ostatné činnosti súvisiace s výkonom rybárskeho práva budú záležať od klimatických podmienok a zrážkovej činnosti v tomto regióne.


 

(13.07.2015) Pracovné stretnutie na OÚ Rimavská Sobota

Na Okresnom úrade Rimavská Sobota, Odbore starostlivosti o životné prostredie sa uskutočnilo pracovné stretnutie týkajúce sa možného navýšenia hladiny VN Teplý Vrch za účasti SRZ (R.Štencl – ichtyológ, I. Borlok – rybársky hospodár a R. Mesiarik – vedúci výrobného strediska SRZ Uzovská Panica), správcu SVP, š.p. a realizátora stavby firmy COMBIN Banská Štiavnica.

Vplyvom zníženia hladiny z dôvodu opráv priepadu aj napriek tomu, že sa nemanipulovalo pod minimálnu prevádzkovú hladinu došlo k zhusteniu rybej obsádky v nádrži. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ako sú dlhodobé suchá a vysoké teploty , ako tomu bolo v predchádzajúcich horúcich týždňoch, by mohlo dôjsť k škodám na ichtyofaune v nádrži.

Správca a zhotoviteľ prác informovali, že momentálne prebiehajú betonážne práce hornej časti nového priepadu. Na stretnutí sa vyrokovalo zvýšenie hladiny v horizonte dvoch až troch týždňov cca o 50 – 80 cm, a to po vytuhnutí betónových zmesí. Toto zvýšenie hladiny odobril na kontrolnom dni aj generálny riaditeľ SVP.


 

(06.07.2015) Nové aktuality z VN Teplý Vrch…
Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch okysličuje vodu.

Na základe avizovaného veľmi teplého počasia na Slovensku, SRZ Rada Žilina  a Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch uzatvorili zmluvu o spolupráci pri zabezpečení okysličovania vodnej nádrže, v ktorej je z dôvodu rekonštrukcie bezpečnostného prepadu znížená vodná hladina a hrozí v nej riziko úhynu rybej obsádky. Činnosť sa začala realizovať od 05.07.2015 v odpoludňajších hodinách. Súčasne sa každý deň vykonáva meranie obsahu kyslíka vo vode a teploty vody. Denne situáciu vodnej nádrži a podrobne sledujeme a vyhodnocujeme. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.


 

(03.07.2015) Aktuálne z VN Teplý Vrch

Na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota (revír Rady SRZ zaradený do Zväzového kaprového povolenia) je od začiatku sezóny znížená vodná hladina a lov rýb je preto zakázaný. Dôvodom tohto stavu je požiadavka správcu vodnej nádrže o zvýšenie kapacity bezpečnostného prepadu na tejto nádrži, nakoľko kapacita toho súčasného je nedostatočná. Pri kontrole vykonanej v tomto týždni (27. týždeň) sme zistili, že práce na stavbe začali. Aktuálne sa odstraňuje betónová konštrukcia starého bezpečnostného prepadu v jeho hornej časti. Stav vodnej hladiny je na kóte 213 m.n.m. čo je úroveň nad minimálnou prevádzkovou hladinou. Situácia s obsádkou rýb bude priebežne monitorovaná rybárskym hospodárom. Aktuálne má teplota vody pri hladine 21,7 °C a obsah kyslíka približne 8-9 mg.l-1. Predpoklad ukončenia prác na VN Teplý Vrch je september 2015, avšak vzhľadom k nízkym prietokom predpokladáme, že by sa mala vodná nádrž do konca sezóny naplniť. Celú situáciu na vodnej nádrži budeme podrobne sledovať aj naďalej.


 

(17.06.2015) Aktuálna informácia o zákaze výkonu rybárskeho práva na revíri VN Teplý Vrch

Informujeme všetkých držiteľov zvláštnych povolení na rybolov a držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie bezpečnostného prepadu na rybárskom revíri č. 3-5850-1-1 VN Teplý Vrch a s tým súvisiacim znížením vodnej hladiny na úroveň 2 m pod minimálnu prevádzkovú hladinu platí od 1. júna 2015 do odvolania na tomto revíri ZÁKAZ LOVU RÝB v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Rada SRZ zároveň požiadala Ministerstvo životného prostredia o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na tomto revíri. MŽP SR dňa 03. júla 2015 vydalo rozhodnutie č. 5522/2015-6.1, ktorým dočasne obmedzuje výkon rybárskeho práva odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do ukončenia rekonštrukcie vodnej stavby, po jej skolaudovaní a naplnení vodou na úroveň hladiny bežnej prevádzky.

