Archív značiek: rybárske stráž

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže SRZ za január až august 2017

Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil Odbor tečúcich vôd a výroby cez vedúceho rybárskej stráže, a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ.

Činnosť rybárskej stráže za 2 tretiny roku 2017:

Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcimi mrazmi. Vodné nádrže začali rozmŕzať až v druhej polovici februára aj to len v oblasti prítokov. Rybožravým predátorom sa zúžil lovný areál, a tak sa sústredili najmä na tečúce podhorské pásma riek a na úseky pod výpustami z vodných nádrží.

Výnimka z MŽP SR na odstrel kormoránov v počte 1.300 ks bola naplnená už v druhej dekáde marca. Škody na rybej obsádke spôsobili aj ľadové povodne. Náhrada uhynutých generačných rýb bude trvať niekoľko rokov. V prvej polovici apríla boli vysoké stavy až povodňové stavy prietokov, ktoré splavili ryby nasadené pred sezónou na pstruhových vodách. Leto bolo poznačené vysokými teplotami, nízkymi prietokmi s deficitom kyslíka. Na vodných nádržiach pri množstve kúpajúcich neraz rybári ťahali za kratší koniec. Na vodných nádržiach kaprového charakteru ryby brali menej ako v roku predchádzajúcom.

V rámci rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ boli uskutočnené nasledovné činnosti: 

 • uzatvorené dohody o zabezpečení ochrany na kontroly revírov Rady SRZ na rok 2017 – spolu 17 dohôd z toho 5 nových – MsO SRZ Dun. Streda, MO SRZ Veľký Meder, MO SRZ Šamorín, MsO SRZ Bratislava V a MsO SRZ Vranov nad Topľou
 • zabezpečenie nákupu a distribúcie kokosového vlákna určeného na podporu neresu pre 15 ZO SRZ, revíry Rady SRZ a výrobné strediská Rady SRZ – spolu 500 kg, na revíroch Rady SRZ bolo vyrobených 668 ks umelých hniezd na podporu neresu, obsadenosť hniezd bola cca 60 %, najefektívnejší priebeh neresu na hniezdach bol zaznamenaný na VN Zemplínska Šírava
  a VN Sĺňava
 • aktualizácia zoznamov členov rybárskej stráže SRZ za účelom poistenia na rok 2017,
  k 31.03.2017 evidoval SRZ 2224 členov rybárskej stráže
 • v prvej dekáde mesiaca apríl, pred začiatkom rybárskej sezóny bola uskutočnená porada členov rybárskej stráže a hospodárov na revíroch Rady SRZ
 • v rámci spolupráce s SVP š.p. bola organizovaná akcie čisté brehy na vodných nádržiach Rady SRZ ktorej sa zúčastnilo 846 brigádnikov, ktorí vyzbierali 1450 vriec a 3 nákladné autá odpadu, za čo všetkým zúčastneným ďakujeme, osobitne MsO SRZ Žilina a MsO SRZ Michalovce
 • spoločné kontroly boli od apríla do augusta vykonané na VN Dedinky, VN Domaša, VN Orava, L. Mara, zátoke Gôtovany, VN Ružiná, VN Kráľová, Dunaji č. 2, 3 a 4
 • vykonaná návšteva u partnerského ČRZ za účelom výmeny informácií o činnosti, metódach a technickom vybavení rybárskej stráže
 • pravidelné zasielanie disciplinárnych previnení na ZO SRZ a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie z dôvodu právoplatných disciplinárnych rozhodnutí
 • porady s funkcionármi a členmi rybárskej stráže ZO SRZ, ktoré zabezpečujú plnenie dohôd
  o zabezpečení ochrany a kontroly revírov SRZ

V rámci rybárskej stráže boli pre ZO SRZ zabezpečené nasledovné činnosti: 

 • zabezpečené preškolenie vedúcich rybárskych stráží ZO SRZ trenčianskeho
  a banskobystrického kraja ktorými bola ukončená prvá etapa preškolení v rámci SRZ
 • vykonané školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže, ktoré úspešne absolvovalo 81 adeptov
 • aktualizácia poistenia ustanovených členov rybárskej stráže a zrušenie poistenia členov, ktorí ukončili výkon činnosti
 • metodická pomoc štatutárnym zástupcom a vedúcim rybárskej stráže ZO SRZ pri riešení aktuálnych problémov vzniknutých pri výkone činnosti
 • odpovedanie na časté otázky členov rybárskej stráže a rybárov pri riešení konkrétnych situácií súvisiacich s výkonom činnosti a výkonom rybárskeho práva

Skutočné celkové náklady tvoria (prevádzkové náklady + osobné náklady/zamestnanci dohodári prípadne dohody zo ZO SRZ/) na vybraných revíroch Rady SRZ za rok 2016 a za 01 – 07. 2017

 

 Z toho náklady na základe Dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly z dotykovými ZO SRZ.
 

Informácie pre členov Rady SRZ vyplývajúce z vyhodnotenia plnenia dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly revírov Rady SRZ,  z vyhodnotenia mesačných hlásení a doplneniu technického vybavenia členov RS a RH. 

 1. Na základe vyhodnotenia dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly revírov Rady SRZ navrhujem posilniť výkon ochrany a kontroly revírov Dunaj č. 2,3 a 4 zvýšením finančných prostriedkov na dohody pre MsO SRZ Dunajská Streda a MsO SRZ Bratislava V. od 1.1.2018.

Zdôvodnenie: Rozsah kontroly na predmetných revíroch sú tisíce hektárov vodných plôch a stovky kilometrov vodných tokov. Menované MsO SRZ sa najlepšie zhostili plnenia dohôd uzatvorených na rok 2017, majú veľmi dobré materiálno technické vybavenie a schopných a ochotných členov RS na čele s vedúcimi.

 1. Na základe doterajšieho výkonu činnosti rybárskej stráže členmi MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre na rieke Morava aj mimo obhospodarovaného úseku uzatvoriť s touto ZO SRZ novú dohodu, ktorej predmetom bude výkon činnosti na celom úseku rieky od 1.1.2018.

Zdôvodnenie: Členovia RS predmetnej MO SRZ dobrovoľne a úspešne vykonávajú kontrolnú činnosť na rieke Morava aj mimo obhospodarovaného úseku, je predpoklad, že uzatvorením dohody sa zvýši rozsah kontrolnej činnosti..

 1. Pre zabezpečenie kontroly pochôdzok a výkonu činnosti plánujeme zakúpiť pre zamestnancov RS a RH satelitné technické zariadenia umožňujúce vyhodnocovať pochôdzkovú činnosť RS a hospodárov OFFLine. Ide o zariadenie určené pre terénnych pracovníkov, ktoré zaznamenáva pracovnú činnosť, pohyb pracovníka a umožňuje načítavať kódy z kontrolovaných členských preukazov alebo povoleniek.

V mesiacoch september a október sa vykoná testovania dvoch zariadení, zamestnancami RS+RH, ktoré sa následne vyhodnotí a na základe zhodnotenia testovania sa zakúpia predmetné zariadenia.

Zakúpením týchto zariadení očakávame zníženie administratívnej záťaže a zlepšenie podmienok pre terénnu činnosť vedúceho RS Rady SRZ samotnú ochranu s väčším záberom na spoločné kontroly a metodickú pomoc na revíroch Rady SRZ a ZO SRZ.

Predpokladané náklady na 10 kusov zariadení vrátane softvéru je spolu do 3 300 Eur. Náklady sú jednorazové bez ďalších poplatkov!


Prílohy k článku:

Vyhodnotenie podľa činností RS za mesiace 1-8 pre rok 2017