Rada SRZ zároveň požiadala Ministerstvo životného prostredia o dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na tomto revíri. MŽP SR dňa 03. júla 2015 vydalo rozhodnutie č. 5522/2015-6.1, ktorým dočasne obmedzuje výkon rybárskeho práva odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do ukončenia rekonštrukcie vodnej stavby, po jej skolaudovaní a naplnení vodou na úroveň hladiny bežnej prevádzky.
Rozhodnutie MŽP SR č. 5522/2015-6.1 zo dňa 03. júla 2015

Za spôsobené komplikácie sa dopredu ospravedlňujeme.

V prípade nových skutočností Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla https://www.srzrada.sk

 

Pracovné stretnutie k PCB látkam

Dňa  29. októbra 2015 sa  na  Sekretariáte  Rady  SRZ Žilina  konalo   pracovné  stretnutie,  ktorého  účelom  bolo riešiť situáciu v rybárskych  revíroch SRZ na  Východoslovenskej  nížine po tom , čo  v rámci  Monitoringu poľovnej zveri a rýb zameraného na  sledovanie  prieniku kontaminantov do organizmov  voľne žijúcej zveri a rýb realizovaného  usmerňovaného  Štátnou  veterinárnou a potravinovou  správou  SR Bratislava boli  v rokoch 2012 až 2014 zistené  nevyhovujúce výsledky šetrenia svaloviny rýb ulovených  vo   vodných  tokoch  v povodí  Bodrogu kvôli prekročeniu maximálnych hodnôt obsahu a sumy  polychlórovaných bifenylov (PCB).  Podstatná časť stretnutia sa  týkala  aj  situácie  na   vodnej  nádrži Zemplínska Šírava.

Stretnutia  sa  osobne  zúčastnil  ústredný  riaditeľ  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava  Prof. MVDr. Jozef Bíreš,  DrSc.,   a pracovníci  Ministerstiev  životného  prostredia  a pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka SR.

Za  SRZ  Radu  Žilina  boli  prítomní  tajomník  Rady  SRZ  Ing. Ľuboš  Javor,  členovia  Rady SRZ  p.  V. Šaffa  a Š.  Kopčo  a príslušní  zamestnanci  Sekretariátu Rady SRZ,  ktorých  sa  daná  problematika  týka.

Hlavné závery z pracovného stretnutia:

 • zmena režimu rybárskeho revíru VN Zemplínska Šírava z režimu  „CHAP“ na lovný je blízkej budúcnosti nepravdepodobná, keďže výsledky monitoringu PCB látok sú naďalej nevyhovujúce   aj  na  základe  analýz   z roku 2015 a zmena  by bola možná len na základe pravidelných analýz a garancie, že nebude ohrozené zdravie obyvateľstva
 • pokračovať v osvete rybárskej  a nerybárskej verejnosti !
 • SRZ do rybárskych poriadkov uvedie upozornenie,  citujeme:  V rybárskych revíroch v povodí Bodrogu južne od VN Zemplínska Šírava je zvýšený obsah PCB látok a ortuti. Z dôvodu ochrany zdravia odporúčame ryby ulovené v tejto oblasti nekonzumovať!
 • monitoring rizikových oblastí bude pokračovať
 • dohodlo sa, že SRZ požiada Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR a Ministerstvo životného prostredia  SR o vyčlenenie finančných prostriedkov na zvýšenie počtu odoberaných vzoriek v ďalšom monitoringu   Zemplínskej Šíravy so zameraním sa na rôzne vekové kategórie  aj nedravých druhov rýb a o následné spracovanie výsledkov do štúdie
 • pri každom úradnom odbere vzoriek musí byť zúčastnený veterinárny lekár (požiadavka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

 

2-4930-1-1 VN Kráľová – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

(20.10.2015) Plavebné opatrenie č. 80/2015 zostáva z platnosti

Správca VD Kráľová Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. si vzhľadom na zabezpečenie potrebnej plavebnej bezpečnosti požiadavku k možnosti zrušenia plavebného opatrenia č. 80/2015 od termínu 19.10.2015 neuplatní.

ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov zostáva teda v platnosti do 30.10.2015 ( „zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“ ). Celé vyjadrenie SVP, š.p. je k dispozícii TU.


(16.10.2015) Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 povolený od 19.10.2015 (04.00 h)

VYDANÉ PLAVEBNÉ OPATRENIE DOPRAVNÉHO ÚRADU Č. 80/2015 – ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti ( „Zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“ do 30.10.2015). O jeho prípadnom zrušení bude včas Rada SRZ informovať.


(14.10.2015) Informácia o priebehu a stave krátkodobého zníženia hladiny vody v zdrži VS Kráľová – tzv. „REVÍZIA“
Revízia VN Kráľová prebieha podľa plánovaného harmonogramu (fotodokumentácia). Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 bude povolený od 19.10.2015 (04.00 h).
SRZ – Rada v súvislosti s použitím člnov pri love rýb požiadala príslušné orgány o vyjadrenie a zrušenie zákazu plavby, aktuálne informácie o situácii budú zverejnené na https://www.srzrada.sk.


(06.10.2015) Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 6858/2015-6.1. zo dňa 2.10.2015, ktorým sa obmedzuje výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v období od 06.10.2015 do 18.10.2015 je k dispozícii TU. Zákaz výkonu rybárskeho práva v uvedenom termíne platí vrátane prvého a posledného dňa.


(21.09.2015)
Informácia o obmedzení výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3 v čase revízie (krátkodobé zníženie hladiny vody v zdrži VN Kráľová a Váh č. 3) a obmedzení v prechodnom období 01.10. – 06.10. na VN Kráľová – tj. po formálnom ukončení stavby do začiatku znižovania hladiny z dôvodu revízie.

UPOZORNENIE:

ZÁKAZ LOVU RÝB V RYBÁRSKYCH REVÍROCH
č. 2-4930-1-1 VN KRÁĽOVÁ A č. 2-4380-1-1 VÁH č. 3
OD 06.10.2015 (0.00 H) – 18.10.2015 (24.00 H).

OBMEDZENIA VÝKONU RYBÁRSKEHO PRÁVA NA REVÍRI
č. 2-4930-1-1 VN KRÁĽOVÁ Z DÔVODU REALIZÁCIE STAVBY – REKONŠTRUKCIE PRAVOSTRANNEJ A ĽAVOSTRANNEJ HRÁDZE ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI DO 05.10.2015 (24.00 H).

„V súvislosti s rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2015/011797/Gl okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorým bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd správcovi toku SVP š.p. OZ Piešťany a krátkodobé zníženie hladiny vody v zdrži VS Kráľová pod minimálnu prevádzkovú hladinu 122,00 m.n.m. až na úroveň 117,00 m.n.m. v termíne od 06.10.2015 – 18.10.2015 bude platiť na dotknutých rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 zákaz výkonu rybárskeho práva v uvedenom termíne vrátane prvého a posledného dňa.“

Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 bez mimoriadnych obmedzení povolený od 19.10.2015 (04.00 h)


(02.06.2015)
V dôsledku realizácie stavby „VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze“ bol úsek hrádze od oploteného objektu vodného diela po km 7,00 pri obci Váhovce vyhlásený za stavenisko. V súvislosti s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov platí zákaz vstupu cudzích osôb na stavenisko. Stavebné práce budú prebiehať od mája 2015 do konca septembra až začiatku októbra 2015.
Na základe vyššie uvedeného platí v úseku vyhlásenom za stavenisko zákaz vstupu aj pre osoby vykonávajúce rybárske právo a tým aj zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov počas celej doby realizácie stavby.
Lov rýb z pravostrannej hrádze je povolený v úseku vyznačenom dodatkovými tabuľami od príjazdovej cesty z obce Váhovce po hornú hranicu revíru pri diaľničnom cestnom moste.

V dôsledku začiatku stavebných prác na ľavostrannej ochrannej hrádzi (od Šoporne) budú od 08.06.2015 platiť v tomto úseku rovnaké obmedzenia – zákaz vstupu na stavenisko, a tým aj zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov počas celej doby realizácie stavby.

UPOZORNENIE:

ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov. „Zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“

UVEDENÉ OBMEDZENIE PLATÍ V SÚVISLOSTI S VYDANÝM PLAVEBNÝM OPATRENÍM DOPRAVNÉHO ÚRADU Č. 80/2015 Z DŇA 23.06.2015 O ZASTAVENÍ PLAVBY NA VODNEJ CESTE VÁH – VS KRÁĽOVÁ PLATNÉ OD 25.06.2015 DO 30.10.2015 NA VODNEJ CESTE V ÚSEKU VÁH – VS KRÁĽOVÁ OD R.KM 63,150 PO MOST ŠINTAVA V SEREDI.

UVEDENÉ OPATRENIE NÁJDETE TU.

V roku 2015 v rovnakom období je plánovaná aj rekonštrukcia ľavostrannej hrádze v úseku od objektu VD po km 7,90 pri obci Šoporňa. Pri realizácii uvedenej stavby budú v dotknutom úseku platiť rovnaké obmedzenia ako pri pravostrannej hrádzi. V prípade realizácie stavby bude informácia bezodkladne zverejnená na webovom sídle: https://www.srzrada.sk.

Vzhľadom na to, že avizované stavebné činnosti budú prebehať pri poklese hladiny max. 2 m od normálu, t. j. v súlade s platným prevádzkovým a manipulačným poriadkom stanoveným pre VD Kráľová, po konzultácii s odborom štátnej vodnej správy a rybárstva, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), nebolo potrebné požiadať MŽP SR o vydanie rozhodnutia vo veci dočasného obmedzenia výkonu rybárskeho práva podľa § 39 písm. g) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.